Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Apotex (olanzapine) – Pakendi märgistus - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlanzapine Apotex
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaApotex Europe B.V.  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/635/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Apotex 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Apotex Europe B.V.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/635/002-003

EU/1/10/635/015

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Apotex 5 mg õhukese polümeerikattega tablett

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Apotex Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/635/004-005

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Apotex 7,5 mg õhukese polümeerikattega tablett

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Apotex Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 10 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/635/006-007

EU/1/10/635/016

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Apotex 10 mg õhukese polümeerikattega tablett

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Apotex Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 5 mg suus dispergeerruvad tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 suus dispergeerruvat tabletti

56 suus dispergeerruvat tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Pange tablett suhu. Sülg lahustab selle kiiresti ja võimaldab alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/635/008-009

EU/1/10/635/017

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Apotex 5 mg suus dispergeerruv tablett

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 5 mg suus dispergeerruvad tabletid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Apotex Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 10 mg suus dispergeerruvad tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 10 mg olansapiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 suus dispergeerruvat tabletti

56 suus dispergeerruvat tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Pange tablett suhu. Sülg lahustab selle kiiresti ja võimaldab alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/635/010-011

EU/1/10/635/018

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Apotex 10 mg suus dispergeerruv tablett

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 10 mg suus dispergeerruvad tabletid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Apotex Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 15 mg suus dispergeerruvad tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 15 mg olansapiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 suus dispergeerruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Pange tablett suhu. Sülg lahustab selle kiiresti ja võimaldab alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/635/012

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Apotex 15 mg suus dispergeerruv tablett

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 15 mg suus dispergeerruvad tabletid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Apotex Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 20 mg suus dispergeerruvad tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 20 mg olansapiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 suus dispergeerruvat tabletti

56 suus dispergeerruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Pange tablett suhu. Sülg lahustab selle kiiresti ja võimaldab alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/635/013-014

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Apotex 20 mg suus dispergeerruv tablett

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}]

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Apotex 20 mg suus dispergeerruvad tabletid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Apotex Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu