Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – Ravimi omaduste kokkuvõte - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNovoSeven
ATC koodB02BD08
Toimeaineeptacog alfa (activated)
TootjaNovo Nordisk A/S

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NovoSeven 1 mg (50 KRÜ) – süstelahuse pulber ja lahusti

NovoSeven 2 mg (100 KRÜ) – süstelahuse pulber ja lahusti

NovoSeven 5 mg (250 KRÜ) – süstelahuse pulber ja lahusti

NovoSeven 8 mg (400 KRÜ) – süstelahuse pulber ja lahusti

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

NovoSeven 1 mg (50 KRÜ)

NovoSeven on süstelahuse pulber ja lahusti, mis sisaldab 1 mg alfaeptakogi (aktiveeritud) viaalis (vastavalt 50 KRÜ viaalis).

NovoSeven 2 mg (100 KRÜ)

NovoSeven on süstelahuse pulber ja lahusti, mis sisaldab 2 mg alfaeptakogi (aktiveeritud) viaalis (vastavalt 100 KRÜ viaalis).

NovoSeven 5 mg (250 KRÜ)

NovoSeven on süstelahuse pulber ja lahusti, mis sisaldab 5 mg alfaeptakogi (aktiveeritud) viaalis (vastavalt 250 KRÜ viaalis).

NovoSeven 8 mg (400 KRÜ)

NovoSeven on süstelahuse pulber ja lahusti, mis sisaldab 8 mg alfaeptakogi (aktiveeritud) viaalis (vastavalt 400 KRÜ viaalis).

1 KRÜ = 1000 RÜ (rahvusvaheline ühik).

Alfaeptakog (aktiveeritud) (eptacogum alfa activatum) on rekombinantne hüübimisfaktor VIIa (rFVIIa) molekulmassiga umbes 50 000 daltonit, mis on toodetud rekombinantse DNA tehnoloogiaga hamstripoegade neerurakkudest (BHK rakud).

Pärast lahustamist sisaldab valmislahus 1 mg/ml alfaeptakogi (aktiveeritud).

Abiainete täielik loetelu, vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Valge lüofiliseeritud pulber. Lahusti on selge värvitu lahus. Valmislahuse pH on ligikaudu 6,0.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

NovoSeven on näidustatud verejooksude raviks ja kirurgiliste protseduuridega seotud veritsuste profülaktikaks järgmistel patsientidel:

kaasasündinud hemofiiliaga patsiendid, kellel on VIII või IX hüübimisfaktori vastaste inhibiitorite tiiter > 5 Bethesda ühikut (BU)

kaasasündinud hemofiiliaga patsiendid, kellel võib eeldada kõrget anamnestilist reaktsiooni VIII või IX faktori manustamisele

omandatud hemofiiliaga patsiendid

kaasasündinud FVII puudulikkusega patsiendid

Glanzmann’i trombasteeniaga patsiendid, kellel esinevad GP IIb-IIIa ja/või HLA vastased antikehad ning kellel ei ole andnud või ei anna tulemust trombotsüütide ülekanne.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi tuleb alustada hemofiilia ja/või veritsushäirete ravis kogenud arsti järelevalve all.

Annustamine

Inhibiitoritega A- või B-hemofiilia või eeldatav kõrgendatud anamnestiline reaktsioon

Annus

NovoSeven’it tuleb manustada niipea kui võimalik pärast veritsuse teket. Algannuseks on soovitatav manustada 90 µg/kehakaalu kg veenisisese boolussüstena.

NovoSeven’i algannuse manustamise järel võib süsteid korrata. Ravi kestus ja manustamise sagedus sõltuvad hemorraagia raskusest, kirurgilise protseduuri või operatsiooni tüübist.

Lapsed

Olemasolev kliiniline kogemus ei õigusta üldjuhul vahetegemist annustamises lastele ja täiskasvanuile, ehkki lastel on kliirens kiirem kui täiskasvanuil. Seetõttu võivad pediaatrilised patsiendid vajada täiskasvanud patsientidega sarnase plasmakontsentratsiooni saavutamiseks kõrgemat rFVIIa annust (vt lõik 5.2).

Manustamise sagedus

Hemostaasi saavutamiseks manustada ravimit esialgu iga 2...3 tunni järel.

Edasise ravi vajadusel võib kogu ettenähtud raviperioodi ajaks suurendada manustamisintervalli 4, 6, 8 või 12 tunnini.

Kerged kuni keskmised verejooksud (kaasa arvatud kodune ravi)

Kergete kuni keskmiste liigese-, lihase- ja limaskesta-nahaverejooksude ravis on osutunud efektiivseks ravimi varane manustamine. Võib soovitada kahte annustamisrežiimi:

1)kaks kuni kolm süsti annuses 90 µg/kehakaalu kg manustatuna kolmetunniste vahedega. Kui edasine ravi on vajalik, võib manustada ühe lisaannuse 90 µg/kehakaalu kg;

2)üks süst annuses 270 µg/kehakaalu kg.

Koduse ravi kestus ei tohi ületada 24 tundi. Kodust ravi võib jätkata ainult pärast hemofiilia ravi keskusega konsulteerimist.

Kliiniline kogemus üksikannuse 270 µg/kehakaalu kg manustamise osas eakatele patsientidele puudub.

Rasked verejooksud

Soovitatav algannus 90 µg/kehakaalu kg tuleks manustada teel haiglasse, kus ravi tavaliselt aset leiab. Edasised annused sõltuvad hemorraagia tüübist ja raskusastmest. Esialgu peaks ravimit manustama igal teisel tunnil kuni seisundi paranemiseni. Ravi jätkamisel võib intervalli suurendada 3 tunnini 1...2 päevaks. Seejärel võib kogu järgneva raviperioodi ajal suurendada manustamisintervalli 4, 6, 8 või 12 tunnini. Suuri verejookse võib ravida kaks kuni kolm nädalat. Kui on kliiniliselt õigustatud, võib ravi kesta kauem.

Kirurgilised protseduurid/operatsioonid

Vahetult enne kirurgilist protseduuri tuleks manustada algannusena 90 µg/kehakaalu kg. Korduv annus tuleks manustada kahe tunni pärast ning seejärel iga 2...3 tunni järel esimese 24...48 tunni jooksul sõltuvalt kirurgilisest protseduurist ja patsiendi seisundist. Ulatusliku operatsiooni puhul tuleb ravimi manustamist jätkata iga 2...4 tunni järel järgnevad 6...7 päeva. Seejärel võib annustevahelist

intervalli pikendada 6...8 tunnini edasiseks kaheks nädalaks. Suure operatsiooni läbiteinud patsientide ravi võib kesta 2...3 nädalat kuni tervenemiseni.

Omandatud hemofiilia

Annused ja manustamise sagedus

NovoSeven’it tuleb manustada niipea kui võimalik pärast veritsuse teket. Algannuseks on soovitatav manustada 90 µg/kehakaalu kg veenisisese boolussüstena.

NovoSeven’i algannuse manustamise järel võib süsteid vajadusel jätkata. Ravi kestus ja manustamise sagedus sõltuvad hemorraagia raskusest, kirurgilise protseduuri või operatsiooni tüübist. Algannusele järgnev ajavahemik peaks olema 2-3 tundi. Kui verejooks on peatatud, võib annustevahelist intervalli järk-järgult suurendada 4, 6, 8 või 12 tunnini, niikaua kui ravi jätkamist peetakse vajalikuks.

VII hüübimisfaktori puudulikkus

Annused ja manustamise sagedus

Soovitatav annus operatsioonide või kirurgiliste protseduuridega seotud verejooksude raviks ja ennetamiseks lastel ja täiskasvanutel on 15...30 g/kehakaalu kg iga 4...6 tunni järel kuni hemostaasi saavutamiseni. Annust ja manustamise sagedust tuleb kohandada individuaalselt.

Lapsed

On kogunenud piiratud kliiniline kogemus alla 12-aastaste laste pikaaegseks profülaktikaks raske kliinilise fenotüübi korral (vt lõik 5.1).

Profülaktikaks vajalikku annust ja manustamise sagedust tuleb vastavalt ravivastusele kohandada individuaalselt.

Glanzmann’i trombasteenia

Annused ja manustamise sagedus

Soovitatav annus verejooksude raviks ja profülaktikaks operatsioonide või kirurgiliste protseduuride puhul on 90 µg (vahemik 80...120 µg)/kehakaalu kg 2-tunniste (1,5...2,5 tunniste) intervallide järel. Efektiivse hemostaasi tagamiseks tuleb manustada vähemalt kolm annust. Soovitatav manustamisviis on boolussüst, kuna pideva infusiooniga seoses võib ravimi toime kaduda.

Ravile alluvatel patsientidel on Glanzmann’i trombasteenia ravi esmaseks valikuks trombotsüütide ülekanne.

Manustamismeetod

Manustamiseelse lahustamise juhised vt lõik 6.6. Lahus tuleb manustada veenisisese boolussüstena 2...5 minuti jooksul.

Ravi jälgimine – laboratoorsed analüüsid

NovoSeven-ravi ajal ei ole jälgimine nõutav. Annustamisel tuleb lähtuda verejooksu raskusest ja kliinilisest vastusest NovoSeven’i manustamisele.

Pärast rFVIIa manustamist on ilmnenud protrombiiniaja (PT) ja aktiveeritud osalise tromboplastiiniaja (aPTT) lühenemine, samas ei ole leitud korrelatsiooni PT ja aPTT ning rFVIIa kliinilise toime vahel.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ükskõik millise lõigus 6.1 loetletud abiaine või hiire-, hamstri- või veisevalkude suhtes.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Haigusseisundite puhul, kus koefaktorit võib vabaneda normaalsest enam, võib NovoSeven’i kasutamisega seoses tekkida tromboos või dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIK).

Need seisundid võivad tekkida kaugelearenenud ateroskleroosi, traumaatilise lömastusvigastuse, septitseemia ja DIKiga patsientidel. Trombemboolsete komplikatsioonide ohu tõttu tuleb olla ettevaatlik NovoSeven’i manustamisel patsientidele, kel anamneesis on koronaartõbi, maksahaigetele patsientidele, operatsioonijärgsetele patsientidele, vastsündinutele või trombemboolia või dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni riskiga patsientidele. Igal sellisel juhul tuleb kaaluda NovoSeven’i kasutamisest saadavat võimalikku kasu ja tüsistuste riski.

Kuna rekombinantne hüübimisfaktor VIIa NovoSeven võib sisaldada väikeses koguses hiire IgG-d, veise IgG-d ja teisi rakukultuuris sisaldunud valkude jääke (hamstri- ja veiseseerumivalgud), on käesoleva preparaadiga ravitud patsientide puhul väike võimalus ülitundlikkuse tekkeks nimetatud valkude suhtes. Sellistel juhtudel tuleks kaaluda i.v. ravi antihistamiinidega.

Allergilist või anafülaktilist tüüpi reaktsiooni ilmnemisel tuleb ravimi manustamine kohe lõpetada. Šoki tekkimisel tuleb seda ravida standardse šokiravi meetodiga. Patsienti peab informeerima ülitundlikkuse varaste nähtude osas. Kui sellised sümptomid ilmnevad, peab patsient kohe lõpetama ravimi manustamise ja võtma ühendust oma arstiga.

Raskete verejooksude puhul tuleks NovoSeven’it manustada eelistatult haiglas, mis on spetsialiseerunud VIII või IX hüübimisfaktorite inhibiitoritega hemofiiliahaigete ravile, või sellise võimaluse puudumisel pidevas koostöös hemofiiliaravile spetsialiseerunud arstiga.

Kui verejooks ei allu ravile, on kohustuslik jätkata ravi haiglas. Patsiendid/hooldajad peavad esimesel võimalusel teavitama arsti/jälgimist teostavat raviasutust kõigist NovoSeven’i kasutamise kordadest.

VII faktori puudulikkusega patsientidel tuleb enne ja pärast NovoSeven’i manustamist määrata protrombiiniaega ja VII faktori hüübimisaktiivsust. Juhul kui VIIa hüübimisfaktori aktiivsus ei saavuta oodatud taset või verejooks ei allu ravile soovitatud annustega, võib kahtlustada antikehade moodustumist ning tuleb määrata antikehad. Tromboosi esinemisest on teatatud operatsiooni kestel NovoSeven’it saanud VII hüübimisfaktori puudulikkusega patsientidel, kuid tromboosirisk NovoSeven-ravi saavatel VII hüübimisfaktori puudulikkusega patsientidel on teadmata (vt lõik 5.1).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Võimalikke koostoimeid NovoSeven’i ja hüübimisfaktorite kontsentraatide vahel pole teada. Vältida tuleks samaaegset protrombiini kompleksi või aktiveeritud protrombiini kompleksi preparaatide kasutamist.

On andmeid, et antifibrinolüütikumid vähendavad kirurgilisest protseduurist tingitud verekaotust hemofiiliahaigetel. Seda eelkõige ortopeediliste operatsioonide puhul ning fibrinolüütiliselt aktiivsemates piirkondades nagu näiteks suuõõs. Antifibrinolüütiliste ravimite ja rFVIIa samaaegse kasutamise kogemus on siiski vähene.

Mittekliiniliste uuringute põhjal (vt lõik 5.3) ei ole soovitatav rFVIIa ja rFXIII koos kasutada. Puuduvad kliinilised andmed rFVIIa ja rFXIII koostoimete kohta.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ettevaatuse mõttes tuleks vältida NovoSeven’i manustamist raseduse ajal. Andmed, mis saadi piiratud arvu rasedate ravimisel kinnitatud näidustuste kohaselt, ei näita rFVIIa kahjulikku toimet rasedusele ja loote/vastsündinu tervisele. Praeguseks puuduvad teised asjakohased epidemioloogilised andmed.

Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

Imetamine

Ei ole teada, kas rFVIIa eritub inimese rinnapiima. rFVIIa eritumist rinnapiima ei ole loomadel uuritud. Arvesse tuleb võtta rinnaga toitmisest tulenevat kasu lapsele ja NovoSeven’i ravist tulenevat kasu naisele, kui otsustatakse, kas jätkata/lõpetada rinnaga toitmine või kas jätkata/lõpetada ravi NovoSeven’iga.

Fertiilsus

Loomkatsetest ja turuletulekujärgselt saadud andmed ei näita rFVIIa kahjulikku toimet meeste ega naiste fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemateks ravimi kõrvaltoimeteks on vähenenud ravivastus, palavik, lööve, venoossed trombembooliad, sügelus ja nõgestõbi. Neid reaktsioone esines aeg-ajalt (≥ 1/1000, < 1/100).

Kõrvaltoimete tabel

Tabelis 1 loetletud kõrvaltoimed põhinevad kliinilistest uuringutest ja spontaanselt (turuletuleku järgselt) saadud andmetel. Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Turuletuleku järgselt (st mitte kliinilistest uuringutest) saadud kõrvaltoimed on esitatud sagedusega “sagedus teadmata”.

Kliinilised uuringud 484 patsiendiga (sealhulgas 4297 ravijuhtu), kellel oli A- ja B-hemofiilia, omandatud hemofiilia, VII hüübimisfaktori puudulikkus või Glanzmanni hemofiilia, näitasid, et kõrvaltoimeid esineb sageli (≥ 1/100 kuni < 1/10). Kuna ravijuhte oli kokku alla 10 000, on madalaim võimalik kõrvaltoime sagedus harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000).

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on palavik ja lööve (aeg-ajalt: ≥ 1/1000 kuni < 1/100), kõige tõsisem kõrvaltoime on trombemboolia.

Tabel 1 Kliinilistest uuringutest ja spontaanselt (turuletuleku järgselt) teatatud kõrvaltoimed

MedDRA

Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni

Harv (≥ 1/10 000 kuni

Sagedus teadmata

Organsüsteemi

< 1/100)

< 1/1000)

 

klassid

 

 

 

Vere ja

 

– Dissemineeritud

 

lümfisüsteemi

 

intravaskulaarne

 

häired

 

koagulatsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sellega seotud

 

 

 

 

 

 

laboratoorsed leiud,

 

 

 

 

 

 

sealhulgas kõrged D-

 

 

 

 

 

 

dimeeride ja vähenenud

 

 

 

 

 

 

AT tasemed (vt lõik 4.4)

 

 

 

 

 

Koagulopaatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti

 

 

-

Iiveldus

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

-

Vähenenud

-

Reaktsioon ja valu

 

 

manustamiskoha

 

ravivastus*

 

süstekohas

 

 

reaktsioonid

-

Palavik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

-

Ülitundlikkus (vt lõigud

- Anafülaktiline

häired

 

 

 

4.3 ja 4.4)

 

reaktsioon.

Uuringud

 

 

-

Fibriini laguproduktide

 

 

 

 

 

 

tekke tõus

 

 

 

 

 

-

Alaniinaminotransferaasi,

 

 

 

 

 

 

aluselise fosfataasi,

 

 

 

 

 

 

laktaatdehüdrogenaasi

 

 

 

 

 

 

aktiivsuse ja protrombiini

 

 

 

 

 

 

taseme tõus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

 

 

-

Peavalu

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Naha ja

-

Lööve (sealhulgas

 

 

-

Õhetus

nahaaluskoe

 

allergiline dermatiit ja

 

 

 

 

kahjustused

 

erütematoosne lööve)

 

 

-

Angioödeem.

 

-

Sügelus ja nõgestõbi

 

 

 

 

Vaskulaarsed

-

Venoosne

-

Arteriaalne

-

Intrakardiaalne tromb

häired

 

trombemboolia

 

trombemboolia

 

 

 

 

(süvaveenitromboos,

 

(müokardiinfarkt,

 

 

 

 

i.v. koha tromboos,

 

ajuinfarkt, ajuisheemia,

 

 

 

 

kopsuemboolia,

 

ajuarterisulgus,

 

 

 

 

maksa

 

tserebrovaskulaarsed

 

 

 

 

trombemboolia,

 

häired, neeruarteri

 

 

 

 

sealhulgas

 

tromboos, perifeerne

 

 

 

 

värativeenitromboos,

 

isheemia, perifeerne

 

 

 

 

neeruveeni tromboos,

 

arteriaalne tromboos ja

 

 

 

 

tromboflebiit,

 

sooleisheemia).

 

 

 

 

pindmine

-

Stenokardia

 

 

 

 

tromboflebiit ja

 

 

 

 

sooleisheemia).

 

 

 

 

*Kirjeldatud on toime puudumist (vähenenud ravivastus). Oluline on, et NovoSeven’i annustamisskeem oleks vastavuses soovitatud annustamisjuhistega, mis on toodud lõigus 4.2.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Inhibeeriva toimega antikehade teke

Turuletulekujärgselt ei ole teateid A- või B-hemofiiliaga patsientidel NovoSeven’i või VII hüübimisfaktori vastaste inhibeerivate antikehade tekkest. NovoSeven’it inhibeerivate antikehade tekkest on teatatud turuletulekujärgses kaasasündinud FVII puudulikkusega patsientide jälgimisregistrites.

Kliinilistes uuringutes, mis on läbi viidud VII faktori puudulikkusega patsientidega, on ainsa kõrvaltoimena kirjeldatud NovoSeven’i ja VII hüübimisfaktori vastaste antikehade teket (esinemissagedus: sage (≥1/100 kuni < 1/10)). Mõnedel juhtudel ilmnes antikehade inhibeeriv toime in vitro. Eelnev ravi inimese plasma ja/või VII plasmafaktoriga, tõsine FVII geeni mutatsioon ja NovoSeven’i üleannustamine on riskifaktoriteks, mis võivad kaasa aidata antikehade tekkele. VII hüübimisfaktori puudulikkusega patsiente tuleb jälgida VII faktori vastaste antikehade suhtes (vt lõik 4.4).

Trombembooliad – arteriaalsed ja venoossed

Arteriaalse trombemboolia esinemine on sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), kui NovoSeven’it manustatakse patsientidele väljaspool heakskiidetud näidustusi. Arteriaalse trombemboolia kõrgema riski teket (vt tabel: Vaskulaarsed häired) (5,6 %-l NovoSeven’iga ravitud ja 3,0 %-l platseeboga ravitud patsientidel) on kirjeldatud meta-analüüsis, mille andmed on kokku pandud platseebo-kontrollitud kliiniliste uuringute põhjal. Uuringud on läbi viidud erineva kliinilise taustaga patsientidega väljaspool praegu heaks kiidetud näidustusi, igal neist on erinevad patsiendi omadused ja seetõttu erinev varjatud riski profiil.

NovoSeven’i ohutus ja tõhusus kasutamisel väljaspool kinnitatud näidustusi ei ole tõestatud ja sellisel juhul ei tohiks NovoSeven’it kasutada.

Trombemboolia võib põhjustada südameseiskumist.

Muud eripopulatsioonid

Omandatud hemofiiliaga patsiendid

Kliinilised uuringud, mis viidi läbi 61-l omandatud hemofiiliaga patsiendil (100 ravijuhtu), näitasid, et teatud kõrvaltoimete esinemine oli sage (1% ravijuhtudest): arteriaalsed trombembooliad (ajuarterisulgus, tserebrovaskulaarsed häired), venoossed trombembooliad (kopsuemboolia ja süvaveenitromboos), stenokardia, iiveldus, palavik, erütematoosne lööve ja fibriini laguproduktide tõus uuringutes.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Kliinilistes uuringutes ei ole uuritud NovoSeven’i annust limiteerivat toksilisust.

16 aasta jooksul on hemofiiliaga patsientidel kirjeldatud nelja üleannustamise juhtu. Ainus komplikatsioon seoses üleaanustamisega oli kerge mööduv vererõhu tõus 16-aastasel patsiendil, kes sai 24 mg rFVIIa 5,5 mg asemel.

Omandatud hemofiiliaga või Glanzmann’i trombasteeniaga patsientidel ei ole kirjeldatud ühtegi üleannustamise juhtu.

VII faktori puudulikkusega patsientidel, kus soovitatav annus on 15…30 µg/kg rFVIIa, on ühte üleannustamise juhtu seostatud tromboosi tekkega (kuklasagara insult) vanemal (>80 aastane) meespatsiendil, keda raviti 10…20 korda soovitatavast suurema annusega. Lisaks on ühte VII faktori puudulikkusega patsiendi üleannustamise juhtu seostatud NovoSeven’i ja VII hüübimisfaktori vastaste antikehade tekkega.

Annustamisskeemi ei tohiks tahtlikult suurendada üle soovitatavatest annustest, info puudumise tõttu võib see kaasa tuua lisariske.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: vere hüübimisfaktorid, ATC kood: B02BD08

Toimemehhanism

NovoSeven sisaldab aktiveeritud rekombinantset VII hüübimisfaktorit. Toimemehhanism seisneb faktor VIIa seondumises koefaktorile. See kompleks muundab faktori IX aktiveeritud faktoriks IXa ning faktori X aktiveeritud faktoriks Xa, mis omakorda soodustab väikeste protrombiinikoguste esialgset konverteerumist trombiiniks. Trombiin viib trombotsüütide ning faktorite V ja VIII aktiveerumiseni vigastuskohas ning soodustab fibrinogeenist fibriini teket, mille tulemusena moodustub hemostaatiline tromb. NovoSeven’i farmakoloogilised annused aktiveerivad faktori X otse aktiveeritud trombotsüütide pinnal, mis piirdub vigastuskohaga ega sõltu koefaktorist. Selle tulemuseks on protrombiini koefaktorist sõltumatu konverteerumine trombiiniks suurtes kogustes.

Farmakodünaamilised toimed

Faktori VIIa farmakodünaamiline toime on seotud faktori Xa, trombiini ja fibriini lokaalse moodustumise kiirendamisega.

Täielikult ei saa välistada teoreetilist riski, et DIKi teket soodustavaid haigusi põdevatel patsientidel kujuneb välja hüübimissüsteemi süsteemne aktivatsioon.

Ühes jälgimisregistris (F7HAEM-3578), mis hõlmab kaasasündinud FVII puudulikkusega patsiente, oli 22-l faktor VII puudulikkusega ja raske kliinilise fenotüübiga lapsel (nooremad kui 12-aastased) pikaaegseks veritsuste profülaktikaks kasutatud annuse mediaanväärtus 30 µg/kg (vahemikus 17 µg/kg kuni 200 µg/kg; kõige sagedamini kasutatud annus oli 30 µg/kg, mida said 10 patsienti). Annustamise sageduse mediaanväärtus oli 3 annust nädalas (vahemikus 1 kuni 7 annust; kõige enam kasutatud annustamise sagedus oli 3 korda nädalas, millest teatati 13 patsiendil).

Samas registris on andmed, et trombemboolia esines 3-l opereeritud patsiendil 91-st.

5.2Farmakokineetilised omadused

Terved katsealused

Jaotumine, eritumine ja lineaarsus

rFVIIa farmakokineetikat annuse järkjärgulisel suurendamisel uuriti FVII hüübimistesti abil

35-l tervel Euroopa ja Jaapani päritolu vaatlusalustel. Vastavalt soole ja etnilisele grupile rühmitatud katsealustele anti 40, 80 ja 160 µg/kehakaalu kg rFVIIa (igaühele kolm annust) ja/või platseebot.Farmakokineetika oli sarnane nii eri sugudel kui ka etnilistel gruppidel.

Keskmine jaotusruumala püsiseisundis oli 130-165 ml/kg, kliirensi keskmised väärtused jäid vahemikku 33,3-37,2 ml/h×kg.

Keskmine lõplik poolväärtusaeg oli 3,9-6,0 tundi. Farmakokineetilised profiilid näitasid annuse proportsionaalsust.

Inhibiitoritega A- ja B-hemofiilia

Jaotumine, eritumine ja lineaarsus

FVIIa hüübimistesti kasutades uuriti rFVIIa farmakokineetilisi omadusi 12 pediaatrilisel (2-12 aastat) ja 5 täiskasvanud mitteveritseval patsiendil.

Keskmine jaotusruumala püsiseisundis oli lastel 196 ml/kg ja täiskasvanutel 159 ml/kg. Keskmine kliirens oli lastel täiskasvanutega võrreldes ligi 50% kõrgem (78 ml/h×kg versus

53 ml/h×kg), kusjuures keskmine lõplik poolväärtusaeg oli mõlemal grupil 2,3 tundi. Kliirens on sõltuvuses vanusest. Seetõttu võib nooremate patsientide kliirens olla suurenenud enam kui 50%. Lastel tehti kindlaks annuse proportsionaalsus annuste 90 ja 180 µg/kg kasutamisel, mis on kooskõlas varasemate leidudega madalamate annuste puhul (17,5-70 µg/kg rFVIIa).

VII hüübimisfaktori puudulikkus

Jaotumine ja eritumine

rFVIIa üksikannuste 15 ja 30 g/kehakaalu kg manustamisel ei leitud olulist farmakokineetika erinevust kahe annuse vahel järgmiste annusest sõltumatute näitajate osas: jaotusruumala küllastumusseisundis (280...290 ml/kg), poolväärtusaeg (2,82...3,11 tundi), kogukliirens (70,8...79,1 ml/h×kg) ja keskmine organismis püsimise aeg (3,75...3,80 tundi).

Keskmine in vivo plasma taastumus oli ligikaudu 20%.

Glanzmann’i trombasteenia

Glanzmann’i trombasteeniaga patsientidel ei ole NovoSeven’i farmakokineetikat uuritud, kuid võib arvata, et see on sarnane ravimi farmakokineetikaga A- ja B-hemofiiliaga patsientidel.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Kõik prekliinilise ohutuse uuringute leiud olid tingitud rFVIIa farmakoloogilisest toimest.

Kardiovaskulaarsel mudelil loomkatses Macaca fascicularis’tega oli rFXIII ja rFVIIa kombineeritud ravi tagajärjeks ülemäärane farmakoloogiline toime (tromboos ja surm) väiksema annuse juures kui üksikute komponentide eraldi manustamisel.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Pulber

Naatriumkloriid

Kaltsiumkloriiddihüdraat

Glütsüülglütsiin

Polüsorbaat 80

Mannitool

Sahharoos

Metioniin

Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Lahusti

Histidiin

Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Süstevesi

6.2Sobimatus

NovoSeven’it ei tohi segada infusioonilahustega ega manustada infusiooni teel.

6.3Kõlblikkusaeg

Kõlblikkusaeg müügipakendis: 3 aastat temperatuuril kuni 25 ºC.

Lahus on temperatuuril 25 ºC keemiliselt ja füüsikaliselt stabiilne kuni 6 tundi ja temperatuuril 5 ºC kuni 24 tundi pärast valmistamist.

Et vältida bakterioloogilist saastumist, tuleks lahus ära tarvitada kohe pärast valmistamist. Kui lahust ei manustata kohe, vastutab kasutaja manustamiseelse säilitamisaja ja -tingimuste eest. Need on normaalselt kuni 24 tundi temperatuuril 2 ºC …8 ºC, välja arvatud juhul, kui lahus on valmistatud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes. Valmistatud lahust tuleb säilitada viaalis.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida pulbrit ja lahustit temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida pulbrit ja lahustit valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda.

Valmislahuse säilitamistingimused, vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

NovoSeven’i lahusti on kas viaalis või eeltäidetud süstlas. Kõik pakendid ei pruugi olla müügil.

NovoSeven’i 1 mg (50 KRÜ)/NovoSeven 2 mg (100 KRÜ) pakendis on kas:

1 viaal (2 ml) valge süstelahuse pulbriga

1 viaal (2 ml) lahustiga pulbri lahustamiseks

või

1 viaal (2 ml) valge süstelahuse pulbriga

1 eeltäidetud süstal (3 ml) lahustiga pulbri lahustamiseks

1 kolvivars

1 viaalimuhv koos integreeritud osakeste filtriga, poorisuurusega 25 mikromeetrit.

NovoSeven 5 mg (250 KRÜ)/NovoSeven 8 mg (400 KRÜ) pakendis on kas:

1 vial (12 ml) valge süstelahuse pulbriga

1 vial (12 ml) lahustiga pulbri lahustamiseks

või

1 viaal (12 ml) valge süstelahuse pulbriga

– 1 eeltäidetud süstal (10 ml) lahustiga pulbri lahustamiseks1 kolvivars

1 viaalimuhv koos integreeritud osakeste filtriga, poorisuurusega 25 mikromeetrit

Viaal. I tüüpi klaasist viaal on suletud klorobutüülkummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega. Suletud viaalil on eemaldatav polüpropüleenist turvakaas.

Eeltäidetud süstal. Polüpropüleenkorgiga ja bromobutüülkummist kolviga I tüüpi klaasist silinder. Süstla kate on bromobutüülkummist ja polüpropüleenist turvapitseriga.

Kolvivars on polüpropüleenist.

6.6Erinõuded hävitamiseks ja käsitlemiseks

NovoSeven’i lahusti on kas viaalis või eeltäidetud süstlas. Kõik pakendid ei pruugi olla müügil. Mõlema pakendi kasutusjuhised on toodud allpool.

Pulber viaalis ja lahusti viaalis:

Alati järgida aseptikanõudeid.

Lahuse valmistamine

NovoSeven’i pulbri- ja lahustiviaal peaksid lahustamiseks olema toatemperatuuril. Eemaldage viaalidelt plastkaaned. Ärge kasutage viaale, mille kaaned on lahti või puuduvad. Puhastage viaalide kummikorgid alkoholis immutatud tampoonidega ja laske enne kasutamist kuivada. Kasutage sobiva suurusega ühekordset süstalt ning viaalimuhvi, ülekandenõela (20 – 26G) või muud sobivat seadet. Kui kasutatakse muid seadmeid kui Novo Nordiski poolt tarnitud, siis tuleb veenduda, et kasutatakse sobivat filtrit poorisuurusega 25 mikromeetrit.

Kinnitage viaalimuhv lahustiviaali külge. Kui te kasutate ülekandenõela, keerake see tihedalt süstla otsa.

Tõmmake süstlakolbi tagasi lahustiviaalis oleva lahusti mahu võrra nii, et õhk pääseks süstlasse (ml võrdub cm3-ga süstlas).

Keerake süstal tihedalt lahustiviaalil oleva viaalimuhvi külge. Kui te kasutate ülekandenõela, torgake see läbi lahustiviaali kummikorgi. Õhu süstimiseks viaali vajutage süstlakolbi, kuni on tunda selget takistust.

Hoidke süstalt koos lahustiviaaliga tagurpidi. Kui te kasutate ülekandenõela, veenduge, et selle ots oleks lahustis. Tõmmake süstlakolbi nii, et lahusti pääseks süstlasse.

Eemaldage tühi lahustiviaal. Kui te kasutate viaalimuhvi, kallutage süstalt selle eemaldamiseks viaali küljest.

Kinnitage süstal koos viaalimuhviga või ülekandenõel pulbriviaali külge. Kui te kasutate ülekandenõela, torgake see kindlasti läbi kummikorgi keskme. Hoidke süstalt kergelt viltu nii, et viaal oleks allapoole kaldu. Lahusti süstimiseks pulbriviaali vajutage aeglaselt süstlakolbi. Ärge suunake vedelikujuga otse NovoSeven’i pulbrisse, sest see põhjustab vahu teket.

Keerutage viaali ettevaatlikult, kuni kogu pulber on lahustunud. Viaali ei tohi loksutada, sest see põhjustab vahu teket.

NovoSeven’i valmislahus on värvitu ja seda peab enne manustamist kontrollima sademe või värvuse muutuse suhtes.

NovoSeven’i valmislahust ei tohi plastsüstlas säilitada.

Manustamine peaks toimuma vahetult pärast lahuse valmistamist.

Manustamine

Enne süstla tagurpidi keeramist kontrollige, kas süstlakolb on vajutatud lõpuni (süstlas olev rõhk võib selle välja tõugata). Kui te kasutate ülekandenõela, veenduge, et selle ots oleks lahustis. Hoides süstalt koos viaaliga tagurpidi, tõmmake kogu lahus süstlasse.

Kui te kasutate viaalimuhvi, keerake see tühja viaali otsast lahti. Kui te kasutate ülekandenõela, eemaldage see viaalist, asetage ülekandenõela otsik tagasi peale ja keerake süstla küljest lahti.

NovoSeven on nüüd valmis süstimiseks. Leidke sobiv koht ja süstige NovoSeven aeglaselt veeni 2...5 minuti jooksul nõela süstekohast eemaldamata.

Visake süstal, viaalid ja kasutamata ravim ettevaatlikult ära. Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Pulber viaalis ja lahusti eeltäidetud süstlas.

Alati järgida aseptikanõudeid.

Lahuse valmistamine

NovoSeven’i pulbriviaal ja lahusti eeltäidetud süstlas peaksid lahustamiseks olema toatemperatuuril. Eemaldage viaalilt plastkaas. Ärge kasutage viaali, mille kaas on lahti või puudub. Puhastage viaali kummikork alkoholis immutatud tampooniga ja laske enne kasutamist kuivada. Ärge puudutage kummikorki pärast selle puhastamist.

Eemaldage kaitsepaber viaalimuhvi küljest. Ärge võtke viaalimuhvi kaitsepakendist välja. Ärge kasutage viaalimuhvi, kui selle kaitsepaber ei ole korralikult kinnitunud või on purunenud. Tõstke kaitsepakend üles ja kinnitage viaalimuhv lahustiviaali külge. Pigistage kergelt kaitsepakendit pöidla ja nimetissõrme abil. Eemaldage kaitsepakend viaalimuhvilt.

Keerake kolvivars kellaosuti suunas eeltäidetud süstla sisse, kuni tunnete takistust. Painutage süstla katet kuni perforeeritud koht puruneb ning eemaldage kate eeltäidetud süstlalt. Ärge puudutage süstla katte all olevat süstla otsa. Ärge kasutage eeltäidetud süstalt, kui selle kate on lahti või puudub.

Keerake eeltäidetud süstal kindlalt lahustiviaalil oleva viaalimuhvi külge, kuni tunnete takistust. Hoidke eeltäidetud süstalt kergelt kaldu, nii et lahustiviaal oleks tagurpidi. Kolvivart vajutades süstige kogu lahusti viaali. Hoidke kolvivars allasurutuna ning keerutage viaali kergelt, kuni kogu pulber on lahustunud. Ärge loksutage viaali, sest see põhjustab vahu teket.

Kui vajate suuremat annust, siis korrake sama protseduuri täiendavate viaalide, eeltäidetud süstalde ja viaalimuhvide abil.

NovoSeven’i valmislahus on värvitu ja seda peab enne manustamist kontrollima sademe või värvuse muutuse suhtes.

Soovitatav on NovoSeven’i kasutamine kohe pärast lahustamist. Manustamiskõlblikuks muudetud lahuse säilitamistingimusi vaadake lõigus 6.3.

Manustamine

Hoidke kolvivars lõpuni sees. Keerake süstal koos viaaliga tagurpidi. Lõpetage surve kolvivarrele ja laske tal vabalt tagasi liikuda. Süstal täitub sel ajal valmislahusega. Tõmmake kolvivart kergelt, et segatud lahus täidaks süstla.

Viaali tagurpidi hoides koputage õrnalt süstalt, et õhumullid tõuseksid ülespoole. Vajutage aeglaselt kolvivart, kuni kõik mullid on väljunud.

Kui kogu valmistatud annust ei vajata, siis vaadake süstla skaalalt, kui palju lahust välja tõmmata.

Keerake viaalimuhv viaali küljest lahti.

NovoSeven on nüüd valmis süstimiseks. Leidke sobiv koht ja süstige NovoSeven aeglaselt veeni 2...5 minuti jooksul nõela süstekohast eemaldamata.

Visake kasutatatud vahendid hoolikalt ära. Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Taani

8.MÜÜGILOA NUMBRID

NovoSeven 1 mg (50 KRÜ)

EU/1/96/006/004

EU/1/96/006/008

NovoSeven 2 mg (100 KRÜ)

EU/1/96/006/005

EU/1/96/006/009

NovoSeven 5 mg (250 KRÜ)

EU/1/96/006/006

EU/1/96/006/010

NovoSeven 8 mg (400 KRÜ)

EU/1/96/006/007

EU/1/96/006/011

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 23. veebruar 1996

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23. veebruar 2006

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel http://www.emea.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu