Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Actavis (pioglitazone hydrochloride) – Pakendi märgistus - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPioglitazone Actavis
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaActavis Group PTC ehf  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Actavis 15 mg tabletid

pioglitazonum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainfot vt pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

100 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/755/001 [14 tablets]

EU/1/12/755/002 [28 tablets]

EU/1/12/755/003 [30 tablets]

EU/1/12/755/004 [50 tablets]

EU/1/12/755/005 [56 tablets]

EU/1/12/755/006 [84 tablets]

EU/1/12/755/007 [90 tablets]

EU/1/12/755/008 [98 tablets]

EU/1/12/755/009 [100 tablets]

13.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD JA TOOTEKOOD>

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Actavis 15 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Actavis 15 mg tabletid

pioglitazonum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD JA TOOTEKOOD>

LOT

5.MUU

E

T

K

N

R

L

P

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Actavis 30 mg tabletid pioglitazonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainfot vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/755/010 [14 tablets]

EU/1/12/755/011 [28 tablets]

EU/1/12/755/012 [30 tablets]

EU/1/12/755/013 [50 tablets]

EU/1/12/755/014 [56 tablets]

EU/1/12/755/015 [84 tablets]

EU/1/12/755/016 [90 tablets]

EU/1/12/755/017 [98 tablets]

EU/1/12/755/018 [100 tablets]

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD JA TOOTEKOOD>

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Actavis 30 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Actavis 30 mg tabletid

pioglitazonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD JA TOOTEKOOD>

LOT

5. MUU

E

T

K

N

R

L

P

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Actavis 45 mg tabletid

pioglitazonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainfot vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/755/019 [14 tablets]

EU/1/12/755/020 [28 tablets]

EU/1/12/755/021 [30 tablets]

EU/1/12/755/022 [50 tablets]

EU/1/12/755/023 [56 tablets]

EU/1/12/755/024 [84 tablets]

EU/1/12/755/025 [90 tablets]

EU/1/12/755/026 [98 tablets]

EU/1/12/755/027 [100 tablets]

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD JA TOOTEKOOD>

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Actavis 45 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Actavis 45 mg tabletid

pioglitazonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD JA TOOTEKOOD>

LOT

5. MUU

E

T

K

N

R

L

P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu