Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opgenra (eptotermin alfa) – Pakendi märgistus - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOpgenra
ATC koodM05BC02
Toimeaineeptotermin alfa
TootjaOlympus Biotech International Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Opgenra 3,3 mg pulber siirdamissuspensiooni valmistamiseks. eptotermin alfa

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal, mis sisaldab 3,3 mg eptotermin alfa.

Pärast valmissegamist sisaldab Opgenra 1mg/ml eptotermin alfa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

3.

ABIAINED

 

 

 

 

Abiained. Veise kollageen, karmelloos.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

Pulber siirdamissuspensiooni valmistamiseks.

 

 

 

1 viaal, mis sisaldab 1 g pulbrit (3,3 mg eptotermin alfa).

 

 

 

1 viaal, mis sisaldab 230 mg karmelloosi.

 

 

 

 

4 viaali:

 

 

 

 

2 x 1 viaal, milles on 1 g pulbrit (3,3 mg eptotermin alfat)

 

 

 

2 x 1 viaal, milles on 230 mg karmelloosi pulbrit

 

 

 

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)on

 

 

5.

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

Luusiseseks kasutamiseks.

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 C…8°C)

Ettevalmistatud ravimit tuleb kasutada kohe.

Hoida blistereid välispakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre

National Technology Park

Castletroy

Limerick

Iirimaa

Tel: +353 61 585100

Faks: +353 61 585151 medicalinfo@olympusbiotech.com

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/489/001

müügiluba

EU/1/08/489/002

13.

PARTII NUMBER

 

 

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSEDRavimilPartiiRetseptiravim.on

15. KASUTUSJUHEND

lõppenud

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ kirja (punktkirja) mittelisamise kohta vastu võetud.

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TOIMEAINE PULBRI VIAALI BLISTERFOOLIUM

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS)

Opgenra 3,3 mg pulber siirdamissuspensiooni valmistamiseks eptotermin alfa

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal, mis sisaldab 3,3 mg eptotermin alfa.

3. ABIAINED

 

Abiained. Veise kollageen.

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

Pulber siirdamissuspensiooni valmistamiseks.

 

 

1 viaal, mis sisaldab 1 g pulbrit (3,3 mg eptotermin alfa).

 

 

5.

müügiluba

 

 

MANUSTAMISVIIS JA TEE(D)

 

Luusiseseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMITonTULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUSRavimilKOHAS

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 C…8°C)

Ettevalmistatud ravimit tuleb kasutada kohe.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre

National Technology Park

Castletroy

Limerick

Iirimaa

Tel: +353 61 585100

Faks: +353 61 585151 medicalinfo@olympusbiotech.com

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Lot

14.

 

 

müügiluba

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

on

 

16.

 

 

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

Ravimil

 

 

Põhjendus Braille’ kirja (punktkirja) mittelisamise kohta vastu

lõppenud

võetud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

TOIMEAINE PULBRI VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Opgenra 3,3 mg

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

4. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 g (3,3 mg eptotermin alfa)

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

MUU

 

 

 

 

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KARMELLOOSIPULBRI VIAALI BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Karmelloosipulber Opgenra siirdamissuspensiooni valmistamiseks.

Luusiseseks kasutamiseks.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

3.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Lot

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

 

230 mg

 

 

 

 

6.

MUU

on

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

Mitte avada enne kasutamist.

 

 

 

Ettevalmistatud ravimit tuleb kasutada kohe.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KARMELLOOSIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Carmellose (Opgenra)

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

4. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

230 mg

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

MUU

 

 

 

 

 

 

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

 

TERVISHOIUTÖÖTAJAID TEAVITAV KLEEBIS

Kleepida patsiendi tervisekontrolli kaardile.

„{Patsiendi nimi alaleütlevas käändes} siirati {pp/kk/aaaa} eptotermin alfa sisaldav ravim. Seda luu morfogeneetilist valku (BMP-7) ei soovitata korduvalt kasutada.”

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu