Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optaflu (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Pakendi infoleht - J07BB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOptaflu
ATC koodJ07BB02
Toimeaineinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase), inactivated, of the following strains:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain(A/Brisbane/10/2010, wild type)A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) - like strain(A/South Australia/55/201
TootjaSeqirus GmbH

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Optaflu süstesuspensioon süstlis

Gripivaktsiin (pinnaantigeen, inaktiveeritud, valmistatud rakukultuuril)

Enne vaktsiini saamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

 

-

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

 

-

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

 

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

lõppenud

1.

Mis ravim on Optaflu ja milleks seda kasutatakse

2.

Mida on vaja teada enne Optaflu kasutamist

3.

Kuidas Optaflud kasutada

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

5.

Kuidas Optaflud säilitada

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

 

1.

Mis ravim on OPTAFLU ja milleks seda kasutatakse

 

Optaflu on gripivastane vaktsiin. Valmistamisviisist t eneva t on Optaflu kanaliha-/munavalguvaba.

 

müügiluba

 

Kui inimene saab vaktsiini, loob immuunsüsteem (keha loomulik kaitsesüsteem) endale kaitse gripiviiruse vastu. Ükski vaktsiini koostisosadest ei suuda põhjustada grippi.

Optaflud kasutatakse gripi ennetamiseks täiskasvanutel, eriti nendel, kellel esineb suurem risk kaasuvate tüsistuste tekkeks grippi haigestumisel.

Vaktsiin on suunatud gripi kol e tüve vastu, järgides Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi 2015/2016 gripihooajaks.

2. Mida on vaja teadaonenne OPTAFLU kasutamist

Optaflud ei tohi kasutada:

kui te olete allergiline gripivaktsiini või selle vaktsiini mis tahes koostisosade (loetletud lõ gus 6) suhtes,

kui te l esineb äge infektsioon.

RavimilHoi tused ja ettevaatusabinõud

Enne Optaflu saamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

ENNE vaktsiini kasutamist

Teavitage oma raviarsti, kui teil esineb immuunsüsteemi häireid või kui te saate immuunsüsteemi mõjutavat ravi, nt vähivastaseid ravimeid (keemiaravi) või kortikosteroide (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Optaflu”).

Teie raviarst või medõde kontrollib, et alati oleks käepärast vastav meditsiiniline ravi ja jälgimisvõimalused juhuks, kui vaktsiini manustamise järgselt tekib anafülaktiline reaktsioon (harvaesinev ja väga raskekujuline allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on hingamisraskused, pearinglus, nõrk ja kiirenenud pulss ja nahalööve). Selline reaktsioon võib tekkida nii Optaflu kui ka kõikide teiste süstitavate vaktsiinide kasutamisel.

Võite minestada pärast või isegi enne nõelaga süstimist. Teatage arstile või meditsiiniõele, kui olete varem süstimise ajal minestanud.

Teil on äge palavikuga kulgev haigus.

Kui te vajate vereanalüüsi teatud viirusnakkuste tuvastamiseks esimestel nädalatel pärast Optaflu vaktsiini saamist, ei pruugi tulemused olla õiged. Teatage vereproovi nõudvale arstile, et teid on hiljuti Optafluga immuniseeritud.

Kui te kasutate vähivastaseid ravimeid (kemoteraapia), kortikosteroide (nagulõppenudkortisoon) või muid immuunsüsteemi mõjutavaid ravimeid, võib teie keha immuunvastus o a n rgenenud. Seetõttu võib vaktsiini efektiivsus olla vähenenud.

Muud ravimid ja Optaflu

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid, ja kui teid on hiljuti mis tah s muu vaktsiiniga immuniseeritud.

Optaflud on lubatud kasutada koos teiste vaktsiinidega. Sellisel juhul tuleb kasutatavad vaktsiinid süstida eri jäsemetesse. Märkus: vaktsiinide kõrvaltoimed võiv d v lduda intensiivsemalt.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kas te peaksite Optaflud saama.

Piiratud andmed gripivaktsiini manustamise kohta rasedatele naistele ei näita negatiivseid toimeid

sündimata lapsele. Antud vaktsiini kasutamist võib kaaluda alates raseduse teisest trimestrist.

Rasedatele naistele, kelle meditsiiniline seisund suurendab gripitüsistuste ohtu, soovitatakse vaktsiini

manustada olenemata raseduse staadiu ist.

Imetamine

 

müügiluba

 

 

Optflud võib kasutada imetamise ajal.

Fertiilsus

 

on

 

 

 

 

Andmed toime kohta nimese fertiilsusele puuduvad. Loomkatsetes ei ole täheldatud toimet emaste

loomade fertiilsusele.

 

 

Autojuht

ne ja masinatega töötamine

Optaflul

õib olla kerge toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Ravimil

 

 

Opt flu sisaldab naatriumkloriidi ja kaaliumkloriidi

Vaktsiin sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

Vaktsiin sisaldab kaaliumi vähem kui 1 mmol (39 mg) annuses, st põhimõtteliselt kaaliumivaba.

3.Kuidas OPTAFLUD kasutada

Optaflud manustab teie raviarst või medõde. Optaflud ei tohi mitte ühelgi tingimusel süstida veresoonde.

Täiskasvanud alates vanusest 18 eluaastat: 0,5 ml Optaflu suspensiooni.

Optaflud süstitakse õlavarre ülaosa lihasesse (deltalihas).

Lapsed ja noorukid:

Optaflud ei soovitata kasutada lastel alla 18 aasta andmete puudumise tõttu.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

lõppenud

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Nagu kõik ravimid, võib ka see vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid i t ki. Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse seire käigus täheldati järgmisi kõrvaltoimeid.

Ülitõsised kõrvaltoimed

Kui teil peaks tekkima allpool loetletud kõrvaltoime, teavitage viivitamatu t oma raviarsti või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna teil võib vaja minna kohest arstiabi v i hospitaliseerimist.

turse, kõige tugevamalt avaldub pea- ja kaelapiirkonnas, sh nägu, huuled, keel, kurk või mõni muu kehaosa (angioödeem).

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000st):

hingamisraskused, pearinglus, nõrk ja kiirenenud pu ss ning nahalööve, mis on anafülaktilise reaktsiooni (üliraske allergiline reaktsioon) tunnused.

Harv (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 10 000st):

närvide valulikkus, nt äkilised tugevad valuhood näos, kurgus või kõrvas, krambid (täheldati ainult munast deriveeritud gripivaktsiinidega).

Ka siis, kui teil peaks tekkima

õni allpool loetletud kõrvaltoimetest, teavitage viivitamatult oma

raviarsti, kuna teil võib vaja mi

a kohest arstiabi.

 

müügiluba

Väga harv (esineb vähemonkui ühel kasutajal 10 000st):

nahalööve, pa avik, liigesevalu või neeruprobleemid, mis on veresoontepõletiku sümptomiteks,

palavik, peava u, oksendamine ja progresseeruv unisus kuni koomani või krambid, mis on pea- ja seljaaju põletiku sümptomeid,

jalgades tekkiv nõrkustunne, mis levib kätesse ning millega kaasneb tuimus- ja kipitustunne – need kaebused on närvipõletiku sümptomiteks.

RavimilTõsised kõrvaltoimed

Kui teil peaks tekkima mõni allpool loetletud kõrvaltoimetest, teavitage viivitamatult oma raviarsti, kuna teil võib vaja minna kohest arstiabi.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):ulatuslik turse jäsemel, kuhu süst tehti

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000st):

veritsus või verevalumid, mis viitavad vereliistakute (trombotsüütide) vähesusele veres.

Kerged kõrvaltoimed

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

tuimus ja kipitustunne.

Väga sage (esineb enam kui ühel kasutajal 10st):

gripitaolised sümptomid nagu peavalu, ebamugavustunne, väsimus, lihasvalu,

valu süstekohas, punetus.

Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja püsivad ainult mõne päeva. Valu süstekohas ja peavalu esinevad sageli eakatel.

Sage (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 100st):

 

 

higistamine, liigesevalu, külmavärinad, kõvastumine või turse süstekohal, verevalumid,

 

palavik, värisemine,

lõppenud

seedetraktihäired, nt kõhuvalu, kõhulahtisus või seedetrakti häired.

Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja püsivad ainult mõne päeva.

Aeg-ajalt (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 1000st):

üldised nahareaktsioonid nagu sügelus, naha ebatasasus või mittespetsiifiline lööve.

Harv (esineb ühel kuni kümnel kasutajal 10 000st):

 

 

müügiluba

lokaalsete lümfisõlmede turse ja valulikkus,

 

palavik üle 39,0 °C.

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei o e nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V l sas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. KUIDAS OPTAFLUD SÄILITADA

Hoidke seda vaktsiini laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda vaktsiioni pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast (Kõlblik kuni:). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

RavimilHoida külmkap s (2°C kuni 8°C).

Mitte hoida sügavkü mas.

Hoida süstle d karb s valguse eest kaitstult.

Ärge v sake ravi eid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ra me d, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Optaflu sisaldab

Toimeained on gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)*, inaktiveeritud, sisaldavad järgmisi tüvesid:

* kultiveeritud Madin Darby Canine Kidney (MDCK) rakukultuuris (tegemist on s etsiaalse rakukultuuriga, milles gripiviirust kasvatatakse)

** hemaglutiniin

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – sarnane tüvi

 

(A/Brisbane/10/2010, metsik tüüp)

15 mikrogrammi HA**

A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) – sarnane tüvi

 

(A/South Australia/55/2014, metsik tüüp)

15 mikrogrammi HA**

B/Phuket/3073/2013 – sarnane tüvi

 

(B/Utah/9/2014, metsik tüüp)

15 mikrogrammi HA**

 

0,5 ml annuse kohta

……………………………………….

lõppenud

 

Abiained on naatriumkloriid, kaaliumkloriid, magneesiumkloriidi heksahüdraat, dinaatriumfosfaadi

dihüdraat, kaaliumdivesinikfosfaat ja süstevesi. Need abiained asuvad puhver ahuses (pH = 7,2).

Saksamaa

 

 

müügiluba

Kuidas Optaflu välja näeb ja pakendi sisu

Optaflu on süstesuspensioon süstlis (kasutamisvalmis süstal). Optaflu on läbipaistev või kergelt

hägune suspensioon.

 

 

Üks süstal sisaldab 0,5 ml süstesuspensiooni.

Optaflu on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1 või 10 süst it, ja multipakkides, mis koosnevad

kahest karbist, kummaski 10 süstlit. Kõikide pakendi suuruste puhul on süstlid saadaval koos nõeltega

või ilma nõelteta.

 

 

Müügiloa hoidja ja tootja

 

Seqirus GmbH

 

 

 

Emil-von-Behring-Strasse 76

 

D-35041 Marburg

on

 

 

 

Ravimil

 

 

Infoleht on v

mati uuendatud

 

Muud teabeallikad

Täpne tea e selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu