Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Pakendi infoleht - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPanretin
ATC koodL01XX22
Toimeainealitretinoin
TootjaEisai Ltd

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Panretin 0,1% geel alitretinoiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Panretin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Panretin’i võtmist

3.Kuidas Panretin’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Panretin’i säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON PANRETIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Panretin kuulub ravimite klassi, mis on seotud A-vitamiiniga ja mida nimetatakse retinoidideks.

Panretin’i geeli kasutatakse AIDS-iga seonduva Kaposi sarkoomiga (KS) patsientidel ja see on mõeldud KS-i lesioonide raviks:

-ainult naha pinnal olevad lesioonid,

-mille puhul ei ole teie HIV ravi olnud tulemusrikas;

-kohtades, kus nahk ega lesioon ei ole katki;

-kohtades, kus lesiooni ümbritsev nahk ei ole turses;

-või kui teie arst arvab, et muud raviviisid ei sobi teile.

Panretin ei toimi organismisisesele KS-ile.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE PANRETIN’I VÕTMIST

Ärge võtke Panretin’i

-kui te olete ülitundlik (allergiline) alitretinoiini või sarnaste retinoide sisaldavate ravimite suhtes

-kui te olete ülitundlik (allergiline) Panretin’i geeli muude koostisosade suhtes

-kui te olete rase

-kui te toidate last rinnaga

-KS-i lesioonidel, mis asuvad muude nahakahjustuste läheduses

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Panretin

-Panretini kasutamine kuni 18-aastastel lastel ja noorukitel ei ole heaks kiidetud;

-ärge manustage geeli tundlike kehaosade peale või lähedusse nagu näiteks silmad, ninasõõrmed, suu, tupp, peenisepea, pärasool või pärak.

-ärge manustage geeli terve naha peale KS-i lesiooni ümbruses. Panretin’i geel võib põhjustada terve naha ärritust või punetust.

-ärge kasutage putukatõrjevahendeid, mis sisaldavad DEET'i (N,N-dietüül-m-toluamiid) või muid DEET'i sisaldavaid tooteid Panretin’i geeliga samaaegselt.

-vältige ravitava kehapiirkonna sattumist pikemaks ajaks päikesevalguse või muu ultraviolett (UV) valguse (näiteks päevituslambid) kätte.

-Panretin’i geeli manustamise vahepeal võib naha liigse kuivuse või sügeluse vältimiseks kasutada mineraalõli. Kuid seda ei tohi manustada vähemalt kaks tundi enne ja kaks tundi pärast Panretin’i geeli manustamist.

-viljastumisvõimelises eas olevad naised peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid Panretin’i geeli kasutamise ajal ja ühe kuu jooksul pärast ravi lõppu.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Ärge kasutage ravitavatel KS-i lesioonidel muid tooteid, näiteks nahale kantavaid putukatõrjevahendeid.

Palun informeerige oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.

Panretin’i võtmine koos toidu ja joogiga

On soovitatav jälgida, et A-vitamiini hulk teie dieedis ei ületaks arsti poolt soovitatud annust.

Rasedus

ÄRGE kasutage Panretin’i geeli, kui te olete rase või kavatsete rasestuda. Teie arst annab teile täpsemat informatsiooni selle kohta. Te peate kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid Panretin’i geeli kasutamise ajal ja ühe kuu jooksul pärast ravi lõppu.

Imetamine

Panretin’i geeli kasutamise ajal ärge toitke last rinnaga. Jälgige hoolega, et laps ei puutuks vastu neid teie naha piirkondi, mida on hiljuti ravitud Panretin’i geeliga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole tõenäoline, et Panretin’i geel mõjutab teie võimet juhtida autot või töötada masinatega.

3.KUIDAS PANRETIN’I VÕTTA

Kasutage Panretin’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Esimest korda tuubi avades tehke korgi terava otsaga metallist ohutuskattesse auk.

Kuidas Panretin’i geeli manustada: kasutamiseks ainult naha pinnal

Ravi algperioodil manustage Panretin’i geeli kaks korda päevas, üks kord hommikul ja üks kord õhtul. Seejärel otsustab arst teie KS-i vastusreaktsiooni ja kõrvalmõjude põhjal, kui sageli peaksite geeli manustama.

Kandke Panretin’i geel puhta sõrmega KS-i lesioonide peale. Katke iga ravitava lesiooni pind täielikult küllaldase annuse geeliga. Te ei pea geeli lesiooni sisse hõõruma. Ärge kandke geeli lesiooni ümbritseva terve naha pinnale. Geeli ettevaatlikul manustamisel ainult KS-i lesiooni pinnale on võimaliku ärrituse või punetuse oht väiksem. Korrektsel manustamisel jääb pärast manustamise lõpetamist lesiooni pinnal pisut geeli näha.

-Otsekohe pärast manustamist pühkige sõrm(ed), millega te geeli manustasite ja terve nahk, kuhu geeli sattus, ühekordselt kasutatava salvrätikuga puhtaks. Peske käed seebi ja veega ning puhastage nahapind, kuhu geeli sattus.

-Laske geelil kuivada kolm kuni viis minutit, enne kui katate ravitava pinna avara rõivastusega. Ärge katke ravitavaid lesioone sideme ega mingi muu materjaliga.

-Vannis ja duši all käies on soovitatav kasutada pehmet seepi.

-Kui teil on tunne, et ravimi Panretin’i geel toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

-Ärge käige duši all, vannis ega ujumas vähemalt kolm tundi pärast ravimi manustamist.

-Ärge kratsige ravitavaid piirkondi.

-Panretin sisaldab alkoholi. Hoida tule eest.

Teie arst ütleb teile, kui kaua teie ravi kestab.

Ärge heituge, kui te ei näe kohe paranemismärke.

Paranemisemärkide ilmnemiseks võib kuluda kuni 12 nädalat.

Ärge katkestage ravi esimeste paranemisemärkide ilmnemisel.

Võib juhtuda, et peate vähendama igapäevaste manustamiste arvu või lõpetama Panretin’i geeli kasutamise lühikeseks ajaks, kui teil tekib kõrvalmõjusid nahal. On oluline, et peaksite nõu oma arstiga, kes ütleb teile, mida teha.

Kui te kasutate Panretin’i rohkem kui ette nähtud

Panretin’i geeli üleannustamisest ei ole kogemusi.

Kui te unustate Panretin’i kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata. Manustage järgmine annus tavalisel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Panretin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõige tõenäolisemalt võib kõrvaltoimeid esineda kohas, kuhu Panretin’i geeli manustati ja kus tüüpilisel juhul tekib kõigepealt punetus. Panretin’i geeli jätkuval manustamisel võivad punetus ja ärritus süveneda ja manustamiskohal võib tekkida paistetus. Kui kõrvaltoimed muutuvad liiga ebamugavaks, kui teil esineb tugev punetus ja ärritus, lööve või valutunne, siis peate paluma oma arsti, et ta annaks teile nõu raviannuse kohandamise suhtes. Enamik patsiente võib jätkata Panretin’i geeli kasutamist, muutes igapäevaste manustamiste arvu. Mõnikord on vajalik ravi katkestada ja teie arst annab teile selle kohta teavet.

Nahapinnal, kuhu on manustatud Panretin’i geeli, on täheldatud alljärgnevaid kõrvaltoimed:

Väga sage (mida võib esineda rohkem kui ühel kümnest ravi saavast patsiendist): lööve, ketendamine, ärritus, punetus

lõhenemine, kärnad, koorikud, eritis, nõre valu, põletustunne, valulikkus

sügelus

Sage (mida võib esineda vähem kui ühel kümnest, kuid rohkem kui ühel sajast ravi saavast patsiendist):

ketendamine, koorumine, naha kuivus paistetus, põletik

torkiv valu, kihelus veritsemine

laigud nahal nahahaavandid

Aeg-ajalt (mida võib esineda vähem kui ühel sajast, kuid rohkem kui ühel 1000 ravi saavast patsiendist):

infektsioon allergiline reaktsioon

lümfisõlmede suurenemine naha kahvatus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.KUIDAS PANRETIN’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast tuubil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, et toode oleks valguse eest kaitstud.

Panretin’i geeli tuubi avaus on kaetud metallist ohutuskattega. Kui pakendi esmasel avamisel on kattes augud või katet pole näha, siis ÄRGE KASUTAGE toodet ja viige see apteeki tagasi. Pärast kasutamist keerake tuubi kork alati tihedalt kinni.

Pärast avamist kasutada ära 90 päeva jooksul.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Panretin sisaldab

-Toimeaine on alitretinoiin. 1 g geeli sisaldab 1 mg alitretinoiini.

-Abiained on etanool, makrogool 400, hüdroksüpropüültselluloos ja butüülhüdroksütolueen.

Kuidas Panretin välja näeb ja pakendi sisu

Panretin on läbipaistev kollane geel. See on saadaval korduvkasutatavas 60 g epoksüvaiguga kaetud alumiiniumtuubis.

Igas karbis on üks tuub geeli.

Müügiloa hoidja

Eisai Ltd. Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Ühendkuningriik

Tootja

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire AL10 9SN Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizačni složka

Eisai Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Nagy-Britannia)

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Wielka Brytania)

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

(Svíþjóð)

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

SIGMA-TAU

Eisai AB

Tel: +39 06 91391

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu