Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPantecta Control
ATC koodA02BC02
Toimeainepantoprazole
TootjaTakeda GmbH
Kokkuvõte üldsusele
EMA/242258/2013
EMEA/H/C/001099

Mis on Pantecta Control?

Pantecta Control on ravim, mis sisaldab toimeainena pantoprasooli. Seda turustatakse

Pantecta Control on sarnane võrdlusravi iga Pantecta, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba.

Milleks Pantecta Controli kasutatakse?

maohappe tagasivoolu maost söögitorusse, mis põhjustab kõrvetisi ja happe regurgitatsiooni (haput maitset suus).

Seda ravimit saab retseptita.

Kuidas P ntecta Controli kasutatakse?

Pantecta Controli soovitatav annus on üks tablett üks kord päevas kuni sümptomite kadumiseni. Sümptomite leevendamiseks võib olla vaja tablette võtta 2–3 järjestikusel päeval. Kui sümptomid püsivad pärast 2-nädalast pidevat ravi, peab patsient pöörduma arsti poole. Ilma arstiga konsulteerimata ei tohi ravi üle 4 nädala kesta.

Tabletid tuleb sisse võtta tervelt koos veega enne sööki ja neid ei tohi närida ega purustada.

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Pantecta Control toimib?

Pantecta Controli toimeaine pantoprasool on prootonpumba inhibiitor. See blokeerib prootonpumbad, mao parietaalrakkudes leiduvad valgud, mis „pumpavad” makku hapet. Prootonpumpade blokeerimisega vähendab pantoprasool maos toodetava happe kogust, leevendades refluksisümptomeid.

Pantoprasooli sisaldavaid ravimeid on Euroopa Liidus müüdud alates 1994. aastast. Võrdlusravimit Pantectai saab üksnes retsepti alusel. Seda kasutatakse pikaajaliseks raviks ja võrreldes Pantecta Controliga suurema hulga seedetrakti haiguste (soolehaiguste) raviks.

Kuidas Pantecta Controli uuriti?

Kuna pantoprasooli on kasutatud palju aastaid, esitas müügiloa taotleja katsetulemused tea uslikust

üks kõrvetiste episood kolme uuringule eelnenud päeva jooksul. Esimeses uuringus võrreldi pantoprasooli platseeboga (näiv ravim) 219 täiskasvanul ja teises uuringus ranitidiiniga (teine

refluksisümptomite ravim) 344 täiskasvanul. Peamine efektiivsusnäitaja oli kõrvetiste sümptomitega patsientide arv kahe esimese ravinädala jooksul.

Milles seisneb uuringute põhjal Pantecta Contro i kasulikkus?

Pantecta Controli kõige sagedamad kõrvaltoimüügilubaed (esinenud enam kui 1 patsiendil 10-st) on kõhulahtisus ja peavalu. Pantoprasooli kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi

Pantoprasool oli refluksisümptomite leevendamisel efektiivsem kui platseebo ja ranitidiin. Esimeses

uuringus ei esinenud kaks nädalat pärast ravi alustamist kõrvetisi 74%-l pantoprasooli võtnud patsientidest (80 patsienti 108-st) ja 43%-l platseebot võtn d patsientidest (48 patsienti 111-st).

Pantoprasool oli ka happe regurgitatsiooni sümptom te eevendamisel efektiivsem kui platseebo. Teises

uuringus ei esinenud kaks nädalat pärast ravi alustamist kõrvetisi 70%-l pantoprasooli võtnud

patsientidest (121 patsienti 172-st) ja 59%-l ranitidiini võtnud patsientidest (102 patsienti 172-st).

Mis riskid Pantecta Controliga kaasnevad?

infolehel.

koostisaine suhtes ülitundl kud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada koos atasanaviiriga (ravim, mida

kasutatakse inimese uunpuudulikkuse viiruse (HIV) infektsiooni raviks).

Miks Pantecta Control heaks kiideti?

Inimravimite komitee märkis, et 20 mg pantoprasool oli refluksisümptomite lühiaegses ravis efektiivne ja et ravimi kasutamisel retseptiravimina on pikaajaline ohutusalane kogemus. Inimravimite komitee oli ka seisukohal, et pantoprasooli kasutamise kogemust arvestades on Pantecta Controli kättesaadavus ilma arstliku järelevalveta asjakohane. Inimravimite komitee otsustas, et Pantecta Controli kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Pantecta Controli kohta

Euroopa Komisjon andis Pantecta Controli müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 12. juunil 2009.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Pantecta Controli kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Pantecta Controliga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2013.

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu