Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Pakendi märgistus - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPanretin
ATC koodL01XX22
Toimeainealitretinoin
TootjaEisai Ltd

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TEKST VÄLISPAKENDIL JA TEKST PUDELISILDIL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Panretin 0,1% geel alitretinoiin

2.TOIMEAINE SISALDUS

1 g geeli sisaldab 1 mg alitretinoiini (0,1%).

3.ABIAINED

Lisaks sisaldab etanooli, makrogool 400, hüdroksüpropüültselluloosi, butüülhüdroksütolueeni.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Geel, 60 g

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Kasutamiseks nahal.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte manustada silma või limaskestadele.

Sisaldab alkoholi, hoida tuleleegist eemal.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida originaalpakendis, et toode oleks valguse eest kaitstud.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eisai Ltd. Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/00/149/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Panretin geel 0,1%

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu