Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lyrica (pregabalin) – Pakendi infoleht - N03AX16

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLyrica
ATC koodN03AX16
Toimeainepregabalin
TootjaPfizer Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lyrica 25 mg kõvakapslid

Lyrica 50 mg kõvakapslid

Lyrica 75 mg kõvakapslid

Lyrica 100 mg kõvakapslid

Lyrica 150 mg kõvakapslid

Lyrica 200 mg kõvakapslid

Lyrica 225 mg kõvakapslid

Lyrica 300 mg kõvakapslid

Pregabaliin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lyrica ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lyrica võtmist

3.Kuidas Lyricat võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lyricat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lyrica ja milleks seda kasutatakse

Lyrica kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia, neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks täiskasvanutel.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu: Lyricat kasutatakse närvikahjustustest tingitud pikaajalise valu raviks. Perifeerset neuropaatilist valu võivad põhjustada erinevad haigused nagu suhkurtõbi või herpes zoster (vöötohatis). Valuaistingut võidakse kirjeldada kui kuuma, põletavat, pulseerivat, torkavat, lõikavat, teravat, kramplikku, valutavat, torkivat, tuima või nõelte torkimist. Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu võib olla seotud ka meeleolu kõikumistega, unehäiretega, väsimusega ja mõjutada nii füüsilist kui sotsiaalset funktsioneerimist ning üleüldist elukvaliteeti.

Epilepsia: Lyricat kasutatakse täiskasvanutel teatud epilepsia vormide (osalised ehk partsiaalsed krambid koos või ilma sekundaarse generaliseerumiseta) raviks. Arst määrab teile Lyrica epilepsia raviks juhul, kui senise raviga ei õnnestu haigust kontrolli all hoida. Te peate Lyricat võtma lisaks senisele ravile. Lyrica ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldi, vaid alati kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega.

Generaliseerunud ärevushäire: Lyricat kasutatakse generaliseerunud ärevushäire (GAD) raviks. Generaliseerunud ärevushäire sümptomiteks on pikaajaline liigne ärevus ja mure, mida on raske kontrolli alla saada. Generaliseerunud ärevushäire võib samuti põhjustada rahutust, piiripeal oleku või pingetunnet, kergesti väsimist (väsimus), keskendumisraskusi, ärritustunnet, lihaspinget või unehäireid. See erineb igapäevaelu stressist ja pingetest.

2. Mida on vaja teada enne Lyrica võtmist

Ärge võtke Lyricat:

kui olete pregabaliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lyrica võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mõnedel Lyricat võtnud patsientidel on tekkinud allergilise reaktsiooni sümptomid. Need sümptomid võivad olla näopiirkonna, huulte, keele ja kõri turse ning laialdane nahalööve. Nimetatud sümptomite tekkimise korral tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

Lyricat on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) sagedust eakatel patsientidel. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik kuni harjute ravimi võimalike toimetega.

Lyrica võib põhjustada nägemise hägustumist või nägemiskaotust või teisi nägemise muutusi, millest paljud on ajutised. Ükskõik milliste muutuste ilmnemisel teie nägemises tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

Mõnedel suhkurtõvega patsientidel, kes võtavad pregabaliinravi ajal kaalus juurde, võib olla vajalik muuta diabeedivastaste ravimite annuseid.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

On teatatud südame puudulikkuse juhtudest mõnedel patsientidel Lyrica võtmise ajal; need patsiendid olid enamasti eakad ning südameprobleemidega. Enne ravimi võtmist teavitage oma raviarsti kui olete põdenud või põete mõnda südamehaigust.

On teatatud neerupuudulikkuse tekkest mõnedel patsientidel Lyrica võtmise ajal. Teavitage oma raviarsti kui te märkate ravimi võtmise ajal urineerimise vähenemist, sest ravimi võtmise lõpetamine võib seda parandada.

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud anti-epileptikumidega nagu pregabaliin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kui Lyricat võetakse koos teiste kõhukinnisust põhjustavate ravimitega (mõned teatud tüüpi valuvaigistid), võivad esineda seedetrakti probleemid (nt kõhukinnisus, blokeeritud või halvatud sooled). Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhukinnisus, eriti kui teil on kalduvus sellele probleemile.

Teavitage oma arsti enne selle ravimi võtmise alustamist, kui teil on esinenud alkoholismi või mis tahes ravimi kuritarvitamist või ravimsõltuvust. Ärge võtke seda ravimit rohkem, kui arst on teile määranud.

Lyrica võtmise ajal või kohe pärast selle kasutamise lõpetamist on esinenud krampe. Võtke kiiresti ühendust oma arstiga, kui teil tekivad krambid.

Mõnedel Lyricat võtnud patsientidel on täheldatud ajufunktsiooni halvenemist (entsefalopaatia), kui neil on kaasuvana esinenud teatud haigusseisundid. Öelge oma arstile, kui teil on esinenud mõni tõsine haigus, sealhulgas maksa- või neeruhaigus.

Lapsed ja noorukid

Pregabaliini ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel (vanus alla 18 aasta) ei ole tõestatud ja seetõttu ei tohi pregabaliini selles vanuserühmas kasutada.

Muud ravimid ja Lyrica

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Lyrica ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoimed). Kasutamisel koos teatud teiste ravimitega võib Lyrica võimendada nende ravimite kõrvaltoimeid, sealhulgas hingamispuudulikkuse ja kooma teket. Pearinglus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad süveneda, kui Lyricat võetakse koos ravimitega, mis sisaldavad järgmisi aineid:

Oksükodoon - (kasutatakse valuvaigistina)

Lorasepaam - (kasutatakse ärevuse raviks)

Alkohol

Lyricat võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.

Lyrica koos toidu, joogi ja alkoholiga

Lyrica kapsleid võib võtta koos toiduga või ilma.

Lyrica ravi ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Lyricat ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lyrica võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ravi ajal Lyricaga ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.

Lyrica sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Lyricat võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teile sobiva annuse.

Lyrica on ainult suukaudseks manustamiseks.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu, epilepsia või generaliseerunud ärevushäire:

Võtke nii palju kapsleid, kui arst määras.

Teie seisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 600 mg ööpäevas.

Teie arst võib määrata Lyricat sisse võtta kas kaks või kolm korda päevas. Kui võtate Lyricat kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev umbes samadel kellaaegadel. Kui võtate Lyricat kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul, pärast lõunat ja õhtul, iga päev umbes samadel kellaaegadel.

Kui teile tundub, et Lyrica toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või apteekrit.

Kui te olete eakas patsient (üle 65 aasta vana), võite võtta Lyricat tavalistes annustes välja arvatud juhul kui teil on probleeme neerudega.

Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega.

Neelake kapsel koos veega tervelt alla.

Jätkake Lyrica võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.

Kui te võtate Lyricat rohkem kui ette nähtud

Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke karp või pudel Lyrica kapslitega endaga kaasa. Kui te olete võtnud Lyricat rohkem kui ette nähtud, võite tunda end unisena, segasena, erutatud või rahutuna. Teatatud on ka krambihoogudest.

Kui te unustate Lyricat võtta

On tähtis, et võtaksite Lyrica kapsleid korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Lyrica võtmise

Ärge lõpetage Lyrica kasutamist, kui teie arst ei ole käskinud seda teha. Kui ravi lõpetatakse, tuleb seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul.

Peate teadma, et pärast pika- ja lühiajalise Lyrica-ravi lõpetamist võivad teil esineda teatud kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pearinglus. Need sümptomid võivad esineda sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete võtnud Lyricat pikema aja vältel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage: võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10st

Pearinglus, unisus, peavalu

Sage: võivad esineda kuni ühel inimesel 10st

Isu suurenemine

Ülendatud meeleolu, segasus, orientatsioonikaotus, seksuaalse huvi langus, ärrituvus

Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, mälu kaotus, treemor, kõnehäired, torkimistunne, tuimus, sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus, ebanormaalne tunne

Hägune nägemine, kahekordne nägemine

Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired, kukkumine

Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, turses kõht

Erektsioonihäired

Tursed, sealhulgas jäsemete tursed

Joobetunne, ebanormaalne kõnnak

Kehakaalu suurenemine

Lihaskrambid, liigeste valu, seljavalu, jäsemete valu

Kurgu valulikkus

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni ühel inimesel 100st

Isutus, kehakaalu vähenemine, madal veresuhkru sisaldus, kõrge veresuhkur

Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, agitatsioon, meeleolu kõikumised, raskused sõnade leidmisel, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood, apaatia, agressiivsus, meeleolu tõus, vaimsed häired, mõtlemisraskused, seksuaalse huvi tõus, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja hiline seemnepurse

Nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine, valgussähvatused, tõmblused, reflekside langus, hüperaktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, teadvuse kadu, minestamine, kõrgenenud helitundlikkus, halb enesetunne

Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad, silmade ärritus

Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, südamerütmi muutused, südamepuudulikkus

Nahaõhetus, kuumad hood

Hingamisraskused, ninakuivus, kinnine nina

Suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus

Higistamine, nahalööve, külmavärinad, palavik

Lihastõmblused, liigeste turse, lihasjäikus, valu, kaasaarvatud lihasvalu, kaela valu

Rindade valulikkus

Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus

Nõrkus, janu, pitsitustunne rinnus

Muutused vere- ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniini aminotransferaasi, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine, neutropeenia, kreatiniinisisalduse suurenemine, kaaliumisisalduse vähenemine

Ülitundlikkus, näo turse, nahasügelus, nõgeslööve, nohu, ninaverejooks, köha, norskamine

Valulikud menstruatsioonid

Käte ja jalgade külmus

Harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000st

Lõhnatundlikkuse muutused, lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, ere nägemine, nägemiskaotus

Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus

Külm higi, pitsitustunne kurgus, keele turse

Kõhunäärme põletik

Neelamisraskus

Aeglased ja piiratud liigutused

Pööramisraskus

Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes

Vedelik kopsudes

Krambid

Südame rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG)

Lihaskahjustus

Eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine, rindade suurenemine meestel

Ebaregulaarsed menstruatsioonid

Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine, uriinipeetus

Vere valgeliblede arvu vähenemine

Ebakohane käitumine

Allergilised reaktsioonid, näiteks hingamisraskused, silma sarvkesta põletik (keratiit) ja ja tõsine nahareaktsioon, mida iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu

Kollatõbi (naha ja silmade kollasus)

Väga harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 10000st

Maksapuudulikkus

Hepatiit (maksapõletik)

Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab kestendama, pöörduge kohe arsti poole.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lyricat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lyrica sisaldab

Toimeaine on pregabaliin. Iga kõvakapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg või 300 mg pregabaliini.

Teised abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, talk, želatiin, titaandioksiid (E171), naatriumlaurüülsulfaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, must trükivärv (sisaldab šellakit, musta raudoksiidi (E172), propüleenglükooli ja kaaliumhüdroksiidi) ja vesi.

75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg ja 300 mg kapslid sisaldavad veel punast raudoksiidi (E172).

Kuidas Lyrica välja näeb ja pakendi sisu

25 mg kapslid

Valged kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 25“.

50 mg kapslid

Valged kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 50“.Kapsli

keha on tähistatud musta ribaga.

 

75 mg kapslid

Valged/oranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 75“.

100 mg kapslid

Oranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 100“.

150 mg kapslid

Valged kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 150“.

200 mg kapslid

Heleoranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 200“.

225 mg kapslid

Valged/heleoranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN

225“.

 

300 mg kapslid

Valged/oranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 300“.

Lyrica on müügil kaheksas eri suurusega pakendis, valmistatud PVC-st alumiiniumfooliumist põhjaga: 14 kapslit sisaldav ühe mullribaga pakend, 21 kapslit sisaldav ühe mullribaga pakend, 56 kapslit sisaldav nelja mullribaga pakend, 70 kapslit sisaldav viie mullribaga pakend, 84 kapslit sisaldav nelja mullribaga pakend, 100 kapslit sisaldav sisaldav 10 mullribaga pakend, 112 (2 x 56) kapslit sisaldav pakend ning 100 x 1 kapslit ühekordse annusega perforeeritud mullpakend.

Lisaks on Lyrica 25 mg, 75 mg, 150 mg ja 300 mg saadaval HDPE pudelis sisaldades 200 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ühendkuningriik

Tootja:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer spol s r.o.

PFIZER Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel :+356 21220174

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer PFE France

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

Tel: +44 (0)1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: +354 540 8000

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304 616161

Infoleht on viimati uuendatud

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lyrica 20 mg/ml suukaudne lahus

Pregabaliin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lyrica ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lyrica võtmist

3.Kuidas Lyricat võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lyricat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Lyrica ja milleks seda kasutatakse

Lyrica kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia, neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks täiskasvanutel.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu: Lyricat kasutatakse närvikahjustustest tingitud pikaajalise valu raviks. Perifeerset neuropaatilist valu võivad põhjustada erinevad haigused nagu suhkurtõbi või herpes zoster (vöötohatis). Valuaistingut võidakse kirjeldada kui kuuma, põletavat, pulseerivat, torkavat, lõikavat, teravat, kramplikku, valutavat, torkivat, tuima või nõelte torkimist. Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu võib olla seotud ka meeleolu kõikumistega, unehäiretega, väsimusega ja mõjutada nii füüsilist kui sotsiaalset funktsioneerimist ning üleüldist elukvaliteeti.

Epilepsia: Lyricat kasutatakse täiskasvanutel teatud epilepsia vormide (osalised ehk partsiaalsed krambid koos või ilma sekundaarse generaliseerumiseta - epilepsiahood, mis algavad ühes konkreetses aju osas) raviks. Arst määrab teile Lyrica epilepsia raviks juhul, kui senise raviga ei õnnestu haigust kontrolli all hoida. Te peate Lyricat võtma lisaks senisele ravile. Lyrica ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldi, vaid alati kombinatsioonis teiste epilepsiavastaste ravimitega.

Generaliseerunud ärevushäire: Lyricat kasutatakse generaliseerunud ärevushäire (GAD) raviks. Generaliseerunud ärevushäire sümptomiteks on pikaajaline liigne ärevus ja mure, mida on raske kontrolli alla saada. Generaliseerunud ärevushäire võib samuti põhjustada rahutust, piiripeal oleku või pingetunnet, kergesti väsimist (kurnatust), keskendumisraskusi, ärritustunnet, lihaspinget või unehäireid. See erineb igapäevaelu stressist ja pingetest.

2. Mida on vaja teada enne Lyrica võtmist

Ärge võtke Lyricat:

kui olete pregabaliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lyrica võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Mõnedel Lyricat võtnud patsientidel on tekkinud allergilise reaktsiooni sümptomid. Need sümptomid võivad olla näopiirkonna, huulte, keele ja kõri turse ning laialdane nahalööve. Nimetatud sümptomite tekkimise korral tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

Lyricat on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) sagedust eakatel patsientidel. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik kuni harjute ravimi võimalike toimetega.

Lyrica võib põhjustada nägemise hägustumist või nägemiskaotust või teisi nägemise muutusi, millest paljud on ajutised. Ükskõik milliste muutuste ilmnemisel teie nägemises tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

Mõnedel suhkurtõvega patsientidel, kes võtavad pregabaliinravi ajal kaalus juurde, võib olla vajalik muuta diabeedivastaste ravimite annuseid.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

On teatatud südame puudulikkuse juhtudest mõnedel patsientidel Lyrica võtmise ajal; need patsiendid olid enamasti eakad ning südameprobleemidega. Enne ravimi võtmist teavitage oma raviarsti kui olete põdenud või põete mõnda südamehaigust.

On teatatud neerupuudulikkuse tekkest mõnedel patsientidel Lyrica võtmise ajal. Teavitage oma raviarsti kui te märkate ravimi võtmise ajal urineerimise vähenemist, sest ravimi võtmise lõpetamine võib seda parandada.

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud anti-epileptikumidega nagu pregabaliin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kui Lyricat võetakse koos teiste kõhukinnisust põhjustavate ravimitega (mõned teatud tüüpi valuvaigistid), võivad esineda seedetrakti probleemid (nt kõhukinnisus, blokeeritud või halvatud sooled). Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhukinnisus, eriti kui teil on kalduvus sellele probleemile.

Teavitage oma arsti enne selle ravimi võtmise alustamist, kui teil on esinenud alkoholismi või mistahes ravimi kuritarvitamist või ravimsõltuvust. Ärge võtke seda ravimit rohkem, kui arst on teile määranud.

Lyrica võtmise ajal või kohe pärast selle kasutamise lõpetamist on esinenud krampe. Võtke kiiresti ühendust oma arstiga, kui teil tekivad krambid.

Mõnedel Lyricat võtnud patsientidel on täheldatud ajufunktsiooni halvenemist (entsefalopaatia), kui neil on kaasuvana esinenud teatud haigusseisundid. Öelge oma arstile, kui teil on esinenud mõni tõsine haigus, sealhulgas maksa- või neeruhaigus.

Lapsed ja noorukid

Pregabaliini ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel (vanus alla 18 aasta) ei ole tõestatud ja seetõttu ei tohi pregabaliini selles vanuserühmas kasutada.

Muud ravimid ja Lyrica

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Lyrica ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoimed). Kasutamisel koos teatud teiste ravimitega võib Lyrica võimendada nende ravimite kõrvaltoimeid, sealhulgas hingamispuudulikkuse ja kooma teket. Pearinglus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad süveneda, kui Lyricat võetakse koos ravimitega, mis sisaldavad järgmisi aineid:

Oksükodoon - (kasutatakse valuvaigistina)

Lorasepaam - (kasutatakse ärevuse raviks)

Alkohol

Lyricat võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.

Lyrica koos toidu joogi ja alkoholiga

Lyricat võib võtta koos toiduga või ilma.

Lyrica ravi ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Lyricat ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lyrica võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ravi ajal Lyricaga ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.

Lyrica sisaldab

Lyrica suukaudne lahus sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja propüülparahüdroksübensoaati ( E216), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (tõenäoliselt hilist tüüpi).

Lyrica suukaudne lahus sisaldab väikeses koguses etanooli (alkoholi), vähem kui 100 mg/ml.

3. Kuidas Lyricat võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teile sobiva annuse.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu, epilepsia või generaliseerunud ärevushäire:

Võtke nii palju lahust, kui arst määras.

Teie seisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg (7,5 ml) kuni 600 mg (30 ml) ööpäevas.

Teie arst võib määrata Lyricat sisse võtta kas kaks või kolm korda päevas. Kui võtate Lyricat kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev umbes samadel

kellaaegadel. Kui võtate Lyricat kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul, pärast lõunat ja õhtul, iga päev umbes samadel kellaaegadel.

Kui teile tundub, et Lyrica toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või apteekrit.

Kui te olete eakas patsient (üle 65 aasta vana), võite võtta Lyricat tavalistes annustes välja arvatud juhul kui teil on probleeme neerudega.

Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega.

Jätkake Lyrica võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.

Manustamine:

Kasutusjuhend

Lyrica on ette nähtud ainult suukaudseks kasutamiseks.

1.Avage pudel. Vajutage korki allapoole ja keerake seda vastupäeva (joonis 1).

2.Ainult esmakordsel kasutamisel. Suukaudse süstlaga on kaasas sissesurutav pudeli adapter (ingl Press-In Bottle Adapter, PIBA). See on vahend, mis lükatakse pudeli kaela sisse, et muuta suukaudse süstlaga lahuse eemaldamine lihtsamaks. Kui PIBA ei ole oma kohale paigutatud, võtke see ja 5 ml suukaudne süstal plastist pakkematerjalist välja. Hoidke pudelit tasasel alusel ja lükake PIBA pudeli kaela. Seejuures hoidke PIBA siledat pinda ülespoole ja suruge sellele (joonis 2).

3.Lükake süstla kolb liigse õhu eemaldamiseks süstla silindri põhja (selle otsa suunas). Kinnitage süstal PIBA külge kerge keerava liigutusega (joonis 3).

4.Pöörake külgeühendatud süstlaga pudel tagurpidi ja täitke süstal vedelikuga. Selleks tõmmake süstla kolbi alla veidi kaugemale kui mõõtejoon, mis vastab arsti määratud kogusele milliliitrites (ml) (joonis 4). Õhumullide eemaldamiseks süstlast lükake kolvi üles täpselt sobiva mõõtejooneni.

5.Pange pudel tagasi püstisesse asendisse nii, et süstal on ikka veel PIBA-s/pudelis (joonis 5).

6.Eemaldage süstal PIBA-st/pudelist (joonis 6).

7.Tühjendage süstla sisu otse suhu, selleks suruge süstla kolb süstla silindri põhja (joonis 7).

Märkus.

Samme 4–7 võib olla vaja korrata koguannuse saavutamiseks kuni kolm korda (tabel 1).

[Näiteks 150 mg (7,5 ml) ravimi manustamiseks tuleb kogu annuse saavutamiseks ravimit kaks korda pudelist süstlasse tõmmata. Suukaudse süstla kasutamisel tõmmake algul süstlasse 5 ml ja tühjendage süstla sisu otse suhu, seejärel täitke suukaudne süstal 2,5 ml-ga ja tühjendage ka see suhu.]

8.Süstla loputamisel tõmmake süstlasse vett ja suruge süstla kolb süstla silindri põhja vähemalt kolm korda (joonis 8).

9.Pange kork tagasi pudelile (jätke PIBA oma kohale pudeli kaelas) (joonis 9).

Figure- Joonis

Tabel 1. Suukaudse süstlaga pudelist väljatõmmatavad kogused Lyrica ettenähtud annuse manustamiseks

Lyrica

Kogu lahuse

Esimese

Teise süstlatäie

Kolmanda

süstlatäie maht

süstlatäie maht

annus (mg)

maht (ml)

maht (ml)

(ml)

(ml)

 

 

 

1,25

1,25

Ei ole vajalik

Ei ole vajalik

2,5

2,5

Ei ole vajalik

Ei ole vajalik

3,75

3,75

Ei ole vajalik

Ei ole vajalik

Ei ole vajalik

Ei ole vajalik

7,5

2,5

Ei ole vajalik

Ei ole vajalik

11,25

1,25

Kui te võtate Lyricat rohkem kui ette nähtud

Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke karp või pudel Lyrica suukaudse lahusega endaga kaasa. Võite tunda end end unisena, segaduses, erutununa või rahutult, kui võtate määratust rohkem Lyricat. Teatatud on ka krambihoogudest.

Kui te unustate Lyricat võtta

On tähtis, et võtaksite Lyrica suukaudset lahust korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate ühe annuse võtmata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg juba järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Lyrica võtmise

Ärge lõpetage Lyrica kasutamist, kui teie arst ei ole käskinud seda teha. Kui ravi lõpetatakse, tuleb seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul.

Peate teadma, et pärast pika- ja lühiajalise Lyrica-ravi lõpetamist võivad teil esineda teatud kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus, gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pearinglus. Need sümptomid võivad esineda sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete võtnud Lyricat pikema aja vältel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage: võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10st

Pearinglus, unisus, peavalu

Sage: võivad esineda kuni ühel inimesel 10st

Isu suurenemine

Ülendatud meeleolu, segasus, orientatsioonikaotus, seksuaalse huvi langus, ärrituvus.

Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, mälu kaotus, treemor, kõnehäired, torkimistunne, tuimus, sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus,ebanormaalne tunne.

Hägune nägemine, kahekordne nägemine

Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired, kukkumine

Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, turses kõht

Erektsioonihäired

Tursed, sealhulgas jäsemete tursed

Joobetunne, ebanormaalne kõnnak

Kehakaalu suurenemine

Lihaskrambid, liigeste valu, seljavalu, jäsemete valu

Kurgu valulikkus

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni ühel inimesel 100st

Isutus, kehakaalu vähenemine, madal veresuhkru sisaldus, kõrge veresuhkur

Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, agitatsioon, meeleolu kõikumised, raskused sõnade leidmisel, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood, apaatia,

agressiivsus, meeleolu tõus, vaimsed häired, mõtlemisraskused, seksuaalse huvi tõus, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja hiline seemnepurse

Nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine, valgussähvatused, tõmblused, reflekside langus, hüperaktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, teadvuse kadu, minestamine, kõrgenenud helitundlikkus, halb enesetunne

Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad, silmade ärritus

Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk, südamerütmi muutused, südamepuudulikkus

Nahaõhetus, kuumad hood

Hingamisraskused, ninakuivus, kinnine nina

Suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus

Higistamine, nahalööve, külmavärinad, palavik

Lihastõmblused, liigeste turse, lihasjäikus, valu, kaasaarvatud lihasvalu, kaela valu

Rindade valulikkus

Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus

Nõrkus, janu, pitsitustunne rinnus

Muutused vere- ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniini aminotransferaasi, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine, neutropeenia, kreatiniinisisalduse suurenemine, kaaliumisisalduse vähenemine)

Ülitundlikkus, näo turse, nahasügelus, nõgeslööve, nohu, ninaverejooks, köha, norskamine

Valulikud menstruatsioonid

Käte ja jalgade külmus

Harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000st

Lõhnatundlikkuse muutused, lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, ere nägemine, nägemiskaotus

Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus

Külm higi, pitsitustunne kurgus, keele turse

Kõhunäärme põletik

Neelamisraskus

Aeglased ja piiratud liigutused

Pööramisraskus

Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes

Vedelik kopsudes

Krambid

Südame rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG)

Lihaskahjustus

Eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine, rindade suurenemine meestel

Ebaregulaarsed menstruatsioonid

Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine, uriinipeetus

Vere valgeliblede arvu vähenemine

Ebakohane käitumine

Allergilised reaktsioonid, näiteks hingamisraskused, silma sarvkesta põletik (keratiit) ja ja tõsine nahareaktsioon, mida iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu

Kollatõbi (naha ja silmade kollasus)

Väga harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 10000st

Maksapuudulikkus

Hepatiit (maksapõletik)

Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab kestendama, pöörduge kohe arsti poole.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Lyricat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lyrica sisaldab

Toimeaine on pregabaliin. Üks ml sisaldab 20 mg pregabaliini.

Teised abiained on metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), veevaba naatriumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat (E339), sukraloos (E955), kunstlik maasikamaitseaine [sisaldab väheses koguses etanooli (alkohol)], puhastatud vesi.

Kuidas Lyrica välja näeb ja pakendi sisu

Lyrica 20 mg/ml suukaudne lahus on selge värvitu lahus valges pudelis, mis sisaldab 473 ml suukaudset lahust, pakitud kartongkarpi. Kartongkarbis sisaldub ka läbipaistvast polüetüleenist pakkematerjal, 5 ml gradueeritud suukaudne süstal ja sissesurutav pudeli adapter (PIBA).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ühendkuningriik

Tootja:

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B1930 Zaventem, Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer spol s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E. Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

PFIZER Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel :+356 21220174

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL.

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304 616161

Infoleht on viimati uuendatud

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu