Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Picato (ingenol mebutate) – Pakendi märgistus - D06BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPicato
ATC koodD06BX02
Toimeaineingenol mebutate
TootjaLEO Laboratories Ltd.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 150 μg/g GEELI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Picato 150 mikrogrammi/g geel

Ingenoli mebutas

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks gramm geeli sisaldab 150 mikrogrammiingenool mebutaati. Iga tuub sisaldab 70 mikrogrammi ingenool mebutaati 0,47 grammis geelis.

3.ABIAINED

isopropüülalkohol

hüdroksüetüültselluloos sidrunhappe monohüdraat naatriumtsitraat bensüülalkohol puhastatud vesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

geel

3 tuubi

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kutaanne

Karbikaane siseküljele tuleb trükkida:

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublin 12

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/796/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Picato 150 μg/g

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 500 μg/g GEELI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Picato 500 mikrogrammi/g geel

Ingenoli mebutas

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks gramm geeli sisaldab 500 mikrogrammi ingenool mebutaati. Iga tuub sisaldab 235 mikrogrammi ingenoli mebutas 0,47 grammis geelis.

3. ABIAINED

isopropüülalkohol

hüdroksüetüültselluloos sidrunhappe monohüdraat naatriumtsitraat bensüülalkohol puhastatud vesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

geel

2 tuubi

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kutaanne

Karbikaane siseküljele tuleb trükkida:

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Crumlin, Dublin 12

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/796/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Picato 500 μg/g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

150 μg/g GEELI TUUB

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Picato 150 µg/g geel

Ingenoli mebutas

Kutaanne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,47 g

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

500 μg/g GEELI TUUB

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Picato 500 µg/g geel

Ingenoli mebutas

Kutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,47 g

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu