Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Accord (pioglitazone hydrochloride) – Pakendi märgistus - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPioglitazone Accord
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaAccord Healthcare Ltd

VÄLISPAKENDIL ESITATAVADANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Accord 15 mg tabletid

Pioglitasoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina)

3.ABIAINED

Sisaldab samuti laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett 14 tabletti 28 tabletti 30 tabletti 50 tabletti 56 tabletti 84 tabletti 90 tabletti 98 tabletti

112 tabletti

196 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamistlugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4 HF, Middlesex Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/11/722/001 14 tabletti

EU/1/11/722/002 28 tabletti

EU/1/11/722/003 30 tabletti

EU/1/11/722/004 50 tabletti

EU/1/11/722/005 56 tabletti

EU/1/11/722/006 84 tabletti

EU/1/11/722/007 90 tabletti

EU/1/11/722/008 98 tabletti

EU/1/11/722/009 112 tabletti

EU/1/11/722/010 196 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVEBRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Accord 15 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Accord 15 mg tabletid

Pioglitasoon

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Accord (Logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL ESITATAVAD ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Accord 30 mg tabletid

Pioglitasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina)

3. ABIAINED

Sisaldab samuti laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett 14 tabletti 28 tabletti 30 tabletti 50 tabletti 56 tabletti 84 tabletti 90 tabletti 98 tabletti

112 tabletti

196 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamistlugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4 HF, Middlesex Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/11/722/011 14 tabletti

EU/1/11/722/012 28 tabletti

EU/1/11/722/013 30 tabletti

EU/1/11/722/014 50 tabletti

EU/1/11/722/015 56 tabletti

EU/1/11/722/016 84 tabletti

EU/1/11/722/017 90 tabletti

EU/1/11/722/018 98 tabletti

EU/1/11/722/019 112 tabletti

EU/1/11/722/020 196 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVEBRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Accord 30 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Accord 30 mg tabletid

Pioglitasoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Accord (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL ESITATAVAD ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Accord 45 mg tabletid

Pioglitasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina)

3. ABIAINED

Sisaldab samuti laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett 14 tabletti 28 tabletti 30 tabletti 50 tabletti 56 tabletti 84 tabletti 90 tabletti 98 tabletti

112 tabletti

196 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, HA1 4 HF, Middlesex Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/11/722/021 14 tabletti

EU/1/11/722/022 28 tabletti

EU/1/11/722/023 30 tabletti

EU/1/11/722/024 50 tabletti

EU/1/11/722/025 56 tabletti

EU/1/11/722/026 84 tabletti

EU/1/11/722/027 90 tabletti

EU/1/11/722/028 98 tabletti

EU/1/11/722/029 112 tabletti

EU/1/11/722/030 196 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVEBRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Accord 45 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Accord 45 mg tabletid

Pioglitasoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Accord (Logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu