Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osigraft (eptotermin alfa) – Ravimi omaduste kokkuvõte - M05BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOsigraft
ATC koodM05BC02
Toimeaineeptotermin alfa
TootjaOlympus Biotech International Limited

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Osigraft 3,3 mg pulber siirdamissuspensiooni valmistamiseks

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga viaal sisaldab 3,3 mg alfaeptotermiini*

* Toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil hiina hamstri munasarja (CHO) rakukultuurist. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

 

lõppenud

Pulber suspensiooni valmistamiseks ja siirdamiseks.

Valge kuni valkjas granulaarne pulber.

4.

KLIINILISED ANDMED

 

4.1

Näidustused

müügiluba

 

 

Väljaarenenud luustikuga patsientidel sääreluu vähemalt 9 kuud kestnud sekundaarse posttraumaatilise

konsolideerumishäire korral, juhul kui eelnev ravi autograftiga on ebaõnnestunud või autografti

kasutamine ei ole võimalik.

 

 

4.2

Annustamine ja manustamisviis

 

Annustamine

Osigraft’i peab kasutama vastava väljaõppe saanud kirurg.

Soovitatav annus täiskasvanutele on ühekordne manustamine. Olenevalt luudefekti suurusest võib vaja minna enam kui üks 1-grammi e viaal Osigraft’i. Soovitatav maksimaalne annus ei tohi ületada 2

viaali, kuna Osigraft’i efektiivsus suuremaid annuseid nõudvate defektide konsolideerumishäirete

Ravimil

on

ravis ei ole tõestatud.

Lapsed

Osigraft on lastele ja noorukitele (vanuses kuni 18 aastat) ja mitteväljaarenenud luustikuga patsientidele astunäidustatud (vt lõik 4.3).

Manust misviis

Intraossaalne.

Valmissegatud ravimpreparaat manustatakse vahetu kirurgilise paigaldamise teel konsolideerumishäire kohale kontakti ettevalmistatud luupinnaga. Seejärel suletakse ümbritsevad pehmed koed ümber implantaadi. Kontrollitud kliiniliste uuringute kogemused piirduvad murru stabiliseerimisega intramedullaarse naelastamise teel.

1.Võtke viaal pakendist välja, kasutades steriilset tehnikat.

2.Kergitage ülestõstetavat plastikust korki ja eemaldage viaalilt kate.

Käsitsege katet ettevaatlikult. Katte servad on teravad ja võivad lõigata või vigastada kindaid.

3.Lükake pöidlaga korgi serv üles. Kui vaakum on avanenud, võtke viaali kork ära, hoides pudelit pulbri kao vältimiseks püstises asendis.

Ärge sisestage nõela läbi korgi. Korgi punkteerimine nõelaga võib põhjustada korgimaterjali sattumise pulbri hulka.

4.Juhiseid ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmiseks vt lõik 6.6.

5.Eemaldage kiulised, nekrootilised või sklerootilised koed ning teostage luufragmentide dekortikatsioon nii, et valmis Osigraft’i lahus oleks otsekontaktis veritseva luu ja elusa luukoega.

6.Tagage adekvaatne hemostaas kindlustamaks, et implanteeritav materjal ei satu kirurgilisest loožist kaugemale. Enne Osigraft’i siirdamist loputage vastavaltlõppenudvajadusele. Vajalikud kirurgilised manipulatsioonid antud kohas tuleb läbi viia enne ravimpreparaadi siir amist.

7.Viige valmis ravimpreparaat ettevalmistatud luualale, kasutades steriilset instrume ti, näiteks spaatlit või küretti. Kasutatav Osigraft’i kogus peab vastama luudefekti suurus le.

8.Ärge kasutage aspireerimist ega loputamist otse implantaadi loožis, kuna on oht eemaldada Osigraft’i osakesi. Vajadusel eemaldage liigne vedelik, aspireerides im lantaadiga külgnevaid alasid või kuivatades ala ettevaatlikult steriilse tampooniga.

9.Sulgege pehmed koed ravimpreparaati sisaldava defekti ümber, kasutades vabalt valitud haavaniiti. Sulgemine on olulise tähtsusega implantaadi hoidmiseks defekti piirkonnas.

10. Pärast luudefekti ümbritsevate pehmete kudede s gemist loputage vajadusel ala, et eemaldada ravimpreparaati, mis võib olla sattunud mujale pehmete kudede sulgemise käigus.

11.Ärge asetage dreeni otse implantaadi looži. Vajadusel asetage see subkutaanselt.

4.3 Vastunäidustused

 

 

 

 

müügiluba

Osigraft’i ei tohi kasutada patsientidel, kellel on:

 

 

 

on

 

ülitundlikkus toimeaine või kollageeni suhtes;

 

Ravimil

 

 

luustiku ebaküpsus;

 

 

 

teadaolev auto

uunne haigus, sealhulgas reumatoidartriit, süsteemne erütematoosne luupus,

skleroder a, Sjögreni sündroom ja dermato-/polümüosiit;

dekonsolidatsioonikoha äge infektsioon või aktiivne süsteemne infektsioon;

dekonsolidatsioonikoha ebapiisav nahaga kaetus ja verevarustus;

lülisamba murde;

patoloogilistest murdudest, metaboolsetest luuhaigustest ja tuumoritest põhjustatud dekonsolidatsioonihäire;

mis tahes tuumor dekonsolidatsioonihäire koha naabruses;

kemoteraapiat, radioteraapiat või immuunosupressioonravi saavad patsiendid.

Osigraft on lastele ja noorukitele (vanuses kuni 18 aastat) ja mitteväljaarenenud luustikuga patsientidele vastunäidustatud (vt lõik 4.2).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatust kasutamisel

Osigraft ei taga mingit biomehhaanilist tugevust ja esmase mehaanilise stabilisatsiooni vajaduse korral tuleb seda kasutada koos sisemise või välimise fiksatsiooniga. Välimine fiksatsioon ei pruugi siiski tagada piisavat immobilisatsiooni. Liikuvus dekonsolidatsiooni piirkonnas võib katkestada murru paranemisprotsessi.

Kontrollitud kliiniliste uuringute kogemus piirdub luumurru kaasuva stabiliseerimise kohta intramedullaarse naelastamisega. Enamikul juhtudel kasutati lukustuvaid intramedullaarseid vardaid.

Osigraft’i kasutamine ei garanteeri paranemist, võib vaja minna täiendavat kirurgilist sekkumist.

Dekonsolidatsiooni piirkonnast mujale sattunud implanteeritud materjallõppenudvõib põhjustada ektoopilist ossifikatsiooni ümbritsevates kudedes koos võimalike tüsistustega. Seepärast võib Osigraft’i manustada defekti kohta ainult küllaldase nähtavuse korral ja ülima hoolikusega. Hoolikalt t leb vältida Osigraft’i leket haava loputamise, ümbritsevate kudede defektse sulgemise või ebapiisava hemostaasi tulemusel.

Antikehad

Sääreluu dekonsolidatsiooni uuringus tekkis alfaeptotermiini manustamise järgselt OP-1 valgu antikehasid 66% patsientidest. Kõnealuste antikehade analüüs näitas, et 9 protsendil oli neutraliseeriv toime. Seost kliinilise tulemuse või kõrvaltoimega kliiniliste uuringute käigus ei täheldatud. Juhtudel, kui kahtlustatakse ebasoovitavaid toimeid immuunsüsteemile, samuti juhul kui Osigraft on ebaefektiivne, tuleb kaaluda immuunreaktsiooni võim lust r vimpreparaadile ning teostada asjakohased analüüsid antikehade määramiseks seerumis.

Korduv kasutamine

Ravimpreparaadi korduvat kasutamist ei saa soovitada. Anti-OP-1 antikehadega tehtud uuringud näitasid ristreaktsioone sarnaste BMP-valkude, BMP-5 ja BMP-6 suhtes. Anti-OP-1 antikehadel on in vitro võime neutraliseerida vähemalt BMP-6 bioloogilist aktiivsust. Seetõttu on alfaeptotermiini korduval paigaldamisel oht autoimmuunreaktsioonide tekkeks BMP-valkude vastu.

Koostoime teise ravimiga

Osigraft’i kasutamine sünteetilise luuõõnsuse täiteainega võib kasvatada ohtu, et suureneb kohalik

 

 

müügiluba

põletik, infektsioon ja implanteeritud materjalide juhuslik ränne ning on seetõttu ebasoovitav (vt lõik

4.5).

on

 

 

 

4.5 Koostoimed te ste ravimitega ja muud koostoimed

KeskseRavimiltähtsusega kl iniline uuring, mis toetab Osigraft’i heakskiitu, ei sisaldanud sünteetilise luuõõnsuse täiteainete kasutamist. Turustamisjärgse järelevalve käigus saadud andmed näitasid, et ravimprep r di kasutamine koos sünteetilise luuõõnsuse täiteainega võib suurendada kohalikku põletikku, infektsiooni ja implanteeritud materjalide juhuslikku rännet ega ole seetõttu soovitatav.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestuda võivad naised

Rasestumisvõimelised naised peavad enne ravimpreparaadiga ravimist teavitama oma kirurgi võimalikust rasedusest.

Kontratseptsioon meestel ja naistel

Fertiilses eas naistel tuleb soovitada kuni vähemalt 12 kuud pärast ravi kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Teostatud loomkatsete põhjal ei saa välistada anti-OP-1 antikehade toimet embrüo-fetaalsele arengule (vt lõik 5.3). Kuna OP-1 valke neutraliseerivate antikehade tekkega kaasnevad riskid lootele pole teada, ei tohiks Osigraft’i raseduse ajal kasutada, kui sellest saadav võimalik kasu ei ületa võimalikke riske lootele (vt lõigud 4.4 ja 5.3).
Imetamine
Loomkatsetes ilmnes IgG-klassi antikehade anti-OP-1 eritumine rinnapiima. Kuna inimese IgG eritub rinnapiima ning sellest tulenevad võimalikud riskid imikule pole teada, ei tohiks naised Osigraft’iga ravimise ajal last rinnaga toita (vt lõik 5.3). Osigraft’i võib kasutada rinnaga toitvatel naistel ainult siis, kui raviarst otsustab, et kasu on suurem kui risk. Rinnaga toitmine on soovitav ravi ajal katkestada.
Fertiilsus
Alfaeptotermiini mõju kohta viljakusele tõendid puuduvad.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed

Järgmine kõrvaltoimete tabel koostati kliiniliste uuringute käigus täheldatud ja registreeritud kõrvaltoimete põhjal. Spontaansete teadete põhjal esinenud kõrva toimed olid neile sarnased, kuid märkimisväärselt väiksema esinemissagedusega kui kliinilistes uuringutes. Mõnel selle

Kõrvaltoimete esinemissageduse järgi järjestamiseks kas tatakse järgmisi kategooriaid: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 k ni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni

ravimpreparaadiga ravitud patsiendil oli ka mitmesuguseid hiljutise ortopeedilise operatsiooniga

seotud kõrvaltoimeid.

müügiluba

lõppenud

 

 

 

< 1/1000); ja väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa h nnata olemasolevate andmete põhjal).

Organsüsteemi klass

 

Kõrvaltoimed

 

 

Sage

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Suurenenud luustumine

 

on

(heterotoopne ossifikatsioon / ossifitseeruv

 

müosiit)

 

 

Uuringud

 

Antikehade analüüs positiivne

 

 

(antikehade moodustumine)

Ravimil

 

Postoperatiivne punetus haava kohal

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

 

 

(erüteem)

 

 

Protseduurijärgne valulikkus

 

 

(valulikku)

 

 

Protseduurijärgne turse

 

 

(turse)

4.9 Üleannustamine

 

 

Üleannustamisest ei ole teatatud.

 

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: luuhaiguste ravimid, luu morfogeneetilised valgud, ATC-kood: M05BC02

Osigraft on osteoinduktiivne ja osteokonduktiivne ravim.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Toimemehhanism

Toimeaine alfaeptotermiin algatab luu formeerumise rakulise diferentseerumise induktsiooni kaudu mesenhümaalsetes rakkudes, mis kaasatakse implantaadi looži luuüdist, periostist ja lihastest. Seondudes raku pinnale, vallandab toimeaine rakulise reaktsiooniahela, mis viib luu moodustumise protsessis olulise tähtsusega kondroblastide ja osteoblastide moodustumisele. Kollageeni maatriks ei lahustu ja koosneb 75...425 µm suurustest osakestest. See tagab bioresorptiivse karkassi toimeaine indutseeritud kinnitumisest sõltuva rakuproliferatsiooni ja diferentseerumisprotsesside jaoks. Toimeaine poolt esilekutsutud rakuprotsessid leiavad aset kollageeni maatriksis. Maatriks on samuti osteokonduktiivne ja võimaldab luu sissekasvu defekti piirkonda külgnevatelt terve luukoe aladelt.

Farmakodünaamilised toimed

Moodustunud uus luu on mehhaaniliselt ja radiograafiliselt võrreldav normaalse luuga. Uus luu remodelleerub naturaalselt; formeerub luuümbris ja tekivad luuüdi elemendid.lõppenudOsigraft’i kasutamine ei garanteeri siiski paranemist ning võib vaja minna täiendavat kirurgilist sekkumist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Sääreluu dekonsolidatsiooni peamine uuring võrdles Osigraft’i autograftiga esmase tõhususe suhtes 9 kuud pärast ravi. Valu ja koormustaluvuse kliinilised tulemused olid võrreldavad autograftiga (81% edu Osigraft’i rühmas, 77% edu autografti rühmas). Radioloogilised ravitulemused olid Osigraft’i rühmas, võrreldes autografti kontrollrühmaga, veidi halvemad (vastavalt 68% ja 79%).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Andmed toimeaine farmakokineetikamüügilubakohta inimestel puuduv d. Osigraft’i implantatsiooniuuringud loomadel näitavad siiski, et toimeaine eptotermin alfa ei ole süsteemselt täheldatav.

Viidi läbi ühekordsete ja korduvannustega uurin ud real loommudelitel (rotid, koerad ja primaadid). Nende tulemused ei näidanud mingeid soovimatuid või süsteemseid toksilisi toimeid jälgimisperioodil ja pärast manustamist.

2-aastase subkutaanses siirdamisuuringus rottidel täheldati eeldustekohast heterotoopset luu formeerumist. Heterotoopse onluu pikaaegne esinemisega seostati sarkoomi. Seda toimet, monoliitset

kartsinogeensust, on sageli täheldatud rottidel, kui subkutaanselt on implanteeritud tahkeid materjale (plasti või metalli).

HeterotoopneRavimilossifikats oon esineb inimestel tavaliselt õnnetusjuhtumi või kirurgilise trauma järgselt. Heterotoopne oss f katsioon võib tekkida ka pärast toote kasutamist (vt lõik 4.8). Siiski on andmeid, mis viitavad, et n estel ei ole heterotoopne ossifikatsioon seotud sarkoomiga.

Anti-OP-1 ntikehade toimet luu paranemisprotsessile uuriti koertel, kellel oli kaht suurt luudefekti ravitud korduv te implanteerimistega. Selle mittekliinilise uuringu radioloogiliste ja histoloogiliste uuringute tulemused näitasid luu paranemist implantaadiga esmase ja korduva kokkupuute korral samal loomal. Pärast implantaadiga kokkupuudet leiti OP-1 ja 1. tüüpi veiseluukollageeni vastaseid antikehasid: antikehade tippkontsentratsioon oli kõrgem pärast teist implanteerimist. Jälgimisperioodi jooksul langes antikehade tase uuesti baasjooneni.

Alfaeptotermiini toimet pre- ja postnataalsele arengule uuriti kontrollitud uuringutes küüliku mudelil. Kõigepealt manustati alfaeptotermiini Freundi adjuvandiga subkutaanselt, seejärel anti lisaannused 14. ja 28. päeval. Regulaarselt võeti proove verest ja rinnapiimast ning neid analüüsiti tahke faasi ensüümidega seotud immuunanalüüsi (ELISA) testiga. Alfaeptotermiini vastaste IgG ja IgM- antikehade tuvastatavad tasemed tekkisid ja tuvastati kõikide preparaadiga kokku puutunud loomade vereseerumis. Alfaeptotermiini antikehi leiti analüüsitud loodete ja nabanööri verest kontsentratsioonis, mis korreleerusid kontsentratsiooniga ema veres. Antikehasid tuvastati täiskasvanutel ja nende järeltulijatel gestatsiooni- ja laktatsiooniperioodil. Märkimisväärselt kõrged

Veise kollageen (vaakumkuivatatud).
Anti-OP-1 IgG-klassi antikehade tiitrid tuvastati rinnapiimas kogu postnataalse faasi uuringu jooksul kuni 28. imetamispäevani (vt lõik 4.6).
Statistiliselt oluline loote väärarengute (joondamata rinnakusegmendid) sageduse tõusu täheldati OP-1 immuunsusega grupi järeltulijatel. Ühes teises uuringus täheldati immuniseeritud täiskasvanud emaste kaalutõusu muutust 14. – 21. imetamispäeval võrrelduna kontrollgrupi loomadega. Ravigrupi järeltulijate kehakaal leiti jälgimisperioodi jooksul olevat madalam kui kontrollgrupis. Nende lõpetatud toodet puudutavate kliiniliste tähelepanekute kehtivus inimeste puhul pole teada (vt
lõik 4.6).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

6.2 Sobimatus

Koostoimeid puudutavate uuringute puudumise tõttu ei tohi seda preparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

lõppenud

3 aastat.

 

Valmissegatud toodet tuleb koheselt kasutada.

 

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 C – 8 C)

müügiluba

 

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu ja spetsiaalsed vahendid kasutamiseks, manustamiseks või implanteerimiseks

Pulber klaasviaalis (I tüüpi borosilikaat),on millel on kork (butüülkummi) ja korgikate (alumiinium). Ravimil

Esmane pakend on sterii ne blisterpakend, mis koosneb kahest (sisemisest ja välimisest) plastikalusest ja kaanest.

Pakendis on 1 v aal.

6.6 Erinõuded hävitamiseks ja muu käsitsemine

Lahuse valmistamine

Iga Osigraft’i viaalis olev pulber tuleb enne kasutamist lahustada 2 kuni 3 ml steriilse 9 mg/ml naatriumkloriidi lahusega (0,9% w/v). Steriilne naatriumkloriidi süstelahus ja Osigraft’i viaali sisu pannakse steriilsesse kaussi ja segatakse steriilse spaatli või küretiga. Purunemise vältimiseks ärge koputage sisu ülekandmisel viaali põhjale. Valmissegatud ühekordselt kasutatavat lahust tuleb implantaadina koheselt kasutada.

Manustamine

Valmissegatuna on Osigraft’il märja liiva konsistents, mis lihtsustab selle siirdamist ja viimist luudefektide piirkonda.

Käitlemine

Kasutamata Osigraft ja selle jäätmed tuleb hävitada koos kirurgiliste jäätmetega vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin 2

Iirimaa

Tel +353 87 9278653

 

 

lõppenud

medicalinfo@olympusbiotech.com

 

 

 

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/01/179/001

 

 

 

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

 

 

 

müügiluba

 

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.05.2001

 

Müügiloa uuendamise kuupäev: 18.05.2011

 

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

 

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

 

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu