Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optruma (raloxifene hydrochloride) – Pakendi märgistus - G03XC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOptruma
ATC koodG03XC01
Toimeaineraloxifene hydrochloride
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED NÕUDED

PURGI MÄRGISTUS, PURGI KARP:

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OPTRUMA 60 mg õhukese polümeerikattega kaetud tabletid raloksifeenhüdrokloriid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega kaetud tablett sisaldab 60 mg raloksifeenhüdrokloriidi, mis vastab 56 mg raloksifeenile

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi

Täiendava informatsiooni saamiseks vt. pakendi infolehte

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega kaetud tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

Vältida külmumist.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83 3528 BJ Utrecht Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/074/004

13.PARTIINUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Optruma

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED NÕUDED

BLISTERPAKEND KAETUD TABLETIGA:

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OPTRUMA 60 mg õhukese polümeerikattega kaetud tabletid raloksifeenhüdrokloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega kaetud tablett sisaldab 60 mg raloksifeenhüdrokloriidi, mis vastab 56 mg raloksifeenile

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi

Täiendava informatsiooni saamiseks vt. pakendi infolehte

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega kaetud tabletti.

28 õhukese polümeerikattega kaetud tabletti.

84 õhukese polümeerikattega kaetud tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudseks kasutamiseks

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Vältida külmumist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83 3528 BJ Utrecht Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/074/001 14 õhukese polümeerikattega kaetud tabletti

EU/1/98/074/002 28 õhukese polümeerikattega kaetud tabletti

EU/1/98/074/003 84 õhukese polümeerikattega kaetud tabletti

13. PARTIINUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Optruma

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL:

BLISTER (KÕIK BLISTERPAKENDID)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OPTRUMA 60 mg õhukese polümeerikattega kaetud tabletid raloksifeenhüdrokloriid

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu