Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Mylan (olanzapine) – Pakendi infoleht - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlanzapine Mylan
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaGenerics [UK] Ltd.

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

OLANSAPIIN MYLAN 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

OLANSAPIIN MYLAN 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

OLANSAPIIN MYLAN 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

OLANSAPIIN MYLAN 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

OLANSAPIIN MYLAN 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

OLANSAPIIN MYLAN 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on OLANSAPIIN MYLAN ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne OLANSAPIIN MYLAN võtmist

3.Kuidas OLANSAPIIN MYLAN`t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas OLANSAPIIN MYLAN`t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.MIS RAVIM ON OLANSAPIIN MYLAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Olansapiin Mylan sisaldab toimeainet olansapiini. OLANSAPIIN MYLAN kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühootikumideksja seda kasutatakse järgmiste seisundite raviks:

Skisofreenia, haigus, mille sümptomiteks on

tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.

Mõõdukad kuni rasked mania episoodid, seisund, mille sümptomiks on erutus või eufooria.

On teada, et OLANSAPIIN MYLAN hoiab ära nende sümptomite taastekke bipolaarse meeleoluhäirega patsientidel, kellel mania episoodid on allunud olansapiin-ravile.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE OLANSAPIIN MYLAN VÕTMIST

Ärge kasutage OLANSAPIIN MYLAN`t:

Kui te olete olansapiini, pähklite, soja või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni puhul võib tekkida lööve, sügelemine, näo paistetus, huulte paistetus või hingamisraskus. Kui täheldate endal selliseid sümptomeid, teavitage sellest oma arsti.

Kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (suurenenud surve silmas).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne OLANSAPIIN MYLAN võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

OLANSAPIIN MYLAN’t ei soovitata anda dementsetele eakatele patsientidele, sest neil võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed.

Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil seesugused nähud pärast OLANSAPIIN MYLAN manustamist esinevad, rääkige sellest raviarstile.

Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma raviarstiga.

OLANSAPIIN MYLAN`t kasutavatel patsientidel on täheldatud kaalutõusu. Te peaksite koos arstiga regulaarselt oma kaalu jälgima. Vajadusel kaaluge konsulteerimist dietoloogiga või küsige abi toitumiskava koostamisel.

OLANSAPIIN MYLAN`t kasutavatel patsientidel on täheldatud kõrge veresuhkru ja kõrge rasva tasemeid (triglütseriidid ja kolesterool). Arst peaks veresuhkru ja teatud rasvade tasemeid vereanalüüside teel kontrollima enne, kui te alustate OLANSAPIIN MYLAN võtmist ning regulaarselt ravi ajal.

Öelge oma arstile, kui teil või kellelgi teie perekonnast on esinenud verehüübeid, kuna selliseid ravimeid seostatakse verehüüvete tekkimisega.

Rääkige raviarstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

Ajuinsult või “mini” ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid)

Parkinsoni tõbi

Eesnäärme probleemid

Soolesulgus (paralüütiline iileus)

Maksa- või neeruhaigus

Verehaigused

Südamehaigus

Suhkurtõbi

Krambid

Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja peate rääkima arstile, et teil on olnud ajuinsult või “mini” ajuinsult.

Tavapärast ettevaatust silmas pidades võib arst teil vererõhku jälgida, kui olete üle 65 aasta vana.

Lapsed ja noorukid

OLANSAPIIN MYLAN ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Muud ravimid ja OLANSAPIIN MYLAN

OLANSAPIIN MYLAN`t kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui raviarst on seda lubanud. Kui olete manustanud OLANSAPIIN MYLAN`t koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite ennast unisena tunda.

Teatage oma raviarstile, kui kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid

Eriti oluline on arstile rääkida, kui te võtate:

Parkinsonitõve vastaseid ravimeid

Karbamasepiini (epilepsiavastane ja meeleolu stabiliseeriv ravim), fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini (antibiootikum) – võib olla on vaja teie OLANSAPIIN MYLAN annust korrigeerida.

OLANSAPIIN MYLAN koos alkoholiga

Kui olete manustanud OLANSAPIIN MYLAN`t, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna OLANSAPIIN MYLAN ja alkohol koos võivad tekitada unisust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna OLANSAPIIN MYLAN väikesed kogused võivad erituda rinnapiima.

Raseduse viimasel trimestril (kolmel viimasel raseduskuul) OLANSAPIIN MYLAN’i kasutanud emade vastsündinutel võib tekkida järgmisi sümptomeid: värin, lihasjäikus ja/või -nõrkus, unisus, erutus, hingamishäired ja söömishäired. Kui teie imikul tekib ükskõik milline neist sümptomitest, pöörduge oma arsti poole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

OLANSAPIIN MYLAN kasutamise ajal võite end uimasena tunda. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest raviarstile.

OLANSAPIIN MYLAN sisaldab laktoosi ja sojaletsitiini

Kui Teie arst on Teile öelnud, et Teil esineb mõnede suhkrute suhtes talumatust, konsulteerige enne selle ravimi võtmist oma arstiga. Tabletti kattev polümeerkile sisaldab sojaletsitiini. Kui olete allergiline sojale või pähklitele, ärge neid tablette võtke.

3.KUIDAS VÕTTA OLANSAPIIN MYLAN`t

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teileselgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst seletab teile, mitu tabletti OLANSAPIIN MYLAN`t võtta ning kui kaua ravi peab jätkuma. OLANSAPIIN MYLAN ööpäevane annus on 5 mg ja 20 mg vahel. Sümptomite taastumisel konsulteerige arstiga, kuid ärge katkestage OLANSAPIIN MYLAN kasutamist ilma arsti korralduseta. Te peate OLANSAPIIN MYLAN tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt raviarsti õpetusele. Püüdke tablett manustada iga päev ühel ja samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos toiduga või ilma.OLANSAPIIN MYLAN õhukese polümeerikattega tabletid on suukaudseks kasutamiseks. OLANSAPIIN MYLAN tablett tuleb tervelt alla neelata ning juua peale vett.

Kui Te võtate OLANSAPIIN MYLAN`t rohkem kui ette nähtud:

Patsientidel, kes on võtnud OLANSAPIIN MYLAN`t rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadlikkuse tase. Teised sümptomid võivad olla: tugev segaduses olek, krambid (epilepsia), kooma, palaviku, kiirema hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon, hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired. Kui teil tekib ükskõik milline ülalnimetatud sümptom, võtke koheselt ühendust oma raviarsti või haiglaga. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui Te unustate OLANSAPIIN MYLAN`t võtta:

Võtke tablett niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke unustatud tableti korvamiseks kahekordset annust.

Kui Te lõpetate OLANSAPIIN MYLAN võtmise

Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite tablettide võtmist niikaua, kui arst seda nõuab.

Kui Te lõpetate OLANSAPIIN MYLAN võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine, võimatus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib Teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nii nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Öelge koheselt oma arstile, kui teil tekivad:

Ebatavalised liigutused (sageliesinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 10st), need on peamiselt näo ja keele liigutused;

Verehüübed veenides (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 100st) eriti jalaveenides (selle sümptomid on jala turse, valu ja punetus), need hüübed võivad liikuda veresooni mööda kopsudesse, põhjustades valu rindkeres ja hingamisraskusi. Kui te täheldate selliseid sümptome, kutsuge kohe esmaabi.

Sümptomite kombinatsioon, kuhu kuuluvad palavik, hingeldamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata).

Väga sagedaste kõrvaltoimete (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st) hulka kuuluvad kehakaalu tõus, unisus ja prolaktiini taseme tõus veres. Ravi alguses võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (millega kaasneb aeglane pulsisagedus), eriti istuvast või lamavast asendist tõustes.

Tavaliselt möödub see iseenesest, aga kui seda ei juhtu, siis konsulteerige raviarstiga.

Sagedaste kõrvaltoimete (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st) hulka kuuluvad mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused ning maksaensüümide taseme ajutine suurenemine ravi varajases järgus, suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis, kusihappe ja kreatiini fosfokinaasi taseme suurenemine veres, näljatunne, peapööritus, rahutus, treemor, ebatavalised liigutused (düskineesia), kõhukinnisus, suukuivus, lööve, jõuetus, äärmine väsimus, vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni, palavik, liigesvalu ning seksuaalhäired, nt libiido langus meestel ja naistel või erektsioonihäired meestel.

Aeg-ajalt esinevate kõrvaltoimete (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st) hulka kuuluvad ülitundlikkus (nt suu ja kõri paistetus, sügelus, lööve), diabeet või selle halvenemine, mida seostatakse mõnikord ketoatsidoosi (ketoonide sisaldumine veres ja uriinis) või koomaga, krambid, mida seostatakse tavaliselt krampide varasema esinemisega (epilepsia), lihasjäikus või -krambid (sh silma liikumine), rahutute jalgade sündroom, kõneraskused, aeglane pulsisagedus, tundlikkus päikesekiirguse suhtes, ninaverejooks, kõhupuhitus, mälukaotus või hajameelsus, kusepidamatus, võimetus urineerida, juuksekadu, menstruatsioonide puudumine või vähenemine ning muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebatavaline piimanõristus rindadest või rinnanäärmete suurenemine.

Harvade kõrvaltoimete (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st) hulka kuuluvad normaalse kehatemperatuuri alanemine, ebaregulaarsed südamerütmid, seletamatu äkksurm, ägedat kõhuvalu, palavikku ja oksendamist põhjustav pankreasepõletik, naha ja silmavalgete kollaseks muutumisega avalduv maksahaigus, seletamatute valudega avalduv lihashaigus ning pikka aega püsiv ja/või valulik erektsioon.

Väga harva esinevate kõrvalnähtude hulka kuuluvad rasked allergilised reaktsioonid, nt eosinofiilia ja süsteemsed sümptomid (DRESS). DRESS avaldub esialgu gripilaadsete sümptomitena ja lööbega näol, seejärel levib lööve mujale ning tekib kõrge palavik, lümfisõlmede suurenemine, maksaensüümide sisalduse suurenemine veres ja eosinofiilide ehk vere teatud valgeliblede sisalduse suurenemine.

Eakatel dementsusega patsientidel võivad esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on esinenud üksikuid surmajuhtumeid.

Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib OLANSAPIIN MYLAN sümptomeid halvendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.KUIDAS OLANSAPIIN MYLAN`t SÄILITADA

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või sildil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Mida OLANSAPIIN MYLAN sisaldab:

Toimeaine on olansapiin. Iga Olansapiin Mylan’i tablett sisaldab kas 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg aktiivset toimeainet. Täpne kogus on näidatud Olansapiin Mylan’i tabletikarbil.

Abiained on:

(tableti sisu) laktoosmonohüdraat (vt lõik 2, „Olansapiin sisaldab laktoosi”), maisitärklis, preželatiniseeritud maisitärklis, krospovidoon (tüüp A), magneesiumstearaat ja

(tableti kattekiht) polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), talk (E553b), sojaletsitiin (E322) (vt lõiku 2, „Olansapiin Mylan sisaldab sojaletsitiini”), ksantaankummi (E415).

Kuidas OLANSAPIIN MYLAN välja näeb ja pakendi sisu

Olansapiin Mylan 2,5 mg on ümarad, valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille küljed kumerduvad väljapoole ning mille ühel küljel on tähis„OZ”, mille all „2.5” ning teisel küljel tähis „G”. Olansapiin Mylan 5 mg on ümarad, valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille küljed kumerduvad väljapoole ning mille ühel küljel on tähis „OZ”, mille all „5” ning teisel küljel tähis „G”. Olansapiin Mylan 7,5 mg on ümarad, valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille küljed kumerduvad väljapoole ning mille ühel küljel on tähis „OZ”, mille all „7.5” ning teisel küljel tähis „G”.

Olansapiin Mylan 10 mg on ümarad, valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille küljed kumerduvad väljapoole ning mille ühel küljel on tähis „OZ”, mille all „10” ning teisel küljel tähis „G”. Olansapiin Mylan 15 mg on ovaalsed, valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille küljed kumerduvad väljapoole ning mille ühel küljel on tähis „OZ 15” ning teisele küljele tähis „G”. Olansapiin Mylan 20 mg on 1ovaalsed, valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille küljed kumerduvad väljapoole ning mille ühel küljel on tähis „OZ 20” ning teisel küljel tähis „G”.

Blisterpakendid:

Olansapiin Mylan 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 15 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 10, 28, 30, 35, 56, 70 (2 x 35 mitmikpakendina) ja 70-tabletilises pakendis.

Olansapiin Mylan 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 7, 10, 28, 30, 35, 56, 70 (2 x 35) (mitmikpakend) ja 70-tabletilises pakendis.

Üheannuseline perforeeritud blisterpakend

Olansapiin Mylan 2,5 mg, 15 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28 x 1- tabletilises pakendis.

Olansapiin Mylan 5 mg ja 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28 x 1- ja 98 x 1- tabletilises pakendis.

Olansapiin Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28 x 1, 56 x 1, 98 x 1 ja 100 x 1-tabletilises pakendis.

Tabletikonteinerid:

Olansapiin Mylan 2,5 mg ja 5,0 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 250 ja 500- tabletilises pakendis.

OlansapiinMylan 7,5 mg, 15 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 100- tabletilises pakendis.

Olansapiin Mylan 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 100 ja 500-tabletilises pakendis.

Müügiloa hoidja

Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik.

Tootja: Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Iirimaa Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Ühendkuningriik.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400

Tel: +32 2 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: +31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

A&G Med Trading SRL

 

Tel: +4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.Tel: + 386 1 236 31 85

Tel: + 44 1707 853000

 

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 421 2 326 04 910/ +421 917 206 274

(Svíþjóð )

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: +357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne informatsioon selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu