Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Mylan (olanzapine) – Pakendi märgistus - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlanzapine Mylan
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaGenerics [UK] Ltd.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜHTE PAKENDIT SISALDAV KARTONGIST KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

10 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

35 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

70 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/475/001

EU/1/08/475/002

EU/1/08/475/003

EU/1/08/475/004

EU/1/08/475/035

EU/1/08/475/036

EU/1/08/475/056

13.PARTII NUBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 2,5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV VÄLINE KARTONGIST KARP (SINISE KARBIGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 (2 pakendit 35 tabletiga) õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav mitmikpakend

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/08/475/047

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 2,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV SISEMINE KARTONGIST KARP (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olansapiin Mylan 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini.

Lisainfo saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

35 õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA HOIDJA NUMBER

EU/1/08/475/047

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 2,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olansapiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Generics [UK] Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUBER

Partii nr:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜHTE PAKENDIT SISALDAV KARTONGIST KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

10 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

35 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

70 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/475/007

EU/1/08/475/008

EU/1/08/475/009

EU/1/08/475/010

EU/1/08/475/037

EU/1/08/475/038

EU/1/08/475/053

EU/1/08/475/061

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV VÄLINE KARTONGIST KARP (SINISE KARBIGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 (2 pakendit 35 tabletiga) õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav mitmikpakend

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/08/475/048

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV SISEMINE KARTONGIST KARP (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olansapiin Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini.

Lisainfo saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

35 õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA HOIDJA NUMBER

EU/1/08/475/048

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Generics [UK] Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜHTE PAKENDIT SISALDAV KARTONGIST KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini.

Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

10 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

35 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

70 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/475/013

EU/1/08/475/014

EU/1/08/475/015

EU/1/08/475/016

EU/1/08/475/039

EU/1/08/475/040

EU/1/08/475/054

EU/1/08/475/055

EU/1/08/475/057

EU/1/08/475/062

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 7,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV VÄLINE KARTONGIST KARP (SINISE KARBIGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 (2 pakendit 35 tabletiga) õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav mitmikpakend

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/08/475/049

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 7,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV SISEMINE KARTONGIST KARP (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olansapiin Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini.

Lisainfo saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

35 õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 .

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA HOIDJA NUMBER

EU/1/08/475/049

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 7,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletidolansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Generics [UK] Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜHTE PAKENDIT SISALDAV KARTONGIST KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

7 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

35 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

70 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/475/018

EU/1/08/475/019

EU/1/08/475/020

EU/1/08/475/021

EU/1/08/475/022

EU/1/08/475/041

EU/1/08/475/042

EU/1/08/475/058

EU/1/08/475/063

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} SN: {number} NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV VÄLINE KARTONGIST KARP (SINISE KARBIGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 (2 pakendit 35 tabletiga) õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav mitmikpakend

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/08/475/050

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV SISEMINE KARTONGIST KARP (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olansapiin Mylan 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini.

Lisainfo saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

35 õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakendi osa, ei tohi müüa eraldi

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA HOIDJA NUMBER

EU/1/08/475/050

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Generics [UK] Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜHTE PAKENDIT SISALDAV KARTONGIST KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

10 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

35 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

70 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/475/025

EU/1/08/475/026

EU/1/08/475/027

EU/1/08/475/028

EU/1/08/475/043

EU/1/08/475/044

EU/1/08/475/059

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 15 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV VÄLINE KARTONGIST KARP (SINISE KARBIGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 (2 pakendit 35 tabletiga) õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav mitmikpakend

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/475/051

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 15 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV SISEMINE KARTONGIST KARP (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olansapiin Mylan 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini.

Lisainfo saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

35 õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA HOIDJA NUMBER

EU/1/08/475/051

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 15 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Generics [UK] Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜHTE PAKENDIT SISALDAV KARTONGIST KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

10 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

35 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

70 õhukese polümeerikattega tabletti

28 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/475/030

EU/1/08/475/031

EU/1/08/475/032

EU/1/08/475/033

EU/1/08/475/045

EU/1/08/475/046

EU/1/08/475/060

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV VÄLINE KARTONGIST KARP (SINISE KARBIGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 (2 pakendit 35 tabletiga) õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav mitmikpakend

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/475/052

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDIT SISALDAV SISEMINE KARTONGIST KARP (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Olansapiin Mylan 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini.

Lisainfo saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

35 õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakendi osa, ei tohi müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA HOIDJA NUMBER

EU/1/08/475/052

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Olansapiin 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Generics [UK] Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TURVAKINNITUSEGA PURGI ETIKETT JA KARTONGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg olansapiini.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletti

250 õhukese polümeerikattega tabletti

500 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUBER(NUMBRID)

EU/1/08/475/005

EU/1/08/475/006

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 2,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TURVAKINNITUSEGA PURGI ETIKETT JA KARTONGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

250 õhukese polümeerikattega tabletti

500 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUBER(NUMBRID)

EU/1/08/475/011

EU/1/08/475/012

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TURVAKINNITUSEGA PURGI ETIKETT JA KARTONGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 7,5 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/08/475/017

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 7,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TURVAKINNITUSEGA PURGI ETIKETT JA KARTONGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

100 õhukese polümeerikattega tabletti 500õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/475/023

EU/1/08/475/024

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TURVAKINNITUSEGA PURGI ETIKETT JA KARTONGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/08/475/029

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 15 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TURVAKINNITUSEGA PURGI ETIKETT JA KARTONGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OLANSAPIIN MYLAN 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid olansapiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg olansapiini

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati ja sojaletsitiini.

Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Generics [UK] Limited

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/08/475/034

13. PARTII NUBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OLANSAPIIN 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu