Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovitrelle (choriogonadotropin alfa) – Pakendi märgistus - G03GA08

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOvitrelle
ATC koodG03GA08
Toimeainechoriogonadotropin alfa
TootjaMerck Serono Europe Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 1 SÜSTLIGA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ovitrelle 250 mikrogrammi/0,5 ml süstelahus süstlis.

Alfakooriongonadotropiin.

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks süstel sisaldab 250 mikrogrammi (6500 RÜ) alfakooriongonadotropiini.

3.ABIAINED

Mannitool, metioniin, poloksameer 188, fosforhape (pH reguleerimiseks), naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 süstel 0,5 ml süstelahusega

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Hoida originaalpakendis. Kuni 30 päeva võib hoida temperatuuril kuni 25°C. Ravimit ei tohi uuesti külmkappi asetada, kasutamata jäänud lahus tuleb 30 päeva möödudes ära visata.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited 56, Marsh Wall

London E14 9TP Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/165/007

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ovitrelle 250/0,5 ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 1 PEN-SÜSTLIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ovitrelle 250 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis.

Alfakooriongonadotropiin.

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pen-süstel sisaldab 250 mikrogrammi (ligikaudu 6500 RÜ) alfakooriongonadotropiini.

3. ABIAINED

Mannitool, metioniin, dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, poloksameer 188, fosforhape (pH reguleerimiseks), naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Üks pen-süstel 0,5 ml lahusega 1 süstlanõel

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited 56, Marsh Wall

London E14 9TP Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/165/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ovitrelle 250 pen-süstel

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTEL/ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Ovitrelle 250 mikrogrammi/0,5 ml süstelahus süstlis

Alfakooriongonadotropiin

Subkutaanne.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 mikrogrammi/0,5 ml

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PEN-SÜSTEL/ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Ovitrelle 250 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

Alfakooriongonadotropiin

Subkutaanne.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 mikrogrammi/0,5 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu