Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opsumit (macitentan) – Pakendi märgistus - C02KX04

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOpsumit
ATC koodC02KX04
Toimeainemacitentan
TootjaActelion Registration Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP / BLISTER

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Opsumit 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

matsitentaan

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg matsitentaani

3.ABIAINED

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab ka laktoosi ja letsitiini (soja) (E322). Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

15 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/893/001

EU/1/13/893/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Opsumit 10 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTERPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Opsumit 10 mg tabletid

matsitentaan

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actelion

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER, ANNETUSE KOODID JA TOOTEKOODID

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP/PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Opsumit 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

matsitentaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg matsitentaani

3. ABIAINED

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab ka laktoosi ja letsitiini (soja) (E322). Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/893/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Opsumit 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA PUDELIL

PUDELID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Opsumit 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid matsitentaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg matsitentaani

3. ABIAINED

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab ka laktoosi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/893/003

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Opsumit 10 mg

Patsiendikaart

 

Lk 1 (esikülg)

Lk 2

 

 

Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks

Rasedusest või tekkinud kõrvaltoimest ravi ajal Opsumitiga on

See kaart sisaldab tähtsat ohutusalast tet,av millest peaksite olema

tähtis kohe teatada oma raviarstile.

 

teadlik ravi saamisel OPSUMITiga.Kandke seda kaarti alati kaasas ja

Raviasutus: _________________________________________

näidake seda teid ravivale arstile.

Ravi määranud arsti nimi: _____________________________

 

Opsumit® 10 mg

Ravi määranud arsti telefoninumber: _____________________

matsitentaan

 

õhukese polümeerikattega tabletid

 

 

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis

 

võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel

ET

palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest

 

teavitamise kohta vt pakendi infolehte.

 

 

 

Lk 3 (vasakpoolne sisekülg)

 

 

Lk 4 (keskmine sisekülg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasedus

 

Enne Opsumitiga ravi alustamist ja ravi ajal üks kord kuus tuleb teha

 

 

Opsumit võib kahjustada loote arengut. Seega ei tohi te raseduse ajal

 

 

 

 

Opsumiti võtta ega rasestuda ravi ajal Opsumitiga. Kui teil on

 

 

rasedustest, isegi kui te arvate, et ei ole rase.

 

 

 

 

 

 

pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon, võib rasestumine pealegi teie

 

 

Nagu teisedki samasse rühma kuuluvad ravimid, võib Opsumit

 

haigussümptomeid oluliselt süvendada.

 

 

 

 

 

 

põhjustada aneemiat (vere punaliblede arvu vähenemist) ja kahjustada

 

Rasestumisvastased vahendid

 

 

maksa. Arst teeb teile enne Opsumitiga ravi alustamist ja ravi ajal

 

 

 

vereanalüüsi, et veenduda:

 

Opsumiti kasutamise ajal peate kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vahendeid. Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

 

 

et teil ei ole aneemiat (vere punaliblede vähenemine)

 

 

 

 

 

 

 

 

et teie maks töötab normaalselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk 5 (parempoolne sisekülg)

 

Lk 6 (tagakülg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsumiti soovitatav annus on üks 10 mg tablett üks kord päevas.

Häiretele maksa töös võivad viidata järgmised nähud:

 

Neelake tablett tervelt alla koos klaasitäie veega, ärge närige ega murdke

iiveldus

 

tabletti katki. Opsumiti võib võtta koos toiduga või ilma.

oksendamine

 

Kui unustate Opsumiti võtta, võtke vajalik annus kohe, kui see teile

kõrge kehatemperatuur (palavik)

 

kõhuvalu

 

meelde tuleb, ning jätkake seejärel tablettide võtmist tavalistel aegadel.

naha või silmavalgete kollaseks muutumine

 

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

 

 

 

uriini tumedaks värvumine

 

Lisateabe saamiseks Opsumiti kohta lugege hoolikalt pakendi

 

nahakihelus

 

 

 

infolehte.

 

letargia või kurnatus (ebatavaline väsimustunne)

 

 

 

Kui teil on oma ravi kohta küsimusi, pidage nõu oma arsti või

 

gripilaadne sündroom (liigese- ja lihasevalu koos palavikuga)

 

 

 

apteekriga.

 

 

 

 

 

Nende nähtude tekkimisel pöörduge kohe arsti poole.

 

©2013 Actelion Pharmaceuticals Ltd

 

 

 

 

Opsumit on Actelion Pharmaceuticals Ltd registreeritud kaubamärk

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu