Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optimark (gadoversetamide) – Ravimi omaduste kokkuvõte - V08CA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOptimark
ATC koodV08CA06
Toimeainegadoversetamide
TootjaMallinckrodt Deutschland GmbH

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Optimark 500 mikromooli/ml süstelahus süstelis

Optimark 500 mikromooli/ml süstelahus viaalis

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Süstel

1 ml sisaldab 330,9 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 500 mikromooliga.

Iga 10 ml süstel sisaldab 3309 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 5 millimooliga. Iga 15 ml süstel sisaldab 4963,5 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 7,5 millimooliga. Iga 20 ml süstel sisaldab 6618 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 10 millimooliga. Iga 30 ml süstel sisaldab 9927 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 15 millimooliga.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

20 ml lahust sisaldab 28,75 mg naatriumi.

30 ml lahust sisaldab 43,13 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

Viaal

1 ml sisaldab 330,9 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 500 mikromooliga.

Iga 10 ml viaal sisaldab 3309 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 5 millimooliga. Iga 15 ml viaal sisaldab 4963,5 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 7,5 millimooliga. Iga 20 ml viaal sisaldab 6618 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 10 millimooliga.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

20 ml lahust sisaldab 28,75 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstel

Süstelahus süstlis.

Viaal

Süstelahus viaalis.

Läbipaistev, värvitu kuni kahvatukollane lahus.

Happesus (pH): 6,0 – 7,5

Osmolaalsus (37°C): 1000 – 1200 mOsm/kg

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks.

Optimark on näidustatud kasutamiseks kesknärvisüsteemi (KNS) ja maksa magnetresonantsuuringute (MRT) tegemisel. See võimaldab KNS’i ja maksa teadaoleva või oletatava patoloogiaga täiskasvanud patsientidel ja lastel vanuses kaks aastat ja vanemad parandada koldeliste kahjustuste ja struktuurimuutuste kontrasteerumist, soodustada muutuste visualiseerimist ja kirjeldamist.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Optimark’i peab manustama arst, kellel on kogemusi kliinilise MRT läbiviimisel. Viivitamatu esmaabi osutamiseks peavad käepärast olema vajalikud ravimpreparaadid (nt

epinefriin/adrenaliin, teofülliin, antihistamiinid, kortikosteroidid ja atropiinid), endotrahheaalne toru ja ventilaator.

Annustamine

Ainet tuleb manustada perifeerse intravenoosse boolusena annuses 0,2 ml/kg (100 mikromooli/kg) kehakaalu kohta. Kontrastaine kadude vältimiseks peab süstimisele järgnema järelsüstimine 5 ml füsioloogilise süstelahusega 9 mg/ml (0,9 %). Kuvamisprotseduur tuleb lõpetada 1 tunni jooksul pärast kontrastaine manustamist.

Korduvannus

Kraniaalse MRT korral, kui püsib kliiniline kahtlus kahjustuse olemasolu suhtes vaatamata üksikannusega kontrasteeritud MRT’le või kui täpsemad andmed kahjustuste arvu, suuruse või ulatuse kohta võivad mõjutada patsiendikäsitlust või ravi, võib normaalse neerufunktsiooniga patsientidele manustada 30 minuti jooksul pärast esimest süsti teise booluse annuses 0,2 ml/kg

(100 mikromooli/kg), kuna see võib suurendada uuringu diagnostilist väärtust. Korduvannustamise ohutust ei ole lastel (vanuses kaks aastat ja vanemad), teismelistel, neerukahjustusega patsientidel ega eakatel uuritud. Nendes erirühmades ei ole korduvannustamine soovitatav.

Piiratud andmed teiste gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete kohta näitavad, et täiendavate kraniaalsete metastaaside välistamiseks patsiendil, kellel esineb teadaolevalt üksik resetseeritav metastaas, võib MR-uuringul koos Optimark’i annuse 300 mikromooli/kg süstimisega olla suurem diagnostiline usaldusväärsus.

Lapsed

Annuse kohandamine ei ole vajalik lastel vanuses 2 aastat ja vanemad.

Optimark on vastunäidustatud vastsündinutel vanuses kuni 4 nädalat (vt lõik 4.3). Optimark’i ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 2 aasta, sest selles vanuserühmas ei ole ohutust, efektiivsust ja alles välja kujuneva neerufunktsiooni mõju uuritud.

Eakad (65-aastased ja vanemad)

Annuse kohandamine ei ole vajalik. Eakate patsientide puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid (vt lõik 4.4).

Neeru- ja maksakahjustus

Optimark on vastunäidustatud tõsise neerukahjustusega patsientidel (päsmakeste filtratsioonikiirus (GFR) <30 ml/min/1,73 m2) ja/või ägeda neeruvigastusega patsientidel, kellel on siirdatud maks või kellele siirdatakse maksa (vt lõik 4.3). Mõõduka neerukahjustuse korral (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2) võib Optimark’i kasutada ainult pärast kasu- ja riskiprofiili hoolikat kaalumist ja annuses kuni

100 mikromooli/kg kehakaalu kohta (vt lõik 4.4). Uuringu käigus ei tohi kasutada üle ühe annuse. Kuna puuduvad andmed korduvmanustamise kohta, ei tohi Optimark’i süsti korrata enne 7 päeva möödumist.

Manustamisviis

Ainet tuleb manustada perifeerse intravenoosse boolussüstena. Kontrastaine täieliku manustamise tagamiseks peab süstile järgnema 5 ml loputamine naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega. Soovitatav on elastse püsiveenikateetri paigaldus, vt lõik 4.4.

Lastele vanuses 2…11 ei ole lubatud Optimark’i manustamine autoinjektoriga (vt lõik 4.4).

Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid

Enne kasutamist tuleb ravimipudelit ja lahust kontrollida vastavalt lõigus 6.6 kirjeldatule.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus gadoversetamiidi või muude gadoliiniumi sisaldavate toodete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Optimark on vastunäidustatud

tõsise neerukahjustusega patsientidel (päsmakeste filtratsioonikiirus (GFR) <30 ml/min/1,73 m2) ja/või ägeda neeruvigastusega patsientidele;,

patsientidel, kellel on siirdatud maks või;

patsientidelkellele siirdatakse maksa;

kuni 4-nädalastel vastsündinutel (vt lõik 4.4).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sarnaselt ükskõik millise paramagnetilise kontrastainega võib ka MRT kontrasteerimine gadoversetamiidiga vähendada olemasolevate kahjustuste visualiseeritavust. Mõningad taolised kahjustused on nähtavad mittekontrasteeritud MRT’l. Seetõttu tuleb kontrasteeritud ülesvõtte hindamisel olla ettevaatlik, kui puudub paralleelne mittekontrasteeritud MRT ülesvõte.

Enne protseduuri tuleb tagada, et patsiendid on piisavalt hüdreeritud.

Ülitundlikkus

Esineda võib ka allergoidseid ja muid idiosünkraatilisi reaktsioone, mis võivad manifesteeruda südame-veresoonkonna, respiratoorsete ja nahareaktsioonidena (vt lõik 4.8). Enamik nendest reaktsioonidest tekivad poole tunni jooksul pärast kontrastaine manustamist. Sarnaselt teiste samasse klassi kuuluvate kontrastainetega võib harvadel juhtudel tekkida hilisreaktsioone (tundide või päevade jooksul); siiski, lõpetatud kliiniliste uuringute käigus neid ei täheldatud.

Ülitundlikkusereaktsioonide tekkel tuleb kontrastaine manustamine viivitamatult katkestada ning vajadusel alustada intravenoosse raviga.

Protseduur peab toimuma arsti järelvalve all, samuti on soovitatav paigaldada elastne püsikateeter. Viivitamatu abi tagamiseks erakorralistes olukordades peavad vahetus läheduses olema vajalikud ravimid (nt epinefriin/adrenaliin, teofülliin, antihistamiinikumid, kortikosteroidid ja atropiinid), endotrahheaalne toru ja ventilaator.

Ülitundlikkusreaktsioonide oht on suurenenud järgmistel juhtudel:

-patsiendil esineb eelsoodumus allergiale,

-bronhiaalastmaga patsiendid; nendel patsientidel on eriti suurenenud bronhospasmi tekkerisk;

-patsiendid, kellel on anamneesis kõrvaltoimete teke kontrastainetele, sh joodipõhistele kontrastainetele.

Enne kontrastaine süstimist tuleb patsiendilt küsida, kas tal on varem olnud allergiat (nt allergia mereandide või ravimite suhtes, heinapalavik, urtikaaria), kas patsiendil esineb ülitundlikkust kontrastainele või kas ta põeb bronhiaalastmat. Vajadusel tuleb kaaluda premedikatsiooni antihistamiinikumide ja/või glükokortikoididega.

Beeta-blokaatoreid tarvitavad patsiendid

Vajalik on märkida, et beeta-blokaatoreid tarvitavad patsiendid ei pruugi reageerida beeta- agonistidele, mida tavaliselt kasutatakse ülitundlikkusreaktsioonide ravis.

Kardiovaskulaarse haigusega patsiendid

Selles patsiendirühmas võivad ülitundlikkusreaktsioonid olla rasked. Iseäranis võivad kardiovaskulaarsed reaktsioonid süveneda tõsiste südamehaigustega (nt raske südamepuudulikkus, koronaartõbi) patsientidel. Sellele vaatamata ei ole eelmainitut Optimark’i kliinilistes uuringutes täheldatud.

Kesknärvisüsteemi häired

Epilepsia või ajukahjustusega patsientidel võib krampide tekketõenäosus uuringu kestel olla suurenenud. Nende patsientide hindamisel (nt monitooringu käigus) tuleb järgida ettevaatusabinõusid, samuti peavad valmis olema seadmed ja ravimid, mis võimaldavad krampide tekkel nende kiiret ravi.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Enne Optimark’i manustamist tuleb kõiki patsiente laborianalüüside põhjal kontrollida võimaliku neerukahjustuse suhtes.

Optimark’i ja mõnede muude gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete kasutamisel ägeda või kroonilise raske neerukahjustusega ja/või ägeda neeruvigastusega patsientidel (GFR <30 ml/min/1,73 m2) on esinenud nefrogeenset süsteemset fibroosi (NSF). Optimark on nendele patsientidele vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Eriti kõrge on risk siirdatud maksaga või maksasiirdamisel olevatel patsientidel, kuna selles rühmas on ägeda neerukahjustuse esinemissagedus kõrge. Seetõttu ei tohi Optimark’i kasutada ei siirdatud maksaga ega maksasiirdamisel olevatel patsientidel ega vastsündinutel (vt lõik 4.3). NSF’i väljakujunemise oht mõõduka neerukahjustusega patsientidel (GFR 30-59 ml/min/1,73 m2) ei ole teada, seetõttu võib Optimark’i mõõduka neerukahjustuse korral kasutada ainult pärast kasu- ja riskiprofiili hoolikat kaalumist.

Gadoversetamiid on dialüüsitav. Hemodialüüs lühikest aega pärast Optimark’i manustamist võib olla sobiv meetod Optimark’i eemaldamiseks kehast. Puuduvad andmed, mis toetavad hemodialüüsi alustamist nefrogeense süsteemse fibroosi ennetamiseks või raviks patsientidel, kellele hemodialüüsi veel ei tehta.

Optimark’i kasutamisel on mõõduka neerufunktsiooni languega patsientidel esinenud dialüüsi vajavat ägedat neerukahjustust. Kontrastaine suurendatud annuse tõttu võib ägeda neerukahjustuse risk suureneda. Manustage väikseim võimalik annus, millest piisab piltdiagnostilise uuringu teostamiseks.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Optimark’i manustamine autoinjektoriga ei ole lubatud. Vajalik annus tuleb lastele vanuses 2…11 aastat manustada käsitsi, et vältida eksikombel üleannustamist.

Kasutamine vastsündinutel ja imikutel

Optimark’i ei tohi kasutada alla kahe aasta vanustel lastel. Ohutust ja efektiivsust selles vanusegrupis uuritud ei ole.

Kasutamine eakatel

Et gadoversetamiidi neerukaudne kõrvaldamine võib eakatel olla häiritud, on võimaliku neeruhäire kontroll üle 65 aastastel patsientidel eriti oluline

Naatrium

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 g) kuni 17 ml annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

10 ml süstlid ja 15 ml süstlid sisaldavad vähem kui 1 mmol naatriumi, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivabad“.

Suuremad annused sisaldavad 1 mmol naatriumi või enam. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientide puhul.

Süstel

20 ml lahust sisaldab 28,75 mg naatriumi.

30 ml lahust sisaldab 43,13 mg naatriumi.

Viaal

20 ml lahust sisaldab 28,75 mg naatriumi.

Raua- ja tsingisisaldus seerumis

Ettevaatus on vajalik ka seerumi raua- ja tsingiparameetrite ajutise languse tõttu, mida on kliiniliste uuringute käigus täheldatud. Selle kliinilist tähtsust ei teata.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ametlikke koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud.

Optimark’i puhul on näidatud interferentsi olemasolu seerumi kaltsiumisisalduse mõõtmisel, kui kasutatakse kolorimeetrilist meetodit ortokresoolftaleiin-kompleksooniga (OCP). Sellele vaatamata ei põhjusta gadoversetamiidi manustamine seerumi kaltsiumisisalduse tegelikku langust. Gadoversetamiidi olemasolul annab OCP-meetod plasma kaltsiumi mõõtmisel väära (madala) tulemuse. Mainitud mõõtehälbe ulatus on võrdeline gadoversetamiidi kontsentratsiooniga veres, mistõttu normaalse renaalse kliirensiga patsientidel on korrektsed väärtused mõõdetavad ligikaudu 90 minuti möödumisel süstimisest. Kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidel on gadoversetamiidi kliirens aeglustunud ja interferents kaltsiumi määramisel OCP-ga seetõttu pikema kestusega. Gadoversetamiid ei mõjuta teisi seerumi kaltsiumisisalduse mõõtmiseks kasutatavaid meetodeid nagu arseenazo-III kolorimeetriline meetod, aatomabsorptsiooni spektroskoopia ja induktiivselt seotud plasma mass-spektroskoopia.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Gadoversetamiidi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsele toksilisusele (vt lõik 5.3). Optimark’i ei tohi kasutada raseduse ajal, väljaarvatud juhul, kui naise kliiniline seisund vajab gadoversetamiidi kasutamist.

Imetamine

Ei ole teada, kas gadoversetamiid eritub rinnapiima. Andmed gadoversetamiidi eritumisest loomade piima on puudulikud. Riski rinnalapsele ei saa välistada. Rinnaga toitmine tuleb pärast Optimark’i manustamist katkestada vähemalt 24 tunniks.

Fertiilsus

Reproduktiivse toksilisuse mittekliinilised tavauuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Kliinilisi fertiilsusuuringuid ei ole läbi viidud.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Optimark’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Ambulatoorsed patsiendid peavad autojuhtimisel või masinate käsitsemisel võtma arvesse, et aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1/100) võib esineda ägedat pearinglust (vt lõik 4.8).

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Enamik kõrvaltoimetest olid kerge kuni mõõduka intensiivsusega ja ajutise loomuga. Sagedasemateks kõrvaltoimeteks olid maitsetundlikkuse häired (düsgeusia), kuumatunne, peavalu ja pearinglus. Enamik gadoversetamiidi kasutamisel täheldatud kõrvaltoimetest olid seotud närvisüsteemiga, millele järgnesid üldised kõrvaltoimed, seedetrakti häired / naha ja nahaaluskoe kahjustused.

Esinenud on ka raskekujulisi kõrvaltoimeid, sh anafülaktilised reaktsioonid, südame-veresoonkonna reaktsioonid ja allergilised respiratoorsed häired. Ravi peab olema sümptomaatiline, samuti peab raskete juhtumite jaoks olema kohene ligipääs vajalikele ravimitele ja hädaabivarustusele.

Kõrvaltoimete tabuleeritud loend

Alljärgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mida on esinenud gadoversetamiidi kliinilistes uuringutes ja turustamisjärgse kasutamise faasis. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

Sage (≥1/100

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klass (MedDRA)

kuni <1/10)

(≥1/1 000 kuni <1/100)

(≥1/10 000 kuni <1/1 000)

(<1/10 000)

 

 

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

Anafülaktiline reaktsioon

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

Isulangus

 

 

toitumishäired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

 

Ärevus, unehäired, segasus ja

 

 

häired

 

 

orientatsioonihäired

 

 

Närvisüsteemi häired

Peavalud,

Pearinglus, hüpesteesia,

Krambid, treemor, unisus,

Sünkoop

 

düsgeusia

paresteesia, parosmia

põletustunne

 

 

 

 

Silmalau erüteem, silmavalu,

 

 

Silma kahjustused

 

 

nägemise hägustumine, konjunktiviit,

 

 

 

 

 

silma hüpereemia

 

 

Kõrva ja labürindi

 

 

Tinnitus, peapööritus

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palpitatsioonid, 1. astme AV-

 

 

Südame häired

 

 

blokaad, ekstrasüstolid, tahhükardia,

 

 

 

 

 

arütmia

 

 

Vaskulaarsed häired

 

Nahaõhetus

Hüpotensioon, hüpertensioon

 

 

Respiratoorsed,

 

 

Düspnoe, düsfoonia, rinorröa,

 

 

 

 

pitsitustunne kurgus, bronhospasm,

 

 

rindkere ja

 

Ninakinnisus, kurguärritus

 

 

 

köha, kõri- ja neeluturse, farüngiit,

 

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

 

nohu, aevastamine

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

Iiveldus, kõhulahtisus

Süljeerituse suurenemine, kõhuvalu,

Oksendamine

 

 

kõhukinnisus, suukuivus

 

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

Sügelus, lööve

Urtikaaria, külm higi, erüteem,

Periorbitaalne turse

Nefrogeenne süsteemne

kahjustused

 

hüperhidroos

fibroos (NSF)

 

 

 

Neerude ja

 

 

Vere kreatiniinisisalduse

 

 

kuseteede häired

 

 

suurenemine, hematuuria

 

 

Üldised häired ja

 

Ebamugavustunne

Külmavärinad, valu, näoturse,

 

 

manustamiskoha

Kuumatunne

rindkeres, valu rindkeres,

jõuetustunne sh asteenia, kurnatus ja

 

 

reaktsioonid

 

külmatunne (sh perifeerne

halb enesetunne, palavik, perifeerne

 

 

 

 

 

 

 

Organsüsteemi

Sage (≥1/100

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klass (MedDRA)

kuni <1/10)

(≥1/1 000 kuni <1/100)

(≥1/10 000 kuni <1/1 000)

(<1/10 000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

külmatunne),

turse, ebamugavus

 

 

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

ALAT’i suurenemine, kõrvalekalded

QT-intervalli

 

 

 

Vere kaltsiumisisalduse

uriini analüüsis, uriini elektrolüütide

 

 

 

pikenemine

 

Uuringud

 

sisalduse häired, albumiin uriinis,

 

 

häired

elektrokardiogrammi

 

 

 

KFK taseme tõus, hemoglobiini

 

 

 

 

l

 

 

 

 

langus

 

 

 

 

 

 

Süstekohal on esinenud lokaalseid reaktsioone, mis võivad viia lokaalsete ärritustüüpi reaktsioonide tekkele.

Teada on antud nefrogeensest süsteemsest fibroosist (NSF) Optimark’i kasutamisel (vt lõik 4.4). Gadoliiniumi kasutamisega seotud nahakahjustustest, mille puhul esinesid histoloogilises uuringus nähtavad sklerootilised kogumid, on teatatud mõningate gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete kasutamise korral patsientidel, kellel muidu puudusid nefrogeense süsteemse fibroosi sümptomid või nähud.

Lapsed

Optimark’i on uuritud 2-aastastel ja vanematel lastel ning saadud ohutusprofiil sarnaneb täiskasvanute omaga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Gadoversetamiidi on inimestel testitud annustes kuni 700 mikromooli/kg (seitsmekordne standardannus). Üleannustamise kliinilisi tagajärgi esinenud ei ole. Normaalse neerufunktsiooniga patsientidel on ägeda toksilisuse sümptomite teke ebatõenäoline. Optimark’i saab organismist kõrvaldada hemodialüüsil. Puuduvad aga tõendid selle kohta, et hemodialüüs sobiks nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF) vältimiseks.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: MRT kontrastaine, ATC-kood: V08C A06

Gadoversetamiid koosneb kelaati sisaldavast gadoliiniumist, millel on paramagnetilised omadused ja mis annab MRT puhul kontrasteeriva efekti, ning ligandist versetamiidist.

MRT kontrastaine ülesandeks on indutseerida muutusi kahjustuskolde signaali intensiivsuses, võimaldades seeläbi kolde eristumist ümbritsevatest normaalsetest struktuuridest. Seetõttu võib kontrastaine kasutamine langetada kahjustuse tuvastus- ja visualisatsioonipiiri. Gadoliiniumi sisaldavad MRT kontrastained (gadoliiniumipõhised kelaadid) toimivad kaudselt lokaalsele magnetilisele keskkonnale, muutes prootonite T1 (spinn-võre) ja T2 (spinn-spinn) relaksatsiooniaegu; tavakontsentratsiooni (100 mikromooli/kg) korral domineerib T1 lühenemine, T2 lühenemine ei ole T1-kaalutud seeriate korral märkimisväärne.

Gadoversetamiid - ekstratsellulaarne gadoliiniumikelaat - saavutab intravenoosse manustamise järgselt rakuvälises vedelikus/ruumis kiiresti tasakaalu ja eritub peamiselt glomerulaarfiltratsiooniga.

Nende omaduste tõttu on maksa piltdiagnostika korral kujutise saamise ajastus kontrastaine manustamise järgselt kriitilise tähtsusega. Maksametastaaside korral paraneb ekstratsellulaarse gadoliiniumkontrastaine manustamise järgselt signaali erinevus tuumori ja seda ümbritseva maksakoe vahel esimese 90 sekundi jooksul oluliselt. Seetõttu tuleb 20 sekundit pärast kontrastaine boolust alustada kiire kuvamisseeriaga, kui aine on peamiselt maksaarterites, ning uue seeriaga 60 sekundit pärast süsti, kui aine on peamiselt värativeenides. Et maksaarter ja värativeenisüsteem annavad vastavalt 20% ja 80% maksa verevarustusest, võimaldavad varased (maksaarterifaasi) ülesvõtted paremini visualiseerida hüpervaskulaarseid kahjustusi ja värativeenifaasi ülesvõtted paremini hüpovaskulaarseid kahjustusi (enamik metastaatilistest kahjustustest on suhteliselt hüpovaskulaarsed ja tulevad paremini esile värativeenifaasis, manifesteerudes märkimisväärselt kontrasteerunud maksa taustal suhteliselt madala intensiivsusega signaalialadena). Hüpo- ja hüpervaskulaarsete kahjustuste

visualiseeritavus võib väheneda, kui kuvamisprotseduuriga viivitatakse üle 3 minuti, sest sellisel juhul difundeerub kontrastaine nii maksaparenhüümi kui ka kahjustuse (nt metastaasi) interstitsiaalruumi, muutes kahjustuse isointensiivseks normaalse maksaparenhüümiga. Hilised kontrasteerimisjärgsed või tasakaaluseisundi ülesvõtted (> 5 minutit pärast annustamist) aitavad kahjustusi iseloomustada, nt võib kontrastaine koguneda metastaasi keskele interstitsiaalruumi ning muutuda normaalse maksa suhtes hüperintensiivseks. Selline erinevus kontrasteerumisprotsessis on kasulik kahjustuse iseloomustamisel ja diagnostilisel väärtusel põhinevas diferentsiaaldiagnostikas.

Ajukasvajate kontrasteerimine gadoliiniumi (või joodi) sisaldavate kontrastainetega sõltub aju-vere barjääri (BBB) kahjustuse olemasolust. Seetõttu on nendele ainetele viidatud ka kui aju-vere barjääri defektide markeritele. Aju-vere barjääri kahjustuse olemasolul difundeeruvad gadoversetamiidi molekulid interstitsiaalruumi, põhjustades seeläbi iseloomuliku paramagnetilise efekti T1 ja T2 lühenemise näol. Kokkuvõttes on kontrastaine lisamine MRT’le kliinilises standardannuses

100 mikromooli/kg oluliselt parandanud kahjustuste tuvastamist, uuringu sensitiivsust ja diagnostilist täpsust.

5.2Farmakokineetilised omadused

Jaotumine

Gadoversetamiidi farmakokineetika järgib kahe ruumi avatud mudelit. Annuses 100 mikromooli/kg on keskmine jaotumise poolväärtusaeg tervetel isikutel jäägimeetodi järgi arvutatuna 13,3 ± 6,8 min (12 tervet vabatahtlikku). Keskmine jaotusruumala 100 mikromooli/kg annuse korral oli neerukahjustuseta patsientidel (terved isikud ja KNS või maksapatoloogiaga patsiendid) 158,7 ± 29,0 kuni 214,3 (ulatus 116,4 - 295,0) ml/kg. Selline jaotusruumala (ligikaudu 10-15 l kehakaalu 70 kg korral) vastab ravimtootele, mis jaotub rakuvälisesse vedelikku. Üheski uuringus ei ole annuse suurusel olnud märkimisväärset toimet jaotusruumalale. Gadoversetamiidi seostumist valkudega in vitro ei toimu.

Eritumine

Eritumise poolväärtusaeg jääb 100 mikromooli/kg annuse korral tervetel vabatahtlikel vahemikku 1,49

± 0,15 tundi, neerukahjustuseta patsientidel (sh terved isikud ja KNS või maksapatoloogiaga patsiendid) ulatub see 2,11 ± 0,62 tunnini.

Gadoversetamiidi keskmine plasmakliirens tervetel isikutel (111,0 ± 14,1 ml/min/1,73m² kehapindala) ei erine oluliselt keskmisest renaalsest kliirensist. Sarnaseid tulemusi võib saada ka tervetel isikutel ja erinevate maksa, KNS’i ja neeru düsfunktsioonide kombinatsioonidega patsientidel, kelle renaalne kliirens on gadoversetamiidi puhul ligikaudu 95% plasma kogukliirensist. Need tulemused (neerukliirensi / plasma kogukliirensi suhe on ligikaudu 1) näitavad, et gadoversetamiid eritub peamiselt neerude kaudu.

Ükski annusetaseme (100 kuni 700 mikromooli/kg) funktsioonina kasutatud kineetiline parameeter ei põhjustanud süstemaatilist erinevust. Seetõttu on alust arvata, et selles annustevahemikus on gadoversetamiidi kineetika lineaarne.

Metabolism

Kuna suurem osa gadoversetamiidi annusest on uriinis tuvastatav muutumatu kompleksina, viitab see märkimisväärse metaboliseerumise puudumisele inimesel.

Patsientide erirühmad

Soolised erinevused

Kahest farmakokineetilisest uuringust võtsid osa nii täiskasvanud mehed kui ka naised. Olulisi farmakokineetilisi erinevusi sugude vahel ei täheldatud.

Ealised erinevused

Kehakaalu suhtes korrigeerimise järgselt on gadoversetamiidi kogukliirens 2 kuni 11-aastaste vanuserühmas suurem (143 ± 27,9 ml/h/kg) kui 12- kuni 18-aastastel (117 ± 26,1 ml/h/kg) ja kahes

täiskasvanute rühmas (82,1 ± 16,8 ja 56,5 ± 9,7 ml/h/kg vastavalt 19- kuni 64-aastastel ja >65-aastaste vanuserühmas).

Eritumise poolväärtusaeg on 2- kuni 11-aastaste ja 12- kuni 18-aastaste vanuserühmades lühem (vastavalt 1,4 ± 0,3 ja 1,6 ± 0,3 h-1) kui kahes täiskasvanute rühmas (1,9 ± 0,5 ja 2,5 ± 0,5 h-1 vastavalt 19- kuni 64-aastastel ja >65-aastaste vanuserühmas). Eakate arv, kellel määrati farmakokineetilised näitajad, oli piiratud (üle 65-aastased, N=3).

Neerukahjustuse toime

Gadoversetamiidi plasmasisaldus suureneb lineaarselt neerufunktsiooni vähenemisega; raske neerukahjustusega patsientidel (CrCl<30 ml/min) võib see tähendada gadoversetamiidi kliirensi kuuekordset aeglustumist ja vastavalt ekspositsiooni AUC ja t½ kuuekordset kasvu. Kuna gadoversetamiidi manustatakse ainult üksikannusena, on ekspositsiooni suurenemine ja pikenemine ajutise kestusega. Sellegipoolest on isegi raske neerukahjustusega patsientidel praktiliselt kogu annus 72 tunni jooksul eritunud uriiniga, samuti ei täheldatud tervetele isikutele 500 mikromooli/kg annuste manustamisel ohutusega seotud probleeme. Kõigele vaatamata, kuna teiste gadoliiniumi sisaldavate preparaatide ja gadoversetamiidi kasutamisega seotud teadaolevad NSF’i juhud võivad olla seotud neerukahjustusega, ei tohi Optimark’i nendel patsientidel kasutada.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, ägeda toksilisuse, reproduktiivse toksilisuse, lokaalse taluvuse, antigeensuse ja genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Kartsinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud.

Rottidel ja koertel läbiviidud korduvtoksilisuse uuringud on näidanud neerude tubulaarsete rakkude vakuolisatsiooni, toime on pöörduv. Funktsionaalseid kahjustusi ei täheldatud.

Optimark’i eritumine koertel vanuses alla 3 kuu oli väljakujunemata neerufunktsiooni tõttu märkimisväärselt aeglustunud ning põhjustas kõrget süsteemset ekspositsiooni Optimark’ile. Alates esimesest elunädalast kuni täiskasvanuks saamiseni iganädalaselt manustatud annused (kaks kuni kakskümmend korda suuremad kui kliinilised annused) põhjustasid kudede ulatuslikku mineraliseerumist, mis avaldus lokaliseerunud nähtudena, nagu haavandiline dermatiit, vereringe häired ja maksapuudulikkus.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Versetamiid

Kaltsiumhüdroksiid

Kaltsiumkloriidi dihüdraat

Naatriumhüdroksiid ja/või soolhape pH reguleerimiseks

Süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Kasutusvalmis preparaadi keemilist ja füüsikalist stabiilsust on kuni 25°C korral demonstreeritud 24 tunni vältel.

Mikrobioloogilisest aspektist peaks toodet kasutama koheselt. Kui toodet ei kasutata koheselt, on kasutusvalmis preparaadi säilitusaeg ja kasutamiseelsed tingimused kasutaja vastutada.

6.4Säilitamise eritingimused

Süstel

Hoida süstlit välispakendis, valguse eest kaitstult.

Vial

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Süstel

Optimark on pandud polüpropüleenist valmistatud süstelitesse. Süstli otsakork ja kolb on valmistatud bromobutüülkummist.

Pakendi suurused:

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 15 ml

10 x 15 ml

1 x 20 ml

10 x 20 ml

1 x 30 ml

10 x 30 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Viaal

Optimark on pandud värvitusse, suure vastupidavusega boorsilikaatklaasist valmistatud viaali (EP tüüp I). Viaalidel on bromobutüülkummist sulgurid, alumiiniumist ümbrised ja plastist eemaldatavad katted.

Pakendi suurused:

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 15 ml

10 x 15 ml

1 x 20 ml

10 x 20 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Optimark on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks; ravimi kasutamata jäänud osa tuleb hävitada.

Lahuse kasutamine ei ole lubatud, kui selle värvus on muutunud või kui selles esineb hõljuvaid osakesi. Korduvkasutatava varustuse korral tuleb hoolikalt vältida puhastusvahendite jälgedest tingitud jääkreostust.

Süstel

Süstlid

Kokkupanek ja kontroll

Kontrollige süstelit võimalike lekete suhtes. Lekke olemasolul ärge süstelit kasutage.

Pärast kolvi kinnitamist süstli otsa on oluline pöörata kolbi täiendavalt ½ ringi võrra nii, et hall kolb pöörleb vabalt.

Enne süstli kasutamist tuleb hall otsakork süstli küljest lahti keerata ja ära visata. Nüüd on süstal valmis ühendamiseks nõelaga või infusioonisüsteemi külge.

Pärast kasutamist tuleb süstel ja kasutamata jäänud lahus hävitada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Äratõmmatav märgendsilt süstelil tuleb gadoliiniumkontrastaine kasutamise täpseks registreerimiseks kleepida patsiendi haigusloole. Registreerida tuleb ka kasutatud annus.

Elektroonilise haigusloo kasutamisel peab haigusloosse kandma toote nimetuse, partii numbri ja annuse.

Viaal

Optimark tuleb tõmmata süstlasse ja kasutada koheselt.

Enne kasutamist tuleb toodet kontrollida ja veenduda, et kõik tahked osakesed on lahustunud ning viaal ja sulgur on terved. Tahkete osakeste olemasolul tuleb viaal hävitada.

Pärast kasutamist tuleb süstal ja kasutamata jäänud lahus hävitada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Äratõmmatav märgendsilt viaalidel tuleb gadoliiniumkontrastaine kasutamise täpseks registreerimiseks kleepida patsiendi haigusloole. Registreerida tuleb ka kasutatud annus. Elektroonilise haigusloo kasutamisel peab haigusloosse kandma toote nimetuse, partii numbri ja annuse.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Guerbet

15, rue des Vanesses 93420 Villepinte Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Süstel

1 x 10 ml: EU/1/07/398/007

10 x 10 ml: EU/1/07/398/008

1 x 15 ml: EU/1/07/398/009

10 x 15 ml: EU/1/07/398/010

1 x 20 ml: EU/1/07/398/011

10 x 20 ml: EU/1/07/398/012

1 x 30 ml: EU/1/07/398/013

10 x 30 ml EU/1/07/398/014

Viaal

1 x 10 ml: EU/1/07/398/001

10 x 10 ml: EU/1/07/398/002

1 x 15 ml: EU/1/07/398/003

10 x 15 ml: EU/1/07/398/004

1 x 20 ml: EU/1/07/398/005

10 x 20 ml: EU/1/07/398/006

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 23. juuli 2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15. juuni 2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu