Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Glenmark (olanzapine) – Pakendi märgistus - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlanzapine Glenmark
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaGlenmark Pharmaceuticals Europe Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 2,5 mg tabletid

Olanzapinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3.ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

28 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

98 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/587/001

EU/1/09/587/002

EU/1/09/587/003

EU/1/09/587/020

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark 2,5 mg tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 2,5 mg tabletid

Olanzapinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 5 mg tabletid

Olanzapinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

28 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/587/004

EU/1/09/587/005

EU/1/09/587/006

EU/1/09/587/021

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark 5 mg tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 5 mg tabletid

Olanzapinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 7,5 mg tabletid

Olanzapinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

28 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/587/007

EU/1/09/587/008

EU/1/09/587/009

EU/1/09/587/022

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark 7,5 mg tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 7,5 mg tabletid

Olanzapinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 10 mg tabletid

Olanzapinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 10 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

28 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/587/010

EU/1/09/587/011

EU/1/09/587/012

EU/1/09/587/023

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark 10 mg tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 10 mg tabletid

Olanzapinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 15 mg tabletid

Olanzapinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 15 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

28 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/587/013

EU/1/09/587/014

EU/1/09/587/015

EU/1/09/587/024

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark 15 mg tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 15 mg tabletid

Olanzapinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 20 mg tabletid

Olanzapinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 20 mg oolansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami.

Lisainformatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

28 tabletti

35 tabletti

56 tabletti

70 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Laxmi House

2-B Draycott Avenue Kenton

Harrow Middlesex HA3 OBU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/587/016

EU/1/09/587/017

EU/1/09/587/018

EU/1/09/587/019

EU/1/09/587/025

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olanzapine Glenmark 20 mg tabletid

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olanzapine Glenmark 20 mg tabletid

Olanzapinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu