Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olazax Disperzi (olanzapine) – Pakendi infoleht - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOlazax Disperzi
ATC koodN05AH03
Toimeaineolanzapine
TootjaGlenmark Pharmaceuticals s.r.o.  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olazax Disperzi 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olazax Disperzi 7,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olazax Disperzi 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olazax Disperzi 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olazax Disperzi 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud Vt lõik 4.

Infolehes issukord:

1.Mis ravim on Olazax Disperzi ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Olazax Disperzi võtmist

3.Kuidas Olazax Disperzi’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Olazax Disperzi’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on OLAZAX DISPERZI ja milleks seda kasutatakse

Olazax Disperzi sisaldab toimeainet olansapiini. Olazax Disperzi kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks antipsühootikumideks ja seda kasutatakse järgmiste seisundite raviks:

Skisofreenia, haigus, mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.

Mõõdukad kuni rasked mania episoodid, seisund, mille sümptomiks on erutus või eufooria.

Mõõdukad kuni rasked mania episoodid, seisund, mille sümptomiks on erutus või eufooria.

2. Mmida on vaja teada enne OLAZAX DISPERZI võtmist

Ärge võtke Olazax Disperzi’t

-Kui te oleteolansapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või õhupuuduse järgi. Kui see juhtub teiega, rääkige sellest oma arstile.

-Kui teil on varem diagnoositud probleeme silmadega, nt teatud glaukoomi vormid (suurenenud surve silmas).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olazax Disperzi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Olazax Disperzi’t ei soovitata anda dementsetele eakatele patsientidele, sest neil võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed.

-Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil pärast Olazax Disperzi manustamist tekivad sellised nähud, rääkige sellest oma arstile.

-Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid kombinatsiooni palavikust, kiirenenud hingamisest, higistamisest, lihasjäikusest ja uimasusest või unisusest. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma arstiga.

-Olazax`t kasutavatel patsientidel on täheldatud kaalutõusu. Te peaksite koos arstiga regulaarselt oma kaalu jälgima. Vajadusel kaaluge konsulteerimist dietoloogiga või küsige abi toitumiskava koostamisel.

-Olazax`t kasutavatel patsientidel on täheldatud kõrge veresuhkru ja kõrge rasva tasemeid (triglütseriidid ja kolesterool). Regulaarselt ravi ajal ning enne Olazax võtmise alustamist peaks arst peaks teie veresuhkru ja teatud rasvade tasemeid vereanalüüside teel kontrollima.

-Öelge oma arstile, kui teil või kellelgi teie perekonnast on esinenud verehüübeid, kuna selliseid ravimeid seostatakse verehüüvete tekkimisega.

Rääkige oma arstile nii kiiresti kui võimalik, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

Ajuinsult või “mini” ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid)

Parkinsoni tõbi

Eesnäärme probleemid

Soolesulgus (paralüütiline iileus)

Maksa- või neeruhaigus

Verehaigused

Südamehaigus

Suhkurtõbi

Krambid

Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja/sugulane peab rääkima arstile, kui teil on olnud ajuinsult või “mini”ajuinsult.

Kui te olete vanem kui 65-aastane, võib arst rutiinse ettevaatusabinõuna jälgida teie vererõhku.

Lapsed ja noorukid

Olazax Disperzi ei ole ette nähtud alla 18-aastastele patsientidele.

Muud ravimid ja Olazax Disperzi

Olazax Disperzi’t kasutades võite teisi ravimeid võtta ainult siis, kui teie arst on seda lubanud. Kui olete manustanud Olazax Disperzi’t koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite tunda ennast uimasena.

Teatage oma raviarstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid

Eriti oluline on arstile rääkida, kui te võtate:

Parkinsonitõve vastaseid ravimeid

Karbamasepiini (epilepsiavastane ja meeleolu stabiliseeriv ravim), fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini (antibiootikum) – võib olla on vaja teie Olazax Disperzi annust korrigeerida.

Olazax Disperzi koos alkoholig

Kui olete manustanud Olazax Disperzi’t, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna Olazax Disperzi ja alkohol koos võivad põhjustada uimasust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit võtta, kuna Olazax Disperzi väikesed kogused võivad erituda rinnapiima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Olazax Disperzi`t, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleks võtta ühendust arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olazax Disperzi võtmise ajal võite tunda end uimasena. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest oma arstile.

Olazax Disperzi sisaldab fenüülalaniini allikat. See võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele.

3.Kuidas võttaOLAZAX DISPERZI’T

Võtke seda ravimi’t alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst ütleb teile, mitu Olazax Disperzi suus dispergeeruvat tabletti võtta ning kui kaua te peate jätkama nende võtmist. Olazax Disperzi ööpäevane annus on 5 kuni 20 mg. Sümptomite taastumisel konsulteerige oma arstiga, kuid ärge katkestage Olazax Disperzi võtmist ilma arsti korralduseta.

Te peate Olazax Disperzi suus dispergeeruvaid tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt teie arsti soovitusele. Püüdke oma tabletid võtta iga päev samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate neid koos toiduga või ilma. Olazax Disperzi suus dispergeeruvad tabletid on suukaudseks kasutamiseks. Pange tablett suhu. See lahustub kohe suus ning seda on kerge alla neelata. Te võite asetada tableti ka klaasi või tassi, mis on täidetud vee või teise sobiva joogiga (apelsinimahl, õunamahl, piim, kohv) ning segada. Jooge see kohe ära.

Kui te võtate Olazax Disperzi’t rohkem kui ette nähtud

Patsientidel, kes on võtnud Olazax Disperzi’t rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadvuse tase. Teised sümptomid võivad olla: akuutne segasus, krambid (epilepsia), kooma, palaviku, kiirema hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon, hingamissageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südame rütmihäired. Kui teil tekib ükskõik milline ülalnimetatud sümptom, võtke koheselt ühendust oma arstiga või haiglaga. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui te unustate Olazax Disperzi’t võtta

Võtke oma tabletid niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke ühel päeval kahte annust.

Kui te lõpetate Olazax Disperzi võtmise

Ärge lõpetage oma tablettide võtmist ainult sellepärast, et tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite Olazax Disperzi võtmist niikaua, kui arst on teile öelnud.

Kui te lõpetate Olazax Disperzi võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine, võimetus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Öelge koheselt oma arstile, kui teil tekivad:

Ebatavalised liigutused (sageliesinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 10st), need on peamiselt näo ja keele liigutused;

Verehüübed veenides (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 100st) eriti jalaveenides (selle sümptomid on jala turse, valu ja punetus), need hüübed võivad liikuda

veresooni mööda kopsudesse, põhjustades valu rindkeres ja hingamisraskusi. Kui te täheldate selliseid sümptome, kutsuge kohe esmaabi.

Sümptomite kombinatsioon, kuhu kuuluvad palavik, hingeldamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 kasutajat 10-st): -kehakaalu suurenemine; unisus; tõstab prolaktiini taset veres. Ravi varajases staadiumis võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (koos südametöö aeglustumisega), eriti kui nad tõusevad üles istuvast või lamavast asendist. Tavaliselt läheb see ise üle, kui aga mitte, rääkige palun sellest arstile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st): mõnede vererakkude ja ringlevate rasvade taseme muutused;

ravi varajases staadiumis maksaensüümide aktiivsuse ajutine tõus, suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis; kusihappe- ja kreatiinfosfokinaasitaseme tõus veres; näljatunne; pearinglus; rahutus; värisemine;ebatavalised liigutused (düskineesia); kõhukinnisus; suukuivus; lööve; jõuetus; äärmine väsimus; vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni; palavik ja liigesvalu, seksuaalsuse häired, nt libiido langus meestel ja naistel või erektsioonihäired meestel.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st): ülitundlikkus (nt suu- ja kõriturse, sügelus, lööve); suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, millega kaasneb vahel ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma; krambid, tavaliselt sellisel juhul, kui need on varem esinenud (langetõbi); lihasjäikus või spasmid (sh silma liigutused); kõneprobleemid; aeglane pulsisagedus; tundlikkus päikesekiirgusele; ninaverejooks; kõhuseina pingsus; mälukaotus või unustamine; kusepidamatus; võimetus urineerida; juustekadu; menstruatsioonide puudumine või vähenemine; muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebatavaline piimanõristus rindadest või rinnanäärmete suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st) on normaalse kehatemperatuuri alanemine; ebaregulaarsed südamerütmid; seletamatu äkksurm; pankreatiit, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust; maksahaigus, mis ilmneb naha kollasusega ja valgete laikudega silmas; lihastehaigust, millele on iseloomulikud seletamatud valud ja kauakestev ja/või valulik erektsioon.

Väga harva esinevate kõrvalnähtude hulka kuuluvad rasked allergilised reaktsioonid, nt eosinofiilia ja süsteemsed sümptomid (DRESS). DRESS avaldub esialgu gripilaadsete sümptomitena ja lööbega näol, seejärel levib lööve mujale ning tekib kõrge palavik, lümfisõlmede suurenemine, maksaensüümide sisalduse suurenemine veres ja eosinofiilide ehk vere teatud valgeliblede sisalduse suurenemine.

Olansapiini võtmise ajal võib eakatel dementsusega patsientidel esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumised, äärmine väsimus, nägemishallutsinatsioonid, kehatemperatuuri tõus, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsientide erigrupis on teatatud üksikutest surmajuhtudest.

Parkinsoni tõvega haigetel võib Olazax Disperzi sümptomeid halvendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas OLAZAX DISPERZI`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimitpärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olazax Disperzi sisaldab

-Toimeaine on olansapiin

-Iga tablett sisaldab 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg olansapiini

-Abiained on mannitool (E421),mikrokristalne tselluloos, aspartaam (E951), krospovidoon, magneesiumstearaat

Kuidas Olazax Disperzi välja näeb ja pakendi sisu

Olazax Disperzi 5 mg on saadaval kollast värvi ringikujuliste lamedate kaldservaga suus dispergeeruvate tablettidena, mille ühele küljele on pressitud „2”.

Olazax Disperzi 7,5 mg:

kollast värvi ringikujulised lamedad kaldservaga suus dispergeeruvad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „3”.

Olazax Disperzi 10 mg:

kollast värvi ringikujulised lamedad kaldservaga suus dispergeeruvad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „OL” ja teisele küljele on pressitud „4”.

Olazax Disperzi 15 mg:

kollast värvi ringikujulised lamedad kaldservaga suus dispergeeruvad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „OL” ja teisele küljele on pressitud „5”.

Olazax Disperzi 20 mg:

kollast värvi ringikujulised lamedad kaldservaga suus dispergeeruvad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „OL” ja teisele küljele on pressitud „6”.

Olazax Disperzi 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg on saadaval alumiiniumfooliumist blistrites, milles on 28 tabletti

Müügiloa hoidja ja tootja

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Tšehhi Vabariik

Tootja

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Tšehhi Vabariik

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne informatsioon selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu