Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Accord (pioglitazone hydrochloride) – Pakendi infoleht - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPioglitazone Accord
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaAccord Healthcare Ltd

Pakendi infoleht: teavekasutajale

Pioglitazone Accord 15 mgtabletid

Pioglitazone Accord 30 mgtabletid

Pioglitazone Accord 45 mgtabletid

Pioglitasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehesisukord

1.Mis ravim on Pioglitazone Accord ja milleks seda kasutatakse

2.Mida Teil on vaja teada enne Pioglitazone Accord’i kasutamist

3.Kuidas Pioglitazone Accord’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pioglitazone Accord’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Pioglitazone Accord ja milleks seda kasutatakse

Pioglitazone Accordsisaldab pioglitasooni. See on suhkurtõvevastane ravim, mida kasutatakse II tüüpi (insuliinsõltumatu) suhkurtõve ravikstäiskasvanutel,kui metformiin ei sobi või ei toimi enam tõhusalt. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Pioglitazone Accordaitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil paremini ära kasutada toodetavat insuliini.Teie arst kontrollib, kas ravim toimib 3 kuni 6 kuud pärast selle kasutama hakkamist.

Pioglitazone Accord’i võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa metformiini kasutada ja juhtudel kus dieedi ja füüsilise koormusega ei suudeta enam veresuhkru taset kontrolli all hoida või lisada teistele ravimitele (nagu metformiin, sulfonüüluurea või insuliin), mis ei suuda enam piisavalt kontrollida veresuhkru taset.

2. Mida on vaja teada enne Pioglitazone Accord’ikasutamist

Ärge kasutage Pioglitazone Accord’i

kui te olete pioglitasoonivõi selle ravimimis taheskoostisosade (loetletud lõigus 6) suhtesallergiline.

kui teil esineb või on olnud südamepuudulikkus.

kui teil esineb maksahaigus.

kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kaalukaotust, iiveldust ja oksendamist).

kui teil on või on kunagi olnud põievähk.

kui teie uriinis on verd, mida teie arst ei ole kontrollinud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pioglitazone Accord’i võtmistpidage nõu oma arsti või apteekriga (vt ka lõik 4)

kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle 75-aastane. Kui te võtate põletikuvastaseid ravimeid, mis ka võivad põhjustada vedelikupeetust ja turseid, peate seda samuti oma arstile ütlema.

kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse).

kui teil on munasarjatsüstid (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtatePioglitazone Accord’i, võib teil esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie kohta, kasutage sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist.

kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Pioglitazone Accord’i tarvitamise alustamist võetakse teilt vereproov, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike järel korrata.

Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud insuldiga patsientidel, keda raviti Pioglitazone Accord’i ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun informeerige oma arsti võimalikult ruttu, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse).

Kui te võtate Pioglitazone Accord’i koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru tase võib langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

Luumurrud

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel patsientidel, eriti naistel. Teie arst arvestab sellega teie diabeedi ravi ajal.

Lapsedja noorukid

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastelja noorukitel.

Muudravimid jaPioglitazone Accord

Teatageoma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutadamis tahesmuid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Pioglitazone Accord’i. Siiski võivad teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada veresuhkru taset teie veres:

-gemfibrosiil (kasutatakse kolesterooli alandamiseks)

-rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste infektsioonide raviks)

Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie Pioglitazone Accord’i annust võidakse muuta.

Pioglitazone Accordkoos toidu ja joogiga

Te võite tablette võtta söögiga või ilma söögita. Tabletid tuleb sisse võtta klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile kui

-te olete rase, esineb raseduse kahtlus või plaanite rasestuda.

-te imetate last või kavatsete imetama hakata.

Teie arst soovitab teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravimei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil esineb nägemishäire.

Pioglitazone Accord sisaldab laktoosmonohüdraat

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Pioglitazone Accord’i kasutamist

konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Pioglitazone Accord’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline algannus on üks 15 mg või 30 mg pioglitasooni tablett üks kord ööpäevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 45 mg ööpäevas. Arst määrab teile võetava annuse suuruse.

Kui teile tundub, et Pioglitazone Accord’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Pioglitazone Accord’i võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa metformiini kasutada ja juhtudel kus dieedi ja füüsilise koormusega ei suudeta enam veresuhkru taset kontrolli all hoida või lisada teistele ravimitele (nagu metformiin, sulfonüüluurea või insuliin), mis ei suuda enam piisavalt kontrollida veresuhkru taset.

Võttes Pioglitazone Accord’i tablette, palub teie arst teil regulaarsete intervallide tagant anda vereanalüüsi. See on vajalik selleks, et kontrollida maksafunktsiooni.

Juhul kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud eridieeti, siis tuleb seda jätkata ka Pioglitazone Accord’i võtmise ajal.

Regulaarselt oleks vaja kontrollida teie kehakaalu. Kehakaalu tõusust informeerige oma arsti.

Kui te kasutate Pioglitazone Accord’i rohkem kui ettenähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette või kui laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja seda saab tõsta süües suhkrut. Soovitav on kanda kaasas suhkrutükke, komme, küpsiseid või suhkrut sisaldavat mahla.

Kui te unustate Pioglitazone Accord’i võtta

Püüdke Pioglitazone Accord’i tarvitada ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Pioglitazone Accord’i võtmise

Pioglitazone Accord’i tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te lõpetate Pioglitazone Accord’i võtmise, võib teie veresuhkur minna kõrgeks. Rääkige oma arstiga enne ravi lõpetamist.

Kui teil onlisaküsimusi selleravimikasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravimpõhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Eelkõige on patsientidel esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid:

Sageli on Pioglitazone Accord’iga samal ajal insuliini kasutanud patsientidel esinenud südamepuudulikkust (võib esineda kuni1inimesel 100-st). Sümptomiteks on ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse). Kui Teil esineb ükski nendest sümptomitest, eriti kui olete üle 65 aastane, võtke viivitamata arstiga ühendust.

Ravimit kasutanud patsientidel on aeg-ajalt (võib esineda kuni 1inimesel 100-st) esinenud põievähki. Nähud ja sümptomid on veri uriinis, valulikkus urineerimisel või äkiline vajadus urineerida. Kui teil esineb mõni neist, rääkige oma arstiga niipea kui võimalik.

Pioglitazone Accord’i koos insuliiniga kasutanud patsientidel on väga sageli esinenud ka lokaliseeritud paistetust (turse)(võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Pioglitazone Accord’i kasutanud naispatsientidel on sageli teatatud luumurdudest (võib esineda kuni 1inimesel 10-st), samuti on luumurdudest teatatud Pioglitazone Accord’i kasutanud meespatsientidel (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Pioglitazone Accord’i kasutavad patsiendid on teatanud ka hägusast nägemisest paistetuse (või vedeliku) tõttu silma tagaosas (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui Teil esineb see sümptom esimest korda, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Samuti rääkige võimalikult kiiresti oma arstile, kui see sümptom halveneb.

Pioglitazone Accord’i kasutavad patsiendid on teatanud allergilistest reaktsioonidest (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui Teil tekib tõsine allergiline reaktsioon, sealhulgas nõgestõbi ja näo, huulte, keele või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, lõpetage selle ravimi võtmine ja rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik.

Mõnedel Pioglitazone Accord’i kasutanudpatsientidel on esinenud alljärgnevaid kõrvaltoimeid:

sage (võib esinedakuni 1inimesel 10-st)

-hingamisteede põletikud

-nägemishäire

-kehakaalu tõus

-tuimus

aeg-ajalt (võib esineda kuni 1inimesel 100-st)

-põskkoopapõletik

-unetus (insomnia)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-maksaensüümide tõus

-allergilised reaktsioonid

Muud kõrvaltoimed, mis on esinenudPioglitazone Accord’i koos mõne teise diabeediravimiga kasutanud patsientidel, hõlmavad järgmist:

väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel10-st)

-veresuhkru alanemine (hüpoglükeemia)

sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-peavalu

-pearinglus

-liigesvalu

-impotentsus

-seljavalu

-õhupuudus

-punaliblede arvu vähene langus

-kõhupuhitus

-kõhupuhitus

aeg-ajalt (võib esineda kuni 1inimesel 100-st)

-suhkur uriinis, valgud uriinis

-ensüümide tõus

-peapööritus (vertiigo)

-higistamine

-väsimus

-söögiisu suurenemine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pioglitazone Accord’isäilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärgekasutageseda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistrilpärast„EXP“. Kõlblikkusaeg viitab sellekuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata äraravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja lisainfo Mida Pioglitazone Accordsisaldab

Pioglitazone Accord’i toimeaine on pioglitasoon.

Iga Pioglitazone Accord 15 mg tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

Iga Pioglitazone Accord 30 mg tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

Pioglitazone Accord 45 mg tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

• Abiained on laktoosmonohüdraat, karmellooskaltsium, hüdroksüpropüültselluloos (E465) ja magneesiumstearaat (E572).

Kuidas Pioglitazone Accord välja näeb ja pakendi sisu

Pioglitazone Accord 15 mg tabletid on valged või määrdunudvalged, ümmargused, kaksikkumerad ja katmata, milleühel küljel on sissepressitud märgistus„P” ning teisel küljel „15”.

Pioglitazone Accord 30 mg tabletid on valged või määrdunudvalged, lamedad, ümmargused kaldservadega ja katmata, mille ühele küljele on sisse pressitud märgistus „PIO” ning teisele küljele „30”.

Pioglitazone Accord 45 mg tabletid tabletid on valged või määrdunudvalged, lamedad, ümmargused kaldservadega ja katmata, mille ühele küljele on sisse pressitud märgistus „PIO” ning teisele küljele „45”.

Pioglitazone Accord tabletid on saadaval 14-, 28-, 30-, 50-, 56-, 84-, 90-, 98-, 112- või 196-tabletti sisaldavates aluminium/aluminium blisterpakendites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner road, North Harrow, HA1 4HF, Middlesex, Ühendkuningriik

Infoleht on viimati uuendatud <{KK/AAAA}>

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehelhttp://www.ema.europa.eu/

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu