Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PecFent (fentanyl) – Pakendi märgistus - N02AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPecFent
ATC koodN02AB03
Toimeainefentanyl
TootjaArchimedes Development Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PecFent 100 mikrogrammi/pihustus, ninasprei lahus

Fentanüül

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pihustus sisaldab 100 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina) Üks ml lahust sisaldab 1000 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

3.ABIAINED

Abiained: pektiin (E440), mannitool (E421), fenüületüülalkohol, propüülparahüdroksübensoaat (E216), sahharoos, puhastatud vesi ja vesinikkloriidhape (0,36%) või naatriumhüdroksiid pH korrigeerimiseks. Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Ninasprei, lahus

[2 pihustusega pudel:]

1 pudel – 0,95 ml pudelis (2 pihustust)

[8 pihustusega pudel:]

1 pudel – 1,55 ml pudelis (8 pihustust)

4 pudelit – 1,55 ml pudelis (8 pihustust)

12 pudelit – 1,55 ml pudelis (8 pihustust)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nasaalne

[2 pihustusega pudel:]

Juhul kui ravimit ei ole 5 päeva jooksul pärast eeltäitmist kasutatud, tuleb see kõrvaldada.

[8 pihustusega pudel:]

Juhul kui PecFenti ei ole 5 päeva jooksul kasutatud, eeltäitke pudel ühe pihustamisega.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Seda ravimit võib kasutada ainult teisi opioide kasutavatel patsientidel.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

[2 pihustusega pudel:]

Pärast eeltäitmist kasutada 5 päeva jooksul.

[8 pihustusega pudel:]

Pärast esmakordset kasutamist kasutada ära 60 päeva jooksul

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida pudel lastekindlas pakendis valguse eest kaitstult.

Hoida PecFenti pudel alati lastekindlas pakendis, ka pärast tühjendamist.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Archimedes Development Ltd Nottingham

NG7 2TN Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/644/007 100 mikrogrammi, 2 pihustust, 1 pudel

EU/1/10/644/001 100 mikrogrammi, 8 pihustust, 1 pudel

EU/1/10/644/002 100 mikrogrammi, 8 pihustust, 4 pudelit

EU/1/10/644/005 100 mikrogrammi, 8 pihustust, 12 pudelit

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

PecFent 100

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

LASTEKINDLAL PAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PecFent 100 mikrogrammi/pihustus, ninasprei lahus

Fentanüül

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pihustus sisaldab 100 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

3. ABIAINED

Abiained: pektiin (E440), mannitool (E421), fenüületüülalkohol, propüülparahüdroksübensoaat (E216), sahharoos, puhastatud vesi ja vesinikkloriidhape (0,36%) või naatriumhüdroksiid pH korrigeerimiseks. Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Nasaalne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

[2 pihustusega pudel:]

Juhul kui ravimit ei ole 5 päeva jooksul pärast eeltäitmist kasutatud, tuleb see kõrvaldada.

[8 pihustusega pudel:]

Juhul kuiPecFenti ei ole 5 päeva jooksul kasutatud, eeltäitke pudel ühe pihustamiga.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Seda ravimit võib kasutada ainult teisi opioide kasutavatel patsientidel.

8. KÕLBLIKKUSAEG

2 pihustusega pudel:

Pärast eeltäitmist kasutada 5 päeva jooksul.

Eeltäitmise kuupäev: ………..

8 pihustusega pudel:

Pärast esmakordset kasutamist kasutada ära 60 päeva jooksul Esmakordse kasutamise kuupäev:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida pudel lastekindlas pakendis valguse eest kaitstult.

Hoida PecFenti pudel alati lastekindlas pakendis, ka pärast tühjendamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Archimedes Development Ltd Nottingham

NG7 2TN Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

PecFent 100 mikrogrammi/pihustus, ninasprei

Fentanüül

Nasaalne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,95 ml – 2 pihustust

1,55 ml – 8 pihustust

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PecFent 400 mikrogrammi/pihustus, ninasprei lahus

Fentanüül

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pihustus sisaldab 400 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina) Üks ml lahust sisaldab 4000 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

3. ABIAINED

Abiained: pektiin (E440), mannitool (E421), fenüületüülalkohol, propüülparahüdroksübensoaat (E216), sahharoos, puhastatud vesi ja vesinikkloriidhape (0,36%) või naatriumhüdroksiid pH korrigeerimiseks. Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Ninasprei, lahus

1 pudel – 1,55 ml pudelis (8 pihustust)

4 pudelit – 1,55 ml pudelis (8 pihustust)

12 pudelit – 1,55 ml pudelis (8 pihustust)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Nasaalne

Kui PecFenti ei ole 5 päeva jooksul kasutatud, eeltäitke pudel ühe pihustamisega.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Seda ravimit võib kasutada ainult teisi opioide kasutavatel patsientidel.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmakordset kasutamist kasutada ära 60 päeva jooksul

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida pudel lastekindlas pakendis valguse eest kaitstult.

Hoida PecFenti pudel alati lastekindlas pakendis, ka pärast tühjendamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Archimedes Development Ltd Nottingham

NG7 2TN Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/644/003 400 mikrogrammi, 8 pihustust, 1 pudel

EU/1/10/644/004 400 mikrogrammi, 8 pihustust, 4 pudelit

EU/1/10/644/006 400 mikrogrammi, 8 pihustust, 12 pudelit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

PecFent 400

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

LASTEKINDLAL PAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PecFent 400 mikrogrammi/pihustus, ninasprei lahus

Fentanüül

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pihustus sisaldab 400 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

3. ABIAINED

Abiained: pektiin (E440), mannitool (E421), fenüületüülalkohol, propüülparahüdroksübensoaat (E216), sahharoos, puhastatud vesi ja vesinikkloriidhape (0,36%) või naatriumhüdroksiid pH korrigeerimiseks. Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Nasaalne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kui PecFenti ei ole 5 päeva jooksul kasutatud, eeltäitke pudel ühe pihustamisega.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Seda ravimit võib kasutada ainult teisi opioide kasutavatel patsientidel.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Pärast esmakordset kasutamist kasutada ära 60 päeva jooksul

Esmakordse kasutamise kuupäev:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

Hoida pudel lastekindlas pakendis valguse eest kaitstult.

Hoida PecFenti pudel alati lastekindlas pakendis, ka pärast tühjendamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Archimedes Development Ltd Nottingham

NG7 2TN Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

PecFent 400 mikrogrammi/pihustus, ninasprei

Fentanüül

Nasaalne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1,55 ml – 8 pihustust

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu