Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lusduna (insulin glargine) – Pakendi infoleht - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLusduna
ATC koodA10AE04
Toimeaineinsulin glargine
TootjaMerck Sharp

Pakendi infoleht: teave kasutajale

LUSDUNA 100 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis

Glargiin-insuliin

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, kaasa arvatud LUSDUNA Nexvue pen-süstli kasutusjuhendit, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on LUSDUNA ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne LUSDUNA kasutamist

3.Kuidas LUSDUNAt kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas LUSDUNAt säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on LUSDUNA ja milleks seda kasutatakse

LUSDUNA sisaldab glargiin-insuliini. See on modifitseeritud insuliin, mis on väga sarnane humaaninsuliiniga.

LUSDUNAt kasutatakse suhkurtõve raviks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel alates 2 aasta vanusest.

Suhkurtõbi on haigus, mille puhul teie organism ei tooda piisavalt insuliini veresuhkrusisalduse kontrollimiseks. Glargiin-insuliinil on pikendatud toimeaeg ja püsiv veresuhkrusisaldust langetav toime.

2. Mida on vaja teada enne LUSDUNA kasutamist

Ärge kasutage LUSDUNAt

-kui olete glargiin-insuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne LUSDUNA kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Järgige täpselt arstilt saadud juhiseid annustamise, jälgimise (vere- ja uriinianalüüsid), dieedi ja kehalise koormuse (füüsiline töö ja liikumine) ning süstimistehnika kohta.

Kui teie veresuhkur on liiga madal (hüpoglükeemia), järgige juhiseid hüpoglükeemia kohta (vt lõik „Hüperglükeemia ja hüpoglükeemia“ käesoleva infolehe lõpus).

Reisimine

Enne reisimist pidage nõu oma arstiga. Teil võib olla vaja rääkida järgmistel teemadel:

-insuliini kättesaadavus riigis, kuhu te reisite,

-insuliini, süstalde jms varud,

-teie insuliini õige säilitamine reisi ajal,

-toidukordade ja insuliini manustamise ajastamine reisil olles,

-erinevate ajavööndite võimalik mõju,

-võimalikud uued terviseriskid riikides, kuhu te reisite,

-käitumine hädaolukorras halva enesetunde või haigestumise korral.

Haigused ja vigastused

Järgmistes olukordades võib teie suhkurtõve ravi vajada palju tähelepanu (nt insuliiniannuse kohandamine, vere- ja uriinianalüüsid):

-Kui olete haigestunud või teil on raske vigastus, võib veresuhkrutase tõusta (hüperglükeemia).

-Kui te ei söö piisavalt, võib veresuhkrutase langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Enamikel juhtudel vajate arstiabi. Võtke kindlasti aegsasti ühendust arstiga.

Kui teil on I tüüpi suhkurtõbi (insuliinsõltuv suhkurtõbi), ärge lõpetage insuliini manustamist ja jätkake piisavas koguses süsivesikute tarbimist. Teavitage alati oma insuliinivajadusest teie eest hoolitsevaid või teid ravivaid inimesi.

Insuliinravi võib põhjustada insuliinivastaste antikehade teket organismis (ained, mis takistavad insuliini toimet). Kuigi seda juhtub väga harva, nõuab see teie insuliiniannuse muutmist.

Mõnedel pikaajalise II tüüpi suhkurtõve ja südamehaiguse või eelneva insuldiga patsientidel, keda raviti pioglitasooni (suukaudne diabeediravim, mida kasutatakse II tüüpi suhkurtõve raviks) ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Teavitage oma arsti esimesel võimalusel sellest, kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline õhupuudus või kiire kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeem).

Lapsed

Puudub LUSDUNA kasutamise kogemus alla 2-aastastel lastel.

Muud ravimid ja LUSDUNA

Mõned ravimid põhjustavad veresuhkrutaseme muutusi (langust, tõusu või mõlemat, sõltuvalt olukorrast). Igas sellises situatsioonis võib vajalikuks osutuda insuliiniannuse kohandamine, et vältida kas liiga madalat või kõrget veresuhkrutaset. Olge ettevaatlik ükskõik millise teise ravimiga ravi alustamisel või lõpetamisel.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid. Enne ravimi võtmist küsige oma arstilt, kas see võib mõjutada teie veresuhkrutaset ja milliseid ettevaatusabinõusid tuleb vajadusel rakendada.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada veresuhkrutaseme langust (hüpoglükeemia), kuuluvad:

-kõik teised suhkurtõve ravimid,

-angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (kasutatakse teatud südamehaiguste või kõrgvererõhutõve raviks),

-disopüramiid (kasutatakse teatud südamehaiguste raviks),

-fluoksetiin (kasutatakse depressiooni raviks),

-fibraadid (kasutatakse vere kõrge rasvasisalduse alandamiseks),

-monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (kasutatakse depressiooni raviks),

-pentoksüfülliin, propoksüfeen, salitsülaadid (nt atsetüülsalitsüülhape, mida kasutatakse valu vaigistamiseks ja palaviku alandamiseks),

-somatostatiini analoogid (nt oktreotiid, kasutatakse aeg-ajalt esineva haiguse raviks, mille puhul teie organism toodab liiga palju kasvuhormooni),

-sulfonamiidantibiootikumid.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada veresuhkrutaseme tõusu (hüperglükeemia), kuuluvad:

-kortikosteroidid (nt „kortisoon”, mida kasutatakse põletiku raviks),

-danasool (ravim, mis mõjutab ovulatsiooni),

-diasoksiid (kasutatakse madala veresuhkru raviks),

-diureetikumid (kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks või liigse vedeliku eemaldamiseks organismist),

-glükagoon (kõhunäärmehormoon, mida kasutatakse raske hüpoglükeemia raviks),

-isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi raviks),

-östrogeenid ja progestogeenid (nt rasestumisvastased tabletid, mida kasutatakse raseduse vältimiseks),

-fenotiasiini derivaadid (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks),

-somatropiin (kasvuhormoon),

-sümpatomimeetilised ravimid (nt epinefriin [adrenaliin], salbutamool, terbutaliin, mida kasutatakse astma raviks),

-kilpnäärme hormoonid (kasutatakse kilpnäärme häirete raviks),

-atüüpilised antipsühhootilised ravimid (nt klosapiin, olansapiin),

-proteaasi inhibiitorid (kasutatakse HIV raviks).

Teie veresuhkrutase võib nii tõusta kui ka langeda, kui võtate:

-beetablokaatoreid (kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks),

-klonidiini (kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks),

-liitiumisooli (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks).

Pentamidiin (kasutatakse teatud parasiitide poolt põhjustatud infektsioonide raviks) võib põhjustada hüpoglükeemiat, millele võib mõnikord järgneda hüperglükeemia.

Beetablokaatorid võivad sarnaselt teiste sümpatolüütiliste ravimitega (nt klonidiin, guanetidiin ja reserpiin) nõrgestada või täielikult pärssida esmaseid hoiatussümptomeid, mis aitavad teil hüpoglükeemiat ära tunda.

Kui te ei ole kindel, kas te võtate mõnda nendest ravimitest, küsige oma arstilt või apteekrilt.

LUSDUNA koos alkoholiga

Kui tarbite alkoholi, võib teie veresuhkrutase nii tõusta kui langeda.

Rasedus ja imetamine

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui kavatsete rasestuda või olete juba rase, teavitage sellest oma arsti. Teie insuliiniannus võib raseduse ajal ja sünnitusjärgsel perioodil vajada kohandamist. Eriti hoolikas suhkurtõve kontroll ja hüpoglükeemia vältimine on tähtsad teie lapse tervise tagamiseks.

Kui imetate, pidage nõu oma arstiga, sest teie insuliiniannus ja dieet võivad vajada kohandamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie keskendumis- või reaktsioonivõime võib halveneda, kui:

-teil on hüpoglükeemia (madal veresuhkrutase),

-teil on hüperglükeemia (kõrge veresuhkrutase),

-teil on nägemisprobleemid.

Pidage seda võimalikku probleemi meeles olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohustada (nt autojuhtimisel ja masinate kasutamisel). Võtke ühendust oma arstiga, et küsida nõu autojuhtimise kohta, kui:

-teil esineb sagedasi hüpoglükeemia episoode,

-esmased hoiatussümptomid, mis aitavad teil hüpoglükeemiat ära tunda, on vähenenud või puuduvad.

Oluline teave mõningate LUSDUNA koostisainete suhtes

See ravim sisaldab alla 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, st on praktiliselt naatriumivaba.

3.Kuidas LUSDUNAt kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Insuliinide vahetamine

Kuigi LUSDUNA sisaldab sama toimeainet nagu glargiin-insuliini 300 ühikut/ml sisaldavad teised ravimid, ei ole need ravimid üksteisega asendatavad. Üleminek ühelt insuliiniravilt teisele toimub arstiretsepti alusel ning vajab meditsiinilist järelevalvet ja vere glükoosisisalduse kontrollimist. Lisateabe saamiseks pidage palun nõu oma arstiga.

Annus

Sõltuvalt teie eluviisist, veresuhkru (glükoosisisalduse) mõõtmistulemustest ja eelnevast insuliini kasutamisest teie arst

-teeb kindlaks, milline on teie ööpäevane LUSDUNA vajadus ja mis kellaajal seda peab manustama,

-selgitab, millal te peate kontrollima veresuhkrusisaldust ja kas te peate andma ka uriinianalüüse,

-selgitab, millal võib osutuda vajalikuks LUSDUNA suurema või väiksema annuse süstimine.

LUSDUNA on pika toimeajaga insuliin. Arst võib teile määrata lisaks lühitoimelise insuliini või kõrge veresuhkru taseme raviks kasutatavaid tablette.

Veresuhkrusisaldust võivad mõjutada paljud tegurid. Te peaksite olema nendest teguritest teadlik, et te oleksite võimeline õigesti reageerima oma veresuhkrusisalduse muutustele, et vältida selle tõusmist liiga kõrgele või langemist liiga madalale. Vt lõik „Hüperglükeemia ja hüpoglükeemia“ käesoleva infolehe lõpus.

Kasutamine lastel ja noorukitel

LUSDUNAt võib kasutada noorukitel ja lastel alates 2 aasta vanusest. Kasutage seda ravimit täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Manustamissagedus

Te vajate ühte LUSDUNA süstet iga päev, samal kellaajal. Nexvue pen-süstel võimaldab manustada LUSDUNAt 1 ühiku kaupa maksimaalse üksikannuseni 60 ühikut. Pen-süstel sisaldab kokku

300 ühikut.

Manustamisviis

LUSDUNAt süstitakse naha alla. Ärge süstige LUSDUNAt veeni, sest see muudab ravimi toimet ja võib põhjustada hüpoglükeemiat.

Arst näitab teile, millisesse kehapiirkonda LUSDUNAt süstida. Igal süstekorral tuleb muuta süstekohta kasutatavas kehapiirkonnas.

Kuidas Nexvue’d käsitseda

Nexvue on eeltäidetud ühekordne pen-süstel, mis sisaldab glargiin-insuliini.

Lugege hoolikalt pakendis olevat „Nexvue kasutusjuhendit“. Pen-süstlit tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile.

Enne igat süstimist tuleb kinnitada uus nõel. Kasutada tohib ainult neid nõelu, mis sobivad kasutamiseks koos Nexvue’ga (vt „Nexvue kasutusjuhend“).

Enne igat süstimist tuleb teostada ohutustest.

Enne pen-süstli kasutamist kontrollige kolbampulli. Ärge kasutage Nexvue’d, kui märkate süstelahuses nähtavaid osakesi. Kasutage Nexvue’d ainult juhul, kui lahus on selge, värvitu ja veetaoline. Enne kasutamist ärge ravimit loksutage ega segage.

Vältimaks võimalikku haiguste edasikandumist, ei tohi pen-süstlit mitte kunagi anda teistele kasutamiseks. Ainult teie tohite seda pen-süstlit kasutada.

Veenduge, et alkohol ega teised desinfitseerivad või muud ained ei ole saastanud insuliini.

Kasutage alati uut pen-süstlit, kui märkate, et kontroll teie veresuhkrusisalduse üle ootamatult halveneb. Kui arvate, et teil või olla probleeme Nexvue kasutamisega, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Tühje pen-süstleid ei tohi uuesti täita ja need tuleb nõuetekohaselt hävitada.

Ärge kasutage Nexvue’d, kui see on kahjustatud või ei tööta korralikult; selline pen-süstel tuleb hävitada ja kasutada uut.

Insuliinide segiajamine

Enne igat süstimist tuleb alati kontrollida insuliini märgistust, et vältida LUSDUNA segiajamist teiste insuliinidega.

Kui te kasutate LUSDUNAt rohkem kui ette nähtud

-Kui olete süstinud liiga palju LUSDUNAt, võib teie veresuhkru tase langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Mõõtke sageli oma veresuhkru taset. Üldiselt tuleb hüpoglükeemia vältimiseks süüa rohkem ja kontrollida veresuhkru taset. Informatsiooni saamiseks hüpoglükeemia ravi kohta vt lõik „Hüperglükeemia ja hüpoglükeemia“ käesoleva infolehe lõpus.

Kui te unustate LUSDUNAt kasutada

-Kui teil on LUSDUNA annus vahele jäänud või kui te ei ole süstinud piisavalt insuliini, võib teie veresuhkru tase tõusta liiga kõrgele (hüperglükeemia). Mõõtke sageli oma veresuhkru taset. Informatsiooni saamiseks hüperglükeemia ravi kohta vt lõik „Hüperglükeemia ja hüpoglükeemia“ käesoleva infolehe lõpus.

-Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate LUSDUNA kasutamise

See võib viia raske hüperglükeemia (väga kõrge veresuhkru tase) ja ketoatsidoosi (happesisalduse tõus veres, kuna organism lõhustab suhkru asemel rasvu) tekkeni. Ärge lõpetage ravi LUSDUNAga enne, kui olete rääkinud arstiga, kes annab edasised tegevusjuhised.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate endal liiga madala veresuhkru (hüpoglükeemia) ilminguid, tegutsege kohe, et tõsta oma veresuhkrut (vt lõik „Hüperglükeemia ja hüpoglükeemia“ käesoleva infolehe lõpus). Hüpoglükeemia (madal veresuhkrutase) võib olla väga tõsine ja seda esineb insuliinravi puhul väga sageli (võib tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st). Madal veresuhkur tähendab seda, et teie vere suhkrusisaldus ei ole piisav. Kui veresuhkrutase langeb liiga madalale, võite kaotada teadvuse. Tõsine hüpoglükeemia võib põhjustada ajukahjustust ja olla eluohtlik. Lisateave vt lõik „Hüperglükeemia ja hüpoglükeemia“ käesoleva infolehe lõpus.

Rasked allergilised reaktsioonid (harv, võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st), mille ilmingud on muuhulgas laialdased nahareaktsioonid (lööve ja sügelus üle kogu keha), naha või limaskestade tugev turse (angioödeem), hingeldus, vererõhu langus koos kiire südametegevuse ja higistamisega. Insuliinide suhtes tekkinud rasked allergilised reaktsioonid võivad muutuda eluohtlikuks. Kui märkate raske allergilise reaktsiooni ilminguid, teavitage sellest otsekohe oma arsti.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st)

Nahamuutused süstekohas

Kui süstite insuliini liiga tihti ühte kohta nahal, võib nahaalune rasvkude kas väheneda (lipoatroofia, võib tekkida kuni ühel inimesel 100-st) või pakseneda (lipohüpertroofia). Insuliin ei pruugi väga hästi mõjuda. Nahamuutuste ennetamiseks muutke iga süstimise korral süstekohta.

Naha- ja allergilised reaktsioonid süstekohas

Nähtudeks võivad olla punetus, ebatavaliselt tugev valu süstimisel, sügelus, nõgeslööve, turse või põletik. Need võivad levida ka süstekoha ümbrusesse. Enamik kergematest reaktsioonidest insuliinide suhtes taandub tavaliselt mõne päeva kuni mõne nädala jooksul.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st)

Silma reaktsioonid

Veresuhkrusisalduse oluline muutus (paranemine või halvenemine) võib ajutiselt häirida teie nägemist. Kui teil on proliferatiivne retinopaatia (silmahaigus, mis on seotud suhkurtõvega), võivad rasked hüpoglükeemia hood põhjustada ajutist nägemiskaotust.

Üldised häired

Harvadel juhtudel võib insuliinravi põhjustada ka vedeliku ajutist kogunemist organismis, mis omakorda põhjustab turseid säärtel ja labajalgadel.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st)

Väga harvadel juhtudel võivad tekkida düsgeusia (maitsetundlikkuse häired) ja müalgia (lihasvalu).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Üldiselt on kõrvaltoimed lastel ja alla 18-aastastel noorukitel sarnased täiskasvanud patsientidel täheldatuga.

Lastel ja alla 18-aastastel noorukitel teatatakse süstekoha reaktsioonidest (süstekoha reaktsioon, süstekoha valu) ja nahareaktsioonidest (lööve, nõgestõbi) suhteliselt sagedamini kui täiskasvanutel.

Puudub ravimi kasutamise kogemus alla 2-aastastel lastel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas LUSDUNAt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pen-süstli karbil ja märgistusel pärast „Kõlblik kuni“ (EXP). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kasutusele võtmata pen-süstlid

Hoida külmkapis (2 C...8 C). Mitte lasta külmuda.

Ärge pange LUSDUNAt külmkapis külmutuselemendi vahetusse lähedusse. Hoida pen-süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Kasutusele võetud pen-süstlid

Pen-süstleid, mis on võetud kasutusele või mida kantakse tagavaraks kaasas, võib hoida maksimaalselt 28 päeva temperatuuril kuni 30 C, otsese kuumuse ja valguse eest kaitstult. Pen-süstlit, mis on võetud kasutusele või mida kantakse tagavaraks kaasas, ei tohi hoida külmkapis. Ärge kasutage seda pärast kõlblikkusaja möödumist.

Pärast süstimist eemaldage nõel ja hoidke pen-süstlit ilma nõelata. Pärast kasutamist pange kork tagasi pen-süstlile, et valguse eest kaitsmiseks.

Enne pen-süstli minema viskamist eemaldage kindlasti nõel. Nõelu ei tohi uuesti kasutada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida LUSDUNA sisaldab

-Toimeaine on glargiin-insuliin. Üks ml sisaldab 100 ühikut glargiin-insuliini (vastab 3,64 mg-le). Üks pen-süstel sisaldab 3 ml süstelahust (vastab 300 ühikule).

-Teised koostisosad on tsinkkloriid, metakresool, glütserool, naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) (vt lõik 2 „Oluline teave mõningate LUSDUNA koostisainete suhtes“), vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks) ja süstevesi.

Kuidas LUSDUNA välja näeb ja pakendi sisu

LUSDUNA 100 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis on selge ja värvitu lahus.

Pakendis on 1, 5 ja hulgipakendis 10 (2 x 5) pen-süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road

Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

Tootja

NV Organon

Molenstraat 110

5342 CC Oss

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel: +420 233 010 111

Tel.: +36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Slovenija

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Limited

Tel: +386 1 5204 201

Tel: +353 (0)1 2998700

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÜPERGLÜKEEMIA JA HÜPOGLÜKEEMIA

Kandke endaga alati kaasas natuke suhkrut (vähemalt 20 grammi).

Kandke endaga kaasas informatsiooni, mis näitab, et te olete diabeetik.

HÜPERGLÜKEEMIA (kõrge veresuhkrutase)

Kui teie veresuhkur on liiga kõrge (hüperglükeemia), ei ole te võib-olla süstinud piisavalt insuliini.

Miks tekib hüperglükeemia?

Näiteks:

-te ei ole süstinud insuliini või olete süstinud seda liiga vähe või insuliini toime on vähenenud, näiteks vale säilitamise tõttu,

-teie insuliini pen-süstel ei tööta korralikult,

-teie kehaline aktiivsus on väiksem kui tavaliselt, te olete stressis (emotsionaalne stress, ärevus) või teil on olnud trauma, operatsioon, infektsioon või palavik,

-te kasutate või olete kasutanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Muud ravimid ja LUSDUNA“).

Hüperglükeemia hoiatusnähud

Janu, sagenenud urineerimisvajadus, väsimus, kuiv nahk, näo punetus, isukaotus, madal vererõhk, kiire südame löögisagedus ning glükoosi ja ketokehade sisaldus uriinis. Kõhuvalu, kiire ja sügav hingamine, unisus või isegi teadvusekaotus võivad olla insuliini puudusest tingitud raske seisundi (ketoatsidoos) tunnusteks.

Mida peab tegema hüperglükeemia korral?

Mõõtke oma veresuhkrutaset ja määrake ketoonide sisaldust uriinis niipea kui mõni ülalnimetatud sümptomitest on tekkinud. Rasket hüperglükeemiat ja ketoatsidoosi peab alati ravima arst ning tavaliselt toimub ravi haiglas.

HÜPOGLÜKEEMIA (veresuhkru madal tase)

Kui teie veresuhkrutase langeb liiga madalale, võite kaotada teadvuse. Tõsine hüpoglükeemia võib põhjustada südamerabanduse või ajukahjustuse teket ning olla eluohtlik. Tavaliselt peaksite ära tundma, kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, ning olema võimeline õigeid meetmeid rakendama.

Miks tekib hüpoglükeemia?

Näiteks:

-te süstite liiga palju insuliini,

-te jätate toidukorra vahele või sööte hiljem,

-te ei söö piisavalt või sööte toite, mis sisaldavad tavalisest vähem süsivesikuid (süsivesikuteks nimetatakse suhkrut ja suhkrusarnaseid aineid; samas kunstlikud magusained EI OLE süsivesikud),

-te kaotate süsivesikuid oksendamise või kõhulahtisuse tõttu,

-te tarbite alkoholi, eriti kui te ei söö piisavalt,

-teie kehaline aktiivsus on tavalisest suurem või teist tüüpi kui tavaliselt,

-te olete paranemas traumast, operatsioonist või muust stressist,

-te olete paranemas haigusest või palavikust,

-te võtate või olete lõpetanud teatud teiste ravimite võtmise (vt lõik 2 „Muud ravimid ja LUSDUNA“).

Hüpoglükeemia teke on tõenäolisem ka siis, kui

-olete just alustanud insuliinravi või läinud üle mõnele teisele insuliinipreparaadile (kui te olete eelmiselt basaalinsuliinilt üle läinud LUSDUNAle, võib hüpoglükeemia tekkida suurema tõenäosusega hommikul kui õhtul),

-teie veresuhkrutase on peaaegu normaalne või ebastabiilne,

-te muudate nahapiirkonda, kuhu insuliini süstite (nt reielt õlavarrele),

-teil on raske neeru- või maksahaigus või mõni muu haigus, nagu näiteks hüpotüreoos.

Hüpoglükeemia hoiatusnähud

Teie kehas

Sümptomid, mis näitavad, et teie veresuhkrutase langeb liiga madalale või liiga kiiresti, on näiteks: higistamine, niiske nahk, ärevus, kiire südame löögisagedus, kõrge vererõhk, südamepekslemine ja ebakorrapärane südametegevus. Need sümptomid tekivad tihti enne kui madalast suhkrutasemest tingitud sümptomid ajus.

Teie ajus

Näiteks järgmised sümptomid näitavad madalat suhkrutaset ajus: peavalud, tugev näljatunne, iiveldus, oksendamine, väsimus, unisus, unehäired, rahutus, agressiivne käitumine, keskendumisraskused, reaktsioonide aeglustumine, depressioon, segasus, kõnehäired (mõnikord täielik kõnevõime kaotus), nägemishäired, värisemine, halvatus, torkimistunne (paresteesia), tuimus ja torkimistunne suu ümbruses, pearinglus, enesekontrolli kaotus, suutmatus enda eest hoolt kanda, krambid, teadvusekadu.

Esmased sümptomid, mis viitavad hüpoglükeemiale („hoiatusnähud“), võivad olla muutunud, nõrgenenud või üldse puududa, kui

-te olete eakas, olete pikka aega põdenud suhkurtõbe või kui te põete teatud tüüpi närvihaigust (diabeetiline autonoomne neuropaatia);

-te olete hiljuti läbi elanud hüpoglükeemia (nt päev varem) või kui see tekib aeglaselt;

-teie veresuhkrutase on peaaegu normaalne või vähemalt oluliselt paranenud;

-te olete hiljuti loomselt insuliinilt läinud üle humaaninsuliinile, nagu LUSDUNA;

-te kasutate või olete kasutanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Muud ravimid ja LUSDUNA“).

Sellistel juhtudel võib teil tekkida raske hüpoglükeemia (ja isegi minestus) enne, kui olete oma probleemist teadlik. Tundke teil esinevaid hoiatussümptomeid. Vajadusel võib tavalisest sagedasem veresuhkru mõõtmine aidata tuvastada kergeid hüpoglükeemia episoode, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Kui te ei ole kindel hoiatusnähtude esinemises, vältige olukordi, kus hüpoglükeemia tõttu võivad koos teiega ohtu sattuda ka teised inimesed (nt autojuhtimine).

Mida peab tegema hüpoglükeemia korral?

1.Ärge süstige insuliini. Sööge otsekohe 10...20 g suhkrut, näiteks glükoosi, suhkrutükke või suhkruga magustatud karastusjooke. Tähelepanu! Kunstlikud magusained ja toidud, mis sisaldavad suhkru asemel kunstlikke magusaineid (nt dieetjoogid), hüpoglükeemia korral ei aita.

2.Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline veresuhkrutaset tõstev toime (nt leib või pasta). Teie arst või diabeediõde on sellest teiega varem vestelnud.

Hüpoglükeemiast taastumine võib olla aeglasem LUSDUNA pika toimeaja tõttu.

3.Kui hüpoglükeemia taastub, võtke uuesti sisse 10...20 g suhkrut.

4.Pöörduge arsti poole otsekohe kui tunnete, et te ei ole suuteline hüpoglükeemia üle kontrolli saavutama või kui hüpoglükeemia taastub.

Teavitage oma sugulasi, sõpru ja lähedasi kolleege alljärgnevast:

Kui te ei ole võimeline neelama või kaotate teadvuse, vajate glükoosi või glükagooni (ravim, mis tõstab veresuhkrutaset) süsti. Nende süstide tegemine on õigustatud isegi siis, kui puudub kindlus, kas tegemist on hüpoglükeemiaga.

Soovitatav on mõõta veresuhkrutaset kohe pärast glükoosi manustamist, et teada, kas teil on ikka hüpoglükeemia.

Kasutusjuhend

LUSDUNA 100 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis (Nexvue)

Glargiin-insuliin

Nõelad ja alkoholitampoonid ei kuulu pakendisse.

ENNE KASUTAMIST LUGEGE PALUN LÄBI JÄRGNEVAD JUHISED.

Tähtis teave

LUSDUNA sisaldab ravimit nimega glargiin-insuliin.

Kui kasutate rohkem kui ühte tüüpi ravimit, kontrollige enne süstimist, kas tegemist on õige ravimiga.

Arst või meditsiiniõde näitab teile, kuidas pen-süstlit kasutada. Kui te ei ole varem väljaõpet saanud, paluge arstil või meditsiiniõel näidata, kuidas pen-süstlit kasutatakse.

Enne igat kasutamist kinnitage alati uus nõel. Kasutage ainult selliseid nõelu, mis sobivad teie pen-süstliga kasutamiseks (vt lõik „Teie pen-süstli osad“ allpool).

Ärge valige annust ega vajutage süstimisnuppu enne nõela kinnitamist.

Enne igat süstimist tuleb teostada ohutustest.

Pen-süstel on kasutamiseks ainult teile. Ärge jagage seda kellegi teisega.

Kui süsti teeb teine inimene, peab see isik haiguste ülekande vältimiseks olema eriti ettevaatlik, vältimaks tahtmatut nõelatorget.

Ärge kunagi kasutage pen-süstlit, mis on kahjustatud või kui te ei ole kindel, kas see töötab korralikult.

Võtke alati endaga kaasa üks lisa pen-süstel, juhuks kui teie pen-süstel läheb kaduma või saab viga.

Tähtis on teada, kuidas insuliin teid aitab ja kuidas vältida kõige sagedasemat kõrvaltoimet – madalat veresuhkrutaset (hüpoglükeemia), mis võib olla tõsine. Lugege selle kohta igas karbis olevast pakendi infolehest. Kui teil on küsimusi selle ravimi või suhkurtõve kohta, pöörduge palun abi saamiseks arsti või meditsiiniõe poole.

Teie pen-süstli osad

Pen-süstli kork

kolbampulli ots

dosaator

(siia kinnitub nõel)

Pen-süstli korpus

 

Insuliini kolbampull

annuse aken

süstimisnupp

See pen-süstel töötab koos enamiku pen-süstli nõela tüüpide ja suurustega, nt tootjatelt Becton, Dickinson & Company ja Ypsomed.

välimine nõela

sisemine nõela

 

kaitsekork

kaitsekork

nõel

Pen-süstel võimaldab valida annuse vahemikus 1...60 ühikut. Kui pen-süstel ei lase teil valida täisannust, ei pruugi pen-süstlis olla piisavalt insuliini. Pen-süstel ei lase valida suuremat insuliiniühikute arvu kui on pen-süstlis alles.

Pen-süstli üldised juhised

Uued pen-süstlid, mida ei ole varem kasutatud:

Säilitage pen-süstleid karbis külmkapis (2 C...8 C). Mitte lasta külmuda. Veenduge, et pen- süstlid ei ole külmutuselemendi vahetus läheduses.

Kui teie pen-süstel on olnud külmas, võtke see välja 1 kuni 2 tundi enne süstimist, et see jõuaks üles soojeneda. Külma insuliini süstimine on valulikum.

Pärast pen-süstli avamist ja selle kasutamise ajal:

Ärge pange pen-süstlit tagasi külmkappi ega laske sel külmuda. Hoidke seda toatemperatuuril (kuni 30°C).

Hoidke pen-süstlit eemal otsesest kuumusest ja valgusest.

Pen-süstli välispinna puhastamiseks võib selle niiske lapiga üle pühkida. Ärge loputage pen- süstlit vee all.

Pen-süstlit tohib kasutada kuni 28 päeva jooksul pärast külmkapist väljavõtmist.

1. Ettevalmistus

Kontrollige alati, kas tegemist on õige pen-süstliga. Kui kasutate rohkem kui ühte tüüpi ravimit, siis veenduge enne süstimist, et tegemist on õige ravimiga.

Pange puhtale ja kuivale pinnale valmis uus steriilne nõel, kaks alkoholitampooni ja pen-süstel. Enne jätkamist peske käsi.

Kontrollige alati mõlemat kuupäeva!

Kirjutage etiketile kuupäev, millal te pen-süstli külmkapist välja võtsite. Ärge kasutage pen-süstlit pärast kõlblikkusaja möödumist. Ärge kasutage pen-süstlit, kui selle külmkapist välja võtmisest on möödunud rohkem kui 28 päeva.

2. Süstimiseks valmistumine Valige süstekoht

Parimad süstekohad on kõhu- ja reiepiirkond või õlavarre tagumine osa.

Puhastage süstekoht

Puhastage süstekoht alkoholitampooniga. Iga süstimise puhul tuleb vahetada süstekohta vastavalt arstilt saadud juhistele.

Kas insuliin on selge, värvitu ja ilma nähtavate osakesteta?

Insuliini kontrollimine

Eemaldage pen-süstli kork. Kontrollige kolbampulli veendumaks, et insuliin on selge, värvitu ja ei sisalda nähtavaid osakesi. Kui ei ole, võtke kasutusele uus pen-süstel.

3. Kinnitage uus nõel

Puhastage kolbampulli ots alkoholitampooniga. See hävitab võimalikud haigustekitajad.

Avage nõel

Eemaldage nõelalt kate. Olge ettevaatlik, et nõel mustaks ei saaks.

Lükake nõel pen-süstlile

Lükake nõel pen-süstlile. Hoidke nõela otse, et te ei kahjustaks pen-süstlit ega nõela.

Keerake nõel kohale

Nõela kinnitamiseks keerake see pen-süstli külge.

4. Nõela kaitsekorkide eemaldamine

Eemaldage välimine nõela kaitsekork ja hoidke see alles. Teil on seda hiljem vaja.

Eemaldage sisemine nõela kaitsekork ja visake see minema

Sisemine nõela kaitsekork tuleb eemaldada enne annuse süstimist. Visake sisemine kaitsekork minema, teil ei ole seda hiljem vaja.

Kasutage iga kord uut nõela. See aitab tagada, et saate õige insuliiniannuse ning teil on vähem valus või väheneb bakteritega nakatumisoht.

5. Teostage ohutustest

Enne igat süstimist peate tegema väikese testi kontrollimaks, kas pen-süstel töötab. See aitab tagada, et saate manustamisel vajaliku annuse.

Valige 2-ühikuline kontrollannus

Valige kaheühikuline kontrollannus, keerates dosaatorit, kuni must joon on suunatud „2“-le.

Koputage vastu pen-süstlit

Hoidke pen-süstlit püstises asendis ja koputage õrnalt vastu kolbampulli, et õhumullid üles tõuseksid.

Vajutage süstimisnuppu õhku süstimiseks

Vajutage süstimisnupp lõpuni alla, suunates nõela samal ajal üles õhku. Kontrollige, kas insuliin väljub pen-süstlist.

Korrake, kuni näete insuliini

Kui ravim ei välju, valige uuesti 2 ühikut ja vajutage veelkord süstimisnuppu. Teha tuleb kuni viis katset. Kui see ei aita, proovige uut nõela. Vt punkt 9, kuidas nõela eemaldada. Kui see ei tööta ka uue nõelaga, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Tehke ohutustest enne igat süstimist. See aitab tagada, et saate vajaliku insuliini annuse.

6. Valige annus

Ühe süstega saab manustada 1...60 ühikut. Kui pen-süstel ei lase valida täisannust, ei pruugi pen- süstlis olla piisavalt insuliini. Kui te peate süstima suurema koguse kui pen-süstlisse jäänud ühikute arv, siis te võite kas

-süstida pen-süstlisse jäänud koguse ja seejärel uuest pen-süstlist manustada ülejäänud annuse või

-võtta uue pen-süstli ja süstida täisannuse.

Kui vajate abi otsustamisel, kuidas annust jagada, küsige oma arstilt või meditsiiniõelt. Teile vajalik annus võib olla erinev sellel pildil näidatust. Järgige tervishoiutöötaja juhiseid.

Valige annus

Valige annus, keerates dosaatorit senikaua, kui must joon on kohakuti õige numbriga aknas.

7. Kontrollige annust Kui valite vale annuse

Kui valite vale annuse, keerake dosaatorit tagasi, kuni aknas on õige number kohakuti musta joonega.

Kontrollige annust veelkord!

Väga tähtis on valida tervishoiutöötaja poolt soovitatud annus. Enne süstimist kontrollige uuesti, kas olete valinud õige annuse.

Kui te ei ole veel süstekohta puhastanud, tehke seda nüüd enne süstimist.

Kontrollige annuse akent...

Enne süstimist veenduge, et annuse aken on teie poole. Süstimise ajal peab aken olema selgelt nähtav.

8. Süstimine

Sisestage nõel

Lihtsalt torgake nõel üleni naha sisse. Hoidke pen-süstlit otse, mitte nurga all ega külgsuunas.

Süstimiseks vajutage

Manustage annus, vajutades süstimisnuppu, kuni näete numbrit 0 ja aknasse ilmub roheline triip.

Pärast numbri 0 ja rohelise triibu nägemist lugege aeglaselt 10-ni.

10 sek

Kümneni lugemine tagab, et kogu insuliin pen-süstlist väljuks, kindlustades vajaliku annuse saamise.

9. Pärast süstimist

Olge ettevaatlik, et te ei torkaks nõelaga sõrme.

Lükake välimine kaitsekork nõelale ja kasutage seda nõela lahti keeramiseks.

Pange kasutatud nõelad suletavasse torkekindlasse teravate esemete konteinerisse. Visake nõel ära turvaliselt vastavalt arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt saadud juhistele.

Ärge nõela uuesti kasutage; visake see ära turvaliselt vastavaid juhiseid järgides.

Pen-süstli hoidmine

Pange lihtsalt kork pen-süstlile tagasi ja hoidke seda ilma nõelata kuni järgmise süstimiseni. Teave pen-süstli säilitamise kohta: vt lõik „Pen-süstli üldised juhised“.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu