Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Glenmark Europe (olanzapine) – Pakendi märgistus - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlanzapine Glenmark Europe
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaGlenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

3.ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

28 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Tablett tuleb lahustada suus või joogis. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/588/001

EU/1/09/588/002

EU/1/09/588/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ALUMIINIUMBLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

28 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Tablett tuleb lahustada suus või joogis. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/588/004

EU/1/09/588/005

EU/1/09/588/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ALUMIINIUMBLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

28 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Tablett tuleb lahustada suus või joogis. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/588/007

EU/1/09/588/008

EU/1/09/588/009

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ALUMIINIUMBLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 20 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suus dispergeeruv tablett

28 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Tablett tuleb lahustada suus või joogis. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/588/010

EU/1/09/588/011

EU/1/09/588/012

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ALUMIINIUMBLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu