Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantozol Control (pantoprazole) – Pakendi infoleht - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPantozol Control
ATC koodA02BC02
Toimeainepantoprazole
TootjaTakeda GmbH

Pakendi infoleht: teave kasutajale

PANTOZOL Control 20 mg gastroresistentsed tabletid

Pantoprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast kahe nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

-Te ei tohi ilma arstiga konsulteerimata võtta PANTOZOL Controli tablette kauem kui 4 nädalat.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on PANTOZOL Control ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne PANTOZOL Controli võtmist

3.Kuidas PANTOZOL Controli võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas PANTOZOL Controli säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on PANTOZOL Control ja milleks seda kasutatakse

PANTOZOL Control sisaldab toimeainena pantoprasooli, mis blokeerib maohapet tootva „pumba“. Seetõttu vähendab see maos toodetava happe kogust.

PANTOZOL Controli kasutatakse refluksisümptomite (nagu näiteks kõrvetised ja happe regurgitatsioon) lühiaegseks raviks täiskasvanutel.

Refluks tähendab happe tagasivoolamist maost söögitorusse, mis võib seetõttu muutuda põletikuliseks ja valusaks. See võib põhjustada sümptome, nagu näiteks valulik põletav tunne rindkeres, mis võib tõusta üles kuni kurguni (kõrvetised) või hapu maitse suus (happe regurgitatsioon).

Happerefluksi ja kõrvetiste sümptomid hakkavad tavaliselt leevenduma üks päev pärast ravi alustamist PANTOZOL Controliga. See ravim ei avalda kohest toimet. Vahel võib olla vaja tablette võtta

2…3 päeva enne kui sümptomid leevenduvad.

Kui pärast kahe nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne PANTOZOL Controli võtmist

Ärge võtke PANTOZOL Controli:

-kui olete pantoprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te kasutate HIV proteaasi inhibiitoreid, nagu atasanaviir, nelfinaviir (HIV-infektsiooni ravim). Vaadake allpool lõiku „Muud ravimid ja PANTOZOL Control“.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne PANTOZOL Controli võtmist pidage nõu oma arstiga:

-kui te olete refluksi sümptomite raviks pidanud pidevalt kasutama mõnda seedehäire- või kõrvetistevastast ravimit 4 või enama nädala vältel;

-kui te olete üle 55-aastane ja kasutate igapäevaselt mõnda seedehäirevastast ravimit;

-kui te olete üle 55-aastane ja teil on tekkinud mõni uus refluksi sümptom või olemasolevate sümptomite iseloom on hiljuti muutunud;

-kui teil on varem olnud maohaavand või mõni seedetraktioperatsioon;

-kui teil esinevad maksaprobleemid või kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus);

-kui te olete tõsiste haiguste või kaebuste tõttu oma arsti pideva järelevalve all;

-kui teil on lähiajal plaanis endoskoopiline uuring või väljahingatava õhu uurea test;

-kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi PANTOZOL Controli sarnase ravimiga;

-kui teil planeeritakse spetsiifilist vereanalüüsi (kromograniin A).

-kui te kasutate pantoprasooliga samaaegselt HIV proteaasi inhibiitoreid, nagu atasanaviir, nelfinaviir (HIV-infektsiooni raviks), küsige täpsemat nõu oma arstilt.

Ärge kasutage seda ravimit arstiga nõu pidamata kauem kui 4 nädalat. Kui teie reflukshaiguse sümptomid (kõrvetised või maohappe tagasivool) püsivad kauem kui 2 nädalat, pidage nõu oma arstiga, kes otsustab selle ravimi pikaajalise kasutamise vajaduse üle.

Kui te kasutate PANTAZOL Controli pikema aja jooksul, võib see põhjustada täiendavaid riske, näiteks:

-B12-vitamiini imendumise vähenemine ja B12-vitamiini vaegus, kui teil juba on kehas B12-vitamiini vähesus

-reieluukaela-, randme- või lülisambamurd, eriti kui teil juba on osteoporoos või kui kasutate kortikosteroide (mis võivad suurendada osteoporoosi riski).

-vere magneesiumisisalduse vähenemine (potentsiaalsed sümptomid: väsimus, tahtmatud lihastõmblused, desorientatsioon, krambid, pearinglus, südame löögisageduse suurenemine). Madal magneesiumisisaldus võib põhjustada ka vere kaaliumi- või kaltsiumisisalduse vähenemist. Kui olete kasutanud seda ravimit kauem kui 4 nädalat, pidage nõu arstiga. Teie arst võib otsustada teha teile regulaarselt vereanalüüse magneesiumisisalduse jälgimiseks.

Informeerige koheselt oma arsti, enne või pärast selle ravimi võtmist, kui te märkate mõnda allpool nimetatud sümptomitest, mis võivad olla mõne teise, tõsisema haiguse nähtudeks:

-planeerimata kehakaalu langus (kehakaalu langus, mis ei ole seotud dieedi ega kehalise aktiivsuse programmiga);

-oksendamine, eriti kui see on korduv;

-veriokse, see võib paista kui tume kohvipaks teie okses;

-te märkate verd väljaheites, võib välimuselt olla nii must kui tõrvataoline;

-neelamisraskus või valu neelamisel;

-te näite kahvatu ja tunnete end nõrgana (aneemia);

-valu rinnus;

-kõhuvalu;

-raske ja/või püsiv kõhulahtisus, sest see ravim võib veidi suurendada infektsioonidest põhjustatud kõhulahtisuse tekkeriski;

-kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti

oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi PANTOZOL Controliga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Nimetatud juhtudel võib teie arst otsustada, et teil tuleb teostada mõned uuringud.

Kui te peate andma mõne vereproovi, siis informeerige oma arsti, et te võtate PANTOZOL Controli.

Happerefluksi ja kõrvetiste sümptomid hakkavad tavaliselt leevenduma üks päev pärast ravi alustamist PANTOZOL Controliga. See ravim ei avalda kohest toimet.

PANTOZOL Controli ei tohi võtta profülaktilise ravimina.

Kui teil on juba pikema aja vältel korduvalt esinenud kõrvetised või seedehäire sümptomid, siis tuleb regulaarselt külastada oma arsti.

Lapsed ja noorukid

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi PANTOZOL Controli tablette võtta, kuna selle vanuserühma kohta ei ole piisavalt ohutusalast teavet.

Muud ravimid ja PANTOZOL Control

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. PANTOZOL Control võib mõjutada teatud ravimite toimet. Seda eriti mõnda allpool nimetatud toimeainet sisaldavate ravimite korral:

-HIV proteaasi inhibiitorid, nagu atasanaviir, nelfinaviir (kasutatakse HIV-infektsiooni raviks). Ärge võtke PANTOZOL Controli kui te kasutate HIV proteaasi inhibiitoreid. Vaadake ülalpool lõiku „Ärge võtke PANTOZOL Controli“;

-ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);

-varfariin ja fenprokumoon (kasutatakse vere vedeldamiseks ja verehüüvete tekke vältimiseks). Sellisel juhul võib olla vajalik täiendavate testide tegemine;

-metotreksaat (kasutatakse reumatoidartriidi, psoriaasi ja vähi raviks) – kui te võtate metotreksaati, võib teie arst ajutiselt katkestada ravi PANTOZOL Controliga, sest pantoprasool võib tõsta metotreksaadi taset veres.

Ärge võtke PANTOZOL Controli koos teiste ravimitega, mis vähendavad maos toodetava happe kogust, nagu näiteks teised prootonpumba inhibiitorid (omeprasool, lansoprasool või rabeprasool) või H2-retseptorite antagonistid (näiteks ranitidiin ja famotidiin).

Siiski võite vajadusel PANTOZOL Controli võtta koos antatsiididega (nt magaldraat, algiinhape, naatriumvesinikkarbonaat, alumiiniumhüdroksiid, magneesiumkarbonaat või nende kombinatsioonid).

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase või imetate last.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil tekivad sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus või nägemishäired, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid.

3. Kuidas PANTOZOL Controli võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas. Ärge ületage soovitatavat annust 20 mg pantoprasooli ööpäevas.

Tablette tuleb võtta vähemalt 2…3 päeva järjest. Lõpetage PANTOZOL Controli võtmine, kui teie sümptomid on täielikult kadunud. Refluksisümptomid ja kõrvetised võivad kaduda ka pärast ühepäevast ravi PANTOZOL Controliga, aga see ravim ei ole mõeldud sümptomite koheseks leevendamiseks.

Konsulteerige oma arstiga kui sümptomid püsivad ka pärast 2-nädalast pidevat ravi.

Ärge võtke PANTOZOL Controli tablette kauem kui 4 nädalat ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Võtke tablett enne sööki, iga päev ühel ja samal kellaajal. Tablett tuleb neelata tervelt koos veega. Tabletti ei tohi närida ega purustada.

Kui te võtate PANTOZOL Controli rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui te olete võtnud soovitatavast annusest suurema annuse. Kui võimalik, siis võtke ravim ja see infoleht endaga kaasa.

Kui te unustate PANTOZOL Controli võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmisel päeval tavalisel ajal oma järgmine, tavaline annus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allpoolnimetatud tõsistest kõrvaltoimetest, siis informeerige sellest kohe oma arsti või võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Lõpetage PANTOZOL Controli võtmine ja võtke käesolev infoleht ja/või tabletid endaga kaasa:

-Tõsised allergilised reaktsioonid (harva: esinevad kuni 1 kasutajal 1000-st):

ülitundlikkusreaktsioonid ehk nn anafülaktilised reaktsioonid, anafülaktiline šokk ja angioödeem. Tüüpilised sümptomid on näo, huulte, suu, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust, nõgeslööve (urtikaaria), väljendunud pearinglus koos kiire südametegevuse ja rohke higistamisega.

-Tõsised nahareaktsioonid (esinemissagedus teadmata: esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata): lööve koos tursega, villiline lööve või naha pindmise kihi irdumine, naha irdumine ja verejooks silmade, nina, suu või suguelundite ümbruses koos tervisliku seisundi kiire halvenemisega, lööve, mis tekib kokkupuutel päikesevalgusega.

-Muud tõsised reaktsioonid (esinemissagedus teadmata): naha ja silmavalgete kollasus (raske maksakahjustuse tõttu), neeruprobleemid nagu valulik urineerimine koos alaseljavalu ja palavikuga.

Teised kõrvaltoimed:

-Sage (esinevad kuni 1 kasutajal 10-st): healoomulised maopolüübid.

-Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 kasutajal 100-st):

Peavalu, pearinglus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhukinnisus, suukuivus, ebamugavustunne ja valu kõhus, lööve või nõgeslööve, nahasügelus, nõrkus, jõuetus või halb enesetunne, unehäired, maksaensüümide sisalduse suurenemine vereanalüüsis; reieluukaela-, randme- või lülisambamurd.

-Harva esinevad kõrvaltoimed:

Maitsetundlikkuse muutus või täielik puudumine, nägemishäired nagu ähmane nägemine, liigesvalu, lihasvalu, kehakaalu muutused, kõrgenenud kehatemperatuur, jäsemete turse, depressioon, vere bilirubiini- ja lipiididesisalduse suurenemine (vereanalüüsides), rinnanäärmete suurenemine meestel, kõrge palavik koos sõmerjate vere valgeliblede (granulotsüütide) arvu olulise vähenemisega veres (vereanalüüsides).

-Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 kasutajal 10 000-st):

Desorienteeritus, vereliistakute arvu vähenemine, mis võib põhjustada kalduvuse verejooksude või verevalumite tekkeks, vere valgeliblede arvu vähenemine, mis võib põhjustada infektsioonide sagenemise, vere punaliblede, valgeliblede ja vereliistakute arvu samaaegne vähenemine alla normväärtust (vereanalüüsides).

-Esinemissagedus teadmata:

Hallutsinatsioonid, segasus (eriti patsientidel, kellel see on varem esinenud), vere naatriumisisalduse vähenemine, vere magneesiumisisalduse vähenemine, lööve, millega võib kaasneda liigesevalu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas PANTOZOL Controli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida PANTOZOL Control sisaldab

-Toimeaine on pantoprasool. Üks tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadina).

-Teised koostisosad on:

-Tableti tuum: naatriumkarbonaat (veevaba), mannitool, krospovidoon, povidoon K90, kaltsiumstearaat.

-Tableti kate: hüpromelloos, povidoon K25, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), propüleenglükool, metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer (1 : 1), naatriumlaurüülsulfaat, polüsorbaat 80, trietüültsitraat.

-Trükivärv: šellak, punane, must ja kollane raudoksiid (E172) ja kontsentreeritud ammoniaagilahus.

Kuidas PANTOZOL Control välja näeb ja pakendi sisu

Gastroresistentsed tabletid on kollased ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pruuni tindiga trükijäljend „P20“.

PANTOZOL Control on saadaval Al/Al blisterpakendis koos papist tugevdusega või ilma. Pakend sisaldab 7 või 14 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz

Saksamaa

Tootja

Takeda GmbH

Production site Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda, UAB

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: + 45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Vemedia BV

Rigistrasse 2

Verrijn Stuartweg 60

12277 Berlin

1112 AX Diemen

Tel: +49 (0)30 720820

Tel: +31 (0)205 198 300

info@kade.de

product@vemedia.nl

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda Nycomed AS

Tel: +372 617 7669

Tlf: + 47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: +43 (0)800-20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: + 349 1 714 9900

Tel.: + 48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France S.A.S.

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: + 33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals

Takeda Pharmaceuticals SRL

Croatia d.o.o.

Tel: + 40 21 335 03 91

Tel: +385 1 377 88 96

 

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH, Podružnica

Tel: + 353 16 42 00 21

Slovenija

 

Tel: + 386 (0) 59082480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

tel: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20602600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma AB

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: + 46 8 731 28 00

gr.info@takeda.com

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Limited

Tel: + 371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

__________________________________________________________________________

Alljärgnevad elustiili ja dieedi muutused võivad aidata leevendada kõrvetisi või muid happerefluksist tingitud sümptome:

-Ärge sööge väga palju korraga.

-Sööge aeglaselt.

-Loobuge suitsetamisest.

-Vähendage alkoholi ja kofeiini tarbimist.

-Vähendage kehakaalu (kui olete ülekaaluline).

-Ärge kandke kitsaid riideid ega pigistavat rihma või vööd.

-Püüdke kolme tunni vältel enne magamaminekut mitte süüa.

-Tõstke peaalust (kui teil esinevad öised sümptomid).

-Vähendage kõrvetisi tekitavate toiduainete söömist. Sellisteks toiduaineteks on näiteks šokolaad, piparmünt, rohemünt, rasvane ja praetud toit, hapu toit, vürtsikas toit, tsitruseviljad ja tsitrusemahlad, tomatid.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu