Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Matever (levetiracetam) – Pakendi märgistus - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusMatever
ATC koodN03AX14
Toimeainelevetiracetam
TootjaPharmathen S.A.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp N20, N30, N50, N60, N100

Hulgipakend sisaldab N200 (2 x 100) [BLUE BOX’IGA]

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 250 mg levetiratsetaam.

3.ABIAINED

Sisaldab värvainet päikeseloojangukollane FCF alumminikumlakk (E110) ja propüleenglükooli (E1520). Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

Hulgipakend: 200 (2 pakendit, mis mõlemad sisaldavad 100) õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka Tel: +30 210 66 04 300 E-post: info@pharmathen.com

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/001

EU/1/11/711/002

EU/1/11/711/003

EU/1/11/711/004

EU/1/11/711/005

EU/1/11/711/006

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 250 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Üks sisepakendi karp sisaldab 100 tabletti, kokku on hulgipakendis 200 (2 x 100) tabletti [ILMA BLUE BOX’ITA]

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 250 mg levetiratsetaam.

3. ABIAINED

Sisaldab värvainet päikeseloojangukollane FCF alumiiniumlakk (E110) ja propüleenglükooli (E1520). Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka

Tel: +30 210 66 04 300

E-post: info@pharmathen.com

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 250 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMD, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiinium/ PVC/PE/PVDC blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pharmathen S.A.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp N10, N20, N30, N50, N60, N100, N120

Hulgipakend sisaldab N200 (2 x 100) [BLUE BOX’IGA]

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg levetiratsetaam.

3. ABIAINED

Sisaldab propüleenglükooli (E1520). Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

Hulgipakend: 200 (2 pakendit, mis mõlemad sisaldavad 100)) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka Tel: +30 210 66 04 300 E-post: info@pharmathen.com

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/007

EU/1/11/711/008

EU/1/11/711/009

EU/1/11/711/010

EU/1/11/711/011

EU/1/11/711/012

EU/1/11/711/013

EU/1/11/711/014

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 500 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Üks sisepakendi karp sisaldab 100 tabletti, kokku on hulgipakendist 200 (2 x 100) tabletti [ILMA BLUE BOX’ITA]

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg levetiratsetaam.

3. ABIAINED

Sisaldab propüleenglükooli (E1520). Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka Tel: +30 210 66 04 300 E-post: info@pharmathen.com

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/014

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 500 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiinium/ PVC/PE/PVDC blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pharmathen S.A.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp N20, N30, N50, N60, N80, N100, N120 hulgipakend sisaldab N200 (2 x 100) [BLUE BOX’IGA]

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 750 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 750 mg levetiratsetaam.

3. ABIAINED

Sisaldab värvainet päikeseloojangu kollane FCF (E110). Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

80 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

Hulgipakend: 200 (2 pakendit, mis mõlemad sisaldavad 100))õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka Tel: +30 210 66 04 300 E-post: info@pharmathen.com

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/015

EU/1/11/711/016

EU/1/11/711/017

EU/1/11/711/018

EU/1/11/711/019

EU/1/11/711/020

EU/1/11/711/021

EU/1/11/711/022

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 750 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Üks sisepakendi karp sisaldab 100 tabletti, kokku on hulgipakendist 200 (2 x 100) tabletti [ILMA BLUE BOX’ITA]

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 750 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 750 mg levetiratsetaam.

3. ABIAINED

Sisaldab värvainet päikeseloojangukollane FCF alumiiniumlakk (E110). Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka

Tel: +30 210 66 04 300

E-post: info@pharmathen.com

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/022

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 750 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiinium / PVC/PE/PVDC blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 750 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pharmathen S.A.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp N10, N20, N30, N50, N60, N100

hulgipakend sisaldab 200 (2 x 100) [BLUE BOX’IGA]

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg levetiratsetaam.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi. Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

Hulgipakend: 200 (2 pakendit, mis mõlemad sisaldavad 100) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka Tel: +30 210 66 04 300 E-post: info@pharmathen.com

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/023

EU/1/11/711/024

EU/1/11/711/025

EU/1/11/711/026

EU/1/11/711/027

EU/1/11/711/028

EU/1/11/711/029

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 1000 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Üks sisepakendi karp sisaldab 100 tabletti, kokku on hulgipakendist 200 (2 x 100) tabletti [ILMA BLUE BOX’ITA]

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg levetiratsetaam.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi. Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka Tel: +30 210 66 04 300 E-post: info@pharmathen.com

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/029

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 1000 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiinium / PVC/PE/PVDC blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiratsetaam

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pharmathen S.A.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

10 viaali sisaldav karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Matever 100 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Levetiratsetaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 500 mg/5 ml levetiratsetaami. 1 ml sisaldab 100 mg levetiratsetaami.

3. ABIAINED

Sisaldab jää-äädikhapet, süstevett, naatriumatsetaattrihüdraati, naatriumkloriidi. Lisainformatsiooni vt pakendi infolehtest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

500 mg/5 ml

10 viaali infusioonilahuse kontsentraadiga

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutada koheselt peale lahustamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja säilitamise eritingimusi enne lahustamist. Peale lahjendamist püsib lahus stabiilne 24 tundi temperatuuril 2…8 °C (külmkapis).

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.

Pallini 15351, Attiki, Kreeka Tel: +30 210 66 04 300 E-post: info@pharmathen.com

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/711/030

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Matever 100 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

5 ml viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Matever 100 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Levetiratsetaam

i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutada koheselt peale lahustamist.

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

500 mg/5 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu