Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orgalutran (ganirelix) – Pakendi märgistus - H01CC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOrgalutran
ATC koodH01CC01
Toimeaineganirelix
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TEKST VÄLISPAKENDIL Orgalutran 1/ 5 süstelit

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml süstelahus

Ganireliks

Ganirelixum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Süstelahus süstelis sisaldab 0,25 mg/0,5 ml ganireliksi.

3.ABIAINED

Abiained: äädikhape, mannitool, süstevesi, naatriumhüdroksiid ja/või äädikhape pH korrigeerimiseks.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus, 1 süstel 0,5 ml

Süstelahus, 5 süstelit 0,5 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Selle ravimi nõelakate sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone.

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/130/001 1 süstel

EU/1/00/130/002 5 süstelit

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

TEKST SÜSTELIL Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml süstelahus

Ganireliks

Ganirelixum

Subkutaanne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

MSD

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu