Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Teva (olanzapine) – Pakendi infoleht - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlanzapine Teva
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaTeva Pharma

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olanzapine Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olanzapine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olanzapine Teva 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olanzapine Teva 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olanzapine Teva 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olanzapine Teva 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt. Lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Olanzapine Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Olanzapine Teva võtmist

3.Kuidas Olanzapine Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Olanzapine Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Olanzapine Teva ja milleks seda kasutatakse

Olanzapine Teva sisaldab toimeainet olansapiini. Olanzapine Teva kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühootikumideks ja seda kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

-Skisofreenia - haigus, mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.

-Mõõdukad kuni rasked maania episoodid - selle seisundi sümptomiteks on erutusseisund ja eufooria.

On tõestatud, et Olanzapine Teva hoiab ära nende sümptomite taastekke bipolaarse häirega patsientidel, kelle maania episoodid on allunud olansapiinravile.

2. Mida on vaja teada enne Olanzapine Teva võtmist

Ärge kasutage Olanzapine Teva’t:

-kui olete olansapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või õhupuuduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma raviarstile.

-kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (suurenenud surve silmas).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olanzapine Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Eakatel dementsusega patsientidel ei ole Olanzapine Teva’t soovitatav kasutada, sest sellel võivad olla tõsised kõrvaltoimed.

-Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil seesugused nähud pärast Olanzapine Teva manustamist esinevad, rääkige sellest raviarstile.

-Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma raviarstiga.

-Olanzapine Teva’t võtvatel patsientidel on täheldatud kehakaalu suurenemist. Te peate koos arstiga regulaarselt kehakaalu kontrollima. Vajadusel kaaluge konsulteerimist dietoloogiga või küsige abi toitumiskava koostamisel.

-Olanzapine Teva’t võtvatel patsientidel on täheldatud veresuhkru ja rasvade (triglütseriidide ja kolesterooli) kõrget taset. Teie arst teeb vereanalüüse veresuhkru ja teatud vererasvade tasemete hindamiseks enne Olanzapine Teva ravi alustamist ja ravi ajal perioodiliselt.

-Rääkige arstile, kui teil või kellelgi teie perekonnast on esinenud verehüübeid, sest seda tüüpi ravimite kasutamist on seostatud verehüüvete moodustumisega.

Rääkige raviarstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

-Insult või miniinsult (ajutised insuldi sümptomid)

-Parkinsoni tõbi

-Eesnäärmehaigus

-Soolteummistus (paralüütiline iileus)

-Maksa- või neeruhaigus

-Verehäired

-Südamehaigus

-Suhkurtõbi

-Krambid

Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja peate rääkima arstile, et teil on olnud ajuinsult või “mini” ajuinsult.

Tavapärast ettevaatust silmas pidades võib arst teil vererõhku jälgida, kui olete üle 65 aasta vana.

Lapsed ja noorukid

Olanzapine Teva ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Muud ravimid ja Olanzapine Teva

Olanzapine Teva’t kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui raviarst on seda lubanud. Kui olete manustanud Olanzapine Teva’t koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite ennast unisena tunda.

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eeskätt teatage oma arstile, kui te võtate:

-Parkinsoni tõve ravimeid

-karbamasepiini (epilepsia ravimit ja meeleolu stabiliseerijat), fluvoksamiini (antidepressanti) või tsiprofloksatsiini (antibiootikumi) - võimalik, et tuleb muuta teie Olanzapine Teva annust.

Olanzapine Teva koos alkoholiga

Kui olete manustanud Olanzapine Teva’t, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna selle ravimi võtmine koos alkoholiga võib põhjustada uimasust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna Olanzapine Teva väikesed kogused erituvad rinnapiima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Olanzapine Teva’t, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleks võtta ühendust arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olanzapine Teva kasutamise ajal võite end uimasena tunda. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest raviarstile.

Olanzapine Teva sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Olanzapine Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst seletab teile, mitu tabletti Olanzapine Teva’t võtta ning kui kaua ravi peab jätkuma. Olanzapine Teva ööpäevane annus on 5 mg kuni 20 mg. Sümptomite taastumisel konsulteerige arstiga, kuid ärge katkestage Olanzapine Teva kasutamist ilma arsti korralduseta.

Te peate Olanzapine Teva tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt raviarsti õpetusele. Püüdke tablett manustada iga päev ühel ja samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos toiduga või ilma.Olanzapine Teva kaetud tabletid on suukaudseks kasutamiseks. Olanzapine Teva tablett tuleb tervelt alla neelata ning juua peale vett.

Kui Te võtate Olanzapine Teva’t rohkem kui ette nähtud:

Patsientidel, kes on võtnud Olanzapine Teva’t rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadlikkuse tase. Teised sümptomid võivad olla: tugev segaduses olek, krambid (epilepsia), kooma, palavik, kiirem hingamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus, hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired. Võtke koheselt ühendust oma raviarsti või haiglaga, kui teil tekib mõni eelpool mainitud sümptomitest. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui Te unustate Olanzapine Teva’t võtta

Võtke tablett niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke ühel päeval kahte annust.

Kui Te lõpetate Olanzapine Teva võtmise

Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite tablettide võtmist niikaua, kui arst seda nõuab.

Kui Te lõpetate Olanzapine Teva võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine, võimatus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib Teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil esineb:

-ebatavalisi liigutusi (sageli esinev kõrvaltoime, mis võib esineda kuni 1 inimesel 10st), peamiselt näo või keele piirkonnas;

-verehüübeid veenides (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib esineda kuni 1 inimesel 100st), peamiselt jalgades (sümptomiteks on turse, punetus ja valu jalas), mis võib liikuda läbi veresoonte kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole;

-kombinatsioon põletikust, kiirenenud hingamisest, higistamisest, lihasjäikusest ja uimasusest või unisusest (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 kasutajat 10-st): kehakaalutõus, unisus, prolaktiini taseme tõus veres. Ravi varajases staadiumis võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (koos südametöö aeglustumisega), eriti kui nad tõusevad üles istuvast või lamavast asendist. Tavaliselt läheb see ise üle, kui aga mitte, rääkige palun sellest arstile.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st) on järgmised: mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused; ravi varajases staadiumis maksaensüümide aktiivsuse ajutine tõus, suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis; kusihappe- ja kreatiinfosfokinaasitaseme tõus veres; näljatunne; pearinglus; rahutus; värisemine; ebatavalised liigutused (düskineesia) ; kõhukinnisus; suukuivus; lööve; jõuetus; äärmine väsimus; vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni; palavik ja liigesvalu, seksuaalfunktsiooni häired, nt suguiha vähenemine naistel ja meestel või erektsioonihäired meestel.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st) on järgmised: ülitundlikkus (nt suu- ja kõriturse, sügelus, lööve); suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, millega kaasneb vahel ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma; krambid, tavaliselt sellisel juhul, kui need on varem esinenud (langetõbi); lihasjäikus või spasmid (sh silma liigutused); rahutute jalgade sündroom; kõneprobleemid; aeglane pulsisagedus; tundlikkus päikesekiirgusele; ninaverejooks; kõhuseina pingsus; mälukaotus või unustamine; juuste väljalangemine; menstruatsioonide vahelejäämine või ärajäämine ning muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebanormaalne rinnapiima produktsioon või näärmekoe kasv.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st) on normaalse kehatemperatuuri alanemine; südame rütmihäired; seletamatu äkksurm; kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust; maksahaigus, mis ilmneb naha ja silmavalgete kollasusega; lihastehaigus, millele on iseloomulikud seletamatud valud; pikenenud kestusega ja/või valulik erektsioon.

Väga harva esinevate kõrvalnähtude hulka kuuluvad rasked allergilised reaktsioonid, nt eosinofiilia ja süsteemsed sümptomid (DRESS). DRESS avaldub esialgu gripilaadsete sümptomitena ja lööbega näol, seejärel levib lööve mujale ning tekib kõrge palavik, lümfisõlmede suurenemine, maksaensüümide sisalduse suurenemine veres ja eosinofiilide ehk vere teatud valgeliblede sisalduse suurenemine.

Eakatel dementsusega patsientidel võivad esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on esinenud üksikuid surmajuhtumeid.

Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib Olanzapine Teva sümptomeid halvendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Olanzapine Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olanzapine Teva sisaldab

-Toimeaine on olansapiin.

Iga Olanzapine Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 7,5 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 7,5 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 15 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg toimeainet.

-Abiained on: (tableti sisu) laktoosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos, krospovidoon (tüüp A), kolloidne veevaba räni, mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, (tableti kate) hüpromelloos, polüdekstroos, glütserooltriatsetaat, makrogool 8000, titaandioksiid (E171).

-Lisaks sisaldab 15 mg tugevus indigokarmiini (E132) ja 20 mg tugevus punast raudoksiidi (E172)

Kuidas Olanzapine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Olanzapine Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühele küljele on märgitud “OL 2.5”.

Olanzapine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühele küljele on märgitud “OL 5”.

Olanzapine Teva 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühele küljele on märgitud “OL 7.5”.

Olanzapine Teva 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühele küljele on märgitud “OL 10”.

Olanzapine Teva 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helesinised kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühele küljele on märgitud “OL 15”.

Olanzapine Teva 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosad kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühele küljele on märgitud “OL 20”.

Olanzapine Teva 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 30, 35, 56, 70 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35,

35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 70, 70 x 1, 98 või 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 või 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 7, 7 x 1, 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 või 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 30, 35, 50, 56, 70 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 28, 30, 35, 56, 70 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavates karpides.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

Müügiloa hoidja

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holland

Tootja

Teva Pharmaceutical Works, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungari

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Telephone: (32) 38.20.73.73

Telephone: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Teва Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Телефон: +359 2 489 95 82

Telephone: (32) 38.20.73.73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Telephone: +(420) 251 00 7111

Tel: (36) 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 40 208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti

Teva Sweden AB

esindus UAB Sicor Biotech Eesti filial

Telephone: (46) 42 12 11 00

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: (49) 351 834 0

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Telephone: +(34) 91 387 32 80

Telephone: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Telephone: (33) 1 55 91 7800

Telephone: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Telephone: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Telephone: +353 51321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Teva UK Limited

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Telephone: (44) 1323 501 111

Telephone: +(421) 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Telephone: (39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: (46) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” Latvian Affiliate

Teva UK Limited

Telephone: +371 67784980

Telephone: (44) 1323 501 111

Infoleht on viimati uuendatud {kuu, AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olanzapine Teva 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Teva 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Teva 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olanzapine Teva 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Olanzapine Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Olanzapine Teva võtmist

3.Kuidas Olanzapine Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Olanzapine Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Olanzapine Teva ja milleks seda kasutatakse

Olanzapine Teva sisaldab toimeainet olansapiini. Olanzapine Teva kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühootikumideks ja seda kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

-Skisofreenia - haigus, mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.

-Mõõdukad kuni rasked maania episoodid - selle seisundi sümptomiteks on erutusseisund ja eufooria.

On tõestatud, et Olanzapine Teva hoiab ära nende sümptomite taastekke bipolaarse häirega patsientidel, kelle maania episoodid on allunud olansapiinravile.

2. Mida on vaja teada enne Olanzapine Teva võtmist

Ärge kasutage Olanzapine Teva’t:

-kui olete olansapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või õhupuuduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma raviarstile.

-kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (suurenenud surve silmas).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olanzapine Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Eakatel dementsusega patsientidel ei ole Olanzapine Teva’t soovitatav kasutada, sest sellel võivad olla tõsised kõrvaltoimed.

-Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil seesugused nähud pärast Olanzapine Teva manustamist esinevad, rääkige sellest raviarstile.

-Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma raviarstiga.

-Olanzapine Teva’t võtvatel patsientidel on täheldatud kehakaalu suurenemist. Te peate koos arstiga regulaarselt kehakaalu kontrollima. Vajadusel kaaluge konsulteerimist dietoloogiga või küsige abi toitumiskava koostamisel.

-Olanzapine Teva’t võtvatel patsientidel on täheldatud veresuhkru ja rasvade (triglütseriidide ja kolesterooli) kõrget taset. Teie arst teeb vereanalüüse veresuhkru ja teatud vererasvade tasemete hindamiseks enne Olanzapine Teva ravi alustamist ja ravi ajal perioodiliselt.

-Rääkige arstile, kui teil või kellelgi teie perekonnast on esinenud verehüübeid, sest seda tüüpi ravimite kasutamist on seostatud verehüüvete moodustumisega.

Rääkige raviarstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

-Insult või miniinsult (ajutised insuldi sümptomid)

-Parkinsoni tõbi

-Eesnäärmehaigus

-Soolteummistus (paralüütiline iileus)

-Maksa- või neeruhaigus

-Verehäired

-Südamehaigus

-Suhkurtõbi

-Krambid

Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja peate rääkima arstile, et teil on olnud ajuinsult või “mini” ajuinsult.

Tavapärast ettevaatust silmas pidades võib arst teil vererõhku jälgida, kui olete üle 65 aasta vana.

Lapsed ja noorukid

Olanzapine Teva ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Muud ravimid ja Olanzapine Teva

Olanzapine Teva’t kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui raviarst on seda lubanud. Kui olete manustanud Olanzapine Teva’t koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite ennast unisena tunda.

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eeskätt teatage oma arstile, kui te võtate:

-Parkinsoni tõve ravimeid

-karbamasepiini (epilepsia ravimit ja meeleolu stabiliseerijat), fluvoksamiini (antidepressanti) või tsiprofloksatsiini (antibiootikumi) - võimalik, et tuleb muuta teie Olanzapine Teva annust.

Olanzapine Teva koos alkoholiga

Kui olete manustanud Olanzapine Teva’t, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna selle ravimi võtmine koos alkoholiga võib põhjustada uimasust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna Olanzapine Teva väikesed kogused erituvad rinnapiima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Olanzapine Teva’t, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleks võtta ühendust arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olanzapine Teva kasutamise ajal võite end uimasena tunda. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest raviarstile.

Oluline info Olanzapine Teva mõnede koostisosade kohta

Olanzapine Teva sisaldab laktoosi ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Olanzapine Teva sisaldab aspartaami (E591), mis on fenüülalaniini allikas. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

3. Kuidas Olanzapine Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst seletab teile, mitu tabletti Olanzapine Teva’t võtta ning kui kaua ravi peab jätkuma. Olanzapine Teva ööpäevane annus on 5 mg kuni 20 mg. Sümptomite taastumisel konsulteerige arstiga, kuid ärge katkestage Olanzapine Teva kasutamist ilma arsti korralduseta.

Te peate Olanzapine Teva tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt raviarsti õpetusele. Püüdke tablett manustada iga päev ühel ja samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos toiduga või ilma. Olanzapine Teva suus dispergeeruvad tabletid on suukaudseks kasutamiseks.

Olanzapine Teva tabletid murduvad kergesti, mistõttu käsitsege neid ettevaatlikult. Ärge käsitsege tablette märgade kätega, kuna need võivad murduda. Pange tablett suhu. Tablett lahustub otse suus, mistõttu seda on kerge neelata.

Te võite asetada tableti ka klaasi või tassi, mis on täidetud vee, apelsinimahla, õunamahla, piima või kohviga, ning segada. Mõne joogiga võib segu värvust muuta ning hägustuda. Jooge see kohe ära.

Kui Te võtate Olanzapine Teva’t rohkem kui ette nähtud

Patsientidel, kes on võtnud Olanzapine Teva’t rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadlikkuse tase. Teised sümptomid võivad olla: tugev segaduses olek, krambid (epilepsia), kooma, palavik, kiirem hingamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus, hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired. Võtke koheselt ühendust oma raviarsti või haiglaga, kui teil tekib mõni eelpool mainitud sümptomitest. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui Te unustate Olanzapine Teva’t võtta

Võtke tablett niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke ühel päeval kahte annust.

Kui Te lõpetate Olanzapine Teva võtmise

Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite tablettide võtmist niikaua, kui arst seda nõuab.

Kui Te lõpetate Olanzapine Teva võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine, võimatus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib Teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil esineb:

-ebatavalisi liigutusi (sageli esinev kõrvaltoime, mis võib esineda kuni 1 inimesel 10st), peamiselt näo või keele piirkonnas;

-verehüübeid veenides (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib esineda kuni 1 inimesel 100st), peamiselt jalgades (sümptomiteks on turse, punetus ja valu jalas), mis võib liikuda läbi veresoonte kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole;

-kombinatsioon põletikust, kiirenenud hingamisest, higistamisest, lihasjäikusest ja uimasusest või unisusest (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 kasutajat 10-st): kehakaalutõus, unisus, prolaktiini taseme tõus veres. Ravi varajases staadiumis võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (koos südametöö aeglustumisega), eriti kui nad tõusevad üles istuvast või lamavast asendist. Tavaliselt läheb see ise üle, kui aga mitte, rääkige palun sellest arstile.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st) on järgmised: mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused; ravi varajases staadiumis maksaensüümide aktiivsuse ajutine tõus, suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis; kusihappe- ja kreatiinfosfokinaasitaseme tõus veres; näljatunne; pearinglus; rahutus; värisemine; ebatavalised liigutused (düskineesia) ; kõhukinnisus; suukuivus; lööve; jõuetus; äärmine väsimus; vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni; palavik ja liigesvalu; seksuaalfunktsiooni häired, nt suguiha vähenemine naistel ja meestel või erektsioonihäired meestel.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st) on järgmised: ülitundlikkus (nt suu- ja kõriturse, sügelus, lööve); suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, millega kaasneb vahel ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma; krambid, tavaliselt sellisel juhul, kui need on varem esinenud (langetõbi); lihasjäikus või spasmid (sh silma liigutused); rahutute jalgade sündroom; kõneprobleemid; aeglane pulsisagedus; tundlikkus päikesekiirgusele; ninaverejooks; kõhuseina pingsus; mälukaotus või unustamine; juuste väljalangemine; menstruatsioonide vahelejäämine või ärajäämine ning muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebanormaalne rinnapiima produktsioon või näärmekoe kasv.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st) on normaalse kehatemperatuuri alanemine; südame rütmihäired; seletamatu äkksurm; kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust; maksahaigus, mis ilmneb naha ja silmavalgete kollasusega; lihastehaigus, millele on iseloomulikud seletamatud valud; pikenenud kestusega ja/või valulik erektsioon.

Väga harva esinevate kõrvalnähtude hulka kuuluvad rasked allergilised reaktsioonid, nt eosinofiilia ja süsteemsed sümptomid (DRESS). DRESS avaldub esialgu gripilaadsete sümptomitena ja lööbega näol, seejärel levib lööve mujale ning tekib kõrge palavik, lümfisõlmede suurenemine, maksaensüümide sisalduse suurenemine veres ja eosinofiilide ehk vere teatud valgeliblede sisalduse suurenemine.

Eakatel dementsusega patsientidel võivad esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on täheldatud mõnesid fataalse lõpuga juhte.

Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib Olanzapine Teva sümptomeid halvendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Olanzapine Teva’t säilitada

Hoike seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olanzapine Teva sisaldab

Toimeaine on olansapiin.

Iga Olanzapine Teva 5 mg suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 10 mg suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 15 mg suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 20 mg suus dispergeeruv tablett sisaldab 20 mg toimeainet.

Abiained on mannitool, aspartaam (E951), magneesiumstearaat, krospovidoon tüüp B, laktooosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos, sidruni maitseaine [lõhna- ja maitseaine(d), toidumaltodekstriin, sahharoos, kummiaraabik (E414), glütserüültriatsetaat (E1518) ja alfa-tokoferool (E307).

Kuidas Olanzapine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Suus dispergeeruv tablett on tehniline nimi tableti jaoks, mis sulab kohe suus, nii et seda on kerge alla neelata.

Olanzapine Teva 5 mg suus dispergeeruv tablett on kollane ümmargune kaksikkumer tablett, diameetriga 8 mm.

Olanzapine Teva 10 mg suus dispergeeruv tablett on kollane ümmargune kaksikkumer tablett, diameetriga 10 mm.

Olanzapine Teva 15 mg suus dispergeeruv tablett on kollane ümmargune kaksikkumer tablett, diameetriga 11 mm.

Olanzapine Teva 20 mg suus dispergeeruv tablett on kollane ümmargune kaksikkumer tablett, diameetriga 12 mm.

Olanzapine Teva 5 mg, 10 mg ja 15 mg suus dispergeeruvad tabletid on saadaval 28, 30, 35, 50, 56, 70 või 98 tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 20 mg suus dispergeeruvad tabletid on saadaval 28, 30, 35, 56, 70 või 98 tabletti sisaldavates karpides.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

Müügiloa hoidja

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holland

Tootja

Teva Pharmaceutical Works, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungari

TEVA PHARMA S.L.U., Poligono Industrial Malpica, c/C, no. 4, 50.016 Zaragoza, Hispaania

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Ühendkuningriik

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Saksamaa Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Telephone: (32) 38.20.73.73

Telephone: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Teва Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Телефон: +359 2 489 95 82

Telephone: (32) 38.20.73.73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Telephone: +(420) 251 00 7111

Tel: (36) 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 40 208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti

Teva Sweden AB

esindus UAB Sicor Biotech Eesti filial

Telephone: (46) 42 12 11 00

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: (49) 351 834 0

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Telephone: +(34) 91 387 32 80

Telephone: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Telephone: (33) 1 55 91 7800

Telephone: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Telephone: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Telephone: +353 51321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Teva UK Limited

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Telephone: (44) 1323 501 111

Telephone: +(421) 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Telephone: (39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: (46) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” Latvian Affiliate

Teva UK Limited

Telephone: +371 67784980

Telephone: (44) 1323 501 111

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu