Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimvastid (rivastigmine) – Pakendi infoleht - N06DA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNimvastid
ATC koodN06DA03
Toimeainerivastigmine
TootjaKrka, d.d., Novo mesto

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nimvastid 1,5 mg kõvakapslid

Nimvastid 3 mg kõvakapslid

Nimvastid 4,5 mg kõvakapslid

Nimvastid 6 mg kõvakapslid

Rivastigmiin (Rivastigminum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekri.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehesisukord:

1.Mis ravim on Nimvastid ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Nimvastid´i võtmist

3.Kuidas Nimvastid´i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Nimvastid´i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Nimvastid ja milleks seda kasutatakse

Nimvastid’is sisalduv toimeaine on rivastigmiin.

Rivastigmiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse koliinesteraasi inhibiitoriteks.

Alzheimeri tõvest või Parkinsoni tõvest põhjustatud dementsuse korral surevad teatud närvirakud ajus. See vähendab atsetüülkoliiniks nimetatud neurotransmitteri (aine, mis võimaldab närvirakkudel üksteisega suhelda) hulka. Rivastigmiin blokeerib atsetüülkoliini lagundavaid ensüüme: atsetüülkoliinesteraas ja butürüülkoliinesteraas. Neid ensüüme blokeerides võimaldab Nimvastid atsetüülkoliini tasemel ajus suureneda, mis vähendab Alzheimeri tõve ja Parkinsoni tõvega kaasneva dementsuse sümptomeid.

Nimvastid´i kasutatakse täiskasvanud patsientide ravis, kellel on kerge kuni mõõdukalt raske Alzheimeri tõvest põhjustatud dementsus. See on süvenev ajuhäire, mis järk-järgult mõjutab mälu, intellektuaalset võimekust ja käitumist. Kapsleid ja suus dispergeeruvaid tablette saab samuti kasutada täiskasvanud patsientidel Parkinsoni tõvega kaasuva dementsuse raviks.

2. Mida on vaja teada enne Nimvastid´i võtmist

Ärge võtke Nimvastid’i

-kui olete rivastigmiini (Nimvastid’i toimeaine) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil esineb nahareaktsioon, mis on levinud plaastri pindalast suuremaks, kui sellel esineb tugevam paikne reaktsioon (näiteks villid, süvenev nahapõletik, paistetus) ja kui see ei parane

48 tunni jooksul pärast transdermaalse plaastri eemaldamist.

Kui see kehtib teie kohta, teavitage sellest oma arsti ja ärge Nimvastid’i võtke.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nimvastid’i võtmist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil esinevad või on kunagi esinenud südame rütmihäired või aeglane südame löögisagedus.

-kui teil on või on kunagi olnud äge maohaavand.

-kui teil esineb või on kunagi esinenud urineerimisraskusi.

-kui teil esineb või on kunagi esinenud krampe.

-kui teil on või on kunagi olnud astma või raske kopsuhaigus.

-kui teil on või on kunagi olnud neerutalitluse langus.

-kui teil on või on kunagi olnud maksatalitluse langus.

-kui teil esineb värisemist.

-kui teil on madal kehakaal.

-kui teil esinevad seedetrakti häired nagu halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek

(oksendamine) ja kõhulahtisus. Kui oksendamine ja kõhulahtisus kestavad pikka aega, võib teil tekkida dehüdratsioon (kaotate liiga palju vedelikku).

Kui teil esineb ükski nimetatud kõrvaltoimetest, võib teie arst pidada vajalikuks teostada põhjalikumat järelvalvet ravimi kasutamise ajal.

Kui te ei ole Nimvastid’i rohkem kui kolm päeva võtnud, ärge võtke Nimvastid’i järgmist annust enne arstiga rääkimata.

Lapsed ja noorukid

Puudub Nimvastid’i asjakohane kasutamine lastel Alzheimeri tõve ravis.

Muud ravimid ja Nimvastid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Nimvastid’i ei tohi võtta samaaegselt teiste samatoimeliste ravimitega. Nimvastid’il võib esineda koostoimeid antikoliinergiliste ravimitega (ravimid, mida kasutatakse kõhukrampide või spasmide raviks, Parkinsoni tõve raviks või merehaiguse vältimiseks).

Nimvastid’i ei tohi kasutada samal ajal metoklopramiidiga (ravim, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise leevendamiseks või vältimiseks). Nende kahe ravimi samaaegne kasutamine võib põhjustada probleeme, nagu jäsemete jäikus ja käte värin.

Kui peate Nimvastid’i võtmise ajal minema operatsioonile, rääkige oma arstile ravimi kasutamisest enne narkoosi saamist, kuna Nimvastid võib narkoosis olemise ajal tugevdada mõnede lihaslõõgastite toimet.

Ettevaatust Nimvastid’i kasutamisel koos beetablokaatoritega (ravimid, nagu atenolool, millega ravitakse kõrget vererõhku, rinnaangiini ja teisi südamehaigusi). Nende kahe ravimi samaaegne kasutamine võib põhjustada probleeme, nagu südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia), mis võib põhjustada minestamist või teadvusekadu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, tuleb hinnata Nimvastid’i kasutamisest saadavat kasu ja võimalikke toimeid sündimata lapsele. Nimvastid’i ei tohi raseduse ajal kasutada ilma äärmise vajaduseta.

Te ei tohi Nimvastid’i ravi ajal imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus võimaldab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Te ei tohi nende tegevustega tegeleda enne, kui arst kinnitab, et see on teie jaoks ohutu. Nimvastid võib põhjustada pearinglust ja unisust, seda peamiselt ravi alustamisel või annuse suurendamisel. Kui teil

tekib pearinglus või unisus, ärge juhtige autot, töötage masinatega ega sooritage muid tähelepanu nõudvaid tegevusi.

3.Kuidas Nimvastid´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kuidas ravi alustada

Arst ütleb, milline Nimvastid’i annus manustada.

-Ravi alustatakse tavaliselt madala annusega.

-Arst tõstab aeglaselt ravi annust, olenevalt teie ravivastusest.

-Kõrgeim ööpäevane annus on 6 mg, mis tuleb võtta kaks korda päevas.

Arst kontrollib regulaarselt, kuidas ravim teile toimib. Ravimi kasutamise ajal jälgib arst ka teie kehakaalu.

Kui te ei ole rohkem kui kolme päeva jooksul Nimvastid’i võtnud, ärge võtke järgmist annust enne arstiga rääkimist.

Ravimi võtmine

-Informeerige oma hooldajat kasutamisest.

-Maksimaalse raviefekti saamiseks, tuleb ravimit võtta iga päev.

-Võtke Nimvastid’i kaks korda päevas toiduga (hommikuti ja õhtuti).

-Neelake kapslid alla tervelt koos vedelikuga.

-Ärge avage ega purustage kapsleid.

Kui te võtate Nimvastid’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata rohkem Nimvastid’i kui te peaksite, informeerige sellest oma arsti. Te võite vajada arstiabi. Osadel inimestel, kes on kogemata võtnud liiga palju Nimvastid’i, on tekkinud iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõrge vererõhk ja meelepetted. Samuti võivad tekkida südame löögisageduse aeglustumine ja minestamine.

Kui te unustate Nimvastid’i võtta

Kui te olete unustanud Nimvastid’i annuse võtmata, oodake järgmise ravimi võtmise korrani ja võtke ravim siis. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedus võib olla kõrgem ravi alustamisel või annuse suurendamise järgselt. Tavaliselt need kõrvaltoimed kaovad aeglaselt kuni keha ravimiga kohaneb.

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

-pearinglus

-isutus

-maohäired – halb enesetunne (iiveldus) või haigus (oksendamine), kõhulahtisus

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-ärevus

-higistamine

-peavalu

-kõrvetised

-kehakaalu langus

-kõhuvalu

-agiteeritus

-nõrkus või väsimus

-üldine halb enesetunne

-värisemine või segasus

-vähenenud söögiisu

-luupainajad

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-depressioon

-unehäired

-minestamine või juhuslik kukkumine

-maksafunktsiooni muutus

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

-rinnakuvalu

-lööve, nahasügelus

-hood (krambid)

-mao- või soolehaavand

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

-kõrge vererõhk

-kuseteede infektsioon

-nägemismeelepetted (hallutsinatsioonid)

-südame rütmihäired näiteks kiire või aeglane rütm

-seedekulgla verejooks - halb enesetunne või veri väljaheites

-kõhunäärme põletik - sümptomiteks on tugev ülakõhuvalu, halb enesetunne (iiveldus) või haigus (oksendamine)

-Parkinsoni tõvele sarnaste sümptomite teke või süvenemine – lihasjäikus, liikumisraskus

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-väga halb enesetunne (oksendamine) võib põhjustada rebendeid õõnes, mis ühendab suud maoga (söögitoru)

-dehüdratsioon (kaotate liiga palju vedelikku)

-maksahäired (nahakollasus, silmavalgete kollaseks muutumine, ebatavaliselt tume uriin või teadmata põhjusega iiveldus, oksendamine, väsimus ja isutus)

-agressioon, rahutus

-südame rütmihäired

Dementsuse ja Parkinsoni tõvega patsiendid

Nendel patsientidel esinevad osad kõrvaltoimed sagedamini. Neil esinevad ka mõned lisakõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

-värinad

-minestamine

-juhuslik kukkumine

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-ärevus

-rahutus

-aeglane ja kiire südametöö

-unehäired

-liigne sülje-eritus ja dehüdreerumine

-ebatavaliselt aeglased või kontrollimatud liigutused

-Parkinsoni tõvele sarnaste sümptomite teke või süvenemine – lihasjäikus, liikumisraskus ja lihasnõrkus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-ebaregulaarne südamerütm ja halb liigutuste kontroll

Teised rivastigmiini kõrvaltoimed, mida on täheldatud transdermaalse plaastri kasutamisel ja mis võivad esineda ka kõvakapslite kasutamisel:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-palavik

-raske segasusseisund

-inkontinents (võimetus vajadusel uriini kinni hoida)

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-hüperaktiivsus (kiire tegutsemine, rahutus)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-allergilised reaktsioonid plaastri piirkonnas - villid või põletikuline nahk

Kui tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, võtke ühendust oma arstiga, kuna võite vajada meditsiinilist abi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Nimvastid´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda..

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nimvastid sisaldab

-Toimeaine on rivastigmiinvesiniktartraat.

-Üks kõvakapsel sisaldab rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina, mis vastab 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg või 6 mg rivastigmiinile.

Abiained Nimvastid 1,5 mg kapslitel on mikrokristalne tselluloos, hüpromelloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat kapsli sisus ja titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172) ja želatiin kapsli kestas.

-Abiained Nimvastid 3 mg, 4,5 mg ja 6 mg kapslitel on mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat kapsli sisus ja titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja želatiin kapsli kestas.

Kuidas Nimvastid välja näeb ja pakendi sisu

Nimvastid 1,5 mg kõvakapslitel, mis sisaldavad valget kuni peaaegu valget värvi pulbrit, on kollane

kaas ja kollane keha.

Nimvastid 3 mg kõvakapslitel, mis sisaldavad valget kuni peaaegu valget värvi pulbrit, on oranž kaas ja oranž keha.

Nimvastid 4,5 mg kõvakapslitel, mis sisaldavad valget kuni peaaegu valget värvi pulbrit, on pruunikaspunane kaas ja pruunikaspunane keha.

Nimvastid 6 mg kõvakapslitel, mis sisaldavad valget kuni peaaegu valget värvi pulbrit, on pruunikaspunane kaas ja oranž keha.

Nimvastid kõvakapslid on saadaval blisterpakendis (PVC/PVCD/Al-foolium) ja karbis 14 (ainult 1,5 mg), 28, 30, 56, 60 või 112 kaupa.

HDPE purk: 200 või 250 kõvakapslit karbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: +32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: +356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0) 203 751 1888

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nimvastid 1,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Nimvastid 3 mg suus dispergeeruvad tabletid

Nimvastid 4,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Nimvastid 6 mg suus dispergeeruvad tabletid

Rivastigmiin (Rivastigminum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekri.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehesisukord:

1.Mis ravim on Nimvastid ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Nimvastid´i võtmist

3.Kuidas Nimvastid´i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Nimvastid´i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Nimvastid ja milleks seda kasutatakse

Nimvastid’is sisalduv toimeaine on rivastigmiin.

Rivastigmiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse koliinesteraasi inhibiitoriteks.

Alzheimeri tõvest või Parkinsoni tõvest põhjustatud dementsuse korral surevad teatud närvirakud ajus. See vähendab atsetüülkoliiniks nimetatud neurotransmitteri (aine, mis võimaldab närvirakkudel üksteisega suhelda) hulka. Rivastigmiin blokeerib atsetüülkoliini lagundavaid ensüüme: atsetüülkoliinesteraas ja butürüülkoliinesteraas. Neid ensüüme blokeerides võimaldab Nimvastid atsetüülkoliini tasemel ajus suureneda, mis vähendab Alzheimeri tõve ja Parkinsoni tõvega kaasneva dementsuse sümptomeid.

Nimvastid’i kasutatakse täiskasvanud patsientide ravis, kellel on kerge kuni mõõdukalt raske Alzheimeri tõvest põhjustatud dementsus. See on süvenev ajuhäire, mis järk-järgult mõjutab mälu, intellektuaalset võimekust ja käitumist. Kapsleid ja suusdispergeeruvaid tablette saab samuti kasutada täiskasvanud patsientidel Parkinsoni tõvega kaasuva dementsuse raviks.

2. Mida on vaja teada enne Nimvastid´i võtmist

Ärge võtke Nimvastid´i

-kui olete rivastigmiini (Nimvastid’i toimeaine) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil esineb nahareaktsioon, mis on levinud plaastri pindalast suuremaks, kui sellel esineb tugevam paikne reaktsioon (näiteks villid, süvenev nahapõletik, paistetus) ja kui see ei parane

48 tunni jooksul pärast transdermaalse plaastri eemaldamist.

Kui see kehtib teie kohta, teavitage sellest oma arsti ja ärge Nimvastid´i võtke.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nimvastid’i võtmist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil esinevad või on kunagi esinenud südame rütmihäired või aeglane südame löögisagedus.

-kui teil on või on kunagi olnud äge maohaavand.

-kui teil esineb või on kunagi esinenud urineerimisraskusi.

-kui teil esineb või on kunagi esinenud krampe.

-kui teil on või on kunagi olnud astma või raske kopsuhaigus.

-kui teil on või on kunagi olnud neerutalitluse langus.

-kui teil on või on kunagi olnud maksatalitluse langus.

-kui teil esineb värisemist.

-kui teil on madal kehakaal.

-kui teil esinevad seedetrakti häired nagu halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek

(oksendamine) ja kõhulahtisus. Kui oksendamine ja kõhulahtisus kestavad pikka aega, võib teil tekkida dehüdratsioon (kaotate liiga palju vedelikku).

Kui teil esineb ükski nimetatud kõrvaltoimetest, võib teie arst pidada vajalikuks teostada põhjalikumat järelvalvet ravimi kasutamise ajal.

Kui te ei ole Nimvastid’i rohkem kui kolm päeva võtnud, ärge võtke Nimvastid’i järgmist annust enne arstiga rääkimata.

Lapsed ja noorukid

Puudub Nimvastid’i asjakohane kasutamine lastel Alzheimeri tõve ravis.

Muud ravimid ja Nimvastid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Nimvastid’i ei tohi võtta samaaegselt teiste samatoimeliste ravimitega. Nimvastid’il võib esineda koostoimeid antikoliinergiliste ravimitega (ravimid, mida kasutatakse kõhukrampide või spasmide raviks, Parkinsoni tõve raviks või merehaiguse vältimiseks).

Nimvastid’i ei tohi kasutada samal ajal metoklopramiidiga (ravim, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise leevendamiseks või vältimiseks). Nende kahe ravimi samaaegne kasutamine võib põhjustada probleeme, nagu jäsemete jäikus ja käte värin.

Kui peate Nimvastid’i võtmise ajal minema operatsioonile, rääkige oma arstile ravimi kasutamisest enne narkoosi saamist, kuna Nimvastid võib narkoosis olemise ajal tugevdada mõnede lihaslõõgastite toimet.

Ettevaatust Nimvastid’i kasutamisel koos beetablokaatoritega (ravimid, nagu atenolool, millega ravitakse kõrget vererõhku, rinnaangiini ja teisi südamehaigusi). Nende kahe ravimi samaaegne kasutamine võib põhjustada probleeme, nagu südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia), mis võib põhjustada minestamist või teadvusekadu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, tuleb hinnata Nimvastid’i kasutamisest saadavat kasu ja võimalikke toimeid sündimata lapsele. Nimvastid’i ei tohi raseduse ajal kasutada ilma äärmise vajaduseta.

Te ei tohi Nimvastid’i ravi ajal imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus võimaldab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Te ei tohi nende tegevustega tegeleda enne, kui arst kinnitab, et see on teie jaoks ohutu. Nimvastid võib põhjustada pearinglust ja unisust, seda peamiselt ravi alustamisel või annuse suurendamisel. Kui teil tekib pearinglus või unisus, ärge juhtige autot, töötage masinatega ega sooritage muid tähelepanu

nõudvaid tegevusi.

Oluline teave mõningate Nimvastid´i koostisainete suhtes

Nimvastid sisaldab sorbitooli (E420). Kui teie arst on öelnud, et teil esineb mõningate suhkrute talumatus, konsulteerige oma arstiga enne ravimi võtmist.

3. Kuidas Nimvastid´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kuidas ravi alustada

Arst ütleb, milline Nimvastid’i annus manustada.

-Ravi alustatakse tavaliselt madala annusega.

-Arst tõstab aeglaselt ravi annust, olenevalt teie ravivastusest.

-Kõrgeim ööpäevane annus on 6 mg, mis tuleb võtta kaks korda päevas.

Arst kontrollib regulaarselt, kuidas ravim teile toimib. Ravimi kasutamise ajal jälgib arst ka teie kehakaalu.

Kui te ei ole rohkem kui kolme päeva jooksul Nimvastid’i võtnud, ärge võtke järgmist annust enne arstiga rääkimist.

Ravimi võtmine

-Informeerige oma hooldajat kasutamisest.

-Maksimaalse raviefekti saamiseks, tuleb ravimit võtta iga päev.

-Te peaksite Nimvastid’i võtma kaks korda päevas, üks kord koos hommikusöögiga ja teine kord koos õhtusöögiga. Enne tableti võtmist peaks suu olema tühi.

Nimvastid suus dispergeeruvad tabletid on haprad. Tablette ei tohi suruda blisterpakendil läbi fooliumi, sest see võib tabletti kahjustada. Ärge võtke tablette niiskete kätega, kuna tabletid võivad laguneda. Võtke tablett pakendist välja alljärgneval viisil:

1.Hoidke blisterpakendit servast ja eemaldage üks blister ülejäänutest, tõmmates see ettevaatlikult lahti perforatsioonijoont pidi.

2.Tõmmake fooliumi nurk üles ja sellest tõmmates kõrvaldage foolium täielikult.

3.Kallutage tablett peopesale.

4.Asetage tablett keelele niipea, kui olete selle pakendist eemaldanud.

Lahustage tablett suus ja neelake see alla koos veega või ilma.

Tablett hakkab suus lagunema sekundite jooksul ning seejärel saab tableti alla neelata ilma veeta. Enne tableti keelele asetamist peaks suu olema tühi.

Kui te võtate Nimvastid’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata rohkem Nimvastid’i kui te peaksite, informeerige sellest oma arsti. Te võite vajada arstiabi. Osadel inimestel, kes on kogemata võtnud liiga palju Nimvastid’i, on tekkinud iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõrge vererõhk ja meelepetted. Samuti võivad tekkida südame löögisageduse aeglustumine ja nõrkustunne.

Kui te unustate Nimvastid’i võtta

Kui te olete unustanud Nimvastid’i annuse võtmata, oodake järgmise ravimi võtmise korrani ja võtke ravim siis. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedus võib olla kõrgem ravi alustamisel või annuse suurendamise järgselt. Tavaliselt need kõrvaltoimed kaovad aeglaselt kuni keha ravimiga kohaneb.

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

-pearinglus

-isutus

-maohäired – halb enesetunne (iiveldus) või haigus (oksendamine), kõhulahtisus

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-ärevus

-higistamine

-peavalu

-kõrvetised

-kehakaalu langus

-kõhuvalu

-agiteeritus

-nõrkus või väsimus

-üldine halb enesetunne

-värisemine või segasus

-vähenenud söögiisu

-luupainajad

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-depressioon

-unehäired

-minestamine või juhuslik kukkumine

-maksafunktsiooni muutus

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

-rinnakuvalu

-lööve, nahasügelus

-hood (krambid)

-mao- või soolehaavand

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

-kõrge vererõhk

-kuseteede infektsioon

-nägemismeelepetted (hallutsinatsioonid)

-südame rütmihäired näiteks kiire või aeglane rütm

-seedekulgla verejooks - halb enesetunne või veri väljaheites

-kõhunäärme põletik - sümptomiteks on tugev ülakõhuvalu, halb enesetunne (iiveldus) või haigus (oksendamine)

-Parkinsoni tõvele sarnaste sümptomite teke või süvenemine – lihasjäikus, liikumisraskus

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-väga halb enesetunne (oksendamine) võib põhjustada rebendeid õõnes, mis ühendab suud

maoga (söögitoru)

-dehüdratsioon (kaotate liiga palju vedelikku)

-maksahäired (nahakollasus, silmavalgete kollaseks muutumine, ebatavaliselt tume uriin või teadmata põhjusega iiveldus, oksendamine, väsimus ja isutus)

-agressioon, rahutus

-südame rütmihäired

Dementsuse ja Parkinsoni tõvega patsiendid

Nendel patsientidel esinevad osad kõrvaltoimed sagedamini. Neil esinevad ka mõned lisakõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

-värinad

-minestamine

-juhuslik kukkumine

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-ärevus

-rahutus

-aeglane ja kiire südametöö

-unehäired

-liigne sülje-eritus ja dehüdreerumine

-ebatavaliselt aeglased või kontrollimatud liigutused

-Parkinsoni tõvele sarnaste sümptomite teke või süvenemine – lihasjäikus, liikumisraskus ja lihasnõrkus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-ebaregulaarne südamerütm ja halb liigutuste kontroll

Teised rivastigmiini kõrvaltoimed, mida on täheldatud transdermaalse plaastri kasutamisel ja mis võivad esineda ka suus dispergeeruvate tablettide kasutamisel:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-palavik

-raske segasusseisund

-inkontinents (võimetus vajadusel uriini kinni hoida)

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-hüperaktiivsus (kiire tegutsemine, rahutus)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-allergilised reaktsioonid plaastri piirkonnas - villid või põletikuline nahk

Kui tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, võtke ühendust oma arstiga, kuna võite vajada meditsiinilist abi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Nimvastid´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda..

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nimvastid sisaldab

-Toimeaine on rivastigmiinvesiniktartraat.

-Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina, mis vastab 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg või 6 mg rivastigmiinile.

-Abiained on mannitool, mikrokristalne tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, rohemündi maitseaine (piparmündiõli, maisi maltodekstriin), piparmündi maitseaine (maltodekstriin, kummiaraabik, sorbitool (E420), põldmündiõli, L-mentool), krospovidoon, kaltsiumsilikaat, magneesiumstearaat.

Kuidas Nimvastid välja näeb ja pakendi sisu

Suus dispergeeruvad tabletid on ümmargused ja valged.

14 x 1 (ainult 1,5 mg), 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1 või 112 x 1 tabletti pakendatud PET/Al eemaldatava fooliumiga OPA/Al/PVC perforeeritud üksikannuselisse blisterpakendisse karbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: +32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: +356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tηλ: +30 (0)210 2832941

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0) 203 751 1888

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu