Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Pakendi märgistus - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOslif Breezhaler
ATC koodR03AC18
Toimeaineindacaterol maleate
TootjaNovartis Europharm Ltd.  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oslif Breezhaler 150 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indacaterolum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab indakateroolmaleaati koguses, mis vastab 150 mikrogrammile indakateroolile.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi (lisainformatsioon vt pakendi infoleht) ja želatiini.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslites

10 kapslit + 1 inhalaator

30 kapslit + 1 inhalaator

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon

Kapsleid mitte neelata.

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Avamiseks tõsta siit.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult ja eemaldada blistrist alles vahetult enne kasutamist.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/586/001

10 kapslit + 1 inhalaator

EU/1/09/586/002

 

30 kapslit + 1 inhalaator

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oslif Breezhaler 150

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDI VÄLISPAKEND (SH BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oslif Breezhaler 150 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indacaterolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab indakateroolmaleaati koguses, mis vastab 150 mikrogrammile indakateroolile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi (lisainformatsioon vt pakendi infoleht) ja želatiini.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslites

Multipakend: 60 (2 pakendit 30 kapsli ja 1 inhalaatoriga).

Multipakend: 90 (3 pakendit 30 kapsli ja 1 inhalaatoriga).

Multipakend: 300 (30 pakendit 10 kapsli ja 1 inhalaatoriga).

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon

Kapsleid mitte neelata.

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Avamiseks tõsta siit.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult ja eemaldada blistrist alles vahetult enne kasutamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/586/003

60 kapslit + 2 inhalaatorit

 

 

 

EU/1/09/586/004

 

90 kapslit + 3 inhalaatorit

 

 

 

EU/1/09/586/005

 

300 kapslit + 30 inhalaatorit

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oslif Breezhaler 150

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDI VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oslif Breezhaler 150 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indacaterolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab indakateroolmaleaati koguses, mis vastab 150 mikrogrammile indakateroolile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi (lisainformatsioon vt pakendi infoleht) ja želatiini.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslites

10 kapslit ja 1 inhalaator. Multipakendi osa. Mitte müüa eraldi. 30 kapslit ja 1 inhalaator. Multipakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon

Kapsleid mitte neelata.

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Avamiseks tõsta siit.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult ja eemaldada blistrist alles vahetult enne kasutamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/586/003

60 kapslit + 2 inhalaatorit

 

 

 

EU/1/09/586/004

 

90 kapslit + 3 inhalaatorit

 

 

 

EU/1/09/586/005

 

300 kapslit + 30 inhalaatorit

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oslif Breezhaler 150

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARBI JA MULTIPAKENDI VAHEPAKENDI SISEKÜLG

1.MUU

Ravimi kasutamisjuhendit vt pakendi infolehest.

Alustamise kuupäev

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oslif Breezhaler 150 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indacaterolum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Ainult inhalatsiooniks. Mitte neelata.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oslif Breezhaler 300 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indacaterolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab indakateroolmaleaati koguses, mis vastab 300 mikrogrammile indakateroolile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi (lisainformatsioon vt pakendi infoleht) ja želatiini.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslites

10 kapslit + 1 inhalaator

30 kapslit + 1 inhalaator

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon

Kapsleid mitte neelata.

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Avamiseks tõsta siit.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult ja eemaldada blistrist alles vahetult enne kasutamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/586/006

10 kapslit + 1 inhalaator

EU/1/09/586/007

 

30 kapslit + 1 inhalaator

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oslif Breezhaler 300

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDI VÄLISPAKEND (SH BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oslif Breezhaler 300 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indacaterolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab indakateroolmaleaati koguses, mis vastab 300 mikrogrammile indakateroolile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi (lisainformatsioon vt pakendi infoleht) ja želatiini.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslites

Multipakend: 60 (2 pakendit 30 kapsli ja 1 inhalaatoriga).

Multipakend: 90 (3 pakendit 30 kapslit ja 1 inhalaatoriga).

Multipakend: 300 (30 pakendit 10 kapsli ja 1 inhalaatoriga).

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon

Kapsleid mitte neelata.

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Avamiseks tõsta siit.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult ja eemaldada blistrist alles vahetult enne kasutamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/586/008

60 kapslit + 2 inhalaatorit

 

 

 

EU/1/09/586/009

 

90 kapslit + 3 inhalaatorit

 

 

 

EU/1/09/586/010

 

300 kapslit + 30 inhalaatorit

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oslif Breezhaler 300

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDI VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oslif Breezhaler 300 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indacaterolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab indakateroolmaleaati koguses, mis vastab 300 mikrogrammile indakateroolile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi (lisainformatsioon vt pakendi infoleht) ja želatiini.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslites

10 kapslit ja 1 inhalaator. Multipakendi osa. Mitte müüa eraldi.. 30 kapslit ja 1 inhalaator. Multipakendi osa.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon

Kapsleid mitte neelata.

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Avamiseks tõsta siit.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalblistris niiskuse eest kaitstult ja eemaldada blistrist alles vahetult enne kasutamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/586/008

60 kapslit + 2 inhalaatorit

 

 

 

EU/1/09/586/009

 

90 kapslit + 3 inhalaatorit

 

 

 

EU/1/09/586/010

 

300 kapslit + 30 inhalaatorit

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oslif Breezhaler 300

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARBI JA MULTIPAKENDI VAHEPAKENDI SISEKÜLG

1. MUU

Ravimi kasutamisjuhendit vt pakendi infolehest.

Alustamise kuupäev

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oslif Breezhaler 300 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indacaterolum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Ainult inhalatsiooniks. Mitte neelata.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu