Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orphacol (cholic acid) – Pakendi infoleht - A05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOrphacol
ATC koodA05AA03
Toimeainecholic acid
TootjaLaboratoires CTRS

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Orphacol 50 mg kõvakapslid

Orphacol 250 mg kõvakapslid

Koolhape

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu omaarsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord:

1.Mis ravim on Orphacol ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Orphacoli võtmist

3.Kuidas Orphacoli võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Orphacoli säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Orphacol ja milleks seda kasutatakse

Orphacol sisaldab koolhapet – sapphapet, mis normaalsetes tingimustes tekib maksas. Sapphappe tekkimise häired põhjustavad teatud tervisehäireid ja Orphacoli kasutatakse nende raviks1 kuu kuni 2 aasta vanustel imikutel ja väikelastel, samuti lastel, noorukitel ja täiskasvanutel. Orphacolis sisalduv koolhape asendab sapphappeid, mis sapphapete tekkimise häire tõttu puuduvad.

2. Mida on vaja teada enne Orphacoli võtmist

Ärge võtke Orphacoli

kui olete koolhappe või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtesallergiline.

kui te võtate fenobarbitaali (teatud epilepsiaravimit).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Arst määrab ravi alustamisel laboratoorsed vere- ja uriini- ning maksanäitajate uuringud, mida te peate ravi jooksul regulaarselt tegema. Te peate nende regulaarsete uuringute tegemiseks kindlasti vähemalt kord aastas arsti juures käima.

Muud ravimid ja Orphacol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljutivõi kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid, mida kasutatakse kolesterooli kontsentratsiooni vähendamiseks, nn sapphappeid siduvad ained (kolestüramiin, kolestipool, kolesevelaam), ja alumiiniumi sisaldavad kõrvetiste ravimid võivad vähendada Orphacoli toimet. Kui te võtate neid ravimeid, võtke Orphacoli vähemalt 5 tundi enne või 5 tundi pärast nende ravimite võtmist. Tsüklosporiin (immuunsüsteemi pärssiv ravim) võib samuti Orphacolitoimet muuta. Palun informeerige oma arsti, kui te neid ravimeid võtate.

Rasedus ja imetamine

Kui te plaanite rasedust, pidage palun nõu oma arstiga. Tehke rasedustest niipea, kui kahtlustate rasedust. On väga oluline, et te jätkate Orphacoli võtmist raseduse ajal.

Kui rasestute Orphacoli võtmise ajal, otsustab teie arst, milline ravi ja kui suur annus on teile sobivaim. Ettevaatusabinõuna peab teid ja loodet raseduse ajal hoolikalt jälgima.

Orphacoli võib rinnaga toitmise ajal kasutada. Informeerige oma arsti enne Orphacoli võtmist, kui te soovite last rinnaga toitma hakata või toidate last rinnaga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eeldatavasti ei ole Orphacolil toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Orphacol sisaldab laktoos

Orphacol sisaldab teatud suhkrut (laktoosmonohüdraati). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu mõnda suhkrut, pidage enne Orphacoli võtmist arstiga nõu.

3.Kuidas Orphacoli võtta

Võtke Orphacoli alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Tavaline algannus imikutel, lastel, noorukitel ja täiskasvanutel on 5–15 mg kehakaalu kilogrammi kohta ööpäevas.

Enne ravi otsustab arst teie laborianalüüside põhjal, mis on teile õige annus. Hiljem kohandab arst annust vastavalt teie organismi ravivastusele.

Orphacoli kapsleid võetakse suu kaudu koos toiduga umbes samal kellaajal iga päev, hommikuti ja/või õhtuti. Orphacoli võtmine kindlal kellaajal koos toiduga aitab teil ravimi võtmist meeles pidada ja teie organismil seda paremini omastada. Kapslid tuleb neelata tervelt koos veega. Kapsleid ei tohi närida.

Kui teie arst on määranud annuse, mis koosneb mitmest kapslist päevas, võite te koos arstiga otsustada, kuidas seda päeva jooksul võtta. Te võite näiteks võtta ühe kapsli hommikul ja teise õhtul. Sellisel juhul peate te võtma korraga vähem kapsleid.

Kasutamine lastel

Imikutele ja lastele, kes ei saa kapsleid neelata, võib kapslid avada ja sisu lisada imiku piimasegule või imikutele kohandatud õuna-/apelsini- või õuna-/aprikoosimahlale.

Kui te võtate Orphacoli rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Orphacoli rohkem kui ette nähtud, pöörduge nii kiiresti kui võimalik arsti poole. Arst hindab teie laborianalüüside tulemusi ja ütleb teile, millal te võite jätkata ravi tavapärase annusega.

Kui te unustate Orphacoli võtta

Võtke oma järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Orphacoli võtmise

Kui te lõpetate Orphacoli võtmise, on oht, et tekib püsiv maksakahjustus. Ärge lõpetage Orphacoli võtmist, v.a juhul, kui teie arst seda soovitab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta,pidage nõu oma arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Orphacol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mitmel patsiendil on tekkinud kihelus ja/või kõhulahtisus, kuid ei ole teada, kui suure tõenäosusega seda esineb (olemasolevate andmete alusel ei saa esinemissagedust hinnata). Kui kihelus ja/või kõhulahtisus kestavad kauem kui kolm päeva, pöörduge arsti poole.

Pärast Orphacoli pikaajalist kasutamist on teatatud sapikivide tekkest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitadariikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Orphacoli säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Orphacoli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Orphacol sisaldab

-Toimeaine on koolhape.

Orphacol 50 mg: üks kõvakapsel sisaldab 50 mg koolhapet. Orphacol 250 mg: üks kõvakapsel sisaldab 250 mg koolhapet.

-Abiained on:

Kapslite sisu: laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat Kapslite kate:

Orphacol 50 mg: želatiin, titaandioksiid (E171), karmiinsinine (E132);

Orphacol 250 mg: želatiin, titaandioksiid (E171), karmiinsinine (E132), raudoksiidkollane (E172).

Kuidas Orphacol välja näeb ja pakendi sisu

Orphacoli müüakse piklike kõvakapslitena (kapslitena). 50mg koolhapet sisaldavad kapslid on sinivalged ning 250 mg koolhapet sisaldavad kapslid on rohevalged. Kapslid on blistrites, mis sisaldavad 10 kapslit. Müügil on pakendid, mis sisaldavad 30, 60 ja 120 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Prantsusmaa

Tootja

Amatsi

17, Parc des Vautes 34980 Saint Gély du Fesc Prantsusmaa

Või

Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Laboratoires CTRS

Medical Need Europe AB

Tél/Tel: +32 (0)2 40 11 442

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

ctrs@ctrs.fr

info@medicalneed.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Laboratoires CTRS

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 707 60 637

Tél/Tel: +352 278 62 329

ctrs@ctrs.fr

ctrs@ctrs.fr

Česká republika

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

Danmark

Medical Need Europe AB

Tlf: +46 (0)8 533 39 500

Deutschland

Laboratoires CTRS

Tel: +49 (0)6 922 221 311 ctrs@ctrs.fr

Eesti

Medical Need Europe AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Ελλάδα

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

España

Pharma International S.A Tel: + (34) 915635856 ctrs@ctrs.fr

France

Laboratoires CTRS

Tél: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

Hrvatska

Medis Adria d.o.o. Tel: +385 (1) 230 3446 info@medisadria.hr

Ireland

Laboratoires CTRS

Tel: +353 (0)1 695 00 63 ctrs@ctrs.fr

Ísland

Medical Need Europe AB Sími: + 46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Magyarország

Medis Hungary Kft Tel: +36 (2) 380 1028 info@medis.hu

Malta

Laboratoires CTRS Tel: +356 2776 1358 ctrs@ctrs.fr

Nederland

Laboratoires CTRS

Tel: +31 (0)2 070 38 155 ctrs@ctrs.fr

Norge

Medical Need Europe AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Österreich

Laboratoires CTRS

Tel: +43 (0)7 208 16 847 ctrs@ctrs.fr

Polska

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

Portugal

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

România

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

Slovenija

Medis d.o.o.

Tel: +386 (1) 589 6900 info@medis.si

Slovenská republika

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

Italia

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

Κύπρος

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37 ctrs@ctrs.fr

Latvija

Medical Need Europe AB Tel: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

België/Belgique/Belgien

Laboratoires CTRS Tél/Tel: +32 (0)2 40 11 442 ctrs@ctrs.fr

България

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Česká republika

Laboratoires CTRS ctrs@ctrs.fr

Danmark

Medical Need Europe AB

Tlf: +46 (0)8 533 39 500

Deutschland

Laboratoires CTRS

Tel: +49 (0)6 922 221 311 ctrs@ctrs.fr

Eesti

Medical Need Europe AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Ελλάδα

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Suomi/Finland

Medical Need Europe AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Sverige

Medical Need Europe AB Tel: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

United Kingdom

Laboratoires CTRS

Tel: +44 (0)3 301 002 375 ctrs@ctrs.fr

Lietuva

Medical Need Europe AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Luxembourg/Luxemburg

Laboratoires CTRS Tél/Tel: +352 278 62 329 ctrs@ctrs.fr

Magyarország

Medis Hungary Kft +36 (2) 380 1028

Malta

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Nederland

Laboratoires CTRS

Tel: +31 (0)2 070 38 155 ctrs@ctrs.fr

Norge

Medical Need Europe AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Österreich

Laboratoires CTRS

Tel: +43 (0)7 208 16 847 ctrs@ctrs.fr

España

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

France

Laboratoires CTRS

Tél: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Hrvatska

Medis Adria d.o.o. +385 (1) 230 3446

Ireland

Laboratoires CTRS

Tel: +353 (0)1 695 00 63 ctrs@ctrs.fr

Ísland

Medical Need Europe AB Sími: + 46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Italia

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Κύπρος

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Latvija

Medical Need Europe AB Tel: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Infoleht on viimati uuendatud

Polska

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Portugal

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

România

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Slovenija

Medis d.o.o. +386 (1) 589 6900

Slovenská republika

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 707 60 637 ctrs@ctrs.fr

Suomi/Finland

Medical Need Europe AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

Sverige

Medical Need Europe AB Tel: +46 (0)8 533 39 500 info@medicalneed.com

United Kingdom

Laboratoires CTRS

Tel: +44 (0)3 301 002 375 ctrs@ctrs.fr

Ravim on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ja eetilistel põhjustel ei ole olnud võimalik saada täielikku informatsiooni selle ravimi kohta.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal üle ravimi kohta saadud uue informatsiooni ning vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse/uuendatakse.

Muud teabeallikad

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu