Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Pakendi märgistus - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOpatanol
ATC koodS01GX09
Toimeaineolopatadine hydrochloride
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜHTE VÕI KOLME RAVIMPUDELIT SISALDAV PAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OPATANOL 1 mg/ml silmatilgad, lahus

Olopatadiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 1 mg olopatadiini (vesinikkloriidina).

3.ABIAINED

Bensalkooniumkloriid, naatriumkloriid, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, vesinikkloriidhape/naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks) ja puhastatud vesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus; 1 × 5 ml

3 × 5 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Okulaarne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest kättesaamatus ja varjatud kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

Ravim on kasutuskõlblik 4 nädalat pärast esimest avamist.

Avatud:

Avatud (1):

Avatud (2):

Avatud (3):

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/02/217/001 1 × 5 ml

EU/1/02/217/002 3 × 5 ml

13.PARTII NUMBER

Partii nr: xxxxx

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Opatanol

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

RAVIMPUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

OPATANOL 1 mg/ml silmatilgad.

Olopatadiin.

Okulaarne.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

Ravim on kasutuskõlblik 4 nädalat pärast esimest avamist.

Avatud:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu