Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG (influenza vaccine (whole virion, inactivated)...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07BB01

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG
ATC koodJ07BB01
Toimeaineinfluenza vaccine (whole virion, inactivated) containing antigen of: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
TootjaNanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER süstesuspensioon.

Pandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (kogu virioon, inaktiveeritud, valmistatud rakukultuuril)

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Gripivaktsiin (kogu viriooni sisaldav, inaktiveeritud) sisaldab antigeeni*: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrogrammi** 0,5 ml kohta

*valmistatud Vero rakukultuuril

**hemaglutiniin

Vaktsiin vastab MTO soovitustele ning sobib juhuks, kui EL kuulutab välja pandeemia.

Vaktsiin on saadaval mitut annust sisaldavas viaalis (ühes viaalis olevate annuste arvu vt lõik 6.5).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Vaktsiin on tuhmvalge, küütlev, poolläbipaistev suspensioon.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Gripi profülaktika ametlikult väljakuulutatud pandeemiate korral. Pandeemilist gripivaktsiini tuleb kasutada vastavalt ametlikele juhistele.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja vähemalt 6-kuused lapsed

Üks 0,5 ml annus valitud päeval.

Teine vaktsiiniannus tuleb manustada vähemalt 3 nädala pärast.

Manustamisviis

Immuniseeritakse lihasesisese süstiga deltalihasesse või reie anterolateraalsesse külge, olenevalt lihasmassist.

Lisateavet, vt lõik 5.1.

4.3Vastunäidustused

Anafülaktilise (st eluohtliku) reaktsiooni anamnees vaktsiini toimeaine, lõigus 6.1 toodud mis tahes abiainete või jääkainete (nt formaldehüüd, bensonaas, sahharoos) suhtes. Siiski võib pandeemilises olukorras vaktsiini manustamine olla vajalik eeldusel, et elustamisvahendid on koheseks kasutamiseks käepärast.

Vt lõik 4.4.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sarnase kogu viriooni, Vero rakukultuuril kasvatatud H1N1 gripi vaktsiini kasutamise järgselt pandeemilisel perioodil on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest, kaasa arvatud anafülaksiast, Sellised reaktsioonid tekkisid nii patsientidel, kellel oli anamneesis allergia mitmele tekitajale ning patsientidel, kellel puudusid teadaolevad allergiad.

Ettevaatus on vajalik vaktsiini manustamisel isikutele, kellel on anamneesis teadaolev ülitundlikkus (mitte anafülaksia) vaktsiini aktiivse toimeaine, abiainete ja jääkainete, nt formaldehüüdi, bensonaasi või sahharoosi suhtes.

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinidega, peab sobiva medikamentoosse ravi ja jälgimise võimalus alati käepärast olema juhuks, kui vaktsiini manustamise järel tekivad haruldased anafülaktoidsed reaktsioonid.

Kui pandeemiline olukord võimaldab, tuleb edasi lükata febriilse palavikuga või ägeda infektsiooniga patsientide vaktsineerimine.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it ei tohi mingil juhul manustada intravaskulaarselt.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i subkutaanse kasutamise kohta andmeid pole. Seetõttu peab meedik hindama vaktsiini kasu-riski suhet vaktsiini manustamisel inimesele, kellel on trombotsütopeenia või muu veritsushäire, mis on vastunäidustuseks lihasesisesele süstile; vaktsiini ei tohi manustada, kui võimalik kasu ei ületa verejooksuga seotud riske.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientidel võib antikehade teke olla ebapiisav.

Kaitsvat reaktsiooni ei pruugi kõikidel vaktsineeritavatel tekkida (vt lõik 5.1).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it ei tohi manustada samaaegselt teiste vaktsiinidega. Kui koosmanustamine teiste vaktsiinidega on näidustatud, tuleb immuniseerida erinevatesse jäsemetesse. Tuleb märkida, et kõrvaltoimed on sellisel juhul intensiivsemad.

Immunoglobuliini ei manustata koos PANDEMIC INFLUENZA VACCINE

H5N1 BAXTER-iga. Kui on vaja tagada kohest kaitset, võib PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it manustada samal ajal kui normaal- või spetsiifilist immunoglobuliini. PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i ja immunoglobuliini süstimisi tuleb teha erinevatesse jäsemetesse.

Immuunvastus võib olla nõrgem, kui patsient saab immunosupressiivset ravi.

On täheldatud, et pärast gripi vastu vaktsineerimist on ELISA-meetodil tehtud HIV1, C-hepatiidi ja eriti HTLV1 seroloogiliste testide vastused vale-positiivsed. Western Blot lükkab ELISA-testi vale-positiivsed tulemused ümber. Mööduva vale-positiivse reaktsiooni võib anda vaktsiini poolt tekitatud IgM-vastus.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

PANDEMIC H5N1 VACCINE BAXTER-i ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Rasedate naiste erinevate inaktiveeritud mitteadjuvantsete sesoonsete vaktsiinidega vaktsineerimisest saadud andmed ei toeta kahjulikku toimet lootele ega vastsündinule.

H5N1 tüve vaktsiinidega (A/Vietnam/1203/2004 ja A/Indonesia/05/2005) läbi viidud reproduktiivsuse ja arengu kahjulikkuse loomkatsed ei näita otseseid või kaudseid kahjulikke toimeid naise fertiilsusele, rasedusele, embrüo/loote kujunemisele, sünniaegsele ega sünnijärgsele arengule (vt lõik 5.3).

PANDEMIC H5N1 VACCINE BAXTER-i kasutamist raseduse ajal võib kaaluda kui see on vajalik, võttes arvesse ametlikke soovitusi. PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it võib kasutada imetavatel naistel.

Enne PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i manustamist peavad tervishoiutöötajad hoolikalt kaaluma iga üksiku patsiendi puhul võimalikke riske ja saadavat kasu.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 mainitud kõrvaltoimed, nt pearinglus ja vertiigo, võivad mõjutada võimet juhtida autot või käsitseda masinaid.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Täiskasvanud, eakad ja riskirühmad

Käesoleva H5N1 vaktsiiniga (lisateavet H5N1 vaktsiinide kohta vt lõik 5.1) viidi läbi kliinilised uuringud umbes 3500-l patsiendil (vanusegruppides 18 kuni 59 aastat ning 60 ja enam aastat) ning umbes 300 patsiendiga riskirühmades, kuhu kuulusid immuunpuudulikkusega ning krooniliste haigustega patsiendid.

Immuunpuudulikkusega ning krooniliste haigustega patsientide ohutusprofiil oli sarnane tervete täiskasvanute ja eakate patsientide ohutusprofiiliga.

Väikelapsed, lapsed ja noorukid

Lapsed ja noorukid vanuses 3 kuni 17

Kliinilises uuringus manustati H5N1 vaktsiini 300 noorukile vanuses 9 kuni 17 aastat ja 153 lapsele vanuses 3 kuni 8 aastat. Sümptomite esinemine ja olemus olid pärast esimest ning teist vaktsineerimist sarnased tervetel täiskasvanutel ja eakamatel patsientidel ilmnenutega.

Väikelapsed ja lapsed vanuses 6 kuni 35 kuud

Kliinilises uuringus manustati H5N1 vaktsiini 36 väikelapsele ja lapsele vanuses 6 kuni 35 kuud.

Kõrvaltoimed on esitatud vastavalt järgmistele esinemissagedustele.

Kõrvaltoimete kokkuvõte

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Täiskasvanud ja eakad

Kõrvaltoimed (täiskasvanud ja eakamad)

Organsüsteemi klass (SOC)

 

Eelistatud MedDRA termin

Esinemissagedus

INFEKTSIOONID JA

Nasofarüngiit

Sage

INFESTATSIOONID

 

 

 

VERE JA LÜMFISÜSTEEMI HÄIRED

Lümfadenopaatia

Aeg-ajalt

PSÜHHIAATRILISED HÄIRED

Unetus

 

Aeg-ajalt

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED

Peavalu

Väga sage

 

Pearinglus

Aeg-ajalt

 

Unisus

 

Aeg-ajalt

 

Tundlikkuse häired (paresteesia, düsesteesia,

Sage

 

suu düsesteesia, hüposteesia, düsgeusia ja

 

 

põletustunne)

 

 

Sünkoop

Aeg-ajalt

SILMA KAHJUSTUSED

Konjuktiviit

Aeg-ajalt

 

Silma ärritus

Aeg-ajalt

KÕRVA JA LABÜRINDI

Vertiigo

Sage

KAHJUSTUSED

Kõrvavalu

Aeg-ajalt

 

Kuulmise äkiline kadu

Aeg-ajalt

VASKULAARSED HÄIRED

Hüpotensioon

Aeg-ajalt

RESPIRATOORSED,

Orofarüngeaalne valu

Sage

RINDKERE JA MEDIASTIINUMI

Köha

 

Sage

HÄIRED

Düspnoe

Aeg-ajalt

 

Ninakinnisus

Aeg-ajalt

 

Rinorröa

Aeg-ajalt

 

Kurgu kuivus

Aeg-ajalt

SEEDETRAKTI HÄIRED

Diarröa

Sage

 

Oksendamine

Aeg-ajalt

 

Iiveldus

Aeg-ajalt

 

Kõhuvalu

Aeg-ajalt

 

Düspepsia

Aeg-ajalt

NAHA JA NAHAALUSKOE

Hüperhidroos

Sage

KAHJUSTUSED

Sügelus

Sage

 

Lööve

 

Aeg-ajalt

 

Urtikaaria

Aeg-ajalt

LIHAS-SKELETI JA SIDEKOE

Artralgia

Sage

KAHJUSTUSED

Müalgia

Sage

ÜLDISED HÄIRED JA

Väsimus

Väga sage

MANUSTAMISKOHA

Püreksia

Sage

REAKTSIOONID

Külmavärinad

Sage

 

Jõuetus

Sage

 

Gripilaadne haigus

Aeg-ajalt

 

Ebamugavustunne rindkeres

Aeg-ajalt

 

Süstekoha reaktsioonid

Väga sage

 

Valu süstekohas

 

Induratsioon süstekohas

Sage

 

Erüteem süstekohas

Sage

 

Turse süstekohas

Sage

 

Hemorraagia süstekohas

Sage

 

Aeg-ajalt

 

Ärritus süstekohas

 

Aeg-ajalt

 

Sügelus süstekohas

 

Aeg-ajalt

 

Liikumise halvenemine süstekohas

 

 

Väikelapsed, lapsed ja noorukid

Kõrvaltoimed (väikelapsed, lapsed ja noorukid)

Organsüsteemi klass (SOC)

Eelistatud MedDRA

 

Esinemissagedus

 

 

termin

6–35 kuud

3–8 aastat

9–17 aastat

INFEKTSIOONID JA

Nasofarüngiit

Sage

Sage

Sage

INFESTATSIOONID

 

 

 

 

AINEVAHETUSE JA

Vähenenud isu

Sage

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

SÖÖMISHÄIRED

 

 

 

 

PSÜHHIAATRILISED

Unetus

-

-

Aeg-ajalt

HÄIRED

Unehäired

Sage

-

-

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED

Pearinglus

-

-

Aeg-ajalt

 

Peavalu

-

Sage

Väga sage

 

Nutmine

Sage

-

-

 

Unisus

Väga sage

-

-

 

Hüpoesteesia

-

-

Aeg-ajalt

SILMA KAHJUSTUSED

Silma ärritus

-

Aeg-ajalt

-

KÕRVA JA LABÜRINDI

Vertiigo

-

-

Aeg-ajalt

KAHJUSTUSED

 

 

 

 

RESPIRATOORSED,

Köha

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

RINDKERE JA

Orofarüngeaalne valu

-

Sage

Sage

MEDIASTIINUMI HÄIRED

Rinorröa

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

SEEDETRAKTI HÄIRED

Kõhuvalu

-

-

Sage

 

Iiveldus

Sage

Sage

Sage

 

Oksendamine

Sage

Sage

Sage

 

Diarröa

Sage

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

NAHA JA NAHAALUSKOE

Hüperhidroos

Sage

Aeg-ajalt

Sage

KAHJUSTUSED

Sügelus

-

-

Aeg-ajalt

LIHAS-SKELETI JA

Artralgia

-

Sage

Sage

SIDEKOE KAHJUSTUSED

Müalgia

-

Sage

Sage

 

Valu jäsemes

-

-

Aeg-ajalt

ÜLDISED HÄIRED JA

Valu süstekohas

Väga sage

Väga sage

Väga sage

MANUSTAMISKOHA

Induratsioon süstekohas

Sage

Sage

Sage

REAKTSIOONID

Erüteem süstekohas

Sage

Sage

Sage

 

Turse süstekohas

Sage

Sage

Sage

 

Hemorraagia süstekohas

Sage

Sage

Aeg-ajalt

 

Sügelus süstekohas

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

 

Valu õlavarres

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

 

Väsimus

-

Sage

Sage

 

Püreksia

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

 

Külmavärinad

-

-

Sage

 

Ärrituvus

Väga sage

-

-

 

Jõuetus

-

Sage

Sage

 

Külmatunne

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Turuletulekujärgne kogemus

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i kohta pole turuletulekujärgse kogemuse andmed veel saadaval.

Mõju populatsioonile

Kogu viriooniga, Vero rakukultuuril kasvatatud H1N1 vaktsiini turuletulekujärgse jälgimise käigus täheldati alltoodud kõrvaltoimeid (nende kõrvaltoimete esinemissagedus ei ole teada ning seda ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired: anafülaktiline reaktsioon, ülitundlikkus

Närvisüsteemi häired: konvulsioonid

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: angioödeem

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: valu jäsemes

Trivalentsed sesoonsed gripivaktsioonid

Munast saadud trivalentsete vaktsiinide turuletulekujärgse jälgimise käigus on täheldatud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid.

Aeg-ajalt: üldised nahareaktsioonid

Harv: neuralgia, mööduv trombotsütopeenia.

Väga harv: vaskuliit koos mööduva neerukahjustusega. Neuroloogilised häired, nagu entsefalomüeliit, neuriit ja Guillain Barré sündroom

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gripivaktsiinid, ATC kood: J07BB01

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel. See tähendab, et teaduslikel põhjustel ei ole olnud võimalik saada ravimpreparaadi kohta täielikku teavet. Euroopa Ravimiamet (EMA) vaatab igal aastal läbi ravimpreparaadi kohta saadud kogu uue teabe ning vajaduse korral ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse.

Käesolev lõik kirjeldab näidisvaktsiini kahekordse süstimise kliinilisi kogemusi.

Näidisvaktsiinid sisaldavad gripiantigeene, mis erinevad hetkel ringlevate gripiviiruste omadest. Neid antigeene võib pidada “uuteks” antigeenideks ning need simuleerivad olukorda, kus vaktsineeritav sihtpopulatsioon on viirusest immunoloogiliselt mõjutamata. Näidisvaktsiinidega saadud andmete põhjal võib kasutada vaktsineerimisstrateegiat, mida tõenäoliselt kasutatakse pandeemiate korral: näidisvaktsiinide põhjal saadud kliinilise immunogeensuse, ohutuse ja reaktogeensuse andmed näitavad, et vaktsiin sobib kasutamiseks pandeemia ajal.

Täiskasvanud, eakad ja riskirühmad

Immuunsüsteemi vastus vaktsiinitüvele, mis sisaldas PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it (A/Vietnam/1203/2004)

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i (A/Vietnam/1203/2004 tüvi) 0- ja 21-

päevase vaktsineerimisskeemi immunogeensust uuriti kolme kliinilise uuringu käigus, kus osalesid täiskasvanud vanuses 18…59 (N=961) ja eakad, kelle vanus oli 60 aastat ja enam (N=391). Lisaks hinnata immunogeensust III faasi uuringus immuunpuudulikkusega patsientide (N=122) ning

kroonilise haigusega patsientide (N=123) määratlemata riskirühmades 0- ja 21-päevase vaktsineerimiskeemi alusel.

Immunogeensus 18…59-aastastel täiskasvanutel (N=961) ja 60-aastastel ning vanematel isikutel (N=391)

18…59-aastastel täiskasvanutel ja üle 60-aastastel eakatel oli anti-HA antikehade seroprotektsiooni määr, serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (analüüsiti radiaalse hemolüüsi abil (SRH)) pärast esmast vaktsineerimist järgmine:

SRH analüüs

18…59 aastat

60 aastat ja vanemad

 

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroprotektsiooni määr*

53,2%

66,8%

47,7%

59,0%

Serokonversiooni määr**

39,8%

53,7%

41,9%

52,2%

Serokonversioonifaktor***

2,5

3,4

2,7

3,5

*SRH pindala ≥ 25 mm²

**SRH pindala ≥ 25 mm2 (kui baasjoone proov on negatiivne) või 50% suurenemine SRH pindalas, kui baasjoone proov > 4 mm²

***keskmine geomeetriline suurenemine

Pärast primaarset vaktsineerimist oli 18- kuni 59-aastastel isikutel ja üle 60-aastastel eakatel, kellel neutraliseerivate antikehade tiiter oli ≥ 20, serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (mõõdeti mikroneutralisatsioonianalüüsiga (MN)) järgmine:

Mikroneutralisatsiooni analüüs

18…59-aastased

Üle 60-aastased

 

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroneutralisatsiooni määr*

44,4%

69,7%

51,9%

69,2%

Serokonversiooni määr**

32,7%

56,0%

13,3%

23,9%

Serokonversioonifaktor***

3,0

4,5

2,0

2,6

*MN tiiter ≥ 20

**MN-tiitri ≥ 4 kordne tõus

***keskmine geomeetriline suurenemine

Immunogeensus immuunpuudulikkusega patsientidel (N=122) ja krooniliste haigustega patsientidel (N=123)

Pärast vaktsineerimist oli immuunpuudulikkusega patsientidel ja krooniliste haigustega patsientidel, kellel neutraliseerivate antikehade tiiter oli ≥ 20, serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (mõõdeti mikroneutralisatsioonianalüüsiga (MN)) järgmine:

Mikroneutralisatsiooni analüüs

Immuunpuudulikkusega patsiendid

Krooniliste haigustega patsiendid

 

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroneutralisatsiooni määr*

24,8%

41,5%

44,3%

64,2%

Serokonversiooni määr**

9,1%

32,2%

17,2%

35,0%

Serokonversioonifaktor***

1,6

2,5

2,3

3,0

*MN tiiter ≥ 20

**MN-tiitri ≥ 4 kordne tõus

***keskmine geomeetriline suurenemine

Antikehade püsimine

Vaktsineerimise järgselt 7,5 µg mitteadjuvantse PANDEMIC INFLUENZA VACCINE

H5N1 BAXTER-iga (A/Vietnam/1203/2004 tüvi) uuriti antikehade püsimist 6. kuul, 12…15. kuul ning 24. kuul pärast esmase vaktsineerimisseeria algust kliinilise uuringu käigus, kus osalesid täiskasvanud vanuses 18…59 ja vähemalt 60-aastased ja vanemad patsiendid. Tulemused näitavad antikehade tasemete langust aja jooksul.

Seroprotektsioon*

18…59 aastat

60 ja enam aastat

Seroneutralisatsiooni määr**

SRH analüüs

MN analüüs

SRH analüüs

MN analüüs

6. kuu

23,9%

35,0%

26,7%

40,5%

12…15. kuu

20,7%

34,2%

18,9%

36,2%

24. kuu

22,4%

18,4%

12,3%

22,8%

*SRH pindala ≥ 25 mm²;

**MN-tiiter ≥ 1:20

Rist-reaktiivne immuunvastus H5N1 tüvede suhtes

3. faasi uuringus täiskasvanute (N=270) ja eakamate patsientidega (N=272) pärast A/Vietnam/1203/2004 tüve vaktsinatsiooni oli isikute määr, kellel MN-analüüsiga mõõdetud rist-neutraliseerivate antikehade tiiter ≥ 20, järgmine:

 

18…59 aastat

 

60 ja enam aastat

 

42. päev a

180. päev

42. päev a

180. päev

Testitud tüvi

 

 

A/Indonesia/05/2005

 

Seroneutralisatsiooni määr*

35,1%

 

14,4%

54,8%

28,0%

*MN-tiiter ≥ 20

a

21 päeva pärast teist annust

 

Heteroloogsed revaktsinatsioonid

Kolmes kliinises uuringus revaktsineeriti 7,5 µg heteroloogse A/Indonesia/05/2005 vaktsiini tüvega, mis manustati 12…24 kuud hiljem esialgsest 2-annuselisest esmasest vaktsineerimisest A/Vietnam/1203/2004 vaktsiinitüvega täiskasvanud patsientidele vanuses 18…59 aastat

ning 60-aastastele ja vanematele patsientidele. 3. faasi uuringus toimus 12…24 kuu pärast ka immuunpuudulikkusega patsientide ning krooniliste haigustega isikute revaktsinatsioon heteroloogse vaktsiiniga.

Seroneutralisatsiooni määrad (MN tiiter ≥ 20) 21 päeva pärast 12…24 kuud toimunud revaktsinatsiooni 7,5 µg heteroloogse A/Indonesia/05/2005 vaktsiini tüvega, testituna nii homoloogse kui heteroloogse tüve vastu, olid järgmised:

Seroneutralisatsiooni määr*

18…59 aastat

Üle 60 aasta

Testitud tüvi

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12…24. kuu revaktsineerimine

89,8%

86,9%

82,9%

75,3%

*MN-tiiter ≥ 20

Seroneutralisatsiooni määr*

Immuunpuudulikkusega patsiendid

Krooniliste haigustega patsiendid

Testitud tüvi

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12…24. kuu revaktsineerimine

71,6%

65,7%

77,5%

70,8%

*MN-tiiter ≥ 20

Väikelapsed, lapsed ja noorukid

Immuunsüsteemi vastus vaktsiini tüvele A/Vietnam/1203/2004 /H5N1)

A/Vietnam/1203/2004 vaktsiini tüve 0- ja 21-päevase vaktsineerimisskeemi immunogeensust uuriti kliinilises uuringus, kus osalesid lapsed ja noorukid vanuses 9 kuni 17 aastat (N = 288), lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat (N = 146) ning väikelapsed ja lapsed vanuses 6 kuni 35 kuud (N = 33).

6-kuustel kuni 17-aastastel väikelastel, lastel ja noorukitel oli anti-HA antikehade seroprotektsiooni määr, serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (analüüsiti SRH abil) pärast esmast vaktsineerimist järgmine.

SRH analüüs

9…17 aastat

3…8 aastat

6…35 kuud

21 päeva pärast

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroprotektsiooni määr*

63,8%

75,1%

46,1%

75,4%

13,8%

63,0%

Serokonversiooni määr**

48,4%

63,5%

43,3%

78,3%

13,8%

77,8%

Serokonversioonifaktor***

3,3

4,7

2,9

5,9

1,4

4,6

*SRH pindala ≥ 25 mm²

**SRH pindala ≥ 25 mm² (kui baasjoone proov on negatiivne) või 50% suurenemine SRH pindalas, kui baasjoone proov on > 4 mm²

***keskmine geomeetriline suurenemine

6-kuustel kuni 17-aastastel väikelastel, lastel ja noorukitel, kellel oli neutraliseerivate antikehade tiiter ≥ 20, oli serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (mõõdeti MN-i analüüsi abil) pärast esmast vaktsineerimist järgmine.

Mikroneutralisatsiooni analüüs

9…17 aastased

3…8 aastased

6…35 kuud

21 päeva pärast

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroneutralisatsiooni määr*

52,6%

85,4%

17,1%

72,9%

3,0%

68,8%

Serokonversiooni määr**

9,1%

31,8%

16,4%

72,2%

9,1%

65,6%

Serokonversioonifaktor ***

1,6

3,1

2,1

6,3

1,4

6,8

*MN tiiter ≥ 20

**MN tiitri ≥ 4-kordne tõus

***keskmine geomeetriline suurenemine

Heteroloogsed revaktsinatsioonid

Heteroloogne revaktsinatsioon 7,5 µg mitteadjuvantse A/Indonesia/05/2005 tüve vaktsiiniga manustati 12 kuud pärast esialgset 2-annuselisest esmast vaktsineerimist

A/Vietnam/1203/2004 vaktsiini tüvega lastele ja noorukitele vanuses 9 kuni 17 aastat (N = 196), lastele vanuses 3 kuni 8 aastat (N = 79) ja väikelastele ja lastele vanuses 6 kuud kuni 35 kuud (N = 25).

Seroprotektsiooni määrad (SRH pindala ≥ 25 mm2) 21. päeval pärast 12 kuu revaktsinatsiooni 7,5 µg A/Indonesia/05/2005 vaktsiini tüvega, testituna nii homoloogse kui ka heteroloogse tüve vastu, olid järgmised.

Seroprotektsiooni määr*

9…17 aastat

3…8 aastat

6…35 kuud

Testitud tüvi

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 kuu revaktsineerimine

81,6%

86,2%

87,5%

86,1%

96,0%

96,0%

*SRH pindala ≥ 25 mm2

Seroneutralisatsiooni määrad (MN tiiter ≥ 20) 21. päeval pärast revaktsinatsiooni 7,5 µg A/Indonesia/05/2005 vaktsiini tüvega, testituna nii homoloogse kui ka heteroloogse tüve vastu, olid järgmised.

 

Seroneutralisatsiooni

9…17 aastat

3…8 aastat

6…35 kuud

 

määr*

 

 

 

 

 

 

 

Testitud tüvi

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 kuu revaktsineerimine

94,1%

93,1%

94,7%

97,2%

100,0%

100,0%

*

MN tiiter ≥ 20

 

 

 

 

 

 

Info mittekliinilistest uuringutest

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i efektiivset kaitset patogeense linnugripi viiruse tüve H5N1 letaalsete annustega esile kutsutud haigestumise ja suremuse vastu hinnati

mittekliiniliselt tuhkrute mudelkatses. Teostati kaks uuringut kasutades kas H5N1 A/Vietnam/1203/2004 või A/Indonesia/05/2005 vaktsiini.

Ühes uuringus jagati kuusteist tuhkrut kahte kohortgruppi ja vaktsineeriti päevadel 0 ja 21 7,5 µg A/Vietnam/1203/2004 vaktsiini või platseeboga. Kõik tuhkrud nakatati intranasaalselt 35. päeval suure annuse väga virulentse H5N1 viiruse tüvega A/Vietnam/1203/2004 ja loomi jälgiti 14 päeva. Tuhkrutel, keda vaktsineeriti 7,5 µg A/Vietnam/1203/2004 vaktsiiniga, esines serokonversiooni suur määr. Vaktsiin A/Vietnam/1203/2004 tagas kaitse homoloogsele nakatumise esilekutsumisele nii nagu seda näitas vaktsineeritud kohortgrupis võrreldes loomade kontrollgrupiga kõigi loomade ellujäämine, vähenenud kaalukaotus, vähem väljendunud ja lühem temperatuuritõus, väiksem lümfotsüütide arvu vähenemine ja põletiku ning nekroosi vähenemine ajus ning bulbus olfactoriuses. Kõik kontrollgrupi loomad haigestusid viiruse tõttu.

Teises uuringus jagati kuuskümmend kuus tuhkrut 6 kohortgruppi, igaühes 11 tuhkrut ja nad immuniseeriti päevadel 0 ja 21 3,75 µg Indonesia vaktsiini või platseeboga. Tuhkrud nakatati 35. päeval viirusega intranasaalselt suure annuse grupp 2 H5N1 A/Indonesia/05/2005 viiruse

või grupp 1 H5N1 A/Vietnam/1203/2004 viirusega ja jälgiti 14 päeva. Vaktsiin A/lndonesia/05/2005 osutus efektiivseks 100% elulemuse, vähenenud palaviku esinemise, vähenenud kaalukaotuse, vähenenud viiruse sümptomite ja vähenenud hematoloogiliste (leukopeenia ja lümfopeenia) muutustega vaktsineeritud kohortgrupis pärast homoloogset viirusega nakatamist. Sarnaselt oli A/lndonesia/05/2005 vaktsiin efektiivne heteroloogse viirusega nakatamise vastu, näidates vaktsineeritud kohortgrupis võrreldes kontrollgrupi kohordiga vaktsiini annusest sõltuvat elulemust. Sarnaselt homoloogse viirusega nakatamisele vähendas vaktsinatsioon

heteroloogse nakatumise vastu viiruse toime sümptomeid ning vähendas hematoloogilisi (leukopeenia) muutuseid, mis seostuvad väga patogeense linnugripi infektsiooniga.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilised uuringud näitasid rottidega läbi viidud korduva annuse toksilisuse uuringutes väikeseid muutusi maksaensüümides ja kaltsiumi tasemetes. Praeguseni ei ole kliiniliselt märkimisväärseid muutusi maksaensüümides ja kaltsiumi tasemetes inimestel läbi viidud kliinilistes uuringutes leitud.

Loomade reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse uuringud ei näita otseseid või kaudseid kahjulikke toimeid naise fertiilsusele, rasedusele, embrüo/loote arengule, sünniaegsele ega sünnijärgsele arengule. Isasloomade fertiilsust ei ole reproduktiivsuse ja arengu toksilisuse uuringutes uuritud, kuid puudusid leiud korduva doosiga toksilisuse uuringutes, et leida vaktsiiniga seotud mis tahes koemuutusi isaslooma reproduktiivtraktis,

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Trometamool

Naatriumkloriid

Süstevesi

Polüsorbaat 80

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

1 aasta

Pärast esmast avamist tuleb meditsiinitoodet kasutada kohe. Toatemperatuuril on näidatud toote keemilist ja füüsikalist stabiilsust 3 tunni jooksul.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida originaalmahutis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Üks pakk, milles on 20 mitme annusega viaali (I tüüpi klaas), millest igaüks sisaldab 5 ml suspensiooni (10 x 0,5 ml annused) ja mis on kaetud korgiga (bromobutüülkummi).

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Enne kasutamist tuleb vaktsiin soojendada toatemperatuurile. Enne kasutamist loksutada. Pärast loksutamist on vaktsiin tuhmvalge, küütlev, poolläbipaistev suspensioon.

Enne manustamist tuleb suspensiooni kontrollida ja veenduda, et puuduvad võõrosakesed ja/või ebatavalised muudatused väliskujus. Kui märgatakse võõrosakesi ja/või on väliskuju muutunud, tuleb vaktsiin ära visata.

Vaktsiini 0,5 ml annus tõmmatakse süstlasse.

Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. Suurbritannia

8.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/09/571/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 16.10.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.05.2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel http://www.ema.europa.eu/

PP/KK/AAAA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER süstesuspensioon.

Pandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (kogu virioon, inaktiveeritud, valmistatud rakukultuuril)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Gripivaktsiin (kogu viriooni sisaldav, inaktiveeritud), sisaldab antigeeni*: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)7,5 mikrogrammi** 0,5 ml kohta

*valmistatud Vero rakukultuuril

**hemaglutiniin

Vaktsiin vastab MTO soovitustele ning sobib juhuks, kui EL kuulutab välja pandeemia.

Vaktsiin on saadaval mitut annust sisaldavas viaalis (ühes viaalis olevate annuste arvu vt lõik 6.5).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Vaktsiin on tuhmvalge, küütlev, poolläbipaistev suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Gripi profülaktika ametlikult väljakuulutatud pandeemiate korral. Pandeemilist gripivaktsiini tuleb kasutada vastavalt ametlikele juhistele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja vähemalt 6-kuused lapsed

Üks 0,5 ml annus valitud päeval.

Teine 0,5 ml annus tuleb manustada vähemalt 3 nädala pärast.

Manustamisviis

Immuniseeritakse lihasesisese süstiga deltalihasesse või reie anterolateraalsesse külge, olenevalt lihasmassist.

Lisateavet, vt lõik 5.1.

4.3 Vastunäidustused

Anafülaktilise (st eluohtliku) reaktsiooni anamnees vaktsiini toimeaine, lõigus 6.1 toodud mis tahes abiainete või jääkainete (nt formaldehüüd, bensonaas, sahharoos) suhtes. Siiski võib pandeemilises olukorras vaktsiini manustamine olla vajalik eeldusel, et elustamisvahendid on koheseks kasutamiseks käepärast.

Vt lõik 4.4.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sarnase kogu viriooni, Vero rakukultuuril kasvatatud H1N1 gripi vaktsiini kasutamise järgselt pandeemilisel perioodil on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest, kaasa arvatud anafülaksiast, Sellised reaktsioonid tekkisid nii patsientidel, kellel oli anamneesis allergia mitmele tekitajale ning patsientidel, kellel puudusid teadaolevad allergiad.

Ettevaatus on vajalik vaktsiini manustamisel isikutele, kellel on anamneesis teadaolev ülitundlikkus (mitte anafülaksia) vaktsiini aktiivse toimeaine, abiainete ja jääkainete, nt formaldehüüdi, bensonaasi või sahharoosi suhtes.

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinidega, peab sobiva medikamentoosse ravi ja jälgimise võimalus alati käepärast olema juhuks, kui vaktsiini manustamise järel tekivad haruldased anafülaktoidsed reaktsioonid.

Kui pandeemiline olukord võimaldab, tuleb edasi lükata febriilse palavikuga või ägeda infektsiooniga patsientide vaktsineerimine.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it ei tohi mingil juhul manustada intravaskulaarselt.

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i subkutaanse kasutamise kohta andmeid pole. Seetõttu peab meedik hindama vaktsiini kasu-riski suhet vaktsiini manustamisel inimesele, kellel on trombotsütopeenia või muu veritsushäire, mis on vastunäidustuseks lihasesisesele süstile; vaktsiini ei tohi manustada, kui võimalik kasu ei ületa verejooksuga seotud riske.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientidel võib antikehade teke olla ebapiisav.

Kaitsvat reaktsiooni ei pruugi kõikidel vaktsineeritavatel tekkida (vt lõik 5.1).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it ei tohi manustada samaaegselt teiste vaktsiinidega. Kui koosmanustamine teiste vaktsiinidega on näidustatud, tuleb immuniseerida erinevatesse jäsemetesse. Tuleb märkida, et kõrvaltoimed on sellisel juhul intensiivsemad.

Immunoglobuliini ei manustata koos PANDEMIC INFLUENZA VACCINE

H5N1 BAXTER-iga. Kui on vaja tagada kohest kaitset, võib PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it manustada samal ajal kui normaal- või spetsiifilist immunoglobuliini. PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i ja immunoglobuliini süstimisi tuleb teha erinevatesse jäsemetesse.

Immuunvastus võib olla nõrgem, kui patsient saab immunosupressiivset ravi.

On täheldatud, et pärast gripi vastu vaktsineerimist on ELISA-meetodil tehtud HIV1, C-hepatiidi ja eriti HTLV1 seroloogiliste testide vastused vale-positiivsed. Western Blot lükkab ELISA-testi vale-positiivsed tulemused ümber. Mööduva vale-positiivse reaktsiooni võib anda vaktsiini poolt tekitatud IgM-vastus.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

PANDEMIC H5N1 VACCINE BAXTER-i ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Rasedate naiste erinevate inaktiveeritud mitteadjuvantsete sesoonsete vaktsiinidega vaktsineerimisest saadud andmed ei toeta kahjulikku toimet lootele ega vastsündinule.

H5N1 tüve vaktsiinidega (A/Vietnam/1203/2004 ja A/Indonesia/05/2005) läbi viidud reproduktiivsuse ja arengu kahjulikkuse loomkatsed ei näita otseseid või kaudseid kahjulikke toimeid naise fertiilsusele, rasedusele, embrüo/loote kujunemisele, sünniaegsele ega sünnijärgsele arengule (vt lõik 5.3).

PANDEMIC H5N1 VACCINE BAXTER-i kasutamist raseduse ajal võib kaaluda kui see on vajalik, võttes arvesse ametlikke soovitusi. PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it võib kasutada imetavatel naistel.

Enne PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i manustamist peavad tervishoiutöötajad hoolikalt kaaluma iga üksiku patsiendi puhul võimalikke riske ja saadavat kasu.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 mainitud kõrvaltoimed, nt pearinglus ja vertiigo, võivad mõjutada võimet juhtida autot või käsitseda masinaid.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Täiskasvanud, eakad ja riskirühmad

Käesoleva H5N1 vaktsiiniga (lisateavet H5N1 vaktsiinide kohta vt lõik 5.1) viidi läbi kliinilised uuringud umbes 3500-l patsiendil (vanusegruppides 18 kuni 59 aastat ning 60 ja enam aastat) ning umbes 300 patsiendiga riskirühmades, kuhu kuulusid immuunpuudulikkusega ning krooniliste haigustega patsiendid.

Immuunpuudulikkusega ning krooniliste haigustega patsientide ohutusprofiil oli sarnane tervete täiskasvanute ja eakate patsientide ohutusprofiiliga.

Väikelapsed, lapsed ja noorukid

Lapsed ja noorukid vanuses 3 kuni 17

Kliinilises uuringus manustati H5N1 vaktsiini 300 noorukile vanuses 9 kuni 17 aastat ja 153 lapsele vanuses 3 kuni 8 aastat. Sümptomite esinemine ja olemus olid pärast esimest ning teist vaktsineerimist sarnased tervetel täiskasvanutel ja eakamatel patsientidel ilmnenutega.

Väikelapsed ja lapsed vanuses 6 kuni 35 kuud

Kliinilises uuringus manustati H5N1 vaktsiini 36 väikelapsele ja lapsele vanuses 6 kuni 35 kuud.

Kõrvaltoimed on esitatud vastavalt järgmistele esinemissagedustele.

Kõrvaltoimete kokkuvõte

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Täiskasvanud ja eakad

Kõrvaltoimed (täiskasvanud ja eakamad)

Organsüsteemi klass (SOC)

 

Eelistatud MedDRA termin

Esinemissagedus

INFEKTSIOONID JA

Nasofarüngiit

Sage

INFESTATSIOONID

 

 

 

VERE JA LÜMFISÜSTEEMI

Lümfadenopaatia

Aeg-ajalt

HÄIRED

 

 

 

PSÜHHIAATRILISED HÄIRED

Unetus

 

Aeg-ajalt

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED

Peavalu

Väga sage

 

Pearinglus

Aeg-ajalt

 

Unisus

 

Aeg-ajalt

 

Tundlikkuse häired (paresteesia, düsesteesia, suu

Sage

 

düsesteesia, hüposteesia, düsgeusia ja põletustunne)

 

 

Sünkoop

Aeg-ajalt

SILMA KAHJUSTUSED

Konjuktiviit

Aeg-ajalt

 

Silma ärritus

Aeg-ajalt

KÕRVA JA LABÜRINDI

Vertiigo

Sage

KAHJUSTUSED

Kõrvavalu

Aeg-ajalt

 

Kuulmise äkiline kadu

Aeg-ajalt

VASKULAARSED HÄIRED

Hüpotensioon

Aeg-ajalt

RESPIRATOORSED,

Orofarüngeaalne valu

Sage

RINDKERE JA MEDIASTIINUMI

Köha

 

Sage

HÄIRED

Düspnoe

Aeg-ajalt

 

Ninakinnisus

Aeg-ajalt

 

Rinorröa

Aeg-ajalt

 

Kurgu kuivus

Aeg-ajalt

SEEDETRAKTI HÄIRED

Diarröa

Sage

 

Oksendamine

Aeg-ajalt

 

Iiveldus

Aeg-ajalt

 

Kõhuvalu

Aeg-ajalt

 

Düspepsia

Aeg-ajalt

NAHA JA NAHAALUSKOE

Hüperhidroos

Sage

KAHJUSTUSED

Sügelus

Sage

 

Lööve

 

Aeg-ajalt

 

Urtikaaria

Aeg-ajalt

LIHAS-SKELETI JA

Artralgia

Sage

SIDEKOEKAHJUSTUSED

Müalgia

Sage

ÜLDISED HÄIRED JA

Väsimus

Väga sage

MANUSTAMISKOHA

Püreksia

Sage

REAKTSIOONID

Külmavärinad

Sage

 

Jõuetus

Sage

 

Gripilaadne haigus

Aeg-ajalt

 

Ebamugavustunne rindkeres

Aeg-ajalt

 

Süstekoha reaktsioonid

Väga sage

 

Valu süstekohas

 

Induratsioon süstekohas

Sage

 

Erüteem süstekohas

Sage

 

Turse süstekohas

Sage

 

Hemorraagia süstekohas

Sage

 

Aeg-ajalt

 

Ärritus süstekohas

 

Aeg-ajalt

 

Sügelus süstekohas

 

Aeg-ajalt

 

Liikumise halvenemine süstekohas

 

 

Väikelapsed, lapsed ja noorukid

Kõrvaltoimed (väikelapsed, lapsed ja noorukid)

Organsüsteemi klass

Eelistatud MedDRA

 

Esinemissagedus

 

(SOC)

termind

6–35 kuud

3–8 aastat

9–17 aastat

INFEKTSIOONID JA

Nasofarüngiit

Sage

Sage

Sage

INFESTATSIOONID

 

 

 

 

AINEVAHETUSE JA

Vähenenud isu

Sage

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

SÖÖMISHÄIRED

 

 

 

 

PSÜHHIAATRILISED

Unetus

-

-

Aeg-ajalt

HÄIRED

Unehäired

Sage

-

-

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED

Pearinglus

-

-

Aeg-ajalt

 

Peavalu

-

Sage

Väga sage

 

Nutmine

Sage

-

-

 

Unisus

Väga sage

-

-

 

Hüpoesteesia

-

-

Aeg-ajalt

SILMA KAHJUSTUSED

Silma ärritus

-

Aeg-ajalt

-

KÕRVA JA LABÜRINDI

Vertiigo

-

-

Aeg-ajalt

KAHJUSTUSED

 

 

 

 

RESPIRATOORSED,

Köha

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

RINDKERE JA

Orofarüngeaalne valu

-

Sage

Sage

MEDIASTIINUMI HÄIRED

Rinorröa

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

SEEDETRAKTI HÄIRED

Kõhuvalu

-

-

Sage

 

Iiveldus

Sage

Sage

Sage

 

Oksendamine

Sage

Sage

Sage

 

Diarröa

Sage

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

NAHA JA NAHAALUSKOE

Sügelus

Sage

Aeg-ajalt

Sage

KAHJUSTUSED

 

-

-

Aeg-ajalt

LIHAS-SKELETI JA

Artralgia

-

Sage

Sage

SIDEKOE KAHJUSTUSED

Müalgia

-

Sage

Sage

 

Valu jäsemetes

-

-

Aeg-ajalt

ÜLDISED HÄIRED JA

Valu süstekohas

Väga sage

Väga sage

Väga sage

MANUSTAMISKOHA

Induratsioon süstekohas

Sage

Sage

Sage

REAKTSIOONID

Erüteem süstekohas

Sage

Sage

Sage

 

Turse süstekohas

Sage

Sage

Sage

 

Hemorraagia süstekohas

Sage

Sage

Aeg-ajalt

 

Sügelus süstekohas

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

 

Valu õlavarres

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

 

Väsimus

-

Sage

Sage

 

Püreksia

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

 

Külmavärinad

-

-

Sage

 

Ärrituvus

Väga sage

-

-

 

Jõuetus

-

Sage

Sage

 

Külmatunne

-

Aeg-ajalt

Aeg-ajalt

Turuletulekujärgne kogemus

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i kohta pole turuletulekujärgse kogemuse andmed veel saadaval.

Mõju populatsioonile

Kogu viriooniga, Vero rakukultuuril kasvatatud H1N1 vaktsiini turuletulekujärgse jälgimise käigus täheldati alltoodud kõrvaltoimeid (nende kõrvaltoimete esinemissagedus ei ole teada ning seda ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired: anafülaktiline reaktsioon, ülitundlikkus

Närvisüsteemi häired: konvulsioonid

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: angioödeem

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: valu jäsemes

Trivalentsed sesoonsed gripivaktsioonid

Munast saadud trivalentsete vaktsiinide turuletulekujärgse jälgimise käigus on täheldatud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid.

Aeg-ajalt: üldised nahareaktsioonid

Harv: neuralgia, mööduv trombotsütopeenia.

Väga harv: vaskuliit koos mööduva neerukahjustusega. Neuroloogilised häired, nagu entsefalomüeliit, neuriit ja Guillain Barré sündroom

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gripivaktsiinid, ATC kood: J07BB01

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel. See tähendab, et teaduslikel põhjustel ei ole olnud võimalik saada ravimpreparaadi kohta täielikku teavet. Euroopa Ravimiamet (EMA) vaatab igal aastal läbi ravimpreparaadi kohta saadud kogu uue teabe ning vajaduse korral ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse.

Käesolev lõik kirjeldab näidisvaktsiini kahekordse süstimise kliinilisi kogemusi.

Näidisvaktsiinid sisaldavad gripiantigeene, mis erinevad hetkel ringlevate gripiviiruste omadest. Neid antigeene võib pidada “uuteks” antigeenideks ning need simuleerivad olukorda, kus vaktsineeritav sihtpopulatsioon on viirusest immunoloogiliselt mõjutamata. Näidisvaktsiinidega saadud andmete põhjal võib kasutada vaktsineerimisstrateegiat, mida tõenäoliselt kasutatakse pandeemiate korral: näidisvaktsiinide põhjal saadud kliinilise immunogeensuse, ohutuse ja reaktogeensuse andmed näitavad, et vaktsiin sobib kasutamiseks pandeemia ajal.

Täiskasvanud, eakad ja riskirühmad

Immuunsüsteemi vastus vaktsiinitüvele, mis sisaldas PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-it (A/Vietnam/1203/2004)

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i (A/Vietnam/1203/2004 tüvi) 0- ja 21-

päevase vaktsineerimisskeemi immunogeensust uuriti kolme kliinilise uuringu käigus, kus osalesid täiskasvanud vanuses 18…59 (N=961) ja eakad, kelle vanus oli 60 aastat ja enam (N=391). Lisaks hinnata immunogeensust III faasi uuringus immuunpuudulikkusega patsientide (N=122) ning

kroonilise haigusega patsientide (N=123) määratlemata riskirühmades 0- ja 21-päevase vaktsineerimiskeemi alusel.

Immunogeensus 18…59-aastastel täiskasvanutel (N=961) ja 60-aastastel ning vanematel isikutel (N=391)

18…59-aastastel täiskasvanutel ja üle 60-aastastel eakatel oli anti-HA antikehade seroprotektsiooni määr, serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (analüüsiti radiaalse hemolüüsi abil (SRH)) pärast esmast vaktsineerimist järgmine:

SRH analüüs

18…59 aastat

60 aastat ja vanemad

 

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroprotektsiooni määr*

53,2%

66,8%

47,7%

59,0%

Serokonversiooni määr**

39,8%

53,7%

41,9%

52,2%

Serokonversioonifaktor***

2,5

3,4

2,7

3,5

*SRH pindala ≥ 25 mm²

**SRH pindala ≥ 25 mm2 (kui baasjoone proov on negatiivne) või 50% suurenemine SRH pindalas, kui baasjoone proov > 4 mm²

***keskmine geomeetriline suurenemine

Pärast primaarset vaktsineerimist oli 18- kuni 59-aastastel isikutel ja üle 60-aastastel eakatel, kellel neutraliseerivate antikehade tiiter oli ≥ 20, serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (mõõdeti mikroneutralisatsioonianalüüsiga (MN)) järgmine:

Mikroneutralisatsiooni analüüs

18…59-aastased

Üle 60-aastased

 

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroneutralisatsiooni määr*

44,4%

69,7%

51,9%

69,2%

Serokonversiooni määr**

32,7%

56,0%

13,3%

23,9%

Serokonversioonifaktor***

3,0

4,5

2,0

2,6

*MN tiiter ≥ 20

**MN-tiitri ≥ 4 kordne tõus

***keskmine geomeetriline suurenemine

Immunogeensus immuunpuudulikkusega patsientidel (N=122) ja krooniliste haigustega patsientidel (N=123)

Pärast vaktsineerimist oli immuunpuudulikkusega patsientidel ja krooniliste haigustega patsientidel, kellel neutraliseerivate antikehade tiiter oli ≥ 20, serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (mõõdeti mikroneutralisatsioonianalüüsiga (MN)) järgmine:

Mikroneutralisatsiooni analüüs

Immuunpuudulikkusega patsiendid

Krooniliste haigustega patsiendid

 

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroneutralisatsiooni määr*

24,8%

41,5%

44,3%

64,2%

Serokonversiooni määr**

9,1%

32,2%

17,2%

35,0%

Serokonversioonifaktor***

1,6

2,5

2,3

3,0

*MN tiiter ≥ 20

**MN-tiitri ≥ 4 kordne tõus

***keskmine geomeetriline suurenemine

Antikehade püsimine

Vaktsineerimise järgselt 7,5 µg mitteadjuvantse PANDEMIC INFLUENZA VACCINE

H5N1 BAXTER-iga (A/Vietnam/1203/2004 tüvi) uuriti antikehade püsimist 6. kuul, 12…15. kuul ning 24. kuul pärast esmase vaktsineerimisseeria algust kliinilise uuringu käigus, kus osalesid täiskasvanud vanuses 18…59 ja vähemalt 60-aastased ja vanemad patsiendid. Tulemused näitavad antikehade tasemete langust aja jooksul.

Seroprotektsioon*

18…59 aastat

60 ja enam aastat

Seroneutralisatsiooni määr**

SRH analüüs

MN analüüs

SRH analüüs

MN analüüs

6. kuu

23,9%

35,0%

26,7%

40,5%

12…15. kuu

20,7%

34,2%

18,9%

36,2%

24. kuu

22,4%

18,4%

12,3%

22,8%

*SRH pindala ≥ 25 mm²;

**MN-tiiter ≥ 1:20

Rist-reaktiivne immuunvastus H5N1 tüvede suhtes

3. faasi uuringus täiskasvanute (N=270) ja eakamate patsientidega (N=272) pärast A/Vietnam/1203/2004 tüve vaktsinatsiooni oli isikute määr, kellel MN-analüüsiga mõõdetud rist-neutraliseerivate antikehade tiiter ≥ 20, järgmine:

 

18…59 aastat

 

60 ja enam aastat

 

42. päev a

180. päev

42. päev a

180. päev

Testitud tüvi

 

 

A/Indonesia/05/2005

 

Seroneutralisatsiooni määr*

35,1%

 

14,4%

54,8%

28,0%

*MN-tiiter ≥ 20

a

21 päeva pärast teist annust

 

Heteroloogsed revaktsinatsioonid

Kolmes kliinises uuringus revaktsineeriti 7,5 µg heteroloogse A/Indonesia/05/2005 vaktsiini tüvega, mis manustati 12…24 kuud hiljem esialgsest 2-annuselisest esmasest vaktsineerimisest A/Vietnam/1203/2004 vaktsiinitüvega täiskasvanud patsientidele vanuses 18…59 aastat

ning 60-aastastele ja vanematele patsientidele. 3. faasi uuringus toimus 12…24 kuu pärast ka immuunpuudulikkusega patsientide ning krooniliste haigustega isikute revaktsinatsioon heteroloogse vaktsiiniga.

Seroneutralisatsiooni määrad (MN tiiter ≥ 20) 21 päeva pärast 12…24 kuud toimunud revaktsinatsiooni 7,5 µg heteroloogse A/Indonesia/05/2005 vaktsiini tüvega, testituna nii homoloogse kui heteroloogse tüve vastu, olid järgmised:

Seroneutralisatsiooni määr*

18…59 aastat

Üle 60 aasta

Testitud tüvi

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12…24. kuu revaktsineerimine

89,8%

86,9%

82,9%

75,3%

*MN-tiiter ≥ 20

Seroneutralisatsiooni määr*

Immuunpuudulikkusega patsiendid

Krooniliste haigustega patsiendid

Testitud tüvi

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12…24. kuu revaktsineerimine

71,6%

65,7%

77,5%

70,8%

*MN-tiiter ≥ 20

Väikelapsed, lapsed ja noorukid

Immuunsüsteemi vastus vaktsiini tüvele A/Vietnam/1203/2004 /H5N1)

A/Vietnam/1203/2004 vaktsiini tüve 0- ja 21-päevase vaktsineerimisskeemi immunogeensust uuriti kliinilises uuringus, kus osalesid lapsed ja noorukid vanuses 9 kuni 17 aastat (N = 288), lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat (N = 146) ning väikelapsed ja lapsed vanuses 6 kuni 35 kuud (N = 33).

6-kuustel kuni 17-aastastel väikelastel, lastel ja noorukitel oli anti-HA antikehade seroprotektsiooni määr, serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (analüüsiti SRH abil) pärast esmast vaktsineerimist järgmine.

SRH analüüs

9…17 aastat

3…8 aastat

6…35 kuud

21 päeva pärast

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

Seroprotektsiooni määr*

63,8%

75,1%

46,1%

75,4%

13,8%

63,0%

Serokonversiooni määr**

48,4%

63,5%

43,3%

78,3%

13,8%

77,8%

Serokonversioonifaktor***

3,3

4,7

2,9

5,9

1,4

4,6

*SRH pindala ≥ 25 mm²

**SRH pindala ≥ 25 mm² (kui baasjoone proov on negatiivne) või 50% suurenemine SRH pindalas, kui baasjoone proov on > 4 mm²

***keskmine geomeetriline suurenemine

6-kuustel kuni 17-aastastel väikelastel, lastel ja noorukitel, kellel oli neutraliseerivate antikehade tiiter ≥ 20, oli serokonversiooni määr ja serokonversioonifaktor (mõõdeti MN-i analüüsi abil) pärast esmast vaktsineerimist järgmine.

Mikroneutralisatsiooni

9…17 aastased

3…8 aastased

6…35 kuud

21 päeva pärast

21 päeva pärast

21 päeva pärast

analüüs

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

1. annus

2. annus

 

Seroneutralisatsiooni määr*

52,6%

85,4%

17,1%

72,9%

3,0%

68,8%

Serokonversiooni määr**

9,1%

31,8%

16,4%

72,2%

9,1%

65,6%

Serokonversioonifaktor ***

1,6

3,1

2,1

6,3

1,4

6,8

*MN tiiter ≥ 20

**MN tiitri ≥ 4 kordne tõus

***keskmine geomeetriline suurenemine

Heteroloogsed revaktsinatsioonid

Heteroloogne revaktsinatsioon 7,5 µg mitteadjuvantse A/Indonesia/05/2005 tüve vaktsiiniga manustati 12 kuud pärast esialgset 2-annuselisest esmast vaktsineerimist

A/Vietnam/1203/2004 vaktsiini tüvega lastele ja noorukitele vanuses 9 kuni 17 aastat (N = 196), lastele vanuses 3 kuni 8 aastat (N = 79) ja väikelastele ja lastele vanuses 6 kuud kuni 35 kuud (N = 25).

Seroprotektsiooni määrad (SRH pindala ≥ 25 mm2) 21. päeval 12 kuu revaktsinatsiooni 7,5 µg A/Indonesia/05/2005 vaktsiini tüvega, testituna nii homoloogse kui ka heteroloogse tüve vastu, olid järgmised.

Seroprotektsiooni määr*

9…17 aastat

3…8 aastat

6…35 kuud

Testitud tüvi

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 kuu revaktsineerimine

81,6%

86,2%

87,5%

86,1%

96,0%

96,0%

*SRH pindala ≥ 25 mm2

Seroneutralisatsiooni määrad (MN tiiter ≥ 20) 21. päeval pärast revaktsinatsiooni 7,5 µg A/Indonesia/05/2005 vaktsiini tüvega, testituna nii homoloogse kui ka heteroloogse tüve vastu, olid järgmised.

Seroneutralisatsiooni määr

9…17 aastat

3…8 aastat

6…35 kuud

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Testitud tüvi

A/Vietna

A/Indonesi

A/Vietna

A/Indonesi

A/Vietna

A/Indonesi

 

 

m

a

m

a

m

a

12 kuu revaktsineerimine

94,1%

93,1%

94,7%

97,2%

100,0%

100,0%

*

MN tiiter ≥ 20

 

 

 

 

 

 

Info mittekliinilistest uuringutest

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER-i efektiivset kaitset patogeense linnugripi viiruse tüve H5N1 letaalsete annustega esile kutsutud haigestumise ja suremuse vastu hinnati mittekliiniliselt tuhkrute mudelkatses. Teostati kaks uuringut kasutades kas

H5N1 A/Vietnam/1203/2004 või A/Indonesia/05/2005 vaktsiini.

Ühes uuringus jagati kuusteist tuhkrut kahte kohortgruppi ja vaktsineeriti päevadel 0 ja 21 7,5 µg A/Vietnam/1203/2004 vaktsiini või platseeboga. Kõik tuhkrud nakatati intranasaalselt 35. päeval suure annuse väga virulentse H5N1 viiruse tüvega A/Vietnam/1203/2004 ja loomi jälgiti 14 päeva. Tuhkrutel, keda vaktsineeriti 7,5 µg A/Vietnam/1203/2004 vaktsiiniga, esines serokonversiooni suur määr. Vaktsiin A/Vietnam/1203/2004 tagas kaitse homoloogsele nakatumise esilekutsumisele nii nagu seda näitas vaktsineeritud kohortgrupis võrreldes loomade kontrollgrupiga kõigi loomade ellujäämine, vähenenud kaalukaotus, vähem väljendunud ja lühem temperatuuritõus, väiksem lümfotsüütide arvu vähenemine ja põletiku ning nekroosi vähenemine ajus ning bulbus olfactoriuses. Kõik kontrollgrupi loomad haigestusid viiruse tõttu.

Teises uuringus jagati kuuskümmend kuus tuhkrut 6 kohortgruppi, igaühes 11 tuhkrut ja nad immuniseeriti päevadel 0 ja 21 3,75 µg Indonesia vaktsiini või platseeboga. Tuhkrud nakatati 35. päeval viirusega intranasaalselt suure annuse grupp 2 H5N1 A/Indonesia/05/2005 viiruse

või grupp 1 H5N1 A/Vietnam/1203/2004 viirusega ja jälgiti 14 päeva. Vaktsiin A/lndonesia/05/2005 osutus efektiivseks 100% elulemuse, vähenenud palaviku esinemise, vähenenud kaalukaotuse, vähenenud viiruse sümptomite ja vähenenud hematoloogiliste (leukopeenia ja lümfopeenia) muutustega vaktsineeritud kohortgrupis pärast homoloogset viirusega nakatamist. Sarnaselt oli A/lndonesia/05/2005 vaktsiin efektiivne heteroloogse viirusega nakatamise vastu, näidates vaktsineeritud kohortgrupis võrreldes kontrollgrupi kohordiga vaktsiini annusest sõltuvat elulemust. Sarnaselt homoloogse viirusega nakatamisele vähendas vaktsinatsioon

heteroloogse nakatumise vastu viiruse toime sümptomeid ning vähendas hematoloogilisi (leukopeenia) muutuseid, mis seostuvad väga patogeense linnugripi infektsiooniga.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilised uuringud näitasid rottidega läbi viidud korduva annuse toksilisuse uuringutes väikeseid muutusi maksaensüümides ja kaltsiumi tasemetes. Praeguseni ei ole kliiniliselt märkimisväärseid muutusi maksaensüümides ja kaltsiumi tasemetes inimestel läbi viidud kliinilistes uuringutes leitud.

Loomade reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse uuringud ei näita otseseid või kaudseid kahjulikke toimeid naise fertiilsusele, rasedusele, embrüo/loote arengule, sünniaegsele ega sünnijärgsele arengule. Isasloomade fertiilsust ei ole reproduktiivsuse ja arengu toksilisuse uuringutes uuritud, kuid puudusid leiud korduva doosiga toksilisuse uuringutes, et leida vaktsiiniga seotud mis tahes koemuutusi isaslooma reproduktiivtraktis,

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Trometamool

Naatriumkloriid

Süstevesi

Polüsorbaat 80

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

1 aasta

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida originaalmahutis, valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Üks pakk, milles on 0,5 ml annust süstesuspensiooni sisaldav 1 eeltäidetud süstal (I tüübi klaas), millel on lateksivaba süstlakolbitropp (halogeenbutüülkumm); pakk võib sisaldada nõelu või mitte.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Enne kasutamist tuleb vaktsiin soojendada toatemperatuurile. Enne kasutamist loksutada. Pärast loksutamist on vaktsiin tuhmvalge, küütlev, poolläbipaistev suspensioon.

Enne manustamist tuleb suspensiooni kontrollida ja veenduda, et puuduvad võõrosakesed ja/või ebatavalised muudatused väliskujus. Kui märgatakse võõrosakesi ja/või on väliskuju muutunud, tuleb vaktsiin ära visata.

Pärast süstlakorgi eemaldamist kinnitage kohe nõel ja eemaldage enne manustamist nõelakate.

Pärast seda, kui nõel on süstlale kinnitatud, tuleb vaktsiin kohe ära kasutada.

Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

London

EC1Y 4UQ. Suurbritannia

8. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/09/571/002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 16.10.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.05.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel http://www.ema.europa.eu/

PP/KK/AAAA

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu