Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orphacol (cholic acid) – Pakendi märgistus - A05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOrphacol
ATC koodA05AA03
Toimeainecholic acid
TootjaLaboratoires CTRS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Orphacol 50 mg kõvakapslid

Koolhape

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 50 mg koolhapet.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Vt lisainfot pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit

60 kõvakapslit

120 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Prantsusmaa

E-mail: ctrs@ctrs.fr

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/870/001 [30 kõvakapslit]

EU/1/13/870/002 [60 kõvakapslit]

EU/1/13/870/003 [120 kõvakapslit]

13.PARTII NUMBER

Partii

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} SN: {number} NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Orphacol 250 mg kõvakapslid

Koolhape

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 250 mg koolhapet.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Vt lisainfot pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit

60 kõvakapslit

120 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Prantsusmaa

E-mail: ctrs@ctrs.fr

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/870/004 [30 kõvakapslit]

EU/1/13/870/005 [60 kõvakapslit]

EU/1/13/870/006 [120 kõvakapslit]

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number} SN: {number} NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Orphacol 50 mg kapslid

Koolhape

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Laboratoires CTRS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii

5.MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Orphacol 250 mg kapslid

Koolhape

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Laboratoires CTRS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4. PARTII NUMBER

Partii

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu