Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemrix (split influenza virus inactivated, containing...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07BB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPandemrix
ATC koodJ07BB02
Toimeainesplit influenza virus inactivated, containing antigen equivalent to A/California/07/2009 (H1N1)-derived strain used NYMC X-179A
TootjaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pandemrix suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks. Gripiviiruse vaktsiin (H1N1)v (inaktiveeritud purustatud viirus, adjuveeritud)

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Pärast segamist sisaldab 1 annus (0,5 ml):

Inaktiveeritud purustatud gripiviirus, mille antigeeni* sisaldus on ekvivalentne:

A/California/7/2009 (H1N1) kasutatud sarnast tüve NYMC X-179A 3,75 mikrogrammi**

*kultiveeritud munavalgul

**hemaglutiniin

Adjuvant AS03 sisaldab skvaleeni (10,69 milligrammi), DL-alfatokoferooli (11,86 milligrammi) ja polüsorbaat 80 (4,86 milligrammi).

Suspensioon ja emulsioon, mis segatuna moodustavad mitmeannuselise vaktsiini viaalis. Annuste arvu viaalis vt lõik 6.5.

Teadaolevat toimet omavad abiained

Vaktsiin sisaldab 5 mikrogrammi tiomersaali.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks.

Suspensioon on värvitu, kergelt opalestseeruv vedelik.

Emulsioon on valkjas kuni kuni kollakas homogeenne piimjas vedelik.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

A (H1N1)v 2009 viiruse poolt põhjustatud gripi profülaktika. Pandemrix’i tohib kasutada vaid juhul, kui soovitatavad iga-aastased sesoonsed kolmevalentsed/neljavalentsed gripivaktsiinid ei ole saadaval ja kui vajalikuks peetakse immuniseerimist (H1N1)v tüve vastu (vt lõike 4.4 ja 4.8).

Pandemrix’i tuleb kasutada vastavalt kehtivatele ametlikele soovitustele.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Annustamissoovituste puhul on arvestatud ohutuse ja immunogeensuse andmeid kliinilistest uuringutest tervete isikutega

Vt üksikasju lõikudes 4.4, 4.8 ja 5.1.

Puuduvad andmed laste kohta, kes on nooremad kui 6-kuused.

Täiskasvanud vanuses 18 aastat ja vanemad:

Üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Immunogeensuse andmed, mis on saadud kolm nädalat pärast Pandemrix’i (H1N1)v ühte annust viitavad, et üksikannus võib olla piisav.

Kui manustatakse teine annus, siis peab esimese ja teise annuse vahel olema vähemalt kolm nädalat. Vt lõik 5.1 seoses immuunvastusega Pandemrix (H1N1) ühe ja kahe annuse manustamise järel, sealhulgas seoses antikehade tasemega 6 ja 12 kuu pärast.

Pediaatriline populatsioon

Lapsed ja noorukid vanuses 10...17 aastat

Annustamine võib toimuda vastavalt täiskasvanute annustamissoovitustele.

Lapsed vanuses 6 kuud kuni 9 aastat

Üks 0,25 ml annus vabalt valitud päeval.

Immuunvastus suureneb pärast teist, kolme nädalase intervalliga manustatud 0,25 ml annust.

Teise annuse kasutamist peaks kaaluma lähtuvalt lõikudes 4.4, 4.8 ja 5.1 toodud informatsioonist.

Alla 6 kuu vanused lapsed

Andmed puuduvad.

On soovitatav, et isikud kes saavad Pandemrix’i esimese annusena, saavad kogu vaktsinatsiooni kuuri vältel Pandemrix’i (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Immuniseerimine tuleb läbi viia lihasesisese süstena eelistatavalt deltalihasesse või reie anterolateraalsesse piirkonda (sõltuvalt lihasmassist).

Juhist ravimi manustamiseelse kokkusegamise kohta vt lõik 6.6

4.3Vastunäidustused

Anamneesis anafülaktiline (st eluohtlik) reaktsioon vaktsiini ükskõik millise koostisosa või jääkide (muna- ja kanavalk, ovalbumiin, formaldehüüd, gentamütsiinsulfaat ja naatriumdeoksükolaat) suhtes.

Kõrge palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga isikutel tuleb immuniseerimine edasi lükata.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vaktsiinist võib oodata kaitset ainult gripi vastu, mida põhjustab A/California/7/2009 (H1N1)v– sarnane tüvi.

Ettevaatus on vajalik manustades vaktsiini isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus (muul kujul kui anafülaktiline reaktsioon) aktiivse toimeaine, ükskõik millise lõigus 6.1 loetletud abiaine, tiomersaali või jääkide (muna- ja kanavalk, ovalbumiin, formaldehüüd, gentamütsiinsulfaat ja naatriumdeoksükolaat) suhtes.

Sarnaselt teistele vaktsiinidele, peab alati käepärast olema vastav meditsiiniline abi ja järelvalve, juhuks kui pärast vaktsineerimist peaks tekkima harva esinev anafülaktiline reaktsioon.

Pandemrix´i ei tohi mitte mingil tingimusel manustada veresoonde.

Puuduvad andmed Pandemrix’i kasutamise kohta subkutaanselt. Seega peavad tervishoiutöötajad hindama kasu ja riski suhet manustades vaktsiini trombotsütopeenia ja veritsushäirega isikutele, kellele on intramuskulaarne süst vastunäidustatud, kas võimalik kasu kaalub üles veritsusohu.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientidel võib antikehade reaktsioon olla ebapiisav.

Kaitsev immuunvastus ei pruugi tekkida kõikidel vaktsineeritutel (vt lõik 5.1).

Pandemrix’i vahetatavuse kohta teiste (H1N1)v vaktsiinidega puuduvad ohutuse, immunogeensuse või efektiivsuse andmed.

Mitmes Euroopa riigis Pandemrix'iga tehtud epidemioloogilised uuringud näitavad vaktsineeritud isikute katapleksiaga või katapleksiata narkolepsia riski suurenemist võrreldes vaktsineerimata isikutega. Lastel/noorukitel (kuni 20-aastased) on need uuringud näidanud täiendava 1,4 kuni 8 juhu lisandumist 100 000 vaktsineeritud isiku kohta. Täiskasvanuid (üle 20-aastasi) käsitlevad olemasolevad epidemioloogilised andmed näitavad ligikaudu 1 täiendava juhu lisandumist 100 000 vaktsineeritud isiku kohta. Nendest andmetest ilmneb, et vanuse suurenedes vaktsineerimisel ülemäärane risk kaldub vähenema.

Pandemrix'i ja narkolepsia vahelist seost alles uuritakse.

Pandemrix'i tohib kasutada vaid juhul, kui soovitatavad iga-aastased sesoonsed kolmevalentsed/neljavalentsed gripivaktsiinid ei ole saadaval ja kui vajalikuks peetakse immuniseerimist (H1N1)v tüve vastu (vt lõik 4.8).

Lapsed

Pandemrix (H1N1)v kliinilistest uuringutest puuduvad ohutuse ja immunogeensuse andmed alla 6 kuu vanuste laste kohta. Vaktsineerimine selles vanusegrupis ei ole soovitatav.

Lastel vanuses 6…35 kuud (N=51), kes said kaks 0,25 ml annust (pool täiskasvanu annusest) 3- nädalase intervalliga, oli süstekoha reaktsioonide ja üldiste sümptomite esinemissageduse tõus (vt lõik

4.8). Eriti oluliselt suurenes palaviku esinemine (kaenlaalune temperatuur ≥38°C) pärast teist annust.

Seetõttu on noorematel lastel (nt kuni umbes 6 aastastel) pärast igakordset Pandemrix’i annust soovitatav kehatemperatuuri jälgimine ja palavikku alandavate meetmete kasutamine (kliiniliselt võib- olla vajalik ka antipüreetikumide kasutamine).

Sünkoop (minestamine) võib tekkida pärast või isegi enne ükskõik missugust vaktsineerimist, eriti noorukitel, psühhogeense reaktsioonina nõelatorkele. Sellega võivad kaasneda mitmed neuroloogilised nähud, näiteks mööduvad nägemishäired, paresteesiad ja toonilis-kloonilised jäsemeliigutused taastumise ajal. Oluline on rakendada ettevaatusabinõusid minestamisest tingitud vigastuste vältimiseks.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed, mis on saadud Pandemrix (H1N1)v koosmanustamisel adjuveerimata sesoonse gripi vaktsiiniga (Fluarix, purustatud viirusega vaktsiin) tervetele täiskasvanutele vanuses üle 60 aasta, ei viita Pandemrix (H1N1)v immuunvastuse märkimisväärsetele muutustele. Immuunvastus Fluarix’ile oli rahuldav.

Koosmanustamist ei seostatud lokaalsete või süsteemsete reaktsioonide suurema esinemisega võrreldes ainult Pandemrixi manustamisega.

Seetõttu andmed näitavad, et Pandemrix’i võib manustada koos sesoonse gripi adjuveerimata vaktsiinidega (süsted tuleb teha eri jäsemetesse).

Mitte-adjuveeritud sesoonse gripivaktsiini (Fluarix, nagu ülal kirjeldatud) manustamisest tervetele üle 60-aastastele täiskasvanutele 3 nädalat enne Pandemrix (H1N1)v annust saadud andmete järgi ei mõjuta see Pandemrix (H1N1)v poolt tekitatavat immuunvastust.

Seega andmed näitavad, et Pandemrix’i võib manustada 3 nädalat pärast mitte-adjuveeritud sesoonse gripivaktsiini manustamist.

Ühes kliinilises uuringus, milles manustati ilma adjuvandita sesoonset gripivaktsiini (Fluarix, nagu ülal kirjeldatud) 3 nädalat pärast Pandemrixi teist annust (kaks annust manustati 21päevaste vahedega), täheldati väiksemat immuunvastust Fluarixile võrreldes uuritavatega, kes ei olnud eelnevalt Pandemrixi saanud. Ei ole teada, kas täheldatud mõju kehtib ka ilma adjuvandita sesoonse vaktsiini manustamisele pärast ühe annuse Pandemrixi manustamist või juhul, kui Pandemrixi manustamise järel on möödunud pikem ajavahemik. Eelistatav on ilma adjuvandita sesoonset gripivaktsiini manustada enne Pandemrixi esimest annust või koos sellega.

Puuduvad andmed Pandemrix’i manustamise kohta üheaegselt teiste vaktsiinidega.

Kui kaalutakse vaktsiinide üheaegset manustamist, tuleb preparaadid manustada erinevatesse jäsemetesse. Sellisel juhul võivad kõrvaltoimed olla tugevamad.

Immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel võib immuunvastus olla langenud.

Gripivaktsiini manustamise järgselt võib täheldada ELISA testi valepositiivseid tulemusi inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1 tüübi (HIV-1), C-hepatiidi ja eriti HTLV-1 antikehade määramisel. Sellistel juhtudel jääb Western Blot test negatiivseks. Ajutine valepositiivne tulemus võib olla tingitud vaktsiinile tekkivast IgM vastusest.

4.6 Viljakus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Pandemrix’i on manustatud naistele igas raseduse trimestris. Hetkel on informatsioon hinnanguliselt rohkem kui 200 000 naise raseduse tulemuse kohta, keda vaktsineeriti raseduse ajal, limiteeritud. Puuduvad tõendid raseduse ebasoodsa tulemuse suurenenud riski kohta rohkem kui 100 raseduse põhjal, mida jälgiti prospektiivses kliinilises uuringus.

Loomuuringud Pandemrix’iga ei näita reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3).

Andmed, mis on saadud naiste kohta, keda on vaktsineeritud erinevate mitteadjuveeritud hooajaliste vaktsiinidega ei viita väärarengutele või loote või vastsündinu toksilisusele.

Rinnaga toitmine

Pandemrix´i võib kasutada imetamise ajal.

Viljakus

Viljakuse kohta andmed puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Mõned kõrvaltoimed, mis on toodud lõigus 4.8, võivad mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes on hinnatud kõrvalnähtude esinemissagedust rohkem kui 1000-l 18-aastasel ja vanemal isikul, kes said Pandemrix’i (H1N1).

Täiskasvanutel vanuses 18...60 eluaastat olid kõige sagedamini raporteeritud kõrvalnähud peale vaktsineerimist valu süstekohal (87,8%), väsimus (32,9%), peavalu (28,1%), liigesevalu (17,9%), lihasevalu (30,0%), värisemine (19,4%), turse süstekohal (11,5%) ja higistamine (11,3%).

Isikutel üle 60 eluaasta olid kõige sagedamini raporteeritud kõrvalnähud peale vaktsineerimist valu süstekohal (59,0%), lihasevalu (20,6%), väsimus (17,9%), peavalu (17,6%) ja liigesevalu (14,3%).

Tabelis esitatud kõrvalnähud

Teatatud kõrvaltoimed on järjestatud vastavalt esinemissagedusele annuse kohta:

Väga sage (≥ 1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Süsteemne organklass

Sagedus

Kõrvaltoimed

Kliinilised uuringud

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt

Lümfadenopaatia

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt

Unetus

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Peavalu

 

Aeg-ajalt

Paresteesia, pearinglus

Seedetrakti häired

Sage

Seedetrakti sümptomid (nagu kõhulahtisus,

 

 

oksendamine, kõhuvalu, iiveldus)

Naha ja nahaaluskoe häired

Väga sage

Suurenenud higistamine

 

Aeg-ajalt

Sügelus, lööve

Lihas-skeleti ja sidekoe

Väga sage

Liigesevalu, lihasevalu

häired

Väga sage

Valu ja turse süstekohal, väsimus,

Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid

 

värisemine

 

Sage

Punetus ja sügelus süstekohal, palavik

 

Aeg-ajalt

Süstekoha kõvastumine ja soojatunne

 

 

süstekohal, gripilaadne haigestumine, halb

 

 

enesetunne

Turuletulekujärgsed kogemused Pandemrix’iga (H1N1)v

Immuunsüsteemi häired

 

Anafülaksia, allergilised reaktsioonid

Närvisüsteemi häired

Väga harv1

Febriilsed krambid

 

Narkolepsia katapleksiaga või ilma (vt lõik

 

 

4.4)

 

 

Unisus2

Naha ja nahaaluskoe häired

 

Angioödeem, generaliseerunud naha

 

 

reaktsioonid, urtikaaria

Üldised häired ja

 

Süstekoha reaktsioonid (nagu põletik, kõva

manustamiskoha reaktsioonid

 

tükk, verevalum)

 

 

Turuletulekujärgsed kogemused kolmevalentsete hooajaliste gripivaktsiinidega

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv

Mööduv trombotsütopeenia

Närvisüsteemi häired

Harv

Neuralgia

 

Väga harv

Neuroloogilised häired nagu

 

 

entsefalomüeliit, neuriit, ja Guillain Barré’i

 

 

sündroom

Vaskulaarsed häired

Väga harv

Vaskuliit koos mööduva neerude

 

 

kaasatusega

1sagedus põhineb mitmes Euroopa riigis läbiviidud epidemioloogiliste uuringutega vaktsiinile omistatud hinnangulisel riskil (vt lõik 4.4).

2Raporteeritud narkolepsiaga patsientidel ajutise vaktsineerimisjärgse nähuna.

Reaktogeensust hinnanud kliinilistes uuringutes 18-aastastel ja vanematel patsientidel, kes said kaks 0,5 ml annust Pandemrix’i (H1N1)v, täheldati võrreldes esimese annusega teise annuse järel rohkem üldisi eeldatavaid sümptome (nagu väsimus, peavalu, liigesevalu, lihasevalu, värisemine, higistamine ja palavik).

Pediaatriline populatsioon

Lapsed vanuses 10...17 aastat

Reaktogeensust hinnanud kliinilistes uuringutes 10...17-aastastel lastel, kes said kas kaks 0,5 ml annust (täiskasvanu annus) või kaks 0,25 ml annust (pool täiskasvanu annusest) (21-päevase vahega) Pandemrix’i (H1N1)v, täheldati annuse kohta järgmisi kõrvalnähtusid sagedusega, mis on toodud tabelis:

Kõrvalnäht

 

 

10...17-aastased

 

 

Pool täiskasvanu annusest

 

Täiskasvanu annus

 

Peale 1. annust

Peale 2. annust

Peale 1. annust

Peale 2. annust

 

N=118

N=117

 

N=98

N=93

Valu

73,7%

68,4%

 

92,9%

96,8%

Punetus

22,9%

31,6%

 

21,4%

28,0%

Turse

30,5%

25,6%

 

41,8%

53,8%

Värisemine

20,3%

16,2%

 

14,3%

26,9%

Higistamine

7,6%

6,8%

 

5,1%

7,5%

Palavik >38°C

1,7%

5,1%

 

3,1%

9,7%

Palavik >39°C

1,7%

1,7%

 

0,0%

1,1%

Liigesevalu

9,3%

15,4%

 

26,5%

34,4%

Lihasevalu

22,0%

23,1%

 

34,7%

47,3%

Väsimus

28,0%

27,4%

 

40,8%

51,6%

Seedetrakti häired

11,0%

12,0%

 

6,1%

6,5%

Peavalu

35,6%

35,0%

 

41,8%

53,8%

Lapsed vanuses 3...9 aastat

Reaktogeensust hinnanud kliinilistes uuringutes 10...17-aastastel lastel, kes said kas kaks 0,25 ml annust (pool täiskasvanu annusest) või kaks 0,5 ml annust (täiskasvanu annus) (21-päevase vahega) Pandemrix’i (H1N1)v, täheldati annuse kohta järgmisi kõrvalnähtusid sagedusega, mis on toodud tabelis:

Kõrvalnäht

3-5-aastased

6-9-aastased

Pool täiskasvanu

Täiskasvanu annus

Pool täiskasvanu

Täiskasvanu annus

annusest

 

annusest

 

Peale 1.

Peale 2.

Peale 1. Peale 2.

Peale 1. Peale 2.

Peale 1. Peale 2.

 

 

 

 

 

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

 

N=60

N=56

N=53

N=52

N=65

N=63

N=57

N=57

Valu

60,0%

55,4%

75,5%

84,6%

63,1%

65,1%

94,7%

96,5%

Punetus

26,7%

41,1%

28,3%

34,6%

23,1%

33,3%

24,6%

33,3%

Turse

21,7%

28,6%

34,0%

30,8%

23,1%

25,4%

28,1%

45,6%

Värisemine

13,3%

7,1%

3,8%

9,6%

10,8%

6,3%

7,0%

22,8%

Higistamine

10,0%

5,4%

1,9%

7,7%

6,2%

7,9%

1,8%

7,0%

Palavik >38°C

10,0%

14,3%

5,7%

32,6%

4,6%

6,4%

1,8%

12,3%

Palavik >39°C

1,7%

5,4%

0,0%

3,8%

0,0%

3,2%

0,0%

1,8%

Kõhulahtisus

5,0%

5,4%

1,9%

5,8%

NA

NA

NA

NA

Unisus

23,3%

17,9%

15,1%

28,8%

NA

NA

NA

NA

Ärrituvus

20,0%

26,8%

18,9%

26,9%

NA

NA

NA

NA

Isutus

20,0%

17,9%

15,1%

32,7%

NA

NA

NA

NA

Liigesevalu

NA

NA

NA

NA

15,4%

14,3%

14,0%

22,8%

Lihasevalu

NA

NA

NA

NA

16,9%

17,5%

22,8%

28,1%

Väsimus

NA

NA

NA

NA

27,7%

20,6%

35,1%

49,1%

Seedetrakti

NA

NA

NA

NA

13,8%

7,9%

15,8%

14,0%

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

Peavalu

NA

NA

NA

NA

21,5%

20,6%

42,1%

45,6%

NA=andmed puuduvad

Lapsed vanuses 6...35 kuud

Reaktogeensust hinnanud kliinilises uuringus 6...35-kuulistel lastel, kes said kas kaks 0,25 ml annust (pool täiskasvanu annusest) või kaks 0,5 ml annust (täiskasvanu annus) (21-päevase vahega) Pandemrix’i (H1N1)v, esines teise annuse järgselt süstekoha reaktsioonide ja üldiste sümptomite sageduse tõus võrreldes esimese annusega, eriti kaenlaalt mõõdetud palaviku (>38°C) osas. Annuse kohta täheldati järgmisi kõrvalnähtusid sagedusega, mis on toodud tabelis:

Kõrvalnäht

Pool täiskasvanu annusest

Täiskasvanu annus

 

Peale 1. annust

Peale 2. annust

Peale 1. annust

Peale 2. annust

 

N=104

N=104

N=53

N=52

Valu

35,6%

41,3%

58,5%

51,9%

Punetus

18,3%

32,7%

32,1%

44,2%

Turse

11,5%

28,8%

20,8%

32,7%

Palavik (>38°C)

6,8%

41,4%

7,6%

46,1%

mõõdetuna kaenla alt

 

 

 

 

Palavik (>39°C)

1,0%

2,9%

1,9%

17,3%

mõõdetuna kaenla alt

 

 

 

 

Unisus

16,3%

33,7%

20,8%

42,3%

Ärrituvus

26,9%

43,3%

22,6%

51,9%

Isutus

17,3%

39,4%

20,8%

50,0%

See ravim sisaldab säilitusainena tiomersaali (orgaaniline elavhõbedaühend), mistõttu võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: gripivaktsiin, ATC kood: J07BB02.

Farmakodünaamilised mõjud

Immuunvastus Pandemrix’ile (H1N1)v.

Täiskasvanud vanuses 18...60 aastat

Kaks kliinilist uuringut hindasid Pandemrix’i immunogeensust tervetel isikutel vanuses 18...60 aastat. Kõigile isikutele manustati kaks 0,5 ml annust 21-päevase vahega, välja arvatud uuringus D-Pan H1N1-008, kus pooled isikutest said ühe 0,5 ml annuse. Anti-HA antikehade vastused järgmised:

anti-HA

 

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

 

antikeha

 

D-Pan H1N1-007

 

 

D-Pan H1N1-008

 

 

21 päeva pärast

21 päeva pärast

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

1. annust

2. annust

esimest annust

2. annust

 

Isikute

Sero-

Isikute

Sero-

Isikute

Sero-

Isikute

Sero-

 

koguarv

negatiivsed

koguarv

negatiivsed

koguarv

negatiivsed

koguarv

negatiivsed

 

N=60

isikud enne

N=59

isikud enne

N=120

isikud enne

N=66

isikud enne

 

[95% CI]

vaktsi-

[95% CI]

vaktsi-

[95% CI]

vaktsi-

[95% CI]

vaktsi-

 

 

neerimist

 

neerimist

 

neerimist

 

neerimist

 

 

N=37

 

N=37

 

 

 

N=42

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

 

N=76

 

[95% CI]

 

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

 

Sero-

100%

100%

100%

100%

97,5%

96,1%

100%

100%

protekt-

[94,0;100]

[90,5;100]

[93,9;100]

[90,5;100]

[92,9;99,5]

[88,9;99,2]

[94,6; 100]

[91,6;100]

siooni

 

 

 

 

 

 

 

 

määr1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sero-

98,3%

100%

98,3%

100%

95,0%

96,1%

98,5%

100%

konver-

[91,1;

[90,5;

[90,9;100]

[90,5;100]

[89,4;98,1]

[88,9;99,2]

[91,8; 100]

[91,6;100]

siooni

100]

100]

 

 

 

 

 

 

määr2

 

 

 

 

 

 

 

 

Sero-

38,1

47,0

72,9

113,3

42,15

50,73

69,7

105,9

konver-

 

 

 

 

[33,43;53,16]

[37,84;68,02]

[53,79;

[81,81;137,08]

siooni

 

 

 

 

 

 

90,32]

 

faktor3

 

 

 

 

 

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

Kuus kuud pärast esimese annuse manustamist oli seroprotektsiooni määr järgmine.

Anti-HA

 

Immuunvastus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnasele tüvele

antikeha

D-Pan H1N1-007

 

D-Pan H1N1-008

 

 

6 kuud pärast kahe 0,5 ml

6 kuud pärast kahe 0,5 ml

6 kuud pärast ühe 0,5 ml

 

annuse manustamist

annuse manustamist

annuse manustamist

 

-Isikute

Seronegatiivsed

Isikute arv

Seronegatiivsed

Isikute arv

Seronegatiivsed

 

arv kokku

-isikud enne

kokku

isikud enne

kokku

isikud enne

 

N=59

vaktsineerimist

N=67

vaktsineerimist

N=51

vaktsineerimist

 

[95% CI]

N=35

[95% CI]

N=43

[95% CI]

N=32

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

 

[95% CI]

 

 

 

 

 

 

Seroprotektsiooni

100%

100%

97,0%

95,3%

86,3%

78,1%

määr1

[93,9;100]

[90,0;100]

[89,6;99,6]

[84,2;99,4]

[73,7;94,3]

[60,0;90,7]

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40

12 kuud pärast esimese annuse manustamist oli seroprotektsiooni määr järgmine.

anti-HA antikeha

 

Immuunvastus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnasele tüvele

 

D-Pan H1N1-007

 

D-Pan H1N1-008

 

 

12 kuud pärast kahe 0,5 ml

12 kuud pärast kahe 0,5 ml

12 kuud pärast ühe 0,5 ml

 

annuse manustamist

annuse manustamist

annuse manustamist

 

Isikute arv

Seronegatiivsed

Isikute arv

Seronegatiivsed

Isikute arv

Seronegatiivsed

 

kokku

isikud enne

kokku

isikud enne

kokku

isikud enne

 

N=59

vaktsineerimist

N=67

vaktsineerimist

N=52

vaktsineerimist

 

[95% CI]

N=36

[95% CI]

N=43

[95% CI]

N=32

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

 

[95% CI]

Seroprotektsiooni

78,0%

66,7%

79,1%

69,8%

65,4%

53,1%

määr1

[65,3;87,7]

[49,8;80,9]

[67,4;88,1]

[53,9;82,8]

[50,9;78,0]

[34,7;70,9]

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40

Uuringus D-Pan-H1N1-008 oli neutraliseerivate antikehade vastus järgmine.

Seerumi

 

Immuunvastus A/Netherlands/602/9 (H1N1)v-sarnasele tüvele1

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärast kahte 0,5 ml annust

Pärast ühte 0,5 ml annust

 

21. päev

 

42. päev

6. kuu

21. päev

42. päev

6. kuu

 

N=22

 

N=22

N=22

N=17

N=17

N=17

Vaktsiinile

68,2%

 

90,9%

81,8%

70,6%

64,7%

35,3%

reageerimise

[45,1;86,1]

[70,8;98,9]

[59,7;94,8]

[44,0;89,7]

[38,3;85,8]

[14,2;61,7]

määr2

 

 

 

 

 

 

 

1antigeenne sarnasus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnase tüvega

2vaktsineeritavate protsentuaalne osakaal, kes juhul, kui nad olid algselt seronegatiivsed, saavutasid pärast vaktsineerimist antikehade tiitri ≥32 1/lahjendus, või kui nad olid algselt seropositiivsed, saavutasid antikehade tiitri, mis oli ≥ 4 korda suurem vaktsineerimiseelsest tiitrist

Eakad (>60 aasta)

Anti-HA antikehade vastused isikutel vanuses >60 aastat, kes said kas ühe või kaks 0,5 ml vaktsiiniannust 21-päevase vahega olid järgmised:

anti-HA

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

 

antikeh

 

61…70-aastased

 

 

71…80-aastased

 

a

21 päeva pärast

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

21 päeva pärast

 

1. annust

2. annust

1. annust

 

2. annust

 

Isikute

Sero-

Isikute

Sero-

Isikute

Sero-

 

Isikute

Sero-

 

koguarv

negatiivsed

koguarv

negatiivsed

koguarv

negatiivse

 

koguarv

negatiivsed

 

N=75

isikud enne

N=40

isikud enne

N=40

d isikud

 

N=24

isikud enne

 

[95% CI]

vaktsi-

[95%

vaktsi-

[95%

enne

 

[95%

vaktsi-

 

 

neerimist

CI]

neerimist

CI]

vaktsi-

 

CI]

neerimist

 

 

N=43

 

N=23

 

neerimist

 

 

N=15

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

 

N=23

 

 

[95% CI]

 

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

 

 

Sero-

88,0%

81,4%

97,5%

95,7%

87,5%

82,6%

 

100%

100%

protekt-

[78,4;94,4

[66,6;91,6]

[86,8;

[78,1;99,9

[73,2;

[61,2;95,0

 

[85,8;

[78,2;100

siooni

]

 

99,9]

]

95,8]

]

 

100]

]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

määr1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sero-

80,0%

81,4%

95,0%

95,7%

77,5%

82,6%

91,7%

100%

konver-

[69,2;88,4

[66,6;91,6]

[83,1;

[78,1;99,9

[61,5;

[61,2;95,0

[73,0;

[78,2;100

siooni

]

 

99,4]

]

89,2]

]

99,0]

]

määr2

 

 

 

 

 

 

 

 

Sero-

13,49

20,3

37,45

62,06

13,5

20,67

28,95

50,82

konver-

[9,24;21,0

[13,94;28,78

[25,29;

[42,62;

[8,6;

[11,58;

[17,02;

[32,97;

siooni

5]

]

55,46]

90,37]

21,1]

36,88]

49,23]

78,35]

faktor3

 

 

 

 

 

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

anti-HA antikeha

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

 

>80-aastased

 

 

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

 

1. annust

2. annust

 

Isikute koguarv

Sero-negatiivsed isikud

Isikute koguarv

Sero-negatiivsed

 

N=5

enne vaktsi-

N=3

isikud enne vaktsi-

 

[95% CI]

neerimist

[95% CI]

neerimist

 

 

N=3

 

N=1

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

Seroprotektsiooni

80,0%

66,7%

100%

100%

määr1

[28,4;99,5]

[9,4;99,2]

[29,2;100]

[2,5;100]

Serokonversiooni

80,0%

66,7%

100%

100%

määr2

[28,4;99,5]

[9,4;99,2]

[29,2;100]

[2,5;100]

Serokonversiooni

18,4

17,95

25,49

64,0

faktor3

[4,3;78,1]

[0,55;582,25]

[0,99;654,60]

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

Kuus kuud pärast esimese annuse manustamist oli seroprotektsiooni määr järgmine.

Anti-HA

 

Immuunvastus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnasele tüvele

 

antikeha

 

61…70 aastat

 

 

 

71…80 aastat

 

 

6 kuud pärast kahe 0,5

6 kuud pärast ühe 0,5

6 kuud pärast kahe 0,5

6 kuud pärast ühe 0,5

 

ml annuse manustamist

ml annuse

ml annuse

ml annuse

 

 

 

manustamist

manustamist

manustamist

 

Isikute

Seronega-

Isikute

 

Seronega-

Isikute

Seronega-

Isikute

Seronega-

 

arv

tiivsed

arv

 

tiivsed

arv

tiivsed

arv

tiivsed

 

kokku

isikud enne

kokku

 

isikud enne

kokku

isikud enne

kokku

isikud

 

N=41

vaktsinee-

N=33

 

vaktsinee-

 

vaktsinee-

 

enne

 

[95% CI]

rimist

[95%

 

rimist

N=24

rimist

N=15

vaktsinee-

 

 

N=23

CI]

 

N=19

[95%

N=15

[95%

rimist

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

CI]

[95% CI]

CI]

N=7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[95% CI]

Seroprotekt-

92,7%

91,3%

51,5%

 

31,6%

83,3%

73,3%

66,7%

28,6%

siooni määr1

[80,1;

[72,0;

[33,5;

 

[12,6;

[62,6;

[44,9;

[38,4;

[3,7;

 

98,5]

98,9]

69,2]

 

56,6]

95,3]

92,2]

88,2]

71,0]

 

 

 

 

 

 

 

 

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40

Anti-HA antikeha

Immuunvastus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnasele tüvele

 

 

>80 aastat

 

 

6 kuud pärast kahe 0,5 ml annuse

6 kuud pärast ühe 0,5 ml annuse

 

manustamist

manustamist

 

-Isikute arv kokku

Seronegatiivsed -

Isikute arv kokku2

 

N=3

isikud enne

N=2

 

[95% CI]

vaktsineerimist

[95% CI]

 

 

N=1

 

 

 

[95% CI]

 

Seroprotektsiooni

100%

100%

50,0%

määr1

[29,2;100]

[2,5;100]

[1,3;98,7]

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40; 2 kõik uuritavad olid enne vaktsineerimist seronegatiivsed

12 kuud pärast esimese annuse manustamist oli seroprotektsiooni määr järgmine.

anti-HA

 

Immuunvastus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnasele tüvele

 

antikeha

 

61…70 aastat

 

 

61…70 aastat

 

 

12 kuud pärast kahe 0,5

12 kuud pärast ühe 0,5

12 kuud pärast kahe 0,5

12 kuud pärast ühe 0,5

 

ml annuse manustamist

ml annuse manustamist

ml annuse manustamist

ml annuse manustamist

 

Isikute arv

Seronega-

Isikute arv

Seronega-

Isikute arv

Seronega-

Isikute arv

Seronega-

 

kokku

tiivsed

kokku

tiivsed

kokku

tiivsed

kokku

tiivsed

 

N=40

isikud enne

N=33

isikud

N=25

isikud

N=15

isikud

 

[95% CI]

vaktsinee-

[95% CI]

enne

[95% CI]

enne

[95% CI]

enne

 

 

rimist

 

vaktsinee-

 

vaktsinee-

 

vaktsinee-

 

 

N=23

 

rimist

 

rimist

 

rimist

 

 

[95% CI]

 

N=19

 

N=16

 

N=7

 

 

 

 

[95% CI]

 

[95% CI]

 

[95% CI]

Seroprotekt-

55,0%

34,8%

39,4%

21,1%

48,0%

25,0%

53,3%

14,3%

siooni määr1

[38,5;70,7]

[16,4;57,3]

[22,9;57,9]

[6,1;45,6]

[27,8;68,7]

[7,3;52,4]

[26,6;78,7]

[0,4;57,9]

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40

anti-HA antikeha

Immuunvastus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnasele tüvele

 

 

>80 aastat

 

12 kuud pärast kahe 0,5 ml annuse

12 kuud pärast ühe 0,5 ml annuse

 

manustamist

manustamist

 

Isikute arv kokku

Seronegatiivsed -

Isikute arv kokku2

 

N=3

isikud enne

N=2

 

[95% CI]

vaktsineerimist

[95% CI]

 

 

N=1

 

 

 

[95% CI]

 

Seroprotektsiooni

100%

100%

50,0%

määr1

[29,2;100]

[2,5;100]

[1,3;98,7]

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2kõik uuritavad olid enne vaktsineerimist seronegatiivsed

Neutraliseerivate antikehade vastus >60aastastel uuritavatel oli järgmine.

Seerumi

 

Immuunvastus A/Netherlands/602/9 (H1N1)v-sarnasele tüvele1

 

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärast kahte 0,5 ml annust

Pärast ühte 0,5 ml annust

 

21. päev

 

42. päev

6. kuu

21. päev

42. päev

 

6. kuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=22

N=22

N=22

N=18

N=18

N=18

Vaktsiinile

68,2%

86,4%

63,6%

33,3%

27,8%

38,9%

reageerimise

[45,1;86,1]

[65,1;97,1]

[40,7;82,8]

[13,3;59,0]

[9,7;53,5]

[17,3;64,3]

määr2

 

 

 

 

 

 

1antigeenne sarnasus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnase tüvega

2vaktsineeritavate protsentuaalne osakaal, kes juhul, kui nad olid algselt seronegatiivsed, saavutasid pärast vaktsineerimist antikehade tiitri ≥32 1/lahjendus, või kui nad olid algselt seropositiivsed, saavutasid antikehade tiitri, mis oli ≥ 4 korda suurem vaktsineerimiseelsest tiitrist

Pediaatriline populatsioon

Lapsed vanuses 10...17 aastat

Kahes kliinilises uuringus hinnati Pandemrix’i poole (0,25 ml) ja terve (0,5 ml) täiskasvanute annuse manustamist tervetel lastel vanuses 10...17 aastat. Anti-HA antikehade vastused 21 päeva pärast esimest ja teist annust olid järgmised:

anti-HA

 

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

antikeha

 

Pool annust

 

 

Terve annus

 

 

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

 

Isikute koguarv4

Seronegatiivsed isikud

Isikute koguarv4

Seronegatiivsed isikud

 

[95% CI]

enne vaktsineerimist

[95% CI]

enne vaktsineerimist

 

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

 

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

 

N=54

N=54

N=37

N=37

N=92

N=88

N=59

N=57

Seroprotek

 

100%

 

100%

100%

100%

100%

100%

tsiooni

98,1%

[93,4;

97,3%

[90,5;

[

[95,9;

[

[93,7;

määr1

[90,1;

100]

[85,8;99,

100]

96,1;

100]

93,9;100]

100]

 

100]

 

9]

 

100]

 

 

 

Serokonver

 

98,1%

 

100%

 

96,6%

100%

100%

siooni

96,3%

[90,1;

97,3%

[90,5;

96,7%

[90,4;

[

[93,7;

määr2

[87,3;

100]

[85,8;99,

100]

[90,8;

99,3]

93,9;100]

100]

 

99,5]

 

9]

 

99,3]

 

 

 

Serokonver

 

107,74

 

187,92

 

139,1

 

249,8

siooni

48,29

[76,64;

67,7

[150,67;

72,2

[105,7;

99,4

[212,9;

faktor3

[35,64;

151,45]

[49,21;93

234,38]

[57,2;

183,1]

[81,0;

293,2]

 

65,42]

 

,05

 

91,2]

 

122,1]

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

4vastavalt protokollile

Seroprotektsiooni määr 180. päeval lastel, kes olid saanud kaks poolannust (0,25 ml), oli 100%.

12 kuud pärast esimest annust oli seroprotektsiooni määr lastel, kes olid saanud kaks poolannust (0,25 ml), 90,2%, ja neil, kes olid saanud kaks tervet täiskasvanu annust (0,5 ml), 100%.

Neutraliseerivate antikehade vastused olid alljärgnevad.

Seerumi

Immuunvastus A/Netherlands/602/9 (H1N1)v-sarnase tüve vastu1

neutraliseerivad

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

Pool annust

 

 

Täisannus

 

 

Pärast 1.

Pärast 2.

6 kuu pärast

Pärast 1.

Pärast 2.

12 kuu

 

annust

annust

N=13

annust

annust

pärast

 

N=13

N=14

 

N=30

N=29

N=28

Vaktsiinile

69,2%

100%

92,3%

86,7%

100%

89,3%

reageerimise

[38,6;90,9]

[76,8;100]

[64,0;99,8]

[69,3;96,2]

[88,1;100]

[71,8;97,

määr2

 

 

 

 

 

7]

1antigeenne sarnasus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnase tüvega

2vaktsineeritavate protsentuaalne osakaal, kes juhul, kui nad olid algselt seronegatiivsed, saavutasid pärast vaktsineerimist antikehade tiitri ≥32 1/lahjendus, või kui nad olid algselt seropositiivsed, saavutasid antikehade tiitri, mis oli ≥ 4 korda suurem vaktsineerimiseelsest tiitrist

Lapsed vanuses 3…9 aastat

Kahes kliinilises uuringus said 3…9-aastased lapsed kaks 0,25 ml annust (pool täiskasvanu annust) või kaks 0,5 ml annust (täiskasvanu annus) Pandemrix’i, anti-HA antikehade vastused 21 päeva pärast esimest ja teist annust olid järgmised:

anti-HA antikeha

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

 

 

 

3…5-aastased

 

 

 

 

Pool täiskasvanu annusest

 

Täiskasvanu annus5

 

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

Isikute koguarv4

Seronegatiivsed isikud enne

Isikute koguarv4

 

 

N=28

vaktsineerimist

N=51

 

 

[95% CI]

 

N=26

[95% CI]

 

 

 

[95% CI]

 

 

 

Pärast 1. Pärast 2. annust

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

 

annust

 

annust

annust

annust

annust

Seroprotektsiooni

100%

100%

100%

100%

100%

100%

määr1

[

[87,7;

[

[86,8;100]

[93,0;100]

[93,0;100]

 

87,7;

100]

86,8;

 

 

 

 

100]

 

100]

 

 

 

Serokonversiooni

100%

100%

100%

100%

100%

100%

määr2

[

[87,7;

[

[86,8;100]

[93,0;100]

[93,0;100]

 

87,7;

100]

86,8;

 

 

 

 

100]

 

100]

 

 

 

Serokonversiooni

 

237,68

 

277,31

49,1

384,9

faktor3

33,62

[175,28;322,29]

36,55

[223,81;

[41,9;57,6]

[336,4;440,3]

 

[26,25;

 

[29,01;

343,59]

 

 

 

43,05]

 

46,06]

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

4vastavalt protokollile

5kõik isikud olid enne vaktsineerimist seronegatiivsed

anti-HA

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

antikeha

 

 

 

6…9-aastased

 

 

Pool täiskasvanu annusest

 

Täiskasvanu annus

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

Isikute koguarv4

 

Seronegatiivsed isikud

Isikute koguarv4

Seronegatiivsed

 

 

 

 

 

 

N=30

enne vaktsineerimist

N=55

isikud enne

 

[95% CI]

N=29

[95% CI]

vaktsineerimist

 

 

 

[95% CI]

 

 

N=48

 

 

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

 

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

Seroprotektsio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

oni määr1

[88,4;100

[88,4;100

[88,1;100

[88,1;

[93,5;100

[93,5;100

[92,6;10

[92,6;10

 

]

]

]

100]

]

]

0]

0]

Serokonversio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

oni määr2

[88,4;100

[88,4;100

[88,1;100

[88,1;

[93,5;100

[93,5;100

[92,6;10

[92,6;10

 

]

]

]

100]

]

]

Serokonversio

 

185,25

 

196,81

59,0

225,7

61,7

283,2

oni faktor3

36,33

[142,09;2

37,7

[154,32;2

[48,3;72,0

[182,7;27

[49,9;76

[246,0;3

 

[27,96;

41,52]

[28,68;

51,00]

]

8,2]

.3]

26,0]

 

47,22]

 

48,71]

 

 

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

4vastavalt protokollile

Seroprotektsiooni määr 180. päeval lastel, kes olid saanud kaks poolannust (0,25 ml), oli mõlemas vanuserühmas 100%. 12 kuud pärast esimest annust oli seroprotektsiooni määr mõlemas rühmas 85%. 3…5aastastel lastel, kes olid saanud kaks täiskasvanu annust (0,5 ml), oli seroprotektsiooni määr 12 kuud pärast esimest annust 100% ja 6…9aastastel lastel 98,0%.

Neutraliseerivate antikehade vastused olid alljärgnevad.

Seerumi

 

Immuunvastus A/Netherlands/602/9 (H1N1)v-sarnase tüve vastu1

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…5 aastat

 

 

 

 

 

 

 

 

Pool täiskasvanu annusest

 

Täiskasvanu annus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärast 1.

Pärast 2.

6 kuu

Pärast 1.

Pärast 2.

12 kuu

 

annust

annust

pärast

annust

annust

pärast

 

N=16

N=15

N=16

N=32

N=29

N=24

Vaktsiinile

50,0%

100%

100%

81,3%

100%

100%

reageerimise

[24,7;

[78,2;

[79,4;

[63,6;

[88,1;

[85,8;100]

määr2

75,3]

100]

100]

92,8]

100]

 

1antigeenne sarnasus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnase tüvega

2vaktsineeritavate protsendiline osakaal, kes juhul, kui nad olid algselt seronegatiivsed, saavutasid pärast vaktsineerimist antikehade tiitri ≥32 1/lahjendus, või kui nad olid algselt seropositiivsed, saavutasid antikehade tiitri, mis oli ≥ 4 korda suurem vaktsineerimiseelsest tiitrist

Seerumi

Immuunvastus A/Netherlands/602/9 (H1N1)v-sarnase tüve vastu1

neutralisee-

 

rivad

 

antikehad

 

 

6…9aastased

 

 

Täiskasvanu poolannus

 

Täiskasvanu annus

 

 

Pärast 1.

Pärast 2.

6 kuu pärast

Pärast 1.

Pärast 2. 12 kuu pärast

 

annust

annust

N=15

annust

annust

N=31

 

N=14

N=15

 

N=37

N=37

 

Vaktsiinile

71,4%

100%

93,3%

86,7%

100%

96,8%

reageerimise

[41,9;

[78,2;

[68,1;

[69,3;

[88,1;

[83,3;

määr2

91,6]

100]

99,8]

96,2]

100]

99,1]

1antigeenne sarnasus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnase tüvega

2vaktsineeritavate protsendiline osakaal, kes juhul, kui nad olid algselt seronegatiivsed, saavutasid pärast vaktsineerimist antikehade tiitri ≥32 1/lahjendus, või kui nad olid algselt seropositiivsed, saavutasid antikehade tiitri, mis oli ≥ 4 korda suurem vaktsineerimiseelsest tiitrist

Lapsed vanuses 6...35 kuud

Kliinilises uuringus (D-Pan-H1N1-009) 6...35 kuu vanustel tervetel lastel (stratifitseeritud vanusevahemikes 6 kuni 11, 12 kuni 23 ja 24…35 kuud), olid anti-HA antikehade vastused 21 päeva pärast esimest Pandemrix’i pooles suuruses täiskasvanu annuse (st 0,25 ml) või täiskasvanu annuse (st 0,5 ml) manustamist järgmised:

anti-HA

 

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

 

antikeha

 

 

 

6…11 kuud

 

 

 

 

 

Pool täiskasvanu annusest

 

 

Täiskasvanu annus

 

 

Isikute koguarv4

Seronegatiivsed isikud

Isikute koguarv4

Seronegatiivsed isikud

 

[95% CI]

enne vaktsineerimist

[95% CI]

enne vaktsineerimist

 

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

 

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

 

N=34

N = 32

N=30

N=28

N=15

N=15

N=14

N=14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seroprotek

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tsiooni

[

[

[

[87,7;

[78,2;100

[78,2;100

[76,8;100

[76,8;100

määr1

89,7; 100]

89,1;

88,4;100]

100]

]

]

]

]

 

 

100]

 

 

 

 

 

 

Serokonver

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

siooni

97,1%

[89,1;

[

[87,7;

[78,2;100

[78,2;100

[76,8;100

[76,8;100

määr2

[84,7;

100]

88,4;100]

100]

]

]

]

]

 

99,9]

 

 

 

 

 

 

 

Serokonver

 

 

 

441,3

46,29

370;48

49,9

452,4

siooni

48,12

276,14

64,0

[365,7;

[38,83;59,

[217,97;6

[40,3;61,9

[322,4;63

faktor3

[34,34;

[164,23;

[52,3;

532,6]

80]

29,69]

]

4,6]

 

67,42]

455,99]

78,3]

 

 

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

4vastavalt protokollile

anti-HA

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

antikeha

 

 

12…23 kuud

 

 

Pool täiskasvanu annusest

Täiskasvanu annus

 

Isikute koguarv4

 

Seronegatiivsed isikud

Isikute koguarv4

 

Seronegatiivsed isikud

 

[95% CI]

 

enne vaktsineerimist

[95% CI]

 

enne vaktsineerimist

 

 

 

[95% CI]

 

 

[95% CI]

 

 

 

 

 

 

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

 

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

annust

 

N=34

N= 32

N=33

N=31

N=16

N=17

N=15

N=16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seroprotek

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tsiooni

[

[

[89.4;

[88.8;

[79.4;100

[80.5;100

[78.2;100

[79.4;100

määr1

89.7; 100]

89.1; 100]

100]

100]

]

]

]

]

Serokonver

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

siooni

[

[

[89.4;

[88.8;

[79.4;100

[80.5;100

[78.2;100

[79.4;100

määr2

89.7; 100]

89.1; 100]

100]

100]

]

]

]

]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serokonver

 

 

66.7

404.8

64.06

472.16

75.3

523.2

siooni

63.37

386.45

[51.4;

[327.8;

[38.55;

[343.74;

[50.3;

[408.5;

faktor3

[48.13;

[308.54;

86.7]

500.0]

106.44]

648.57]

112.5]

670.1]

 

83.43]

484.02]

 

 

 

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

4vastavalt protokollile

anti-HA

 

A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnane immuunvastus

 

antikeha

 

 

24…35 kuud

 

 

 

Pool täiskasvanu annusest4

 

Täiskasvanu annus

 

 

Isikute koguarv5

Isikute koguarv5

Seronegatiivsed isikud enne

 

[95% CI]

[95% CI]

vaktsineerimist

 

 

 

 

 

[95% CI]

 

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

Pärast 1.

Pärast 2.

 

annust

annust

annust

annust

annust

annust

 

N=33

N= 33

N=16

N=16

N=12

N=12

 

 

 

 

 

 

 

Seroprotek

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tsiooni

[

[

[79,4;100

[79,4;100]

[73,5;100]

[73,5;100]

määr1

89,4; 100]

89,4; 100]

]

 

 

 

Serokonver

100%

100%

93,8

100%

100%

100%

siooni

[

[

[69,8;99,8

[79,4;100]

[73,5;100]

[73,5;100]

määr2

89,4; 100]

89,4; 100]

]

 

 

 

Serokonver

 

 

33,44

189,16

55,4

406,4

siooni

52,97

389,64

[18,59;

[83,80;

[39,8;77,2]

[296,2;557,4]

faktor3

[42,08;

[324,25;

60,16]

427,01]

 

 

 

66,68]

468,21]

 

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

4kõik isikud olid enne vaktsineerimist seronegatiivsed

5vastavalt protokollile

12 kuud pärast esimest annust oli seroprotektsiooni määr kõigis vanuserühmades ja annustamisrühmades 100%.

Hemaglutinatsiooni pärssimise (HI) tiitri ≥1:40 kliiniline tähtsus lastel ei ole teada.

Neutraliseerivate antikehade vastused olid alljärgnevad.

Seerumi

 

Immuunvastus A/Netherlands/602/9 (H1N1)v-sarnase tüve vastu1

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6…11 kuud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pool annust

 

 

Täiskasvanu annus

 

 

 

 

 

 

 

Pärast 1.

Pärast 2. 12 kuu pärast

Pärast 1.

Pärast 2.

12 kuu pärast

 

annust

annust

N=22

annust

annust

N=10

 

N=28

N=28

 

N=14

N=14

 

Vaktsiinile

57,1%

96,4%

86,4%

57,1%

100%

100%

reageerimise

[37,2;

[81,7;

[65,1;97,1]

[28,9;

76,8;

[69,2;100]

määr2

75,5]

99,9]

 

82,3]

100]

 

1antigeenne sarnasus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnase tüvega

2vaktsineeritavate protsentuaalne osakaal, kes juhul, kui nad olid algselt seronegatiivsed, saavutasid pärast vaktsineerimist antikehade tiitri ≥32 1/lahjendus, või kui nad olid algselt seropositiivsed, saavutasid antikehade tiitri, mis oli ≥ 4 korda suurem vaktsineerimiseelsest tiitrist

Seerumi

Immuunvastus A/Netherlands/602/9 (H1N1)v-sarnase tüve vastu1

neutralisee-

 

 

 

 

 

 

rivad

 

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12…23 kuud

 

 

 

 

Poolannus

 

 

Täiskasvanu annus

 

Pärast 1.

Pärast 2.

12 kuu pärast

Pärast 1.

Pärast 2. 12 kuu pärast

 

annust

annust

N=13

annust

annust

N=7

 

N=14

N=16

 

N=7

N=8

 

Vaktsiinile

57,1%

100%

92,3%

71,4%

100%

100%

reageerimise

[28,9;82,3]

[79,4;100]

[64,0;99,8]

[29,0;96,3]

[63,1;100]

[59,0;100]

määr2

 

 

 

 

 

 

1antigeenne sarnasus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnase tüvega

2vaktsineeritavate protsendiline osakaal, kes juhul, kui nad olid algselt seronegatiivsed, saavutasid pärast vaktsineerimist antikehade tiitri ≥32 1/lahjendus, või kui nad olid algselt seropositiivsed, saavutasid antikehade tiitri, mis oli ≥ 4 korda suurem vaktsineerimiseelsest tiitrist

Seerumi

Immuunvastus A/Netherlands/602/9 (H1N1)v-sarnase tüve vastu1

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24…35 kuud

 

 

 

 

Pool annust

 

 

Täiskasvanu annus

 

 

Pärast 1.

Pärast 2.

12 kuu

Pärast 1.

Pärast 2.

12 kuu

 

annust

annust

pärast

annust

annust

pärast

 

N=17

N=17

N=14

N=8

N=7

N=5

Vaktsiinile

58,8%

100%

100%

62,5%

100%

100%

reageerimise

[32,9;81,6]

[80,5;100]

[76,8;100]

[24,5;91,5]

[59,0;100]

[47,8;100]

määr2

 

 

 

 

 

 

1antigeenne sarnasus A/California/7/2009 (H1N1)v-sarnase tüvega

2vaktsineeritavate protsentuaalne osakaal, kes juhul, kui nad olid algselt seronegatiivsed, saavutasid pärast vaktsineerimist antikehade tiitri ≥32 1/lahjendus, või kui nad olid algselt seropositiivsed, saavutasid antikehade tiitri, mis oli ≥ 4 korda suurem vaktsineerimiseelsest tiitrist

Euroopa Ravimiamet on edasi lükanud kohustuse esitada Pandemrix’i uuringutulemusi ühe või rohkema pediaatrilise populatsiooni alaühiku gripiinfektsiooni ennetamise kohta (informatsiooni pediaatrilise kasutamise kohta vt lõik 4.2).

Informatsioon mitte-kliinilistest uuringutest:

Vaktsiini võimet indutseerida kaitset homoloogsete ja heteroloogsete vaktsiini tüve variantide suhtes hinnati mitte-kliinilises uuringus tuhkrute mudelil.

Igas eksperimendis manustati neljale kuuest tuhkrust koosnevale grupile lihasesiseselt AS03 adjuveeritud vaktsiini, mis sisaldas H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14) HA-d. HA annuseid 15; 5; 1,7 või 0,6 mikrogrammi testiti homoloogses väljakutse uuringus ja annuseid 15; 7,5; 3,8 või 1,75 mikrogrammi heteroloogses väljakutse uuringus. Kontrollgrupi tuhkrud immuniseeriti kas ainult adjuvandiga, mitte-adjuveeritud vaktsiiniga (15 µg HA) või fosfaadiga puhverdatud soolalahusega. Tuhkrud vaktsineeriti päevadel 0 ja 21. Päeval 49 manustati neile trahheasse surmav annus H5N1/A/Vietnam/1194/04 või heteroloogset H5N1/A/Indonesia/5/05 viirust. Adjuveeritud vaktsiini saanud loomadest olid vastavalt 87% ja 96% kaitstud surmava homoloogse või heteroloogse viiruse vastu ning viiruse levik ülemistesse hingamisteedesse oli neil väiksem võrreldes kontrollgrupi loomadega, mis viitab viiruse ülekande vähenenud riskile. Kõik loomad, kes kontrollgrupis said mitte- adjuveeritud vaktsiini või ainult adjuvanti surid või surmati nad surmaeelse seisundi tõttu kolm kuni neli päeva pärast viiruse manustamist.

Kättesaadav on lisainformatsioon uuringute kohta, mis viidi läbi Pandemrix’ile sarnase koostisega vaktsiiniga, kuid mis sisaldab H5N1 viirusest tuletatud antigeeni. Palun tutvuge pandeemilise gripiviiruse vaktsiini (H5N1) (inaktiveeritud purustatud viirus, adjuveeritud) ravimi omaduste kokkuvõttega.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, ägeda ja kroonilise toksilisuse, lokaalse taluvuse, emaslooma fertiilsuse, embrüo/loote ja postnataalse toksilisuse (kuni laktatsiooni perioodi lõpuni) konventsionaalsetes uuringutes, kus kasutati H5N1 tüvega mudelvaktsiini, saadud mittekliinilised andmed ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Suspensiooni viaal:

Polüsorbaat 80

Oktoksünool 10

Tiomersaal

Naatriumkloriid (NaCl)

Dinaatriumvesinikfosfaat (Na2HPO4)

Kaaliumdivesinikfosfaat (KH2PO4)

Kaaliumkloriid (KCl)

Magneesiumkloriid (MgCl2)

Süstevesi

Emulsiooni viaal:

Naatriumkloriid (NaCl)

Dinaatriumvesinikfosfaat (Na2HPO4)

Kaaliumdivesinikfosfaat (KH2PO4)

Kaaliumkloriid (KCl)

Süstevesi

Adjuvant vt lõik 2.

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast segamist kasutada vaktsiin ära 24 tunni jooksul. Keemilist ja füüsikalist stabiilsust kasutamisel on demonstreeritud 24 tunni jooksul temperatuuril 25°C.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2ºC...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Valmissegatud ravimi säilitamistingimuste kohta vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Üks pakend sisaldab:

-ühes pakendis 50 korgiga (butüülkumm) viaali (I tüüpi klaas) 2,5 ml suspensiooniga.

-kahes pakendis 25 korgiga (butüülkumm) viaali (I tüüpi klaas) 2,5 ml emulsiooniga.

Ühe suspensiooni viaali (2,5 ml) ja ühe emulsiooni viaali (2,5 ml) segamisel saadav kogus vastab 10- le vaktsiiniannusele (5 ml).

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Pandemrix koosneb kahest konteinerist:

Suspensioon: mitmeannuseline viaal antigeeniga,

Emulsioon: mitmeannuseline viaal adjuvandiga.

Enne manustamist tuleb kaks komponenti omavahel segada.

Juhis vaktsiini segamiseks ja manustamiseks:

1.Enne kahe komponendi segamist tuleb emulsioonil (adjuvant) ja suspensioonil (antigeen) lasta saavutada toatemperatuur (vähemalt 15 minuti jooksul); iga viaali tuleb loksutada ja visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutuste suhtes. Nende esinemisel (sh kummiosakesed korgi küljest) tuleb vaktsiin ära visata.

2.Vaktsiini segamiseks võtta adjuvanti sisaldava viaali kogu sisu 5 ml-sse süstlasse ja lisada see antigeeni viaali. Süstlal on soovitatav kasutada 23-G nõela. Kui selline nõela suurus ei ole saadaval, võib kasutada 21-G nõela. Adjuvanti sisaldavat viaali peab hoidma püstises asendis, et kergendada kogu sisu väljatõmbamist.

3.Pärast adjuvandi lisamist antigeenile segu hoolikalt loksutada. Segatud vaktsiin on valkjas kuni kollakas homogeenne piimjas vedelik emulsioon. Juhul kui esineb teisi variante, tuleb vaktsiin ära visata.

4.Pärast segamist on Pandemrix´i kogus viaalis vähemalt 5 ml. Vaktsiini peab manustama vastavalt annustamise soovitustele (vt lõik 4.2).

5.Enne igat manustamist tuleb viaali hoolikalt loksutada ja visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutuste suhtes. Nende esinemisel (sh kummiosakesed korgi küljest) tuleb vaktsiin ära visata.

6.Iga vaktsiini 0,5 ml annus (terve annus) või 0,25 ml annus (pool annust) võetakse 1ml-sse süstlasse ja manustatakse intramuskulaarselt. Süstlal on soovitatav kasutada nõela, mis ei ole suurem kui 23-G.

7.Pärast segamist kasutada vaktsiin 24 tunni jooksul. Segatud vaktsiini võib säilitada kas külmkapis (2ºC…8ºC) või toatemperatuuril kuni 25ºC. Kui segatud vaktsiini säilitatakse külmkapis, tuleb sel lasta (vähemalt 15 minuti jooksul) saavutada toatemperatuur enne igakordset süstlasse võtmist.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/08/452/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 20 mai 2008

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu