Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Picato (ingenol mebutate) – Pakendi infoleht - D06BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPicato
ATC koodD06BX02
Toimeaineingenol mebutate
TootjaLEO Laboratories Ltd.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Picato 150 mikrogrammi/g geel

Ingenoolmebutaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Picato ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Picato kasutamist

3.Kuidas Picatot kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Picatot säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Picato ja milleks seda kasutatakse

Picato sisaldab toimeainena ingenoolmebutaati.

Seda ravimit kasutatakse aktiinilise keratoosi ehk päikesekeratoosi paikseks ravimiseks (nahal) täiskasvanutel. Aktiinilised keratoosid on karedad nahapiirkonnad, mida leidub inimestel, kes on elu jooksul kokku puutunud liigse päikesekiirgusega. Picato 150 mikrogrammi/g geeli kasutatakse aktiinilise keratoosi ravimiseks näo- ja peanahal.

2. Mida on vaja teada enne Picato kasutamist

Ärge kasutage Picatot

-kui olete ingenoolmebutaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Picato kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Picato ei tohi sattuda silma. Pärast geeli pealekandmist peske hoolikalt käsi. Juhul kui juhtute puudutama seda piirkonda, kuhu geeli määrisite, peske uuesti käsi. Jälgige hoolega, et geel ravipiirkonnast silma ei satuks. Juhusliku kokkupuute korral eemaldage geel rohke veega loputamise teel ja pöörduge võimalikult kiiresti meditsiinitöötaja poole.

-Ärge seda ravimit alla neelake. Selle ravimi juhusliku allaneelamise korral jooge rohkesti vett ja pöörduge meditsiinitöötaja poole.

-Enne selle ravimi kasutamist veenduge, et teie nahk on muudest ravikuuridest või operatsioonidest paranenud. Ärge kandke Picatot lahtistele haavadele ega kahjustatud nahale.

-Ärge manustage seda ravimit seespidiselt, silmade ümbrusesse, ninasõõrmetesse, kõrvadesse ega huultele.

-Vältige päikesevalgust nii palju kui võimalik (sh päevituslambid ja solaariumid).

-Olge tähelepanelik ravipiirkonnas tekkivate mis tahes uute ketendavate punaste laikude, lahtiste haavandite ning kõrgenenud või näsaliste moodustiste suhtes. Nende ilmnemisel pöörduge kohe oma arsti poole.

-See ravim on ette nähtud ühe 25 cm2 suuruse nahapiirkonna ravimiseks kolme päeva vältel.

-Ärge kandke nahale rohkem ravimit, kui arst on soovitanud.

-Pärast selle ravimiga ravimist tekivad tõenäoliselt paiksed nahareaktsioonid, nt punetus ja turse (vt lõik 4). Kui need nahareaktsioonid muutuvad raskekujuliseks, võtke ühendust oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Aktiinilist keratoosi lastel ei teki ja seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat.

Muud ravimid ja Picato

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te olete varem kasutanud Picatot või muid sarnaseid ravimeid, teavitage sellest oma arsti enne ravi alustamist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Vältige Picato kasutamist raseduse ajal.

Imetamise ajal vältige 6 tunni jooksul pärast selle ravimi pealekandmist ravitud piirkonna otsest kokkupuutumist imikuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sellel ravimil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3.Kuidas Picatot kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teile on määratud seda ravimit kahele erinevale piirkonnale kahe erineva kangusega, peate veenduma, et kasutaksite mõlemas piirkonnas õige kangusega ravimit. Ärge kandke

500 mikrogrammi/g geeli näole ega peanahale, kuna see võib põhjustada tugevat lokaalset nahareaktsiooni.

-Aktiinilise keratoosi raviks näo- ja peanahal kasutage üht Picato 150 mikrogrammi/g geeli tuubi (sisaldab 70 mikrogrammi ingenoolmebutaati) üks kord ööpäevas kolmel järjestikusel päeval.

Kasutusjuhend

-Avage uus tuub iga kord, kui te seda ravimit kasutate. Keerake kork tuubilt maha vahetult enne kasutamist.

-Pigistage ühest tuubist geel oma sõrmeotsale.

-Kandke ühe tuubi sisu ühele 25 cm2 (nt 5 cm x 5 cm) suurusele piirkonnale.

-Hõõruge geeli õrnalt ravipiirkonda.

-Laske piirkonnal 15 minutit kuivada. Vältige ravipiirkonna puudutamist 6 tunni jooksul pärast ravimi pealekandmist.

-Peske käsi seebi ja veega kohe pärast geeli pealekandmist, ja kui teile on määratud kahe erineva kangusega ravimit kahe erineva piirkonna ravimiseks, siis peske käsi ka enne, kui hakkate ravimit uuele piirkonnale kandma.

-Ärge kandke seda ravimit ravipiirkonnale vahetult pärast duši all käimist ega vähem kui 2 tundi enne magama heitmist.

-Ärge peske piirkondi, kuhu kandsite geeli, vähemalt 6 tunni jooksul pärast geeli pealekandmist.

-Ärge puudutage ravipiirkonda ise ega lubage teistel inimestel või lemmikloomadel puudutada ravipiirkonda 6 tunni jooksul pärast geeli nahale kandmist.

-Ärge katke ravipiirkonda pärast ravimi pealekandmist õhu- või veekindla sidemega.

-Picato täielikku toimet saab hinnata ligikaudu 8 nädala möödumisel ravist.

Kui te kasutate Picatot kaela raviks

Kui rohkem kui pool ravitavast piirkonnast asub kaela ülaosas:

-kasutage Picato 150 mikrogrammi/g geeli (näol ja peanahal) Kui rohkem kui pool ravitavast piirkonnast asub kaela alaosas:

-kasutage Picato 500 mikrogrammi/g geeli (rindkerel ja jäsemetel)

Kui te kasutate Picatot rohkem kui ette nähtud

Peske piirkonda seebi ja veega. Kui teil tekib tõsine nahareaktsioon, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Picatot kasutada

Kui te unustate Picatot kasutada, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib selle ravimi kasutamisel allergiline reaktsioon, mis võib hõlmata suu, keele või kurgu turset, pöörduge kohe arsti poole. See kõrvaltoime esineb aeg-ajalt.

Pärast selle ravimi kasutamist võib nahk, millele te seda kandsite, muutuda punaseks, kooruvaks ja korbaliseks. Need kõrvaltoimed tekivad kõige sagedamini ühe päeva jooksul pärast selle ravimi pealekandmist. Kõrvaltoimed võivad ägeneda kuni ühe nädala jooksul pärast ravimi kasutamise lõpetamist. Need leevenduvad tavaliselt kahe nädala jooksul ravikuuri algusest.

Ravipiirkonnas võib esineda nahainfektsiooni (on esinenud näo- ja peanaha ravis sageda kõrvaltoimena, mida võib esineda kuni 1 inimesel 10st).

Väga sage kõrvaltoime on manustamiskoha paistetus (on esinenud enam kui ühel inimesel 10-st). Manustamiskoha paistetus näo- või peanahal võib jõuda silmapiirkonda.

Kui eeltoodud sümptomid tugevnevad rohkem kui esimese nädala möödumisel selle ravimi kasutamise lõpetamisest või kui eritub mäda, võib olla tekkinud infektsioon ja peate pöörduma arsti või apteekri poole.

Näo- ja peanaha ravis kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed:

Väga sagedad kõrvaltoimed ravipiirkonnas, mis võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-osa naha pealmisest kihist võib eralduda (erosioon)

-villid (vesivillid, mädavillid)

-koorumine (eksfoliatsioon)

-korbad

-punetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)

-valu (sh põletustunne manustamiskohal)

Rindkere ja jäsemete ravis kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed:

Väga sagedad kõrvaltoimed ravipiirkonnas, mis võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-osa naha pealmisest kihist võib eralduda (erosioon)

-villid (vesivillid, mädavillid)

-koorumine (eksfoliatsioon)

-korbad

-punetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)

Muud võimalikud kõrvaltoimed näo- ja peanaha ravis:

Sagedad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-sügelus (pruriit)

-ärritus

Muud kõrvaltoimed:

-silmaümbruse turse (periorbitaalne ödeem)

-silmalau turse (ödeem)

-peavalu

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

Ravipiirkonnas:

-kihelus või tuimus (paresteesia)

-lahtised haavandid

-vedeliku eritumine (sekretsioon)

-naha värvuse muutus (pigmentatsiooni muutus)

Muud kõrvaltoimed:

-silmavalu

-silmamuna pinna (sarvkesta, sidekesta) vigastus või ärritus pärast juhuslikku kokkupuudet

Harvad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st:

Ravipiirkonnas:

-armistumine

Muud võimalikud kõrvaltoimed rindkere ja jäsemete ravis:

Sagedad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-sügelus (pruriit)

-ärritus

-valu (sh põletustunne manustamiskohal)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

Ravipiirkonnas:

-kihelus või tuimus (paresteesia)

-lahtised haavandid

-naha värvuse muutus (pigmentatsiooni muutus)

-soojatunne

Muud kõrvaltoimed:

-silmamuna pinna (sarvkesta, sidekesta) vigastus või ärritus pärast juhuslikku kokkupuudet

Harvad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st:

Ravipiirkonnas:

-armistumine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Picatot säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni” ja tuubil pärast “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kasutage ravimit korduvalt pärast tuubi avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Picato sisaldab

-Toimeaine on ingenoolmebutaat. Üks gramm geeli sisaldab 150 mikrogrammi ingenoolmebutaati. Üks tuub sisaldab 70 mikrogrammi ingenoolmebutaati 0,47 g geelis.

-Teised koostisosad on isopropüülalkohol, hüdroksüetüültselluloos, sidrunhappe monohüdraat, naatriumtsitraat, bensüülalkohol, puhastatud vesi.

Kuidas Picato välja näeb ja pakendi sisu

Picato 150 mikrogrammi/g geel on selge ja värvitu ning igas karbis on kolm 0,47 g geeli sisaldavat tuubi.

Müügiloa hoidja

LEO Laboratories Ltd. 285 Cashel Road Crumlin, Dublin 12 Iirimaa

Tootja

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

LEO Pharma N.V./S.A

LEO Pharma A/S

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Tel: +45 44 94 58 88

България

Luxembourg/Luxemburg

Borola Ltd

LEO Pharma N.V./S.A

Teл.: +359 2 9156 136

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

Magyarország

LEO Pharma s.r.o.

LEO Pharma

Tel: +420 225 992 272

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

Malta

LEO Pharma AB

PHARMA-COS LTD

Tlf: +45 70 22 49 11

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

Nederland

LEO Pharma GmbH

LEO Pharma B.V.

Tel: +49 6102 2010

Tel: +31 205104141

Eesti

Norge

LEO Pharma A/S

LEO Pharma AS

Tel: +45 44 94 58 88

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

Österreich

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 68 34322

Tel: +43 1 503 6979

España

Polska

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel: +34 93 221 3366

Tel.: +48 22 244 18 40

France

Portugal

LEO Pharma

LEO Farmacêuticos Lda.

Tél: +33 1 3014 4000

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

România

Remedia d.o.o

LEO Pharma Romania

Tel: +385 1 3778 770

Tel: +40 213121963

Ireland

Slovenija

LEO Laboratories Ltd

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

LEO Pharma s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

Suomi/Finland

LEO Pharma S.p.A

LEO Pharma Oy

Tel: +39 06 52625500

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

LEO Pharma AB

Τηλ: +357 2537 1056

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

United Kingdom

LEO Pharma A/S

LEO Laboratories Ltd

Tel: +45 44 94 58 88Tel: +44 (0) 1844 347333

Infoleht on viimati uuendatud.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Picato 500 mikrogrammi/g geel

Ingenoolmebutaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Picato ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Picato kasutamist

3.Kuidas Picatot kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Picatot säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Picato ja milleks seda kasutatakse

Picato sisaldab toimeainena ingenoolmebutaati.

Seda ravimit kasutatakse aktiinilise keratoosi ehk päikesekeratoosi paikseks ravimiseks (nahal) täiskasvanutel. Aktiinilised keratoosid on karedad nahapiirkonnad, mida leidub inimestel, kes on elu jooksul kokku puutunud liigse päikesekiirgusega. Picato 500 mikrogrammi/g geeli kasutatakse aktiinilise keratoosi ravimiseks kehal, käsivartel, kätel ja jalgadel.

2. Mida on vaja teada enne Picato kasutamist

Ärge kasutage Picatot

-kui olete ingenoolmebutaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Picato kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Picato ei tohi sattuda silma. Pärast geeli pealekandmist peske hoolikalt käsi. Juhul kui juhtute puudutama seda piirkonda, kuhu geeli määrisite, peske uuesti käsi. Jälgige hoolega, et geel ravipiirkonnast silma ei satuks. Juhusliku kokkupuute korral eemaldage geel rohke veega loputamise teel ja pöörduge võimalikult kiiresti meditsiinitöötaja poole.

-Ärge seda ravimit alla neelake. Selle ravimi juhusliku allaneelamise korral jooge rohkesti vett ja pöörduge meditsiinitöötaja poole.

-Enne selle ravimi kasutamist veenduge, et teie nahk on muudest ravikuuridest või operatsioonidest paranenud. Ärge kandke Picatot lahtistele haavadele ega kahjustatud nahale.

-Ärge manustage seda ravimit seespidiselt, silmade ümbrusesse, ninasõõrmetesse, kõrvadesse ega huultele.

-Vältige päikesevalgust nii palju kui võimalik (sh päevituslambid ja solaariumid).

-Olge tähelepanelik ravipiirkonnas tekkivate mis tahes uute ketendavate punaste laikude, lahtiste haavandite ning kõrgenenud või näsaliste moodustiste suhtes. Nende ilmnemisel pöörduge kohe oma arsti poole.

-See ravim on ette nähtud ühe 25 cm2 suuruse nahapiirkonna ravimiseks kahe päeva vältel.

-Ärge kandke nahale rohkem ravimit, kui arst on soovitanud.

-Pärast selle ravimiga ravimist tekivad tõenäoliselt paiksed nahareaktsioonid, nt punetus ja turse (vt lõik 4). Kui need nahareaktsioonid muutuvad raskekujuliseks, võtke ühendust oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Aktiinilist keratoosi lastel ei teki ja seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat.

Muud ravimid ja Picato

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te olete varem kasutanud Picatot või muid sarnaseid ravimeid, teavitage sellest oma arsti enne ravi alustamist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Vältige Picato kasutamist raseduse ajal.

Imetamise ajal vältige 6 tunni jooksul pärast selle ravimi pealekandmist ravitud piirkonna otsest kokkupuutumist imikuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sellel ravimil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas Picatot kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teile on määratud seda ravimit kahele erinevale piirkonnale kahe erineva kangusega, peate veenduma, et kasutaksite mõlemas piirkonnas õige kangusega ravimit. Ärge kandke

500 mikrogrammi/g geeli näole ega peanahale, kuna see võib põhjustada tugevat lokaalset nahareaktsiooni.

-Aktiinilise keratoosi raviks rindkerel, käsivartel, kätel ja jalgadel kasutage üht Picato 500 mikrogrammi/g geeli tuubi (sisaldab 235 mikrogrammi ingenoolmebutaati) üks kord ööpäevas kahel järjestikusel päeval.

Kasutusjuhend

-Avage uus tuub iga kord, kui te seda ravimit kasutate. Keerake kork tuubilt maha vahetult enne kasutamist.

-Pigistage ühest tuubist geel oma sõrmeotsale.

-Kandke ühe tuubi sisu ühele 25 cm2 (nt 5 cm x 5 cm) suurusele piirkonnale.

-Hõõruge geeli õrnalt ravipiirkonda.

-Laske piirkonnal 15 minutit kuivada. Vältige ravipiirkonna puudutamist 6 tunni jooksul pärast ravimi pealekandmist.

-Peske käsi seebi ja veega kohe pärast geeli pealekandmist, ja kui teile on määratud kahe erineva kangusega ravimit kahe erineva piirkonna ravimiseks, siis peske käsi ka enne, kui hakkate ravimit uuele piirkonnale kandma. Käte ravimise korral peske ainult geeli pealekandmiseks kasutatud sõrmeotsa.

-Ärge kandke seda ravimit ravipiirkonnale vahetult pärast duši all käimist ega vähem kui 2 tundi enne magama heitmist.

-Ärge peske piirkondi, kuhu kandsite geeli, vähemalt 6 tunni jooksul pärast geeli pealekandmist.

-Ärge puudutage ravipiirkonda ise ega lubage teistel inimestel või lemmikloomadel puudutada ravipiirkonda 6 tunni jooksul pärast geeli nahale kandmist.

-Ärge katke ravipiirkonda pärast ravimi pealekandmist õhu- või veekindla sidemega.

-Picato täielikku toimet saab hinnata ligikaudu 8 nädala möödumisel ravist.

Kui te kasutate Picatot kaela raviks

Kui rohkem kui pool ravitavast piirkonnast asub kaela ülaosas:

-kasutage Picato 150 mikrogrammi/g geeli (näol ja peanahal) Kui rohkem kui pool ravitavast piirkonnast asub kaela alaosas:

-kasutage Picato 500 mikrogrammi/g geeli (rindkerel ja jäsemetel)

Kui te kasutate Picatot rohkem kui ette nähtud

Peske piirkonda seebi ja veega. Kui teil tekib tõsine nahareaktsioon, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Picatot kasutada

Kui te unustate Picatot kasutada, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib selle ravimi kasutamisel allergiline reaktsioon, mis võib hõlmata suu, keele või kurgu turset, pöörduge kohe arsti poole. See kõrvaltoime esineb aeg-ajalt.

Pärast selle ravimi kasutamist võib nahk, millele te seda kandsite, muutuda punaseks, kooruvaks ja korbaliseks. Need kõrvaltoimed tekivad kõige sagedamini ühe päeva jooksul pärast selle ravimi pealekandmist. Kõrvaltoimed võivad ägeneda kuni ühe nädala jooksul pärast ravimi kasutamise lõpetamist. Need leevenduvad tavaliselt nelja nädala jooksul ravikuuri algusest.

Ravipiirkonnas võib esineda nahainfektsiooni (on esinenud näo- ja peanaha ravis sageda kõrvaltoimena, mida võib esineda kuni 1 inimesel 10st).

Väga sage kõrvaltoime on manustamiskoha paistetus (on esinenud enam kui ühel inimesel 10-st). Manustamiskoha paistetus näo- või peanahal võib jõuda silmapiirkonda.

Kui eeltoodud sümptomid tugevnevad rohkem kui esimese nädala möödumisel selle ravimi kasutamise lõpetamisest või kui eritub mäda, võib olla tekkinud infektsioon ja peate pöörduma arsti või apteekri poole.

Näo- ja peanaha ravis kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed:

Väga sagedad kõrvaltoimed ravipiirkonnas, mis võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-osa naha pealmisest kihist võib eralduda (erosioon)

-villid (vesivillid, mädavillid)

-koorumine (eksfoliatsioon)

-korbad

-punetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)

-valu (sh põletustunne manustamiskohal)

Rindkere ja jäsemete ravis kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed:

Väga sagedad kõrvaltoimed ravipiirkonnas, mis võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-osa naha pealmisest kihist võib eralduda (erosioon)

-villid (vesivillid, mädavillid)

-koorumine (eksfoliatsioon)

-korbad

-punetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)

Muud võimalikud kõrvaltoimed näo- ja peanaha ravis:

Sagedad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-sügelus (pruriit)

-ärritus

Muud kõrvaltoimed:

-silmaümbruse turse (periorbitaalne ödeem)

-silmalau turse (ödeem)

-peavalu

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

Ravipiirkonnas:

-kihelus või tuimus (paresteesia)

-lahtised haavandid

-vedeliku eritumine (sekretsioon)

-naha värvuse muutus (pigmentatsiooni muutus)

Muud kõrvaltoimed:

-silmavalu

-silmamuna pinna (sarvkesta, sidekesta) vigastus või ärritus pärast juhuslikku kokkupuudet

Harvad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st:

Ravipiirkonnas:

-armistumine

Muud võimalikud kõrvaltoimed rindkere ja jäsemete ravis:

Sagedad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-sügelus (pruriit)

-ärritus

-valu (sh põletustunne manustamiskohal)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

Ravipiirkonnas:

-kihelus või tuimus (paresteesia)

-lahtised haavandid

-naha värvuse muutus (pigmentatsiooni muutus)

-soojatunne

Muud kõrvaltoimed:

-silmamuna pinna (sarvkesta, sidekesta) vigastus või ärritus pärast juhuslikku kokkupuudet

Harvad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st:

Ravipiirkonnas:

-armistumine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Picatot säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni” ja tuubil pärast “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kasutage ravimit korduvalt pärast tuubi avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Picato sisaldab

-Toimeaine on ingenoolmebutaat. Üks gramm geeli sisaldab 500 mikrogrammi ingenoolmebutaati. Üks tuub sisaldab 235 mikrogrammi ingenoolmebutaati 0,47 g geelis.

-Teised koostisosad on isopropüülalkohol, hüdroksüetüültselluloos, sidrunhappe monohüdraat, naatriumtsitraat, bensüülalkohol, puhastatud vesi.

Kuidas Picato välja näeb ja pakendi sisu

Picato 500 mikrogrammi/g geel on selge ja värvitu ning igas karbis on kaks 0,47 g geeli sisaldavat tuubi.

Müügiloa hoidja

LEO Laboratories Ltd. 285 Cashel Road Crumlin, Dublin 12 Iirimaa

Tootja

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

LEO Pharma N.V./S.A

LEO Pharma A/S

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Tel: +45 44 94 58 88

България

Luxembourg/Luxemburg

Borola Ltd

LEO Pharma N.V./S.A

Teл.: +359 2 9156 136

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

Magyarország

LEO Pharma s.r.o.

LEO Pharma

Tel: +420 225 992 272

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

Malta

LEO Pharma AB

PHARMA-COS LTD

Tlf: +45 70 22 49 11

Tel: +356 2144 1870

Deutschland

Nederland

LEO Pharma GmbH

LEO Pharma B.V.

Tel: +49 6102 2010

Tel: +31 205104141

Eesti

Norge

LEO Pharma A/S

LEO Pharma AS

Tel: +45 44 94 58 88

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

Österreich

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

LEO Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 68 34322

Tel: +43 1 503 6979

España

Polska

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel: +34 93 221 3366

Tel.: +48 22 244 18 40

France

Portugal

LEO Pharma

LEO Farmacêuticos Lda.

Tél: +33 1 3014 4000

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

România

Remedia d.o.o

LEO Pharma Romania

Tel: +385 1 3778 770

Tel: +40 213121963

Ireland

Slovenija

LEO Laboratories Ltd

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

LEO Pharma s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

Suomi/Finland

LEO Pharma S.p.A

LEO Pharma Oy

Tel: +39 06 52625500

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

LEO Pharma AB

Τηλ: +357 2537 1056

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

United Kingdom

LEO Pharma A/S

LEO Laboratories Ltd

Tel: +45 44 94 58 88Tel: +44 (0) 1844 347333

Infoleht on viimati uuendatud.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu