Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPantecta Control
ATC koodA02BC02
Toimeainepantoprazole
TootjaTakeda GmbH

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

Käsimüügiravim.

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) TOOTJA(D)

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Takeda GmbH

Production site Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg

Saksamaa

B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUDlõppenud

Perioodilised ohutusaruanded

Müügiloa hoidja peab esitama asjaomase ravimi perioodilise ohutusaruandeid kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punktis 7 sätestatud ja Euroopa ravimite veebi ortaalis avaldatud liidu kontrollpäevade loetelu (EURD loetelu) nõuetega.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Ei kohaldata.

Ravimil

on

 

Ravimil

on

 

A.müügilubaPAKENDI MÄRGISTUS

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED
VÄLISKARP BLISTRILE
VÄLISKARP PAPIST TUGEVDUSEGA BLISTRILE
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
PANTECTA Control 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadi a).

3.

ABIAINED

lõppenud

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

7 gastroresistentset tabletti

 

 

 

14 gastroresistentset tabletti

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

müügiluba

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

Tabletid tuleb neelata tervelt.

 

 

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT

on TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUSRavimil KOHAS

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, et kaitsta niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Saksamaa

 

 

 

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

lõppenud

 

EU/1/09/518/001-004

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

Partii nr:

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Käsimüügiravim

 

15. KASUTUSJUHEND

Refluksisümptomite (näiteks kõrvetised, happe regurgitatsioon) lühiaegne ravi täiskasvanutel. Võtke üks tablett (20 mg) ööpäevas. Nimetatud annust ei tohi ületada. See ravim ei ole mõeldud sümptomite koheseks leevendamiseks.

Vabastab kõrvetistest.

 

müügiluba

 

 

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

on

 

PANTECTA Control 20 g

 

 

Ravimil

 

 

VAHEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PAPIST TUGEVDUS
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
PANTECTA Control 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadi a).

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

lõppenud

4.

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

7 gastroresistentset tabletti

 

 

 

14 gastroresistentset tabletti

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMITon TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUSRavimil KOHAS

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEGTabletid tuleb neelata tervelt.

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, et kaitsta niiskuse eest.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Saksamaa

 

 

 

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

lõppenud

 

EU/1/09/518/001-004

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

Partii nr:

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Käsimüügiravim

 

15. KASUTUSJUHEND

Refluksisümptomite (näiteks kõrvetised, happe regurgitatsioon) lühiaegne ravi täiskasvanutel. Võtke üks tablett (20 mg) ööpäevas. Nimetatud annust ei tohi ületada. See ravim ei ole mõeldud sümptomite koheseks leevendamiseks.

Vabastab kõrvetistest.

 

müügiluba

 

 

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

on

 

Ravimil

 

 

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PANTECTA Control 20 mg gastroresistentsed tabletid Pantoprasool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda GmbH

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.

PARTII NUMBER

 

müügiluba

 

 

Partii nr:

 

 

5.

MUU

 

 

 

Ravimil

on

 

 

 

 

lõppenud

Ravimil

on

 

B.müügilubaPAKENDI INFOLEHT

lõppenud

Pakendi infoleht: teave kasutajale

PANTECTA Control 20 mg gastroresistentsed tabletid

Pantoprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast kahe nädala möödumist te ei tunne end paremini võilõppenudtunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

-Te ei tohi ilma arstiga konsulteerimata võtta PANTECTA Control tablette ka em k i 4 nädalat.Infolehe sisukord1. Mis ravim on PANTECTA Control ja milleks seda kasutatakse2. Mida on vaja teada enne PANTECTA Control’i võtmist3. Kuidas PANTECTA Control’i võtta4. Võimalikud kõrvaltoimed5 Kuidas PANTECTA Control’i säilitada

6.

Pakendi sisu ja muu teave

müügiluba

 

1.

Mis ravim on PANTECTA Control ja milleks seda kasutatakse

PANTECTA Control sisaldab toimeainena pantoprasooli, mis blokeerib maohapet tootva „pumba“.

Seetõttu vähendab see maos toodetava happe kogust.

PANTECTA Control’i kasutatakse refluksisümptomite (nagu näiteks kõrvetised ja happe regurgitatsioon) lühiaegseks raviks täiskasvanutel.

ja valusaks. See võib põhjustada sümptome, nagu näiteks valulik põletav tunne rindkeres, mis võib tõusta üles kuni kurguni (kõrvetised) või hapu maitse suus (happe regurgitatsioon).

Refluks tähendab happe tagasivoolamiston maost söögitorusse, mis võib seetõttu muutuda põletikuliseks

Happe Ravimilrefluksi ja kõrvet ste sümptomid hakkavad tavaliselt leevenduma üks päev pärast ravi

alustamist PANTECTA Control’iga. See ravim ei avalda kohest toimet. Vahel võib olla vaja tablette võtta 2…3 päeva enne kui sümptomid leevenduvad.

Kui pärast k he nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust rstiga.

2. Mida on vaja teada enne PANTECTA Control’i võtmist

Ärge võtke PANTECTA Control’i:

-kui olete pantoprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te kasutate atazanaviiri sisaldavat ravimit (HIV-infektsiooni ravim). Vaadake allpool lõiku

„Muud ravimid ja PANTECTA Control“.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne PANTECTA Control`i võtmist pidage nõu oma arstiga:

Lapsed ja noorukid

-kui te olete refluksi sümptomite raviks pidanud pidevalt kasutama mõnda seedehäire- või kõrvetistevastast ravimit 4 või enama nädala vältel;

-kui te olete üle 55-aastane ja kasutate igapäevaselt mõnda seedehäirevastast ravimit;

-kui te olete üle 55-aastane ja teil on tekkinud mõni uus refluksi sümptom või olemasolevate sümptomite iseloom on hiljuti muutunud;

-kui teil on varem olnud maohaavand või mõni seedetraktioperatsioon;

-kui teil esinevad maksaprobleemid või kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus);

-kui te olete tõsiste haiguste või kaebuste tõttu oma arsti pideva järelvalve all;

-kui teil on lähiajal plaanis endoskoopiline uuring või väljahingatava õhu uurea test.

Informeerige koheselt oma arsti (nii enne kui ka pärast selle ravimi võtmist) kui te märkate mõnda allpoolnimetatud sümptomitest, mis võivad viidata teisele, tõsisemale haigusele:

-

planeerimata kaalulangus (kehakaalu langus, mis ei ole seotud dieedi ega kehalise aktiivsuse

 

programmiga);

 

 

-

oksendamine, eriti kui see on korduv;

 

-

veriokse (kohvipaksu meenutav tumepruun mass okses);

 

-

veri väljaheites (musta värvi või tarretist meenutav mass väljaheites);

-

neelamisraskus või valu neelamisel;

 

-

kahvatus ja nõrkus (aneemia);

 

 

-

valu rinnus;

 

 

-

kõhuvalu;

 

 

-

tõsine ja püsiv kõhulahtisus, sest see ravim võib veidi suurendada infektsioonidest põhjustatud

 

kõhulahtisuse tekkeriski;

müügiluba

lõppenud

 

 

Nimetatud juhtudel võib teie arst otsustada, et teil tuleb teost da mõned uuringud.

Kui te peate andma mõne vereproovi, siis informeer ge oma arsti, et te võtate PANTECTA Control’i.

Happe refluksi ja kõrvetiste sümptomid hakkavad tavaliselt leevenduma üks päev pärast ravi alustamist PANTECTA Control’iga. See ravim ei avalda kohest toimet.

PANTECTA Control’i ei tohi võtta prof laktilise ravimina.

Kui teil on juba pikema aja vältel korduvalt esinenud kõrvetised või seedehäire sümptomid, siis tuleb regulaarselt külastada oma arsti.

Muud ravimid ja PANTECTA Control

Lapsed ja alla 18-aastased n onrukid ei tohi PANTECTA Control’i tablette võtta, kuna selle vanuserühmaRavimilkohta ei o e p savalt ohutusalast teavet.

Informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ra imeid. PANTECTA Control võib mõjutada teatud ravimite toimet. Seda eriti mõnda allpoolnimetatud toimeainet sisaldavate ravimite korral:

-at z n viir (kasutatakse HIV-infektsiooni raviks). Ärge võtke PANTECTA Control’i kui te kasutate atazanaviiri. Vaadake ülalpool lõiku „Ärge võtke PANTECTA Control’i“.

-ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);

-varfariin ja fenprokumoon (kasutatakse vere vedeldamiseks ja verehüüvete tekke vältimiseks). Sellisel juhul võib olla vajalik täiendavate testide tegemine;

-metotreksaat (kasutatakse reumatoidartriidi, psoriaasi ja pahaloomuliste kasvajate raviks) - kui te võtate metotreksaati, võib Teie arst ajutiselt katkestada ravi PANTECTA Control`ga, kuna pantoprasool võib tõsta metotreksaadi taset veres.

Ärge võtke PANTECTA Control’i koos teiste ravimitega, mis vähendavad maos toodetava happe kogust, nagu näiteks teised prootonpumba inhibiitorid (omeprasool, lansoprasool või rabeprasool) või H2-retseptorite antagonistid (näiteks ranitidiin ja famotidiin).

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase või imetate last.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil tekivad sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus või nägemishäired, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid.

3. Kuidas PANTECTA Control’i võtta

lõppenud Konsulteerige oma arstiga kui sümptomid püsivad ka pärast 2-näd l st pidevat ravi.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas. Ärge ületage soovitatavat annust 20 mg pa toprasooli ööpäevas.

Tablette tuleb võtta vähemalt 2…3 päeva järjest. Lõpetage PANTECTA Control’i võtmine kui teie sümptomid on täielikult kadunud. Refluksisümptomid ja kõrvetised v ivad kaduda ka pärast

ühepäevast ravi PANTECTA Control’iga, aga see ravim ei ole mõe dud sümptomite koheseks leevendamiseks.

Ärge võtke PANTECTA Control tablette kauem kui 4 nädalat ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Võtke tablett enne sööki, iga päev ühel ja samal kel aajal. Tablett tuleb neelata tervelt koos veega. Tabletti ei tohi närida ega purustada.

Kui te võtate PANTECTA Control’i rohkem kui ette nähtud

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui te olete võtnud soovitatavast annusest suurema annuse. Kui

võimalik, siis võtke ravim ja see infoleht endaga kaasa.

Kui te unustate PANTECTA Co trol’i võtta

 

 

müügiluba

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmisel päeval

tavalisel ajal oma järgmine, tavaline annus.

 

on

 

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimil

 

 

Nagu kõik r vimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allpoolnimetatud tõsistest kõrvaltoimetest, siis informeerige sellest kohe oma arsti või võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Lõpetage PANTECTA

Control’i võtmine ja võtke käesolev infoleht ja/või tabletid endaga kaasa:

-Tõsised allergilised reaktsioonid (harva: esinevad kuni 1 kasutajal 1000-st):

Ülitundlikkusreaktsioonid ehk nn anafülaktilised reaktsioonid, anafülaktiline šokk ja angioödeem. Tüüpilised sümptomid on: näo, huulte, suu, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust, nõgeslööve (urtikaaria), väljendunud pearinglus koos kiire südametegevuse ja rohke higistamisega.

-Tõsised nahareaktsioonid (esinemissagedus teadmata: esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata): lööve koos tursega, villiline lööve või naha pindmise

kihi irdumine, naha irdumine ja verejooks silmade, nina, suu või suguelundite ümbruses koos tervisliku seisundi kiire halvenemisega, lööve, mis tekib kokkupuutel päikesevalgusega.

-Muud tõsised reaktsioonid (esinemissagedus teadmata): naha ja silmavalgete kollasus (raske maksakahjustuse tõttu), neeruprobleemid nagu valulik urineerimine koos alaseljavalu ja palavikuga.

Teised kõrvaltoimed:

-Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 kasutajal 100-st):

Peavalu, pearinglus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhukinnisus,

suukuivus, ebamugavustunne ja valu kõhus, lööve või nõgeslööve, nahasügelus, nõrkus, jõuetus või halb enesetunne, unehäired, maksaensüümide sisalduse suureneminelõppenudvereanalüüsis.

-Harva esinevad kõrvaltoimed:

Maitsetundlikkuse muutus või täielik puudumine, nägemishäired nagu ähma ägemine, liigesvalu, lihasvalu, kehakaalu muutused, kõrgenenud kehatemperatuur, jäs m te turse, depressioon, vere bilirubiini- ja lipiididesisalduse suurenemine (vereanalüüsides), rinnanäärmete

suurenemine meestel, kõrge palavik koos sõmerjate vere valgeliblede (granulotsüütide) olulise vähenemisega veres (vereanalüüsides).arvu

-Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 kasutajal 10 000-st):

Desorienteeritus, vereliistakute arvu vähenemine, mis võib põhjustada kalduvuse verejooksude või verevalumite tekkeks, vere valgeliblede arvu vähenemine, mis võib põhjustada infektsioonide sagenemise, vere punaliblede, valgeli lede ja vereliistakute arvu samaaegne vähenemine alla normväärtust (vereanalüüsides).

-Esinemissagedus teadmata:

Hallutsinatsioonid, segasus (eriti patsientidel, kellel see on varem esinenud), vere naatriumisisalduse vähenemine, vere magneesiumisisalduse vähenemine.müügiluba

Kõrvaltoimetest teavitamine

 

 

 

 

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoi

e, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

 

 

on

 

 

 

 

ka selline, mida selles infolehes ei ole

imetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada

riikliku

 

teavitussüsteemi, mis on l etletud V lisas,

kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

5.

Kuidas PANTECTA Control’i säilitada

Hoidke seda ra imit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasut ge seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril, pärast märget „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta niiskuse eest.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida PANTECTA Control sisaldab

Müügiloa hoidja
Takeda GmbH
Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz Saksamaa

-Toimeaine on pantoprasool. Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadina).

-Teised koostisosad on:

-Tableti tuum: naatriumkarbonaat (veevaba), mannitool, krospovidoon, povidoon K90, kaltsiumstearaat.

-Tableti kate: hüpromelloos, povidoon K25, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), propüleenglükool, metakrüülhappe- etüülakrülaat -kopolümeer (1:1), naatriumlaurüülsulfaat, polüsorbaat 80, trietüültsitraat.

-Trükivärv: šellak, punane, must ja kollane raudoksiid (E172) ja kontsentreeritud ammoniaagilahus.

Kuidas PANTECTA Control välja näeb ja pakendi sisu

lõppenud

Tootja

Gastroresistentsed tabletid on kollased, ovaalsed, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pruuni tindiga trükijäljend „P20“.

PANTECTA Control on saadaval Al/Al blisterpakendis koos papist tugevdusega või ilma. Pakend sisaldab 7 või 14 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

takeda-belgium@takeda.com

müügilubalt-info@takeda.com

Takeda GmbH

 

 

 

Production site Oranienburg

 

 

 

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg

 

Saksamaa

 

 

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöördu

e palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

Takeda Belgium

 

 

Takeda, UAB

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

on

 

Tel: +370 521 09070

България

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Ravimil

 

 

Такеда България

 

Takeda Belgium

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

 

 

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

 

 

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

 

 

Magyarország

Takeda Ph rm ceuticals Czech Republic

Takeda Pharma Kft.

s.r.o.

 

 

 

Tel: +361 2707030

Tel: + 420 234 722 722

 

 

 

Danmark

 

 

Malta

Takeda Pharma A/S

 

 

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: + 45 46 77 11 11

 

 

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH Tel: 0800 825 3324

medinfo@takeda.de

Eesti

Takeda Pharma AS Tel: +372 617 7669 info@takeda.ee

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τηλ: +30 210 6729570 gr.info@takeda.com

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: + 349 1 714 9900 spain@takeda.com

France

Takeda France S.A.S.

Tél: + 33 1 46 25 16 16

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals

Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

Ireland

 

Takeda Products Ireland Limited

Tel: + 353 16 42 00 21

on

 

Ravimil

 

Ísland

Vistor hf.

tel: +354 535 7000 vistor@vistor.is

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Κύπρος

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τηλ: +30 210 6729570 gr.info@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland bv Tel: +31 23 56 68 777

nl.medical.info@takeda.com

Norge

Takeda Nycomed AS Tlf: + 47 6676 3030 infonorge@takeda.com

Österreich

lõppenud

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)800-20 80 50

Polska

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 608 13 00

müügilubaPortug l

Takeda - F rm cêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: + 40 21 335 03 91

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica

Slovenija

Tel: + 386 (0) 59082480

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20602600

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

Sverige

Takeda Pharma AB Tel: + 46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Limited

Tel: + 371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Infoleht on viimati uuendatud <{KK/AAAA}

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

__________________________________________________________________________

Alljärgnevad elustiili ja dieedi muutused võivad aidata leevendada kõrvetisi või muid happerefluksist

tingitud sümptome:

lõppenud

 

- Ärge sööge väga palju korraga.

 

-

Sööge aeglaselt.

 

-

Loobuge suitsetamisest.

 

- Vähendage alkoholi ja kofeiini tarbimist.

 

- Vähendage kehakaalu (kui olete ülekaaluline).

 

- Ärge kandke kitsaid riideid ega pigistavat rihma või vööd.

 

- Püüdke kolme tunni vältel enne magamaminekut mitte süüa. - Tõstke peaalust (kui teil esinevad öised sümptomid).

- Vähendage kõrvetisi tekitavate toiduainete söömist. Sellisteks toiduaineteks on näiteks šokolaad,

 

 

müügiluba

piparmünt, rohemünt, rasvane ja praetud toit, hapu toit, vürtsik s toit, tsitruseviljad ja

tsitrusemahlad, tomatid.

 

 

Ravimil

on

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu