Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pergoveris (follitropin alfa /lutropin alfa) – Pakendi märgistus - G03GA30

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPergoveris
ATC koodG03GA30
Toimeainefollitropin alfa /lutropin alfa
TootjaMerck Serono Europe Ltd.  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pergoveris 150 RÜ/75 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Alfafollitropiin/alfalutropiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 150 RÜ (samaväärne 11 mikrogrammiga) alfafollitropiini (r-hFSH) ja 75 RÜ (samaväärne 3 mikrogrammiga) alfalutropiini (r-hLH).

3.ABIAINED

Teised koostisosad:

Pulber: dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, metioniin, polüsorbaat 20, sahharoos, naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja kontsentreeritud fosforhape (pH kohandamiseks).

Lahusti: süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti.

1 viaal pulbriga.

1 lahustiviaal.

3 viaali pulbriga.

3 lahustiviaali.

10 viaali pulbriga.

10 lahustiviaali.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Kasutusvalmis ravimi kõlblikkusaega vaadake infolehelt.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited 56 Marsh Wall

London E14 9TP Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/396/001

 

 

 

 

 

1 viaal süstelahuse pulbriga.

 

1 lahustiviaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/396/002

3 viaali süstelahuse pulbriga.

 

3 lahustiviaali.

 

 

EU/1/07/396/003

10 viaali süstelahuse pulbriga.

10lahustiviaali.

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

Lahusti partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

pergoveris 150 rü/75 rü

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PERGOVERIS 150 RÜ/75 RÜ, VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Pergoveris 150 RÜ/75 RÜ süstelahuse pulber Alfafollitropiin/alfalutropiin

s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

150 RÜ r-hFSH/75r-hLH

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Pergoveris’e lahusti

Süstevesi

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PERGOVERIS (300 RÜ + 150 RÜ)/0,48 ML SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pergoveris (300 RÜ + 150 RÜ)/0,48 ml süstelahus pen-süstlis

Alfafollitropiin/alfalutropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pen-süstel sisaldab 300 RÜ (samaväärne 22 mikrogrammiga) alfafollitropiini (r-hFSH) ja 150 RÜ (samaväärne 6 mikrogrammiga) alfalutropiini (r-hLH) 0,48 ml-s.

3. ABIAINED

Abiained: sahharoos, arginiinmonovesinikkloriid, poloksameer 188, metioniin, fenool, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, naatriumhüdroksiid ja kontsentreeritud fosforhape (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 mitmeannuseline pen-süstel 0,48 ml lahusega

5 süstenõela

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist võib ravimit säilitada maksimaalselt 28 päeva temperatuuril 25°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited 56 Marsh Wall

London E14 9TP Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/396/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

pergoveris (300 rü + 150 rü)/0,48 ml pen-süstel

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PERGOVERIS (300 RÜ + 150 RÜ)/0,48 ML SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS, PEN-SÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Pergoveris (300 RÜ + 150 RÜ)/0,48 ml süstevedelik

Alfafollitropiin/alfalutropiin

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast esmast kasutamist: 28 päeva

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

300 RÜ r-hFSH–150r-hLH/0,48 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PERGOVERIS (450 RÜ + 225 RÜ)/0,72 ML SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pergoveris (450 RÜ + 225 RÜ)/0,72 ml süstelahus pen-süstlis

Alfafollitropiin/alfalutropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pen-süstel sisaldab 450 RÜ (samaväärne 33 mikrogrammiga) alfafollitropiini (r-hFSH) ja 225 RÜ (samaväärne 9 mikrogrammiga) alfalutropiini (r-hLH) 0,72 ml-s.

3. ABIAINED

Abiained: sahharoos, arginiinmonovesinikkloriid, poloksameer 188, metioniin, fenool, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, naatriumhüdroksiid ja kontsentreeritud fosforhape (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 mitmeannuseline pen-süstel 0,72 ml lahusega

7 süstenõela

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist võib ravimit säilitada maksimaalselt 28 päeva temperatuuril 25°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited 56 Marsh Wall

London E14 9TP Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/396/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

pergoveris (450 rü + 225 rü)/0,72 ml pen-süstel

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PERGOVERIS (450 RÜ + 225 RÜ)/0,72 ML SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS, PEN-SÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Pergoveris (450 RÜ + 225 RÜ)/0,72 ml süstevedelik

Alfafollitropiin/alfalutropiin

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast esmast kasutamist: 28 päeva

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

450 RÜ r-hFSH–225r-hLH/0,72 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PERGOVERIS (900 RÜ + 450 RÜ)/1,44 ML SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pergoveris (900 RÜ + 450 RÜ)/1,44 ml süstelahus pen-süstlis

Alfafollitropiin/alfalutropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pen-süstel sisaldab 900 RÜ (samaväärne 66 mikrogrammiga) alfafollitropiini (r-hFSH) ja 450 RÜ (samaväärne 18 mikrogrammiga) alfalutropiini (r-hLH) 1,44 ml-s.

3. ABIAINED

Abiained: sahharoos, arginiinmonovesinikkloriid, poloksameer 188, metioniin, fenool, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, naatriumhüdroksiid ja kontsentreeritud fosforhape (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 mitmeannuseline pen-süstel 1,44 ml lahusega

14 süstenõela

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist võib ravimit säilitada maksimaalselt 28 päeva temperatuuril 25°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited 56 Marsh Wall

London E14 9TP Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/396/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

pergoveris (900 rü + 450 rü)/1,44 ml pen-süstel

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PERGOVERIS (900 RÜ + 450 RÜ)/1,44 ML SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS, PEN-SÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Pergoveris (900 RÜ + 450 RÜ)/1,44 ml süstevedelik

Alfafollitropiin/alfalutropiin

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast esmast kasutamist: 28 päeva

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

900 RÜ r-hFSH–450r-hLH/1,44 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu