Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Pakendi märgistus - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOzurdex
ATC koodS01BA01
Toimeainedexamethasone
TootjaAllergan Pharmaceuticals Ireland

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARBI JA KOTI LAIENDATUD ETIKETT

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OZURDEX 700 mikrogrammi, intravitreaalne implantaat aplikaatoris deksametasoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks implantaat sisaldab 700 mikrogrammi deksametasooni

3.ABIAINED

Koostis

Ester-terminaalne 50 : 50 polü-D,L-laktiidkoglükoliid.

Happe-terminaalne 50 : 50 polü-D,L-laktiidkoglükoliid.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks intravitreaalne implantaat aplikaatoris.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Klaaskehasiseseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte kasutada, kui fooliumkoti kinnitus on kahjustatud.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast koti avamist tuleb aplikaatorit kasutada kohe.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/638/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks on aktsepteeritav

MINIMAALSED NÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

APLIKAATORI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

OZURDEX 700 µg, intravitreaalne implantaat aplikaatoris deksametasoon

Klaaskehasiseseks kasutamiseks.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 implantaat

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu