Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Pakendi infoleht - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPaglitaz
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaKrka, d.d., Novo mesto

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Paglitaz 15 mg tabletid

Pioglitasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 

1.

Mis ravim on Paglitaz ja milleks seda kasutatakse

lõppenud

2.

Mida on vaja teada enne Paglitaz´i kasutamist

3.

Kuidas Paglitaz´i kasutada

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

5.

Kuidas Paglitaz´i säilitada

6.

Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Paglitaz ja milleks seda kasutatakse

Paglitaz sisaldab pioglitasooni. See on suhkurtõvevastane r vim, mida kasutatakse II tüüpi (insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks, kui metformiin ei so i või ei toimi enam tõhusalt. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Paglitaz aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil paremini ära kasutada toodetavat insuliini. Teie arst kontrollib, kas Paglitaz toimib 3 kuni 6 kuud pärast selle kasutama hakkamist.

Paglitaz´i võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa metformiini kasutada ja juhtudel kus dieedi

ja füüsilise koormusega ei suudeta e am veresuhkru taset kontrolli all hoida või lisada teistele

 

müügiluba

ravimitele (nagu metformiin, sulfo üüluurea või insuliin), mis ei suuda enam piisavalt kontrollida

veresuhkru taset.

on

-kui Ravimilolete pioglitasooni või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui esineb või on olnud südamepuudulikkus.

-kui teil esineb maksahaigus.

-Kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kaalukaotust, iiveldust ja oksendamist).

-kui teil on või on kunagi olnud põievähk.

-kui teie uriinis on verd, mida teie arst ei ole kontrollinud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Paglitazi kasutamist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle 75-aastane. Kui te võtate põletikuvastaseid ravimeid, mis ka võivad põhjustada vedelikupeetust ja turseid, peate seda samuti oma arstile ütlema.

-kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse).

-kui teil on munasarjatsüst (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtate Paglitaz´i, võib

teil esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie kohta, kasutage sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist.

-kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Paglitaz´i tarvitamise alustamist võetakse teilt vereproov, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike järel korrata. Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud insuldiga patsientidel, keda raviti Paglitaz´i ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun informeerige oma arsti võimalikult ruttu, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse).

Kui te võtate Paglitaz´i koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru tase võib langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

Luumurrud

lõppenud

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel patsientidel, eriti naistel. Teie arst arvestab

sellega teie diabeedi ravi ajal.

 

Lapsed ja noorukid

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Muud ravimid ja Paglitaz

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti v tnud v i kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Paglitaz´i. Siiski võivad teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada veresuhkru taset teie veres:

- gemfibrosiil (kasutatakse kolesterooli alandam seks)

- rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste nfektsioonide raviks)

Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie Paglitaz´i annust võidakse muuta.

Paglitaz koos toidu ja joogiga

 

Te võite tablette võtta söögiga või il a söögita. Tabletid tuleb sisse võtta klaasitäie veega.

 

müügiluba

Rasedus ja imetamine

on Kui te oleteRavimilrase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst soovitab teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja mas natega töötamine

Pioglitasoon ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil esineb nägemishäire.

Paglitaz sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne Paglitaz´i võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Paglitazi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks tablett üks kord ööpäevas. Vajadusel soovitab arst teile teistsugust annust. Kui teile tundub, et Paglitaz´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Kui Paglitaz´i võtta koos teiste suhkurtõve ravimitega (nagu insuliin, kloorpropamiid, glibenklamiid,

gliklasiid, tolbutamiid), ütleb teie arst, kui te vajate väiksemaid annuseid.

Võttes Paglitaz tablette, palub teie arst teil regulaarsete intervallide tagant anda vereanalüüsi. See on vajalik selleks, et kontrollida maksafunktsiooni.

Juhul kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud dieeti, siis tuleb seda jätkata ka Paglitaz´i võtmise ajal. Regulaarselt oleks vaja kontrollida teie kehakaalu. Kehakaalu tõusust informeerige oma arsti.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Kui te kasutate Paglitaz´i rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju Paglitaz tablette või kui laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja

seda saab tõsta süües suhkrut. Soovitav on kanda kaasas suhkrutükke, komme, küpsiseid või suhkrut

sisaldavat mahla.

lõppenud

 

Kui te unustate Paglitaz´i kasutada

Püüdke Paglitaz´i tarvitada ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Paglitaz´i kasutamise

Paglitaz´i tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te õpetate Paglitaz´i võtmise, võib teie veresuhkur minna kõrgeks. Rääkige oma arstiga enne ravi lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimded

müügiluba

 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Eelkõige on patsientidel esinenud järg isi kõrvaltoimeid:

 

on

 

Sageli on Paglitaz`iga samal ajal i suliini kasutanud patsientidel esinenud südamepuudulikkust (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st). Sümptomiteks on ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus

või lokaliseeritudRavimilpaistetus (turse). Kui Teil esineb ükski nendest sümptomitest, eriti, kui te olete üle 65 aasta vanune, võtke v v tamata arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutanud patsientidel on aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st) esinenud põievähki. Nähud ja sümptomid on veri uriinis, valulikkus urineerimisel või äkiline vajadus urineerida. Kui teil esineb mõni neist, rääkige oma arstiga niipea kui võimalik.

Paglitaz´i koos insuliiniga kasutanud patsientidel on väga sageli esinenud ka lokaliseeritud paistetust (turse). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutavad naised on sageli teatanud luumurdudest (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutavad patsiendid on teatanud ka hägusast nägemisest paistetuse (või vedeliku) tõttu silma tagaosas (sagedus pole teada). Kui Teil esineb see sümptom esimest korda, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Samuti rääkige võimalikult kiiresti oma arstile, kui see sümptom halveneb.

Pioglitazone KRKA’t kasutavad patsiendid on teatanud allergilistest reaktsioonidest (esinemissagedus teadmata). Kui teil tekib tõsine allergiline reaktsioon, sealhulgas nõgestõbi ja näo, huulte, keele või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, lõpetage selle ravimi võtmine ja rääkige

sellest oma arstile niipea kui võimalik.
Paglitaz´i kasutanud patsientidel esinenud muud kõrvaltoimed hõlmavad järgmist:
sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st) - hingamisteede põletikud
- nägemishäire - kehakaalu tõus - tuimus
aegajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st) - põskkoopapõletik
- unetus (insomnia)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) - maksaensüümide sisalduse suurenemine

- allergilised reaktsioonid

väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

lõppenud

-

veresuhkru alanemine (hüpoglükeemia)

 

Muud kõrvaltoimed, mis on esinenud Paglitaz´i koos mõne teise diabeediravimiga kasutanud patsientidel, hõlmavad järgmist:

sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-

peavalu

 

 

müügiluba

-

kõhupuhitus

 

 

-

pearinglus

 

 

 

-

liigesvalu

 

 

 

-

impotentsus

 

 

 

-

seljavalu

 

 

 

-

õhupuudus

 

 

 

-

punaliblede arvu vähene langus

 

 

 

on

 

aegajalt (võivad esineda kuni 1 i

imesel 100-st)

-

suhkur uriinis, valgud uriinis

 

-

Ravimil

 

 

 

ensüümide tõus

 

 

 

-

peapööritus (verti go)

 

 

 

-

higistamine

 

 

 

-

väsimus

 

 

 

-

söögiisu suurenemine

 

 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Paglitaz’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Paglitaz sisaldab

-Toimeaine on pioglitasoon. Üks tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

-Abiained on laktoosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos (E463), kroskaramelloosnaatrium, magneesiumstearaat (E572).

Kuidas Paglitaz välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, kaldservadega ning ühel küljel on märgistus „15“ (diameeter 7,0 mm).

Saadaval on blisterpakendid 14, 28, 30, 56, 60, 90 ja 98 tabletiga, mis on pakendat d karpi esse Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Tootjad

müügiluba

lõppenud

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge pa n müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

KRKA, d.d., Novo mesto

 

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

 

Tel: + 370 5 236 27 40

България

on

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Ravimil

 

Magyarország

Česká republika

 

KRKA ČR, s.r.o.

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

 

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

 

Malta

KRKA Sverige AB

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

 

Nederland

TAD Pharma GmbH

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

 

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

 

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

 

Krka – farma d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Sverige

lõppenud

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Te : + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)2089562310

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

 

müügiluba

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/. Samuti on

 

on

seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Ravimil

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Paglitaz 30 mg tabletid

Pioglitasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 

1.

Mis ravim on Paglitaz ja milleks seda kasutatakse

lõppenud

2.

Mida on vaja teada enne Paglitaz´i kasutamist

3.

Kuidas Paglitaz´i kasutada

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

5.

Kuidas Paglitaz´i säilitada

6.

Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Paglitaz ja milleks seda kasutatakse

Paglitaz sisaldab pioglitasooni. See on suhkurtõvevastane r vim, mida kasutatakse II tüüpi (insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks, kui metformiin ei so i või ei toimi enam tõhusalt. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Paglitaz aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil paremini ära kasutada toodetavat insuliini. Teie arst kontrollib, kas Paglitaz toimib 3 kuni 6 kuud pärast selle kasutama hakkamist.

Paglitaz´i võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa metformiini kasutada ja juhtudel kus dieedi

ja füüsilise koormusega ei suudeta e am veresuhkru taset kontrolli all hoida või lisada teistele

 

müügiluba

ravimitele (nagu metformiin, sulfo üüluurea või insuliin), mis ei suuda enam piisavalt kontrollida

veresuhkru taset.

on

-kui Ravimilolete pioglitasooni või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui esineb või on olnud südamepuudulikkus.

-kui teil esineb maksahaigus.

-Kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kaalukaotust, iiveldust ja oksendamist).

-kui teil on või on kunagi olnud põievähk.

-kui teie uriinis on verd, mida teie arst ei ole kontrollinud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Paglitazi kasutamist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle 75-aastane. Kui te võtate põletikuvastaseid ravimeid, mis ka võivad põhjustada vedelikupeetust ja turseid, peate seda samuti oma arstile ütlema.

-kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse).

-kui teil on munasarjatsüst (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtate Paglitaz´i, võib

teil esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie kohta, kasutage sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist.

-kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Paglitaz´i tarvitamise alustamist võetakse teilt vereproov, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike järel korrata. Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud insuldiga patsientidel, keda raviti Paglitaz´i ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun informeerige oma arsti võimalikult ruttu, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse).

Kui te võtate Paglitaz´i koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru tase võib langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

Luumurrud

lõppenud

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel patsientidel, eriti naistel. Teie arst arvestab

sellega teie diabeedi ravi ajal.

 

Lapsed ja noorukid

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Muud ravimid ja Paglitaz

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti v tnud v i kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Paglitaz´i. Siiski võivad teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada veresuhkru taset teie veres:

- gemfibrosiil (kasutatakse kolesterooli alandam seks)

- rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste nfektsioonide raviks)

Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie Paglitaz´i annust võidakse muuta.

Paglitaz koos toidu ja joogiga

 

Te võite tablette võtta söögiga või il a söögita. Tabletid tuleb sisse võtta klaasitäie veega.

 

müügiluba

Rasedus ja imetamine

on Kui te oleteRavimilrase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst soovitab teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja mas natega töötamine

Pioglitasoon ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil esineb nägemishäire.

Paglitaz sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne Paglitaz´i võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Paglitazi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks tablett üks kord ööpäevas. Vajadusel soovitab arst teile teistsugust annust. Kui teile tundub, et Paglitaz´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Kui Paglitaz´i võtta koos teiste suhkurtõve ravimitega (nagu insuliin, kloorpropamiid, glibenklamiid,

gliklasiid, tolbutamiid), ütleb teie arst, kui te vajate väiksemaid annuseid.

Võttes Paglitaz tablette, palub teie arst teil regulaarsete intervallide tagant anda vereanalüüsi. See on vajalik selleks, et kontrollida maksafunktsiooni.

Juhul kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud dieeti, siis tuleb seda jätkata ka Paglitaz´i võtmise ajal. Regulaarselt oleks vaja kontrollida teie kehakaalu. Kehakaalu tõusust informeerige oma arsti.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Kui te kasutate Paglitaz´i rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju Paglitaz tablette või kui laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja

seda saab tõsta süües suhkrut. Soovitav on kanda kaasas suhkrutükke, komme, küpsiseid või suhkrut

sisaldavat mahla.

lõppenud

 

Kui te unustate Paglitaz´i kasutada

Püüdke Paglitaz´i tarvitada ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Paglitaz´i kasutamise

Paglitaz´i tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te õpetate Paglitaz´i võtmise, võib teie veresuhkur minna kõrgeks. Rääkige oma arstiga enne ravi lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

müügiluba

 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Eelkõige on patsientidel esinenud järg isi kõrvaltoimeid:

 

on

 

Sageli on Paglitaz`iga samal ajal i suliini kasutanud patsientidel esinenud südamepuudulikkust (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st). Sümptomiteks on ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus

või lokaliseeritudRavimilpaistetus (turse). Kui Teil esineb ükski nendest sümptomitest, eriti, kui te olete üle 65 aasta vanune, võtke v v tamata arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutanud patsientidel on aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st) esinenud põievähki. Nähud ja sümptomid on veri uriinis, valulikkus urineerimisel või äkiline vajadus urineerida. Kui teil esineb mõni neist, rääkige oma arstiga niipea kui võimalik.

Paglitaz´i koos insuliiniga kasutanud patsientidel on väga sageli esinenud ka lokaliseeritud paistetust (turse). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutavad naised on sageli teatanud luumurdudest (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutavad patsiendid on teatanud ka hägusast nägemisest paistetuse (või vedeliku) tõttu silma tagaosas (sagedus pole teada). Kui Teil esineb see sümptom esimest korda, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Samuti rääkige võimalikult kiiresti oma arstile, kui see sümptom halveneb.

Pioglitazone KRKA’t kasutavad patsiendid on teatanud allergilistest reaktsioonidest (esinemissagedus teadmata). Kui teil tekib tõsine allergiline reaktsioon, sealhulgas nõgestõbi ja näo, huulte, keele või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, lõpetage selle ravimi võtmine ja rääkige

sellest oma arstile niipea kui võimalik.
Paglitaz´i kasutanud patsientidel esinenud muud kõrvaltoimed hõlmavad järgmist:
sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st) - hingamisteede põletikud
- nägemishäire - kehakaalu tõus - tuimus
aegajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st) - põskkoopapõletik
- unetus (insomnia)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) - maksaensüümide sisalduse suurenemine

- allergilised reaktsioonid

väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

lõppenud

-

veresuhkru alanemine (hüpoglükeemia)

 

Muud kõrvaltoimed, mis on esinenud Paglitaz´i koos mõne teise diabeediravimiga kasutanud patsientidel, hõlmavad järgmist:

sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-

peavalu

 

 

müügiluba

-

kõhupuhitus

 

 

-

pearinglus

 

 

 

-

liigesvalu

 

 

 

-

impotentsus

 

 

 

-

seljavalu

 

 

 

-

õhupuudus

 

 

 

-

punaliblede arvu vähene langus

 

 

 

on

 

aegajalt (võivad esineda kuni 1 i

imesel 100-st)

-

suhkur uriinis, valgud uriinis

 

-

Ravimil

 

 

 

ensüümide tõus

 

 

 

-

peapööritus (verti go)

 

 

 

-

higistamine

 

 

 

-

väsimus

 

 

 

-

söögiisu suurenemine

 

 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Paglitazi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Paglitaz sisaldab

-Toimeaine on pioglitasoon. Üks tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

-Abiained on laktoosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos (E463), kroskaramelloosnaatrium, magneesiumstearaat (E572).

Kuidas Paglitaz välja näeb ja pakendi sisu

30 mg: Tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, kaldservadega (diameeter 8,0 mm).

Saadaval on blisterpakendid 14, 28, 30, 56, 60, 90 ja 98 tabletiga, mis on pakendatud karpidesse

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

lõppenud

 

Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, S oveenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven,

Saksamaa

 

 

müügiluba

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

 

 

L et va

KRKA, d.d., Novo mesto

 

 

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

 

 

Tel: + 370 5 236 27 40

България

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

on

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

 

Magyarország

 

 

Ravimil

 

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

KRKA ČR, s.r.o.

 

 

Tel: + 420 (0) 221 115 150

 

 

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

 

 

Malta

KRKA Sverige AB

 

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

 

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

 

 

Nederland

TAD Pharma GmbH

 

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

 

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

 

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

 

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

 

 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

 

 

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

 

 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

 

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

 

Portugal

 

KRKA France Eurl

 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

 

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

 

România

 

Krka – farma d.o.o.

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

 

Slovenija

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

 

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

 

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

 

 

lõppenud

 

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

 

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

Tel: + 39 02 3300 8841

 

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

 

Sverige

 

Kipa Pharmacal Ltd.

 

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

 

müügiluba

 

 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

 

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

 

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

 

Tel: + 44 (0)2089562310

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

 

on

 

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/. Samuti on

seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Ravimil

 

 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Paglitaz 45 mg tabletid

Pioglitasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 

1.

Mis ravim on Paglitaz ja milleks seda kasutatakse

lõppenud

2.

Mida on vaja teada enne Paglitaz´i kasutamist

3.

Kuidas Paglitaz´i kasutada

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

5.

Kuidas Paglitaz´i säilitada

6.

Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Paglitaz ja milleks seda kasutatakse

Paglitaz sisaldab pioglitasooni. See on suhkurtõvevastane r vim, mida kasutatakse II tüüpi (insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks, kui metformiin ei so i või ei toimi enam tõhusalt. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Paglitaz aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil paremini ära kasutada toodetavat insuliini. Teie arst kontrollib, kas Paglitaz toimib 3 kuni 6 kuud pärast selle kasutama hakkamist.

Paglitaz´i võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa metformiini kasutada ja juhtudel kus dieedi

ja füüsilise koormusega ei suudeta e am veresuhkru taset kontrolli all hoida või lisada teistele

 

müügiluba

ravimitele (nagu metformiin, sulfo üüluurea või insuliin), mis ei suuda enam piisavalt kontrollida

veresuhkru taset.

on

-kui Ravimilolete pioglitasooni või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui esineb või on olnud südamepuudulikkus.

-kui teil esineb maksahaigus.

-Kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kaalukaotust, iiveldust ja oksendamist).

-kui teil on või on kunagi olnud põievähk.

-kui teie uriinis on verd, mida teie arst ei ole kontrollinud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Paglitazi kasutamist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle 75-aastane. Kui te võtate põletikuvastaseid ravimeid, mis ka võivad põhjustada vedelikupeetust ja turseid, peate seda samuti oma arstile ütlema.

-kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse).

-kui teil on munasarjatsüst (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtate Paglitaz´i, võib

teil esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie kohta, kasutage sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist.

-kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Paglitaz´i tarvitamise alustamist võetakse teilt vereproov, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike järel korrata. Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud insuldiga patsientidel, keda raviti Paglitaz´i ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun informeerige oma arsti võimalikult ruttu, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse).

Kui te võtate Paglitaz´i koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru tase võib langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

Luumurrud

lõppenud

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel patsientidel, eriti naistel. Teie arst arvestab

sellega teie diabeedi ravi ajal.

 

Lapsed ja noorukid

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Muud ravimid ja Paglitaz

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti v tnud v i kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Paglitaz´i. Siiski võivad teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada veresuhkru taset teie veres:

- gemfibrosiil (kasutatakse kolesterooli alandam seks)

- rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste nfektsioonide raviks)

Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie Paglitaz´i annust võidakse muuta.

Paglitaz koos toidu ja joogiga

 

Te võite tablette võtta söögiga või il a söögita. Tabletid tuleb sisse võtta klaasitäie veega.

 

müügiluba

Rasedus ja imetamine

on Kui te oleteRavimilrase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst soovitab teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja mas natega töötamine

Pioglitasoon ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil esineb nägemishäire.

Paglitaz sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne Paglitaz´i võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Paglitazi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks tablett üks kord ööpäevas. Vajadusel soovitab arst teile teistsugust annust. Kui teile tundub, et Paglitaz´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Kui Paglitaz´i võtta koos teiste suhkurtõve ravimitega (nagu insuliin, kloorpropamiid, glibenklamiid,

gliklasiid, tolbutamiid), ütleb teie arst, kui te vajate väiksemaid annuseid.

Võttes Paglitaz tablette, palub teie arst teil regulaarsete intervallide tagant anda vereanalüüsi. See on vajalik selleks, et kontrollida maksafunktsiooni.

Juhul kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud dieeti, siis tuleb seda jätkata ka Paglitaz´i võtmise ajal. Regulaarselt oleks vaja kontrollida teie kehakaalu. Kehakaalu tõusust informeerige oma arsti.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Kui te kasutate Paglitaz´i rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju Paglitaz tablette või kui laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja

seda saab tõsta süües suhkrut. Soovitav on kanda kaasas suhkrutükke, komme, küpsiseid või suhkrut

sisaldavat mahla.

lõppenud

 

Kui te unustate Paglitaz´i kasutada

Püüdke Paglitaz´i tarvitada ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Paglitaz´i kasutamise

Paglitaz´i tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te õpetate Paglitaz´i võtmise, võib teie veresuhkur minna kõrgeks. Rääkige oma arstiga enne ravi lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimded

müügiluba

 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Eelkõige on patsientidel esinenud järg isi kõrvaltoimeid:

 

on

 

Sageli on Paglitaz`iga samal ajal i suliini kasutanud patsientidel esinenud südamepuudulikkust (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st). Sümptomiteks on ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus

või lokaliseeritudRavimilpaistetus (turse). Kui Teil esineb ükski nendest sümptomitest, eriti, kui te olete üle 65 aasta vanune, võtke v v tamata arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutanud patsientidel on aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st) esinenud põievähki. Nähud ja sümptomid on veri uriinis, valulikkus urineerimisel või äkiline vajadus urineerida. Kui teil esineb mõni neist, rääkige oma arstiga niipea kui võimalik.

Paglitaz´i koos insuliiniga kasutanud patsientidel on väga sageli esinenud ka lokaliseeritud paistetust (turse). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutavad naised on sageli teatanud luumurdudest (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Paglitaz´i kasutavad patsiendid on teatanud ka hägusast nägemisest paistetuse (või vedeliku) tõttu silma tagaosas (sagedus pole teada). Kui Teil esineb see sümptom esimest korda, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Samuti rääkige võimalikult kiiresti oma arstile, kui see sümptom halveneb.

Pioglitazone KRKA’t kasutavad patsiendid on teatanud allergilistest reaktsioonidest (esinemissagedus teadmata). Kui teil tekib tõsine allergiline reaktsioon, sealhulgas nõgestõbi ja näo, huulte, keele või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, lõpetage selle ravimi võtmine ja rääkige

sellest oma arstile niipea kui võimalik.
Paglitaz´i kasutanud patsientidel esinenud muud kõrvaltoimed hõlmavad järgmist:
sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st) - hingamisteede põletikud
- nägemishäire - kehakaalu tõus - tuimus
aegajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st) - põskkoopapõletik
- unetus (insomnia)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) - maksaensüümide sisalduse suurenemine

- allergilised reaktsioonid

väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

lõppenud

-

veresuhkru alanemine (hüpoglükeemia)

 

Muud kõrvaltoimed, mis on esinenud Paglitaz´i koos mõne teise diabeediravimiga kasutanud patsientidel, hõlmavad järgmist:

sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-

peavalu

 

 

müügiluba

-

kõhupuhitus

 

 

-

pearinglus

 

 

 

-

liigesvalu

 

 

 

-

impotentsus

 

 

 

-

seljavalu

 

 

 

-

õhupuudus

 

 

 

-

punaliblede arvu vähene langus

 

 

 

on

 

aegajalt (võivad esineda kuni 1 i

imesel 100-st)

-

suhkur uriinis, valgud uriinis

 

-

Ravimil

 

 

 

ensüümide tõus

 

 

 

-

peapööritus (verti go)

 

 

 

-

higistamine

 

 

 

-

väsimus

 

 

 

-

söögiisu suurenemine

 

 

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Paglitazi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Paglitaz sisaldab

-Toimeaine on pioglitasoon. Üks tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

-Abiained on laktoosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos (E463), kroskaramelloosnaatrium, magneesiumstearaat (E572).

Kuidas Paglitaz välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, kaldservadega ning ühel küljel on märgistus „45“ (diameeter 10,0 mm).

Saadaval on blisterpakendid 14, 28, 30, 56, 60, 90 ja 98 tabletiga, mis on pakendat d karpi esse Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Tootjad

müügiluba

lõppenud

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge pa n müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

KRKA, d.d., Novo mesto

 

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

 

Tel: + 370 5 236 27 40

България

on

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Ravimil

 

Magyarország

Česká republika

 

KRKA ČR, s.r.o.

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

 

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

 

Malta

KRKA Sverige AB

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

 

Nederland

TAD Pharma GmbH

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

 

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

 

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

 

Krka – farma d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

Sverige

lõppenud

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Te : + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44 (0)2089562310

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

 

müügiluba

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/. Samuti on

 

on

seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Ravimil

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu