Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – Pakendi märgistus - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPeyona (Nymusa)
ATC koodN06BC01
Toimeainecaffeine citrate
TootjaChiesi Farmaceutici SpA

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Peyona 20 mg/ml infusioonilahus ja suukaudne lahus Kofeiintsitraat

(vastab 10 mg/ml kofeiinile)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 1 ml ampull sisaldab 20 mg kofeiintsitraati (mis vastab 10 mg kofeiinile). Üks 3 ml ampull sisaldab 60 mg kofeiintsitraati (mis vastab 30 mg kofeiinile). 1 ml lahust sisaldab 20 mg kofeiintsitraati (mis vastab 10 mg kofeiinile).

3.ABIAINED

Sidrunhappe monohüdraat, naatriumtsitraat, süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahus Suukaudne lahus 10 ampulli

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne

Suukaudne

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Pärast ampulli avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Pärast lahjendamist aseptilisel meetodil tuleb ravim kohe ära kasutada.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata jäägid tuleb ära visata.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CHIESI Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Itaalia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/528/002 1 ml ampullid

EU/1/09/528/001 3 ml ampullid

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Peyona

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

AMPULLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Peyona 20 mg/ml infusioonilahus ja suukaudne lahus Kofeiintsitraat

(vastab 10 mg/ml kofeiinile) i.v./suukaudne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

20 mg/1 ml

60 mg/3 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu