Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pheburane (sodium phenylbutyrate) – Pakendi märgistus - A16AX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPheburane
ATC koodA16AX03
Toimeainesodium phenylbutyrate
TootjaLucane Pharma

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND JA PUDEL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PHEBURANE 483 mg/g graanulid naatriumfenüülbutüraat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g graanuleid sisaldab 483 mg naatriumfenüülbutüraati.

3.ABIAINED

Sisaldab naatriumi ja sahharoosi.

Enne tarvitamist lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Graanulid

Pappkarp: üks pudel 174 g graanulitega

Pudel: 174 g graanuleid

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

Kasutage ainult kaasasolevat kalibreeritud mõõtelusikat.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris - Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/822/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

PHEBURANE 483 mg/g {ainult karbil}

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu