Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovitrelle (choriogonadotropin alfa) – Pakendi infoleht - G03GA08

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOvitrelle
ATC koodG03GA08
Toimeainechoriogonadotropin alfa
TootjaMerck Serono Europe Limited

Artikli sisu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ovitrelle 250 mikrogrammi/0,5 ml süstelahus süstlis

Alfakooriongonadotropiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ovitrelle ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ovitrelle kasutamist

3.Kuidas Ovitrelle’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ovitrelle’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ovitrelle ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Ovitrelle

Ovitrelle sisaldab ravimit alfakooriongonadotropiini, mida valmistatakse laboratooriumis spetsiaalse rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Alfakooriongonadotropiin sarnaneb kehas leiduvale hormoonile, mida nimetatakse koorioni gonadotropiiniks ja mis osaleb organismi sigimis- ja viljakusfunktsioonis.

Milleks Ovitrelle’t kasutatakse

Ovitrelle’t kasutatakse koos teiste ravimitega:

mitme folliikuli (millest igaüks sisaldab munarakku) arenemisele ja küpsemisele kaasa aitamiseks naistel, kellel viiakse läbi kunstliku viljastamise protseduuri (mis võib aidata teil rasestuda), näiteks in vitro viljastamist. Esmalt manustatakse teisi ravimeid, millega kutsutakse esile mitme folliikuli kasv.

munaraku munasarjast vabanemisele kaasa aitamiseks (ovulatsiooni esilekutsumiseks) naistel, kellel munarakke ei teki (anovulatsioon) või kellel tekib munarakke liiga vähe (oligo- ovulatsioon). Esmalt manustatakse teisi ravimeid, mis aitavad kaasa folliikulite arengule ja küpsemisele.

2. Mida on vaja teada enne Ovitrelle kasutamist

Ärge kasutage Ovitrelle’t

kui olete alfakooriongonadotropiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on ajupiirkonna hüpotalamuse või ajuripatsi kasvaja

suurenenud munasarjad või munasarjades teadmata päritoluga vedelikupõied (munasarjatsüstid)

kui teil esineb ebaselgete põhjustega tupeverejookse

kui teil on munasarja-, emaka- või rinnavähk

kui teil on viimase kolme kuu jooksul esinenud emakaväline rasedus

kui teil on raske veenipõletik või verehüübeid veenides (aktiivne tromboembooliline haigus)

kui teil esineb mõni seisund, mis tavaliselt muudab normaalse raseduse võimatuks (näiteks menopaus või varane menopaus (munasarjade puudulikkus), või suguelundite väärarendid

Ärge kasutage Ovitrelle’t, kui mõni nimetatud hoiatustest puudutab teid. Kui te ei ole kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist peab viljakushäirete ravis kogenud arst hindama teie ja teie partneri viljakust.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

See ravim võib teil suurendada OHSS-i tekkimise riski. Selle korral arenevad teie folliikulid liiga palju ja muutuvad suurteks tsüstideks.

Kui teil tekib valu alakõhus, te võtate kiiresti kaalus juurde, tunnete end haigena või oksendate või tekivad hingamisraskused, ärge süstige endale Ovitrelle’t, vaid pidage kohe nõu arstiga (vt lõik 4). Kui teil tekib munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom, võidakse teil soovitada hoiduda vähemalt nelja päeva jooksul suguelust või kasutada rasestumisvastast barjäärimeetodit.

Ovitrelle soovitatud annuste järgimisel ning juhul kui teie seisundit pidevalt kogu ravikuuri vältel jälgitakse (lastakse määrata östradioolisisaldust vereproovides ja tehakse ultraheliuuringuid), on OHSS-i tekkevõimalus väiksem.

Mitmikrasedus ja/või sünnikahjustused

Ovitrelle kasutamisel suureneb teil mitme lapse samaaegse kandmise risk (mitmikrasedus, tavaliselt kaksikud) võrreldes loomulikul teel eostumisega. Mitmikrasedus võib tekitada teil ja teie lastel tüsistusi. Kunstliku viljastamise korral sõltub mitmikraseduse risk siirdatud viljastatud munarakkude või loodete arvust. Mitmikrasedust ja fertiilsusprobleemidega paaride spetsiifilisi tunnuseid (nt vanus) võib samuti seostada sagenenud sünnikahjustuste tõenäosusega.

Ovitrelle soovitatud annuste järgimisel ning juhul kui teie seisundit pidevalt kogu ravikuuri vältel jälgitakse (lastakse määrata östradioolisisaldust vereproovides ja tehakse ultraheliuuringuid), on mitmikraseduse tekkevõimalus väiksem.

Emakaväline rasedus

Rasedus väljaspool emakat (emakaväline rasedus) võib aset leida naistel, kelle munajuhad (juhad, mis kannavad munaraku munasarjast emakasse) on kahjustatud. Seetõttu on oluline, et teie arst teeks varakult ultraheliuuringu, veendumaks, et rasedus on emakasisene ja välistada emakavälise raseduse võimalus.

Raseduse katkemine

Kunstliku viljastamise korral või munasarjade stimuleerimisel munarakkude produtseerimiseks on raseduse katkemise tõenäosus suurem kui naistel keskmiselt.

Verehüübimishäired (trombemboolia nähud)

Kui teil on kunagi või hiljuti esinenud sääres või kopsus trombe või on teil või teie peres olnud südameinfarkt või insult, võib teil nende häirete tekkimise või süvenemise risk Ovitrelle’ga ravi toimel suureneda.

Rasedustestid

Kui teete pärast Ovitrelle kasutamist ja kuni kümne päeva jooksul pärast seda seerumi või uriiniga rasedustesti, võite saada valepositiivse tulemuse. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Ovitrelle ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Ovitrelle

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Ovitrelle’t, kui olete rase või imetate last.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ovitrelle’l eeldatavalt ei ole toimet teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Ovitrelle sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3.Kuidas Ovitrelle’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju kasutada

Soovitatav annus on 1 süstlitäis (250 mikrogrammi/0,5 ml) süstelahust ühekordse süstena.

Millal täpselt süstimine toimuma peab, selgitab teile teie arst.

Selle ravimi kasutamine

Ovitrelle on ette nähtud subkutaanseks kasutamiseks, mis tähendab, et süst tehakse naha alla.

Iga süstel on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutada tohib ainult selget süstelahust, mis ei sisalda osiseid.

Arst või meditsiiniõde näitab teile, kuidas Ovitrelle süstlit ravimi manustamiseks kasutada.

Tehke Ovitrelle süst vastavalt arsti või meditsiiniõe õpetustele.

Pärast süstimist hävitage kasutatud nõelad vastavalt ohutusnõuetele.

Kui te manustate Ovitrelle’t endale ise, lugege palun alltoodud kasutamisjuhised hoolikalt läbi:

1.Peske oma käed puhtaks. On väga oluline, et teie käed ja kasutatavad asjad oleksid võimalikult puhtad.

2.Pange valmis kõik, mida vajate. Pakendis ei ole kaasas alkoholitupse. Leidke endale süstimiseks üks puhas pind ning asetage sinna kõik vajalik:

-kaks alkoholiga immutatud tupsu,

-üks süstel ravimiga.

3.Süstimine:

Süstige lahus koheselt! Teie arst või meditsiiniõde on eelnevalt teile soovitanud, kuhu peaksite süstima (näiteks kõhu või reie esipinna naha alla). Puhastage valitud piirkonda alkoholiga niisutatud tupsuga. Pigistage nahk tugevasti volti ning torgake nõel 45...90° nurga all sisse, kasutades viskamise-laadset liigutust. Süstige lahus naha alla nii, nagu teid on õpetatud. Ärge süstige otse mõnda veeni. Süstige lahust ettevaatlikult süstlakolvile vajutades. Varuge nii palju aega kui vaja, et süstida kogu lahus. Seejärel tõmmake nõel koheselt välja ning puhastage nahk alkoholiga niisutatud tupsuga ringjaid liigutusi tehes.

4.Visake ära kõik kasutatud esemed:

Kui te olete süstimise lõpetanud, visake selleks sobivas mahutis tühi süstel minema. Ära tuleb visata ka kasutamata jäänud lahus.

Kui te kasutate Ovitrelle’t rohkem kui ette nähtud

Liiga suure Ovitrelle annuse manustamisel võib tekkida munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom. Pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekib valu alakõhus või kiire kehakaalu tõus või kui tunnete end haigena või oksendate või tekivad hingamisraskused.

Kui te unustate Ovitrelle’t kasutada

Kui te unustate Ovitrelle’t kasutada, pidage kohe nõu arstiga, niipea kui see teile meelde tuleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Katkestage Ovitrelle kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui märkate ükskõik millist järgmist tõsist kõrvaltoimet – te võite vajada kiiret ravi.

Väga harva võivad tekkida allergilised reaktsioonid, näiteks kiire või ebaühtlane pulss, keele ja kõri turse, aevastamine, vilistav hingamine või tõsised hingamisraskused (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000st).

Valu alakõhus koos iivelduse või oksendamisega võivad olla munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi (OHSS) sümptomid. See võib näidata munasarjade ülemäärast reageerimist ravile ja suurte munasarjatsüstide tekkimist (vt ka lõigu 2 alt „Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)“). Seda nähtu esineb sageli (võib esineda kuni ühel inimesel 10st).

OHSS võib kujuneda raskekujuliseks koos selgelt suurenenud munasarjade, vähenenud uriinierituse, kehakaalu tõusu, hingamisraskuste ja vedeliku võimaliku kogunemisega kõhu- või rinnaõõnde. Seda nähtu esineb aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100st).

Väga harva võib esineda tõsiseid verehüübimishäireid (trombemboolia nähte) sõltumatult OHSS-ist. Need võivad põhjustada valu rindkeres, õhupuudust, insulti või südameinfarkti (vt ka lõigu 2 alt„Verehüübimishäired“).

Muud kõrvaltoimed

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10st)

Peavalu, väsimustunne.

Paiksed reaktsioonid süstekohal, näiteks valu, punetus või turse.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100st)

Kõhulahtisus.

Masendustunne, ärrituvus või rahutus.

Rinnanäärmevalu.

Väga harv (võib esineda kuni ühel kasutajal 10 000st)

Kerged allergilised nahareaktsioonid, näiteks lööve.

Kunstliku viljastamise meetod, mida teie arst kasutab, võib põhjustada emakavälist rasedust, munasarjatorsiooni (teatav munasarja seisund) ja muid tüsistusi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ovitrelle’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast sõnu EXP ja Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Hoida originaalpakendis. Ovitrelle 250 mikrogrammist süstelahust võib kuni 30 päeva hoida toatemperatuuril (temperatuuril kuni 25°C). Ravimit ei tohi uuesti külmkappi asetada, kasutamata jäänud lahus tuleb 30 päeva möödudes ära visata.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ovitrelle sisaldab

Toimeaine on alfakooriongonadotropiin, mida valmistatakse rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

Iga süstel sisaldab 250 mikrogrammi alfakooriongonadotropiini (vastab ligikaudu 6500 RÜ-le) 0,5 ml lahuses.

Teised koostisosad on mannitool, metioniin, poloksameer 188, fosforhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

Kuidas Ovitrelle välja näeb ja pakendi sisu

Ovitrelle on saadaval valmis süstelahusena. Ühes pakendis on 1 süstel süstelahusega.

Müügiloa hoidja

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Ühendkuningriik

Tootja

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari), Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MERCK NV/SA

Merck Serono UAB

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Tel: +370 37320603

България

Luxembourg/Luxemburg

„Мерк България“ ЕАД

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Teл.: +359 24461 111

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Magyarország

Merck spol.s.r.o

Merck Kft.

Tel. +420 272084211

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Malta

Merck A/S

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 35253550

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Nederland

Merck Serono GmbH

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Norge

Merck Serono OÜ

Merck Serono Norge

Tel: +372 682 5882

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Österreich

Merck A.E.

Merck GesmbH.

Tηλ: +30-210-61 65 100

España

Polska

Merck S.L.

Merck Sp. z o.o.

Línea de Información: 900 102 964

Tel.: +48 22 53 59 700

Tel: +34-91-745 44 00

 

France

Portugal

Merck Serono s.a.s.

Merck, s.a.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Tel: +351-21-361 35 00

Numéro vert : 0 800 888 024

 

Hrvatska

România

Merck d.o.o,

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +385 1 4864 111

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Slovenija

Merck Serono Ltd, United Kingdom

MERCK d.o.o.

Tel: +44-20 8818 7200

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Merck spol. s r.o.

Tel: + 354 540 8000

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Serono S.p.A.

Merck Oy

Tel: +39-06-70 38 41

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Sverige

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Merck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

United Kingdom

Merck Serono SIA

Merck Serono Ltd

Tel: +371 67152500

Tel: +44-20 8818 7200

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ovitrelle 250 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

Alfakooriongonadotropiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ovitrelle ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ovitrelle kasutamist

3.Kuidas Ovitrelle’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ovitrelle’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Ovitrelle ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Ovitrelle

Ovitrelle sisaldab ravimit alfakooriongonadotropiini, mida valmistatakse laboratooriumis spetsiaalse rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Alfakooriongonadotropiin sarnaneb kehas leiduvale hormoonile, mida nimetatakse koorioni gonadotropiiniks ja mis osaleb organismi sigimis- ja viljakusfunktsioonis.

Milleks Ovitrelle’t kasutatakse

Ovitrelle’t kasutatakse koos teiste ravimitega:

mitme folliikuli (millest igaüks sisaldab munarakku) arenemisele ja küpsemisele kaasa aitamiseks naistel, kellel viiakse läbi kunstliku viljastamise protseduuri (mis võib aidata teil rasestuda), näiteks in vitro viljastamist. Esmalt manustatakse teisi ravimeid, millega kutsutakse esile mitme folliikuli kasv.

munaraku munasarjast vabanemisele kaasa aitamiseks (ovulatsiooni esilekutsumiseks) naistel, kellel munarakke ei teki (anovulatsioon) või kellel tekib munarakke liiga vähe (oligo- ovulatsioon). Esmalt manustatakse teisi ravimeid, mis aitavad kaasa folliikulite arengule ja küpsemisele.

2. Mida on vaja teada enne Ovitrelle kasutamist

Ärge kasutage Ovitrelle’t

kui olete alfakooriongonadotropiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on ajupiirkonna hüpotalamuse või ajuripatsi kasvaja

suurenenud munasarjad või munasarjades teadmata päritoluga vedelikupõied (munasarjatsüstid)

kui teil esineb ebaselgete põhjustega tupeverejookse

kui teil on munasarja-, emaka- või rinnavähk

kui teil on viimase kolme kuu jooksul esinenud emakaväline rasedus

kui teil on raske veenipõletik või verehüübeid veenides (aktiivne tromboembooliline haigus)

kui teil esineb mõni seisund, mis tavaliselt muudab normaalse raseduse võimatuks (näiteks menopaus või varane menopaus (munasarjade puudulikkus), või suguelundite väärarendid

Ärge kasutage Ovitrelle’t, kui mõni nimetatud hoiatustest puudutab teid. Kui te ei ole kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist peab viljakushäirete ravis kogenud arst hindama teie ja teie partneri viljakust.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

See ravim võib teil suurendada OHSS-i tekkimise riski. Selle korral arenevad teie folliikulid liiga palju ja muutuvad suurteks tsüstideks.

Kui teil tekib valu alakõhus, te võtate kiiresti kaalus juurde, tunnete end haigena või oksendate või tekivad hingamisraskused, ärge süstige endale Ovitrelle’t, vaid pidage kohe nõu arstiga (vt lõik 4). Kui teil tekib munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom, võidakse teil soovitada hoiduda vähemalt nelja päeva jooksul suguelust või kasutada rasestumisvastast barjäärimeetodit.

Ovitrelle soovitatud annuste järgimisel ning juhul kui teie seisundit pidevalt kogu ravikuuri vältel jälgitakse (lastakse määrata östradioolisisaldust vereproovides ja tehakse ultraheliuuringuid), on OHSS-i tekkevõimalus väiksem.

Mitmikrasedus

Ovitrelle kasutamisel suureneb teil mitme lapse samaaegse kandmise risk (mitmikrasedus, tavaliselt kaksikud) võrreldes loomulikul teel eostumisega. Mitmikrasedus võib tekitada teil ja teie lastel tüsistusi. Kunstliku viljastamise korral sõltub mitmikraseduse risk siirdatud viljastatud munarakkude või loodete arvust. Mitmikrasedust ja fertiilsusprobleemidega paaride spetsiifilisi tunnuseid (nt vanus) võib samuti seostada sagenenud sünnikahjustuste tõenäosusega.

Ovitrelle soovitatud annuste järgimisel ning juhul kui teie seisundit pidevalt kogu ravikuuri vältel jälgitakse (lastakse määrata östradioolisisaldust vereproovides ja tehakse ultraheliuuringuid), on mitmikraseduse tekkevõimalus väiksem.

Emakaväline rasedus

Rasedus väljaspool emakat (emakaväline rasedus) võib aset leida naistel, kelle munajuhad (juhad, mis kannavad munaraku munasarjast emakasse) on kahjustatud. Seetõttu on oluline, et teie arst teeks varakult ultraheliuuringu, veendumaks, et rasedus on emakasisene ja välistada emakavälise raseduse võimalus.

Raseduse katkemine

Kunstliku viljastamise korral või munasarjade stimuleerimisel munarakkude produtseerimiseks on raseduse katkemise tõenäosus suurem kui naistel keskmiselt.

Verehüübimishäired (trombemboolia nähud)

Kui teil on kunagi või hiljuti esinenud sääres või kopsus trombe või on teil või teie peres olnud südameinfarkt või insult, võib teil nende häirete tekkimise või süvenemise risk Ovitrelle’ga ravi toimel suureneda.

Rasedustestid

Kui teete pärast Ovitrelle kasutamist ja kuni kümne päeva jooksul pärast seda seerumi või uriiniga rasedustesti, võite saada valepositiivse tulemuse. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Ovitrelle ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Ovitrelle

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Ovitrelle’t, kui olete rase või imetate last.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ovitrelle’l eeldatavalt ei ole toimet teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Ovitrelle sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Ovitrelle’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju kasutada

Soovitatav annus on 1 pen-süstlitäis (250 mikrogrammi/0,5 ml) süstelahust ühekordse süstena.

Millal täpselt süstimine toimuma peab, selgitab teile teie arst.

Selle ravimi kasutamine

Kui te manustate Ovitrelle’t endale ise, lugege palun hoolikalt läbi karpi kaasa pandud eraldi kasutusjuhend ja järgige selles antud juhiseid.

Ovitrelle on ette nähtud subkutaanseks kasutamiseks, mis tähendab, et süst tehakse naha alla.

Iga pen-süstel on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Arst või meditsiiniõde näitab teile, kuidas kasutada Ovitrelle pen-süstlit ravimi süstimiseks.

Tehke Ovitrelle süst vastavalt arsti või meditsiiniõe õpetusele.

Pärast süstimist hävitage kasutatud nõelad vastavalt ohutusnõuetele ja visake pen-süstel ära.

Kui te kasutate Ovitrelle’t rohkem kui ette nähtud

Liiga suure Ovitrelle annuse manustamisel võib tekkida munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom. Pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekib valu alakõhus või kiire kehakaalu tõus või kui tunnete end haigena või oksendate või tekivad hingamisraskused.

Kui te unustate Ovitrelle’t kasutada

Kui te unustate Ovitrelle’t kasutada, pidage kohe nõu arstiga, niipea kui see teile meelde tuleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Katkestage Ovitrelle kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui märkate ükskõik millist järgmist tõsist kõrvaltoimet – te võite vajada kiiret ravi.

Väga harva võivad tekkida allergilised reaktsioonid, näiteks kiire või ebaühtlane pulss, keele ja kõri turse, aevastamine, vilistav hingamine või tõsised hingamisraskused (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000st).

Valu alakõhus koos iivelduse või oksendamisega võivad olla munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi (OHSS) sümptomid. See võib näidata munasarjade ülemäärast reageerimist ravile ja

suurte munasarjatsüstide tekkimist (vt ka lõigu 2 alt „Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)“). Seda nähtu esineb sageli (võib esineda kuni ühel inimesel 10st).

OHSS võib kujuneda raskekujuliseks koos selgelt suurenenud munasarjade, vähenenud uriinierituse, kehakaalu tõusu, hingamisraskuste ja vedeliku võimaliku kogunemisega kõhu- või rinnaõõnde. Seda nähtu esineb aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100st).

Väga harva võib esineda tõsiseid verehüübimishäireid (trombemboolia nähte) sõltumatult OHSS-ist. Need võivad põhjustada valu rindkeres, õhupuudust, insulti või südameinfarkti (vt ka lõigu 2 alt „Verehüübimishäired“).

Muud kõrvaltoimed

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10st)

Peavalu, väsimustunne.

Paiksed reaktsioonid süstekohal, näiteks valu, punetus või turse.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100st)

Kõhulahtisus.

Masendustunne, ärrituvus või rahutus.

Rinnanäärmevalu.

Väga harv (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000st)

Kerged allergilised nahareaktsioonid, näiteks lööve.

Kunstliku viljastamise meetod, mida teie arst kasutab, võib põhjustada emakavälist rasedust, munasarjatorsiooni (teatav munasarja seisund) ja muid tüsistusi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Ovitrelle’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast sõnu EXP ja Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit kui täheldate riknemise märke, kui vedelik sisaldab osakesi või ei ole selge.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ovitrelle sisaldab

Toimeaine on alfakooriongonadotropiin, mis on toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

Iga pen-süstel sisaldab 250 mikrogrammi alfakooriongonadotropiini (vastab ligikaudu 6500 rahvusvahelisele ühikule (RÜ)) 0,5 milliliitris.

Teised koostisosad on mannitool, metioniin, dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, poloksameer 188, fosforhape (pH reguleerimiseks), naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) ja süstevesi.

Kuidas Ovitrelle välja näeb ja pakendi sisu

Ovitrelle’t turustatakse selge värvitu või kollaka süstelahusena pen-süstlis.

Iga pen-süstel sisaldab 0,5 ml lahust.

Pakis on 1 pen-süstel ja 1 süstlanõel.

Müügiloa hoidja

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Ühendkuningriik

Tootja

Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari), Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MERCK NV/SA

Merck Serono UAB

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Tel: +370 37320603

България

Luxembourg/Luxemburg

„Мерк България“ ЕАД

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Teл.: +359 24461 111

Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Česká republika

Magyarország

Merck spol.s.r.o

Merck Kft.

Tel. +420 272084211

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Malta

Merck A/S

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 35253550

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Nederland

Merck Serono GmbH

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Norge

Merck Serono OÜ

Merck Serono Norge

Tel: +372 682 5882

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Österreich

Merck A.E.

Merck GesmbH.

Tηλ: +30-210-61 65 100

España

Polska

Merck S.L.

Merck Sp. z o.o.

Línea de Información: 900 102 964

Tel.: +48 22 53 59 700

Tel: +34-91-745 44 00

 

France

Portugal

Merck Serono s.a.s.

Merck, s.a.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Tel: +351-21-361 35 00

Numéro vert : 0 800 888 024

 

Hrvatska

România

Merck d.o.o,

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +385 1 4864 111

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Slovenija

Merck Serono Ltd, United Kingdom

MERCK d.o.o.

Tel: +44-20 8818 7200

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Merck spol. s r.o.

Tel: + 354 540 8000

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Serono S.p.A.

Merck Oy

Tel: +39-06-70 38 41

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Sverige

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Merck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

United Kingdom

Merck Serono SIA

Merck Serono Ltd

Tel: +371 67152500

Tel: +44-20 8818 7200

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Ovitrelle 250 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

Kasutusjuhend

SISUKORD

1.Kuidas Ovitrelle pen-süstlit kasutada

2.Enne Ovitrelle pen-süstli kasutamise alustamist

3.Ovitrelle pen-süstli valmisseadmine süstimiseks

4.Annuse seadmine „Kuidas seadistada annuseks 250“

5.Annuse süstimine

6.Pärast süstimist

Hoiatus! Enne Ovitrelle pen-süstli kasutamise alustamist lugege esmalt läbi käesolevad juhised. Pidage protseduurist täpselt kinni, kuna see võib teie eelnevatest kogemustest erineda.

1.

Kuidas Ovitrelle pen-süstlit kasutada

Pen-süstel on ette nähtud ainult subkutaanseks süstimiseks.

Süstige Ovitrelle’t nagu teie arst või meditsiiniõde on õpetanud.

See pen-süstel on ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge jagage pen-süstlit kellegi teisega.

2.

Enne Ovitrelle pen-süstli kasutamise alustamist

Peske käed seebi ja veega puhtaks.

Leidke puhas ala ja tasane pind.

Kontrollige kõlblikkusaega pen-süstli sildil.

Koguge kõik vajalikud esemed ja laotage laiali:

1.

annuse seadistamisnupp

7.

eemaldatav kaitseriba

2.

annuse näidik

8.

eemaldatav nõel

3.

varbkolb

9.

sisemine nõelakaitse

4.

mahuti hoidik

10.

välimine nõelakate

5.

nõela keermestatud ühendus

11.

alkoholiga niisutatud vatitupsud

6.

pen-süstli kork

12.

teravate esemete konteiner

NB! Alkoholiga niisutatud vatitupsu ja teravate esemete konteinerit ei ole pakendisse kaasa pandud.

3. Ovitrelle pen-süstli valmisseadmine süstimiseks

3.1Eemaldage pen-süstli kork

3.2Valmistage nõel süstimiseks ette

Võtke uus nõel – kasutage vaid komplektis olevat ühekordselt kasutatavat nõela.

Hoidke välimisest nõelakattest tugevasti kinni.

Veenduge, et välimise nõelakatte eemaldatav kaitseriba ei ole kahjustatud ega lahti.

Tõmmake eemaldatav kaitseriba ära.

ETTEVAATUST!

Kui eemaldatav kaitseriba on kahjustatud või lahti, ärge nõela kasutage. Visake see ära teravate esemete konteinerisse. Uue nõela saamiseks pöörduge oma arsti või apteekri poole.

3.3Kinnitage nõel

Keerake Ovitrelle pen-süstli keermestatud otsa välimisse nõelakattesse seni kuni tunnete kerget vastupanu.

Hoiatus! Ärge kinnitage nõela liiga tugevasti; pärast süstimist võib selle eemaldamine olla raskendatud.

Eemaldage välimine nõelakate sellest kergelt tõmmates.

Pange see edasiseks kasutamiseks kõrvale.

Hoidke Ovitrelle pen-süstlit nõel ülespidi.

Eemaldage ettevaatlikult roheline sisemine nõelakaitse ja visake see minema.

3.4Uurige hoolikalt nõelaotsa, kas seal leidub väikeseid vedelikutilku

Kui näete väikeseid vedelikutilku, jätkake

4. lõigust

„Kuidas seadistada annuseks 250“.

ETTEVAATUST!

Kui te ei näe nõelaotsas või selle lähedal väikeseid vedelikutilku, peate teostama järgmisel lehel toodud sammud.

Kui te ei näe nõelaotsas või selle lähedal väikeseid vedelikutilku:

1. Keerake annuse seadistamisnuppu ettevaatlikult päripäeva, kuni näete annuse näidikul punkti (●). Kui olete sellest asendist möödunud, keerake annuse seadistamisnupp lihtsalt tagasi punktini (●).

2. Hoidke

pen-süstlit nõel ülespidi.

3. Koputage õrnalt mahuti hoidikut.

4. Vajutage annuse seadistamisnupp

nii kaugele kui võimalik. Nõelaotsa ilmub väike vedelikutilk, mis näitab, et pen-süstel on süstimiseks valmis.

5. Juhul kui vedelikku ei ole näha, proovige veel üks kord (seda võib teha maksimaalselt kaks korda), alustades ülaltoodud lõigu „Kui te ei näe nõelaotsas või selle lähedal väikeseid vedelikutilku“ esimesest sammust.

4.Kuidas seadistada annuseks 250

Keerake annuse seadistamisnuppu ettevaatlikult päripäeva. Annuse näidikul on näha sirgjoon ja te peate keerama, kuni saate lugeda läbi annuse näidiku numbrit „250“.

Annuse seadistamisnuppu keerates ärge seda suruge ega tõmmake.

Annuse näidikul peab olema näha „250“, nagu näidatud alloleval joonisel.

5. Annuse süstimine

5.1 Süstekoha valikul järgige arsti või meditsiiniõe nõuandeid.

5.2 Puhastage süstekoht alkoholiga niisutatud tupsuga.

5.3 Kontrollige uuesti, et

annuse näidikul näidatav number on „250“. Kui see ei ole 250, peate seda reguleerima (vt sammu „4 Kuidas seadistada annuseks 250“).

5.4Süstige annus vastavalt arsti või meditsiiniõe õpetusele.

Sisestage nõel aeglaselt üleni naha sisse (1).

Suruge annuse seadistamisnupp nii kaugele kui võimalik ja hoidke seda all kuni süstimise lõpuni.

Vajutage nõel naha sisse

Hoidke annuse seadistamisnuppu all vähemalt 5 sekundit, sellega tagate kogu annuse süstimise (2).

Annuse näidikul kuvatav annuse number läheb tagasi nulli. See näitab, et manustati kogu annus.

Pärast vähemalt 5 sekundi möödumist tõmmake nõel nahast välja, annuse seadistamisnuppu endiselt all hoides (3).

Vabastage annuse seadistamisnupp.

6. Pärast süstimist

6.1Veenduge, et annuse näidikul on näit 0.

See kinnitab, et kogu annus on õigesti süstitud. Ärge püüdke teist korda süstida.

Juhul kui annuse näidikul ei ole näit 0, võtke palun ühendust oma arsti või apteekriga.

6.2Nõela eemaldamine pärast süstimist

Hoidke pen-süstlit tugevasti mahutist.

Asetage nõelale ettevaatlikult tagasi välimine nõelakate.

Seejärel haarake välimisest nõelakattest ning keerake nõel lahti.

Olge ettevaatlik, et end mitte nõelaga torgata.

Nüüd asetage pen-süstlile tagasi kork.

6.3Hävitamine

Kasutage nõela ja pen-süstlit ainult üks kord.

Pärast süste lõpetamist visake kasutatud nõel ohutult ära.

Visake pen-süstel ära. Kõige parem on asetada see tagasi originaalpakendisse.

Kui pen-süstel on tühi, küsige oma apteekrilt, kuidas seda hävitada.

Hoiatus! Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.

Kasutusjuhend oli viimati uuendatud:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu