Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osseor (strontium ranelate) – Pakendi märgistus - M05BX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOsseor
ATC koodM05BX03
Toimeainestrontium ranelate
TootjaLes Laboratoires Servier

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väline pappkarp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OSSEOR 2 g, graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks. Strontsiumranelaat.

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kotike sisaldab 2 g strontsiumranelaati.

3.ABIAINED

Sisaldab ka aspartaami (E951).

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks. 7 kotikest.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Peroraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kui ei kasutata ära kohe pärast lahustamist, tuleb ravim ära kasutada 24 tunni jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/287/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OSSEOR 2 g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väline pappkarp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OSSEOR 2 g, graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks. Strontsiumranelaat.

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kotike sisaldab 2 g strontsiumranelaati.

3.ABIAINED

Sisaldab ka aspartaami (E951).

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks.

14kotikest.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Peroraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kui ei kasutata ära kohe pärast lahustamist, tuleb ravim ära kasutada 24 tunni jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VALADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/287/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OSSEOR 2 g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väline pappkarp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OSSEOR 2 g, graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks. Strontsiumranelaat.

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kotike sisaldab 2 g strontsiumranelaati.

3.ABIAINED

Sisaldab ka aspartaami (E951).

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks.

28kotikest.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Peroraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kui ei kasutata ära kohe pärast lahustamist, tuleb ravim ära kasutada 24 tunni jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/287/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OSSEOR 2 g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väline pappkarp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OSSEOR 2 g, graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks.

Strontsiumranelaat.

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kotike sisaldab 2 g strontsiumranelaati.

3.ABIAINED

Sisaldab ka aspartaami (E951).

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks. 56 kotikest

84 kotikest

100kotikest

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Peroraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kui ei kasutata ära kohe pärast lahustamist, tuleb ravim ära kasutada 24 tunni jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/287/004 56 kotikest

EU/1/04/287/005 84 kotikest (3 N28 pakendit)

EU/1/04/287/006 100 kotikest

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

OSSEOR 2 g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Kotike

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

OSSEOR 2 g, graanulid peroraalse suspensiooni valmistamiseks. Strontsiumranelaat.

Peroraalne.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2 g

6.MUU

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu