Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantozol Control (pantoprazole) – Pakendi märgistus - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPantozol Control
ATC koodA02BC02
Toimeainepantoprazole
TootjaTakeda GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP BLISTRILE

VÄLISKARP PAPIST TUGEVDUSEGA BLISTRILE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PANTOZOL Control 20 mg gastroresistentsed tabletid

Pantoprasool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 gastroresistentset tabletti

14 gastroresistentset tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tabletid tuleb neelata tervelt.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/517/001-004

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim

15.KASUTUSJUHEND

Refluksisümptomite (näiteks kõrvetised, happe regurgitatsioon) lühiaegne ravi täiskasvanutel. Võtke üks tablett (20 mg) ööpäevas. Nimetatud annust ei tohi ületada. See ravim ei ole mõeldud sümptomite koheseks leevendamiseks.

Vabastab kõrvetistest.

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

pantozol control 20 mg

VAHEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPIST TUGEVDUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PANTOZOL Control 20 mg gastroresistentsed tabletid

Pantoprasool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 gastroresistentset tabletti

14 gastroresistentset tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Tabletid tuleb neelata tervelt.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/517/001-004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim

15. KASUTUSJUHEND

Refluksisümptomite (näiteks kõrvetised, happe regurgitatsioon) lühiaegne ravi täiskasvanutel. Võtke üks tablett (20 mg) ööpäevas. Nimetatud annust ei tohi ületada. See ravim ei ole mõeldud sümptomite koheseks leevendamiseks.

Vabastab kõrvetistest.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PANTOZOL Control 20 mg gastroresistentsed tabletid

Pantoprasool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda GmbH

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu