Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optaflu (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Pakendi märgistus - J07BB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOptaflu
ATC koodJ07BB02
Toimeaineinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase), inactivated, of the following strains:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain(A/Brisbane/10/2010, wild type)A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) - like strain(A/South Australia/55/201
TootjaSeqirus GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp nõelaga süstli(te)ga

-1 süstel (0,5 ml) koos nõelaga

-10 süstlit (0,5 ml) koos nõelaga

Karp ilma nõelata süstli(te)ga

-1 süstel (0,5 ml) ilma nõelata

-10 süstlit (0,5 ml) ilma nõelata

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

 

 

 

 

 

 

Optaflu süstesuspensioon süstlis

 

 

lõppenud

 

 

 

 

Gripivaktsiin (pinnaantigeen, inaktiveeritud, valmistatud rakukultuuril)

 

 

(Hooaeg 2015/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

 

Gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)*, inaktiveeritud, sisaldavad järgmisi

tüvesid:

müügiluba

 

 

 

 

 

 

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

B/Phuket/3073/2013 – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

 

 

 

0,5 ml annuse kohta

*

kultiveeritud Madin Darby Canine Kidney (MDCK) rakukultuuris

 

 

**

hemaglutiniin

 

 

 

 

Vaktsiin on kooskõlas MTO soovitustega (põhjapoolkera) ja EL-i otsusega 2015/2016 a. hooaja kohta.

3.ABIAINED

RavimilNaatriumklor d, kaa umkloriid,on magneesiumkloriidi heksahüdraat, dinaatriumfosfaadi dihüdraat, kaaliumdives n kfosfaat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 süstel (0,5 ml) koos nõelaga

10 süstlit (0,5 ml) koos nõelaga

1 süstel (0,5 ml) ilma nõelata

10 süstlit (0,5 ml) ilma nõelata

5. MANUSTAMISVIIS JA

–TEE
Intramuskulaarseks kasutamiseks.
Enne kasutamist peab vaktsiin soojenema toatemperatuurini. Enne kasutamise loksutada.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

Mitte süstida intravaskulaarselt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

lõppenud

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

 

Hoida külmkapis. Mitte hoida sügavkülmas. Hoidke süst t välimises karbis valguse eest kaitstult.

 

 

 

10.

ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

 

 

 

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

 

 

Hävitada vastavalt kohalike nõuetele.

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

11.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

 

 

 

Seqirus GmbH

 

 

 

 

Emil-von-Behr ng-Strasseon76

 

 

 

 

D-35041 Marburg

 

 

 

 

SAKSAMAA

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

EU/1/07/394/001

 

 

 

Ravimil

 

 

 

EU/1/07/394/002

EU/1/07/394/004

EU/1/07/394/005

EU/1/07/394/007

EU/1/07/394/008

EU/1/07/394/010

EU/1/07/394/011

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

 

on

müügiluba

Ravimil

 

 

 

lõppenud

Vaktsiin on kooskõlas
Optaflu süstesuspensioon süstlis
Gripivaktsiin (pinnaantigeen, inaktiveeritud, valmistatud rakukultuuril) (Hooaeg 2015/2016)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKK

- Välimine karp, mis sisaldab 2 karpi, milles mõlemas on 10 süstlit (koos või ilma nõelteta)

Välimine karp sisaldab „Blue Box”.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

Gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)*, inaktiveeritud, sisaldavad järgmisi

tüvesid:

 

 

 

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

 

müügiluba

 

 

A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

B/Phuket/3073/2013 – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

 

 

0,5 ml annuse kohta

* kultiveeritud Madin Darby Canine Kidney (MDCK) rakukultuuris ** hemaglutiniin

MTO soovitustega (põhjapoolkera) ja EL-i otsusega 2015/2016 a. hooaja kohta.

3. ABIAINED

 

Naatriumkloriid, kaaliumkloriid, magneesiumkloriidi heksahüdraat, dinaatriumfosfaadi dihüdraat,

 

kaaliumdivesinikf sfaat ja süstevesi.

 

 

on

 

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Ravimil

 

 

 

 

Süstesuspens oon

Multip kk: 20 (kaks 10-st pakki) süstlit (0,5 ml) ilma nõelata

Multip kk: 20 (kaks 10-st pakki) süstlit (0,5 ml) koos nõelaga

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Intramuskulaarseks kasutamiseks.

Enne kasutamist peab vaktsiin soojenema toatemperatuurini.

Enne kasutamise loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte süstida intravaskulaarselt!

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

 

 

10.

ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADIlõppenudVÕI SELLEST

 

Hoida külmkapis. Mitte hoida sügavkülmas. Hoidke süstlit välimises karbis va guse eest kaitstult.

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

 

 

Hävitada vastavalt kohalike nõuetele.

 

11.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

 

 

Seqirus GmbH

 

 

 

 

Emil-von-Behring-Strasse 76

 

 

 

D-35041 Marburg

 

 

 

 

SAKSAMAA

 

 

 

 

 

 

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

EU/1/07/394/003

on

 

 

Ravimil

 

 

 

EU/1/07/394/006

 

 

 

EU/1/07/394/009

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

P rtii nr:

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

Retseptiravim.

 

 

 

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Vaktsiin on kooskõlas
Optaflu süstesuspensioon süstlis
Gripivaktsiin (pinnaantigeen, inaktiveeritud, valmistatud rakukultuuril) (Hooaeg 2015/2016)
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED
MULTIPAKK
- Sisemine karp, mis sisaldab 10 süstlit koos nõeltega - Sisemine karp, mis sisaldab 10 süstlit ilma nõelteta
Sisemine karp ei sisalda „Blue Box”.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

lõppenud

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)*, inaktiveeritud, sisaldavad järgmisi tüvesid:

müügiluba

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

B/Phuket/3073/2013 – sarnane tüvi

15 mikrogrammi HA**

 

0,5 ml annuse kohta

* kultiveeritud Madin Darby Canine Kidney (MDCK) rakukultuuris ** hemaglutiniin

MTO soovitustega (põhjapoolkera) ja EL-i otsusega 2015/2016 a. hooaja kohta.

3. ABIAINED

 

 

Naatriumkloriid, kaaliumkl riid, magneesiumkloriidi heksahüdraat, dinaatriumfosfaadi dihüdraat,

 

 

kaaliumdivesinikf sfaat ja süstevesi.

 

 

 

on

 

 

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

Süstesuspens oon

10 süstlit koos nõelaga. Multipaki komponent, ei müüda eraldi.

10 süstlit ilma nõelata. Multipaki komponent, ei müüda eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Intramuskulaarseks kasutamiseks.

Enne kasutamist peab vaktsiin soojenema toatemperatuurini.

Enne kasutamise loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte süstida intravaskulaarselt.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

Hoida külmkapis. Mitte hoida sügavkülmas. Hoidke süstlit välimises karbis va guse eest kaitstult.

 

10.

 

 

müügiluba

 

 

 

ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

 

 

 

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

 

 

Hävitada vastavalt kohalike nõuetele.

 

 

 

11.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

 

 

 

Seqirus GmbH

 

 

 

 

 

Emil-von-Behring-Strasse 76

 

 

 

 

D-35041 Marburg

 

 

 

 

 

SAKSAMAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

Ravimil

on

 

 

 

 

EU/1/07/394/003

 

 

 

 

EU/1/07/394/006

 

 

 

 

 

EU/1/07/394/009

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Optaflu

(Hooaeg 2015/2016)

i.m. süstimine

2. MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

müügiluba

6. MUU

Ravimil

on

 

lõppenud

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu