Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovaleap (follitropin alfa) – Pakendi märgistus - G03GA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOvaleap
ATC koodG03GA05
Toimeainefollitropin alfa
TootjaTeva Pharma B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ovaleap 300 RÜ/0,5 ml süstelahus

Alfafollitropiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kolbampull sisaldab 300 RÜ-d (vastab 22 mikrogrammile) alfafollitropiini lahuse 0,5 ml-s. Üks milliliiter lahust sisaldab 600 RÜ-d (vastab 44 mikrogrammile) alfafollitropiini.

3.ABIAINED

Abiained: naatriumdivesinikfosfaat (dihüdraadina), naatriumhüdroksiid (2 M) (pH reguleerimiseks), mannitool, metioniin, polüsorbaat 20, bensüülalkohol, bensalkooniumkloriid, süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 kolbampull 0,5 ml lahusega ja 10 süstenõela

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kasutamiseks ainult koos Ovaleap Pen-süstliga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Palun kasutada alljärgnevalt:

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pen-süstlis olevat kolbampulli võib hoida temperatuuril kuni 25 °C maksimaalselt 28 päeva.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida kolbampull välispakendis, valguse eest kaitstult.

Enne kasutamist võib hoida temperatuuril kuni 25 °C maksimaalselt 3 kuud. 3 kuu möödumisel tuleb kasutamata jäänud ravim ära visata.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/871/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ovaleap 300 RÜ/0,5 ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ovaleap 450 RÜ/0,75 ml süstelahus

Alfafollitropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kolbampull sisaldab 450 RÜ-d (vastab 33 mikrogrammile) alfafollitropiini lahuse 0,75 ml-s. Üks milliliiter lahust sisaldab 600 RÜ-d (vastab 44 mikrogrammile) alfafollitropiini.

3. ABIAINED

Abiained: naatriumdivesinikfosfaat (dihüdraadina), naatriumhüdroksiid (2 M) (pH reguleerimiseks), mannitool, metioniin, polüsorbaat 20, bensüülalkohol, bensalkooniumkloriid, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 kolbampull 0,75 ml lahusega ja 10 süstenõela

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kasutamiseks ainult koos Ovaleap Pen-süstliga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Palun kasutada alljärgnevalt:

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pen-süstlis olevat kolbampulli võib hoida temperatuuril kuni 25 °C maksimaalselt 28 päeva.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida kolbampull välispakendis, valguse eest kaitstult.

Enne kasutamist võib hoida temperatuuril kuni 25 °C maksimaalselt 3 kuud. 3 kuu möödumisel tuleb kasutamata jäänud ravim ära visata.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/871/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ovaleap 450 RÜ/0,75 ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ovaleap 900 RÜ/1,5 ml süstelahus

Alfafollitropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kolbampull sisaldab 900 RÜ-d (vastab 66 mikrogrammile) alfafollitropiini lahuse 1,5 ml-s. Üks milliliiter lahust sisaldab 600 RÜ-d (vastab 44 mikrogrammile) alfafollitropiini.

3. ABIAINED

Abiained: naatriumdivesinikfosfaat (dihüdraadina), naatriumhüdroksiid (2 M) (pH reguleerimiseks), mannitool, metioniin, polüsorbaat 20, bensüülalkohol, bensalkooniumkloriid, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 kolbampull 1,5 ml lahusega ja 20 süstenõela

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kasutamiseks ainult koos Ovaleap Pen-süstliga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Palun kasutada alljärgnevalt:

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pen-süstlis olevat kolbampulli võib hoida temperatuuril kuni 25 °C maksimaalselt 28 päeva.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida kolbampull välispakendis, valguse eest kaitstult.

Enne kasutamist võib hoida temperatuuril kuni 25 °C maksimaalselt 3 kuud. 3 kuu möödumisel tuleb kasutamata jäänud ravim ära visata.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/871/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ovaleap 900 RÜ/1,5 ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOLBAMPULL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Ovaleap 300 RÜ/0,5 ml süstelahus

Alfafollitropiin

s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOLBAMPULL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Ovaleap 450 RÜ/0,75 ml süst

Alfafollitropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,75 ml

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOLBAMPULL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Ovaleap 900 RÜ/1,5 ml süst

Alfafollitropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1,5 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu