Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Omnitrope (somatropin) – Pakendi märgistus - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOmnitrope
ATC koodH01AC01
Toimeainesomatropin
TootjaSandoz GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI SILT

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omnitrope 1,3 mg/ml süstelahuse pulber ja lahusti

Somatropiin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks pulbriga viaal sisaldab 1,3 mg somatropiini (vastab 4 RÜ-le). Pärast lahustamist sisaldab üks viaal 1,3 mg somatropiini 1 ml-s.

3.ABIAINED

Muud koostisained:

Pulber: glütsiin, dinaatriumvesinikfosfaat heptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaat dihüdraat. Lahusti: süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal 1,3 mg pulbriga

1 viaal 1 ml lahustiga Pakendis on 1 komplekt.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutada ainult läbipaistvat lahust.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks manustamiseks pärast lahustamist

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast pulbri lahustamist kasutada lahus 24 tunni jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/06/332/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Omnitrope 1,3 mg/ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OMNITROPE VIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope 1,3 mg/ml süstelahuse pulber Somatropiin

s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTIVIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope lahusti (süstevesi)

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omnitrope 5 mg/ml süstelahuse pulber ja lahusti

Somatropiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks pulbriga viaal sisaldab 5 mg somatropiini (vastab 15 RÜ-le). Pärast lahustamist sisaldab üks kolbampull 5 mg somatropiini (vastab 15 RÜ-le) 1 ml-s.

3. ABIAINED

Muud koostisained:

Pulber: glütsiin, dinaatriumvesinikfosfaat heptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaat dihüdraat. Lahusti: bensüülalkohol, süstevesi

Sisaldab bensüülalkoholi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal 5 mg pulbriga

1 kolbampull 1 ml lahustiga

5 viaali 5 mg pulbriga

5 kolbampulli 1 ml lahustiga

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Kasutada ainult läbipaistvat lahust. Kasutage manustamiseks ainult Omnitrope Pen L-i. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks manustamiseks pärast lahustamist

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast pulbri lahustamist kasutada lahus 21 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/06/332/002

EU/06/332/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Omnitrope 5 mg/ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OMNITROPE VIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Omnitrope 5 mg/ml süstelahuse pulber Somatropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTI KOLBAMPULLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope lahusti (süstevesi 1,5% bensüülalkoholiga)

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omnitrope 5 mg/1,5 ml süstelahus

Somatropiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Somatropiin 3,3 mg (10 RÜ) /ml-s.

Üks kolbampull sisaldab 1,5 ml, mis vastab 5 mg somatropiinile (15 RÜ).

3. ABIAINED

Muud koostisained: dinaatriumvesinikfosfaat heptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaat dihüdraat, mannitool, poloksameer 188, bensüülalkohol, süstevesi.

Sisaldab bensüülalkoholi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 1 kolbampull

5 kolbampulli

10 kolbampulli

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Kasutada ainult läbipaistvat lahust. Kasutage manustamiseks ainult Omnitrope Pen 5. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esimest avamist kasutada 28 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/332/004

EU/1/06/332/005

EU/1/06/332/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Omnitrope 5 mg/1,5 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OMNITROPE KOLBAMPULLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Süstevedelik Somatropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omnitrope 10 mg/1,5 ml süstelahus

Somatropiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Somatropiin 6,7 mg (20 RÜ)/ml-s.

Üks kolbampull sisaldab 1,5 ml, mis vastab 10 mg somatropiinile (30 RÜ).

3. ABIAINED

Muud koostisained: dinaatriumvesinikfosfaat heptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaat dihüdraat, glütsiin, poloksameer 188, fenool, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 1 kolbampull

5 kolbampulli

10 kolbampulli

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Kasutada ainult läbipaistvat lahust. Kasutage manustamiseks ainult Omnitrope Pen 10. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esimest avamist kasutada 28 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/332/007

EU/1/06/332/008

EU/1/06/332/009

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Omnitrope 10 mg/1,5 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OMNITROPE KOLBAMPULLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Süstevedelik Somatropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omnitrope 5 mg/1,5 ml süstelahus

Somatropiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Somatropiin 3,3 mg (10 RÜ) /ml-s.

Üks kolbampull sisaldab 1,5 ml, mis vastab 5 mg somatropiinile (15 RÜ).

3. ABIAINED

Muud koostisained: dinaatriumvesinikfosfaat heptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaat dihüdraat, mannitool, poloksameer 188, bensüülalkohol, süstevesi.

Sisaldab bensüülalkoholi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 kolbampull süstevahendile SurePal 5

5 kolbampulli süstevahendile SurePal 5

10 kolbampulli süstevahendile SurePal 5

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Kasutada ainult läbipaistvat lahust. Kasutage manustamiseks ainult SurePal 5. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esimest avamist kasutada 28 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/332/013

EU/1/06/332/014

EU/1/06/332/015

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Omnitrope 5 mg/1,5 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OMNITROPE KOLBAMPULLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Süstevedelik Somatropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omnitrope 10 mg/1,5 ml süstelahus

Somatropiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Somatropiin 6,7 mg (20 RÜ)/ml-s.

Üks kolbampull sisaldab 1,5 ml, mis vastab 10 mg somatropiinile (30 RÜ).

3. ABIAINED

Muud koostisained: dinaatriumvesinikfosfaat heptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaat dihüdraat, glütsiin, poloksameer 188, fenool, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 kolbampull süstevahendile SurePal 10

5 kolbampulli süstevahendile SurePal 10

10 kolbampulli süstevahendile SurePal 10

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Kasutada ainult läbipaistvat lahust. Kasutage manustamiseks ainult SurePal 10. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esimest avamist kasutada 28 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/332/016

EU/1/06/332/017

EU/1/06/332/018

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Omnitrope 10 mg/1,5 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OMNITROPE KOLBAMPULLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Süstevedelik Somatropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omnitrope 15 mg/1,5 ml süstelahus

Somatropiin

2. TOIMEAINE SISALDUS

Somatropiin 10 mg (30 RÜ)/ml-s.

Üks kolbampull sisaldab 1,5 ml, mis vastab 15 mg somatropiinile (45 RÜ).

3. ABIAINED

Muud koostisained: dinaatriumvesinikfosfaat heptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaat dihüdraat, naatriumkloriid, poloksameer 188, fenool, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus.

1 kolbampull süstevahendile SurePal 15

5 kolbampulli süstevahendile SurePal 15

10 kolbampulli süstevahendile SurePal 15

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Kasutada ainult läbipaistvat lahust. Kasutage manustamiseks ainult SurePal 15. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esimest avamist kasutada 28 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/06/332/010

EU/1/06/332/011

EU/1/06/332/012

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Omnitrope 15 mg/1,5 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OMNITROPE KOLBAMPULLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Omnitrope 15 mg/1,5 ml Süstevedelik Somatropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu