Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Glenmark Europe (olanzapine) – Pakendi infoleht - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlanzapine Glenmark Europe
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaGlenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord:

1.Mis ravim on Olanzapine Glenmark Europe ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Olanzapine Glenmark Europe võtmist

3.Kuidas Olanzapine Glenmark Europe’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Olanzapine Glenmark Europe’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Olanzapine Glenmark Europe ja milleks seda kasutatakse

Olanzapine Glenmark Europe sisaldab toimeainet olansapiini. Olanzapine Glenmark Europe kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks ja seda kasutatakse järgmiste seisundite raviks:

Skisofreenia, haigus, mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.

Mõõdukad kuni rasked mania episoodid

seisund, mille sümptomiks on erutus või eufooria.

On teada, et Olanzapine Glenmark Europe hoiab ära nende sümptomite taastekke bipolaarse meeleoluhäirega patsientidel, kellel mania episoodid on allunud olansapiin-ravile.

2. Mida on vaja teada enne Olanzapine Glenmark Europe võtmist

Ärge võtke Olanzapine Glenmark Europe’t

-kui te olete olansapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või õhupuuduse järgi. Kui see juhtub teiega, rääkige sellest oma arstile.

-kui teil on varem diagnoositud probleeme silmadega, nt teatud glaukoomi vormid (suurenenud surve silmas).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olanzapine Glenmark Europe võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Olanzapine Glenmark Europe’t ei soovitata anda dementsetele eakatele patsientidele, sest neil võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed.

-Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil pärast Olanzapine Glenmark Europe manustamist tekivad sellised nähud, rääkige sellest oma arstile.

-Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid kombinatsiooni palavikust, kiirenenud hingamisest, higistamisest, lihasjäikusest ja uimasusest või unisusest. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma arstiga.

-Olanzapine Glenmark Europe `t kasutavatel patsientidel on täheldatud kaalutõusu. Te peaksite koos arstiga regulaarselt oma kaalu jälgima. Vajadusel kaaluge konsulteerimist dietoloogiga või küsige abi toitumiskava koostamisel.

-Olanzapine Glenmark Europe `t kasutavatel patsientidel on täheldatud kõrge veresuhkru ja kõrge rasva tasemeid (triglütseriidid ja kolesterool). Arst peaks veresuhkru ja teatud rasvade tasemeid vereanalüüside teel kontrollima enne, kui te alustate Olanzapine Glenmark Europe võtmist ning regulaarselt ravi ajal.

-Öelge oma arstile, kui teil või kellelgi teie perekonnast on esinenud verehüübeid, kuna selliseid ravimeid seostatakse verehüüvete tekkimisega.

Rääkige oma arstile nii kiiresti kui võimalik, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

Ajuinsult või “mini” ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid)

Parkinsoni tõbi

Eesnäärme probleemid

Soolesulgus (paralüütiline iileus)

Maksa- või neeruhaigus

Verehaigused

Südamehaigus

Suhkurtõbi

Krambid

Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja/sugulane peab rääkima arstile, kui teil on olnud ajuinsult või “mini”ajuinsult.

Kui te olete vanem kui 65-aastane, võib arst rutiinse ettevaatusabinõuna jälgida teie vererõhku.

Lapsed ja noorukid

Olanzapine Glenmark Europe ei ole ette nähtud alla 18-aastastele patsientidele.

Muud ravimid ja Olanzapine Glenmark Europe

Olanzapine Glenmark Europe’t kasutades võite teisi ravimeid võtta ainult siis, kui teie arst on seda lubanud. Kui olete manustanud Olanzapine Glenmark Europe’t koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite tunda ennast uimasena.

Eriti oluline on arstile rääkida, kui te võtate:

Parkinsonitõve vastaseid ravimeid

Karbamasepiini (epilepsiavastane ja meeleolu stabiliseeriv ravim), fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini (antibiootikum) – võib olla on vaja teie Olanzapine Glenmark Europe annust korrigeerida.

Olanzapine Glenmark Europe koos alkoholiga

Kui olete manustanud Olanzapine Glenmark Europe’t, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna Olanzapine Glenmark Europe ja alkohol koos võivad põhjustada uimasust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit võtta, kuna Olanzapine Glenmark Europe väikesed kogused võivad erituda rinnapiima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Olanzapine Glenmark Europe`t, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleks võtta ühendust arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olanzapine Glenmark Europe võtmise ajal võite tunda end uimasena. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest oma arstile.

Olanzapine Glenmark Europe sisaldab Aspartaam

Olanzapine Glenmark Europe sisaldab fenüülalaniini allikat. See võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele.

3.Kuidas võtta Olanzapine Glenmark Europe`t

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst ütleb teile, mitu Olanzapine Glenmark Europe suus dispergeeruvat tabletti võtta ning kui kaua te peate jätkama nende võtmist. Olanzapine Glenmark Europe ööpäevane annus on 5 mg kuni 20 mg. Sümptomite taastumisel konsulteerige oma arstiga, kuid ärge katkestage Olanzapine Glenmark Europe võtmist ilma arsti korralduseta.

Te peate Olanzapine Glenmark Europe suus dispergeeruvaid tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt teie arsti soovitusele. Püüdke oma tabletid võtta iga päev samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate neid koos toiduga või ilma. Olanzapine Glenmark Europe suus dispergeeruvad tabletid on suukaudseks kasutamiseks. Pange tablett suhu. See lahustub kohe suus ning seda on kerge alla neelata. Te võite asetada tableti ka klaasi või tassi, mis on täidetud vee või teise sobiva joogiga (apelsinimahl, õunamahl, piim, kohv) ning segada. Jooge see kohe ära.

Kui te võtate Olanzapine Glenmark Europe’t rohkem kui ette nähtud

Patsientidel, kes on võtnud Olanzapine Glenmark Europe’t rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadvuse tase. Teised sümptomid võivad olla: akuutne segasus, krambid (epilepsia), kooma, palaviku, kiirema hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon, hingamissageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südame rütmihäired. Kui teil tekib ükskõik milline ülalnimetatud sümptom, võtke koheselt ühendust oma arstiga või haiglaga. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui te unustate Olanzapine Glenmark Europe’t võtta

Võtke oma tabletid niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke ühel päeval kahte annust.

Kui te lõpetate Olanzapine Glenmark Europe võtmise

Ärge lõpetage oma tablettide võtmist ainult sellepärast, et tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite Olanzapine Glenmark Europe võtmist niikaua, kui arst on teile öelnud.

Kui Te lõpetate Olanzapine Glenmark Europe võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine, võimetus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Öelge koheselt oma arstile, kui teil tekivad:

Ebatavalised liigutused (sageliesinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 10st), need on peamiselt näo ja keele liigutused;

Verehüübed veenides (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 100st) eriti jalaveenides (selle sümptomid on jala turse, valu ja punetus), need hüübed võivad liikuda veresooni mööda kopsudesse, põhjustades valu rindkeres ja hingamisraskusi. Kui te täheldate selliseid sümptome, kutsuge kohe esmaabi.

Sümptomite kombinatsioon, kuhu kuuluvad palavik, hingeldamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 kasutajat 10-st)

-Kaalutõus,

-Unisus,

-Prolaktiini taseme tõus veres.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st)

-Mõnede vererakkude ja ringlevate rasvade taseme muutused.

-Suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis,

-Näljatunne,

-Pearinglus,

-Rahutus,

-Värisemine,

-Lihasjäikus või -spasm (sealhulgas silma liigutused),

-Kõnehäired,

-Kõhukinnisus,

-Suukuivus,

-Lööve,

-Jõuetus,

-Äärmine väsimus,

-Vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni, seksuaalsuse häired, nt libiido langus meestel ja naistel või erektsioonihäired meestel.

-Ravi alguses võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (millega kaasneb aeglane südame löögisagedus), eriti lamavast või istuvast asendist tõustes. Tavaliselt möödub see iseenesest, aga kui seda ei juhtu, siis rääkige oma arstiga.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni1 kasutajat 100-st)

-Aeglane südame löögisagedus,

-Tundlikkus päikesekiirgusele,

-Kusepidamatus, võimetus urineerida,

-Karvakadu,

-Menstruatsioonide puudumine või vähenemine,

-Muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebatavaline piimanõristus rindadest või

rinnanäärmete suurenemine.

-

Teised võimalikud kõrvaltoimed, mille sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata (teadmata).

-Allergiline reaktsioon (nt suu ja kõri turse, sügelus, lööve),

-Suhkurtõve ägenemine või tekkimine, millega on vahel kaasnenud ketoatsidoos (ketoainete rohkus veres ja uriinis) ja kooma,

-Normaalse kehatemperatuuri alanemine,

-Krambid, tavaliselt on sellistel juhtudel patsiendil juba varem krambid (epilepsia) esinenud,

-Silma lihaste spasmid, mis põhjustavad silmade ringlevaid liigutusi,

-Ebaregulaarsed südamerütmid,

-Seletamatu äkksurm,

-Pankreatiit, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust,

-Maksahaigus, mis ilmneb naha kollasusega ja valgete laikudega silmas,

-Lihastehaigus, millele on iseloomulikud seletamatud valud ja,

-Kauakestev ja/või valulik erektsioon.

Olansapiini võtmise ajal võib eakatel dementsusega patsientidel esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumised, äärmine väsimus, nägemishallutsinatsioonid, kehatemperatuuri tõus, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsientide erigrupis on teatatud üksikutest surmajuhtudest.

Parkinsoni tõvega haigetel võib Olanzapine Glenmark Europe sümptomeid halvendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Olanzapine Glenmark Europe`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olanzapine Glenmark Europe sisaldab

-Toimeaine on olansapiin

-Iga Olanzapine Glenmark Europe suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg olansapiini

-Abiained on mannitool (E421),mikrokristalne tselluloos, aspartaam (E951), krospovidoon, magneesiumstearaat

Kuidas Olanzapine Glenmark Europe välja näeb ja pakendi sisu

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg on saadaval:

kollast värvi ringikujuliste lamedate kaldservaga suus dispergeeruvate tablettidena, mille ühele küljele on pressitud „2”.

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg:

kollast värvi ringikujulised lamedad kaldservaga suus dispergeeruvad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „OL” ja teisele küljele on pressitud „4”.

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg:

kollast värvi ringikujulised lamedad kaldservaga suus dispergeeruvad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „OL” ja teisele küljele on pressitud „5”.

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg:

kollast värvi ringikujulised lamedad kaldservaga suus dispergeeruvad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „OL” ja teisele küljele on pressitud „6”.

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg on saadaval alumiiniumfooliumist blistrites, milles on 28, 56 või 70 suus dispergeeruvat tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House, 2-B Draycott Avenue, Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 OBU, Ühendkuningriik

Tootja

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Tšehhi Vabariik

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green,

Hertfordshire, WD18 8YA, Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

България

Magyarország

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Česká republika

Malta

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Danmark

Nederland

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Deutschland

Norge

Glenmark Arzneimittel GmbH

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Eesti

Österreich

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Ελλάδα

Polska

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

 

España

Portugal

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

France

România

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Hrvatska

 

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

 

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

 

Ireland

Slovenija

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Ísland

Slovenská republika

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Italia

Suomi/Finland

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Κύπρος

Sverige

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Latvija

United Kingdom

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Lietuva

 

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

 

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu