Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuedexta (dextromethorphan / quinidine) – Pakendi märgistus - N07XX59

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNuedexta
ATC koodN07XX59
Toimeainedextromethorphan / quinidine
TootjaJenson Pharmaceutical Services Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI PAPPKARP (60 kõvakapslit) – NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kõvakapslid

Dekstrometorfaan/kinidiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraati, mis vastab 15,41 mg dekstrometorfaanile, ja kinidiinsulfaatdihüdraati, mis vastab 8,69 mg kinidiinile.

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

lõppenud

 

 

Sisaldab laktoosi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Suukaudne

müügiluba

 

60 kõvakapslit

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMITonTULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUSRavimilKOHAS

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson Pharmaceutical Services Limited Carradine House, 237 Regents Park Road N3 3LF London

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/833/001

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

müügiluba

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

NUEDEXTA 15 mg/9 mg

Ravimil

on

 

lõppenud

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI ETIKETT (60 kõvakapslit) – NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kõvakapslid

Dekstrometorfaan/kinidiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraati, mis vastab 15,41 mg dekstrometorfaanile, ja kinidiinsulfaatdihüdraati, mis vastab 8,69 mg kinidiinile.

3.

ABIAINED

 

 

Sisaldab laktoosi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

lõppenud

 

 

 

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.müügiluba

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

60 kõvakapslit

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

Suukaudne

on

 

 

 

6.ERIHOIATUS,RavimilET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson Pharmaceutical Services Limited Carradine House, 237 Regents Park Road N3 3LF London

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/833/001

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHENDmüügiluba

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ravimil

on

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI PAPPKARP (60 kõvakapslit) – NUEDEXTA 23 mg / 9 mg kapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NUEDEXTA 23 mg / 9 mg kõvakapslid

Dekstrometorfaan/kinidiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraati, mis vastab 23,11 mg dekstrometorfaanile, ja kinidiinsulfaatdihüdraati, mis vastab 8,69 mg kinidiinile.

3.

ABIAINED

 

 

Sisaldab laktoosi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

lõppenud

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

60 kõvakapslit

müügiluba

 

 

 

 

5. MANUSTAMISVIIS JA

-TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

Ravimil

on

 

 

 

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varj tud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson Pharmaceutical Services Limited Carradine House, 237 Regents Park Road N3 3LF London

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/833/003

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHENDmüügiluba

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)NUEDEXTA 23 mg/9 mg

Ravimil

on

 

lõppenud

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI ETIKETT (60 kõvakapslit) – NUEDEXTA 23 mg / 9 mg kapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NUEDEXTA 23 mg / 9 mg kõvakapslid

Dekstrometorfaan/kinidiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraati, mis vastab 23,11 mg dekstrometorfaanile, ja kinidiinsulfaatdihüdraati, mis vastab 8,69 mg kinidiinile.

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

lõppenud

 

 

Sisaldab laktoosi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Suukaudne

müügiluba

 

60 kõvakapslit

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMITonTULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUSRavimilKOHAS

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson Pharmaceutical Services Limited Carradine House, 237 Regents Park Road N3 3LF London

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/833/003

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHENDmüügiluba

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)/

Ravimil

on

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND – NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kapslid: 13 KAPSLIGA PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kõvakapslid

Dekstrometorfaan/kinidiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab dekstrometorfaanvesinikbromiidmonohüdraati, mis vastab 15,41 mg dekstrometorfaanile, ja kinidiinsulfaatdihüdraati, mis vastab 8,69 mg kinidiinile.

3. ABIAINED

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

Sisaldab laktoosi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

Suukaudne

 

müügiluba

 

13 kõvakapslit

 

 

 

5/.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

Kapslite kättesaamiseks

on

 

 

1.

KÄTTESAAMATUSRavimilKOHAS

 

 

Pigistage ja hoidke kinni ülemisest ning alumisest klapist ()

2.

Eemaldage kaart, tõ

ates paremale ()

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson Pharmaceutical Services Limited Carradine House, 237 Regents Park Road N3 3LF London

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/833/002

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

 

müügiluba

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

16.

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

NUEDEXTA 15 mg/9 mg

on

 

 

 

 

Ravimil

 

 

lõppenud

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTERPAKENDI ÜMBRIS (13 kõvakapslit) – NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NUEDEXTA 15 mg / 9 mg kõvakapslid

Dekstrometorfaan/kinidiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Jenson Pharmaceutical Services Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI

4. PARTII NUMBER

Partii

5. MUU

1.–7. päev

 

1. päev

 

2. päev

 

3. päev

Ravimil

7. päev

4. päev

 

5. päev

 

6. päev

 

Alustamine 8. päeval

8.päev

9.päev

10.päev

 

müügiluba

lõppenud

on

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu